Dato for udgivelse
24 Jun 2013 09:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Apr 2013 11:26
SKM-nummer
SKM2013.438.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 44C-2612/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Personlig indkomst
Emneord
Dokumentation, revisor, forbehold
Resumé

A´s selskab havde afholdt 980.000 ? eller 7.318.081 kr. til køb af et selskab i Liechtenstein, der angiveligt ejede en fast ejendom i Italien.

Landsskatteretten havde stadfæstet skattemyndighedernes afgørelse, hvorefter A var blevet udlodningsbeskattet af beløbet, fordi han ikke havde godtgjort, at det var afholdt i selskabets interesse.

Byretten var enig heri.

Retten lagde ved bevisbedømmelsen vægt på, at A som hovedansvarshaver ikke havde kunnet fremlægge en skriftlig aftale, hvor prisen på selskabet i Liechtenstein var angivet, at det ikke af bankoverførslen vedrørende betalingen fremgik hvad denne vedrørte, at den fremlagte købskontrakt ikke var underskrevet af selskabet, at køber i første udkast var angivet som A og ikke selskabet, at revisor i årsregnskabet for selskabet havde taget forbehold for værdierne vedrørende købet af selskabet og ejendommen i Italien, og at ejendommen efterfølgende var videresolgt til A´s ægtefælle i 2008 for 350.000 ? og dermed for 630.000 ? mindre end den påståede købspris i 2006.

Endvidere lagde retten vægt på, at A ikke under forberedelsen af sagen men først under partsforklaringen i retten havde forklaret nærmere om ejendommen, herunder at den bestod af et bådehus og en bygning i meget dårlig stand på en 1.200 m2 stor grund, og at ejendommen var nabogrund til A´s ægtefælles ejendom. Han havde ikke fremlagt dokumenter eller arbejdspapirer til støtte for synspunktet om, at selskabet ville bygge et nyt hus på ejendommen og sælge den videre.

Endvidere lagde retten vægt på, at A ikke havde søgt at dokumentere selskabets ejerskab til ejendommen ved fremlæggelse af oplysninger om ejerregistreringen af ejendommen i Italien eller søgt at dokumentere værdien i 2006 ved udmeldelse af syn og skøn i retten.

Skatteministeriet blev dermed frifundet.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.B.3.5.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.B.3.5.2.1

Redaktionelle noter

Sagen blev anket til Østre Landsret og har fået nr. SKM2016.609.ØLR

Appelliste

Parter

A
(advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Henrik Kirk Jensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører overordnet spørgsmålet om, hvorvidt A er skattepligtig af et beløb på 7.318.081 kr., som H1 Holding ApS, hvori A var eneanpartshaver, har betalt for kapitalandele i selskabet G1 Anstalt, Liechtenstein, med tilhørende ejendom i Italien.

A har påstået, at hans aktieindkomst for indkomståret 2006 skal nedsættes med 7.318.081 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagen er anlagt den 4. september 2012.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Landsskatteretten har 9. marts 2012 afsagt kendelse. Ved kendelsen stadfæstede Landsskatteretten Skatteankenævnets afgørelse, hvorefter A var skattepligtig som maskeret udlodning af 7.318.081 kr. Landsskatterettens kendelse lyder således:

"...

Klagen skyldtes, at klageren er anset for at være skattepligtig som maskeret udlodning af anskaffelsessummen for kapitalandelen i G1 Anstalt, Liechtenstein, der er bogført i H1 Holding ApS i 2006.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har anset klageren for at være skattepligtig som maskeret udlodning 7.318.081 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Møde mv.

Der har været afholdt forhandling (møde) med klageren og dennes repræsentant, der ligeledes har udtalt sig over for rettens medlemmer på et retsmøde.

Sagens oplysninger

Klageren er eneaktionær i H1 Holding ApS.

H1 Holding ApS ejer 90,84 % af selskabet H1.1 A/S. De resterende 9,16 % ejes af H1.2 A/S, hvor H1 Holding ApS er den ultimative ejer med en ejerandel på 100 %.

H1 Holding ApS har i 2006 haft tilgang af kapitalandele med 7.873.935 kr., hvoraf 7.318.081 kr. vedrører anskaffelsen af kapitalandelene i G1 Anstalt, Liechtenstein.

Revisor har i påtegningen på årsrapporten for 2006 for H1 Holding ApS anført følgende forbehold:

"...

Kapitalandelene i G1 Anstalt, Liechtenstein og G2 Ltd. (Ghana) indgår i balancen med et beløb på 7,4 mio. kr. Hertil kommer tilgodehavender hos de to virksomheder på 0,9 mio. kr. Vi kan ikke opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende målingen af disse aktiver, hvorfor vi tager forbehold herfor.

..."

Af revisionsprotokollatet til årsrapport for 2006 for H1 Holding ApS fremgår det under punkt 2, at G1 Anstalt, Liechtenstein ejer en grund i Italien.

Af revisionsprotokollatet for 2007 fremgår blandt andet:

"...

Kapitalandelene i G1 Anstalt Liechtenstein 7.318 t.kr. og G2 Ltd. Ghana 56 t.kr. samt tilgodehavende hos G2 Ltd. Ghana 2.163 t.kr. er optaget til kostpris. Vi kan ikke opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende målingen af disse aktiver, hvorfor vi i revisionspåtegningen tager forbehold herfor.

..."

Klageren har til SKAT oplyst, at han af administratoren for Anstalten har fået at vide, at der ikke er regnskabspligt for et sådant selskab i Liechtenstein.

Tilgangen af kapitalandelen i G1 Anstalt (herefter benævnt Anstalten) er bogført i selskabets årsrapport under finansielle anlægsaktiver, som udgør i alt 34.800.000 kr.

Der er foretaget følgende posteringer på konto ..., Aktier G1 Anstalt:

Bogføringsdato

Bilag

Tekst

Beløb

07.08.2006

11

G1 Anstalt euro 50.000

373.585,00 kr.

06.10.2006

13

G1 Anstalt euro 930.000

6.944.496,00 kr.

31.12.2006

7.318.081,00 kr.

Det fremgår af overførselsbilag fra Danske Bank af 7. august 2006, der er vedlagt som bilag 11 i henhold til ovenstående, at der fra ... tilhørende H1.1 A/S (herefter benævnt datterselskabet) er overført et beløb på 50.000 Euro til SD. Beløbet er overført til en italiensk konto i F1-Bank med følgende meddelelse "Anzahlung Gesetz 1385 c.c."

Af overdragelsesaftalen dateret af 21. september 2006 fremgår det, at SD, bosat ...1, har overdraget alle sine rettigheder til G1 Anstalt, i sammenhæng med salg af fast ejendom til A. Der er med håndskrift foretaget overstregning af klagerens navn og i stedet påført H1 Holding ApS´ navn. Endvidere bekræftede SD, at virksomheden er hel gældfri.

Af ansvarserklæring, dateret den 25. september 2006, underskrevet af OG, der er juridisk repræsentanter for G1 Anstalt, fremgår det, at Anstalten ikke har nogen kendte forpligtelser til tredjemand. Videre fremgår det, at Anstaltens eneste aktiv er fast ejendom i Italien.

Det fremgår af udskrift fra Offentlichkeitsregister Liechtenstein - Hauptregister af 3. oktober 2006, at G1 Anstalt, der blev registreret første gang den 27. juni 2001 med en kapital på 30.000 CHF, den 27. september 2006 har ændret navn til G1 Anstalt.

Det fremgår af overdragelseserklæring, dateret den 27. juni 2001, fra G2 ved KM, at Herrn SD, bosat ...2 er indehaver af rettighederne til firmaet G1 Anstalt, der har sæde i ...4.

Bilag 13 består i brev af 6. oktober 2006 fra Danske Bank, til klageren på privatadressen med følgende tekst:

"...

Check udstedt til

Herrn SD, ...1

Beløbet har vi afregnet således:

EUR 930.000,00

EUR 930.000,00

Gebyr

EUR 20,79

Hævet på Deres konto ...

EUR 930.020,79 valør 06.10.2006

..."

Med brevet er vedhæftet udenlandsk bankcheck nr. ... på 930.000 Euro.

Til bilag 13 er der desuden vedhæftet et håndskrevet bilag med nummer ...:

"...

Adv. R1 indbetalt

930.000 EUR a 7,4672

Kr. 6.944.496

Videresendt til H1 Holding ApS

..."

Der er fremsendt kopi af overdragelseserklæring, dateret 11.10.2006 med samme tekst som den af 21. september 2006, men hvor køberen er anført som H1 Holding ApS, jf. nedenfor:

"...

Ubertragungsvertrag

Ich der unterzeichnenede,

Herr SD,

...1

übertrage hiermit und unwiderruflich alle meine Rechte an der G1 Anstalt, im Zusammenhang mit dem Verkauf der Immobilie

H1 Holding ApS

DK- ...

Die Zessionserklärung ist im Original beim Verwaltungsrat deponiert.

Weiters bestätige ich, dass hiermit alle meine Rechte an der G1 Anstalt er loschen und bestätige, dass die Gesellschaft absolut shuldenfrei (siehe beil. Haftungserklärung),

11.10.06

SD

(underskrift)

Datum

SD

..."

Der er udstedt en check på 930.000 Euro til SD den 6. oktober 2006 fra Danske Bank samt af klagerens afregningsbilag, hvorpå SD har kvitteret for modtagelsen af beløbet, samt kopi af "Zessionserklärung" dateret den 11.10.2006, hvoraf det fremgår, at H1 Holding ApS er retsmæssig ejer af G1 Anstalt. Der er fremsendt kopi af dokumenter vedrørende klagerens optagelse af valutalån i Danske Bank den 3. oktober på i alt 1.574.144, 65 Euro

Der er fremsendt dokumentation for klagerens udlån på 6.944.496 kr. i form af kontospecifikation af Advokatfirmaet R1´s konto ..., "adm. H1.1 ApS", hvor datterselskabets indtægter og udgifter er bogført. Det fremgår bl.a. af kontospecifikationen, at datterselskabet havde et tilgodehavende på 6.191.714 kr. hos klagerens advokatfirma, da klagerens betaling på 6.944.496 kr. pr. 4. oktober 2006 blev bogført (debiteret), hvorved advokatfirmaet i stedet fik et tilgodehavende på 752.782 kr. hos datterselskabet, medens det fremgår af datterselskabets årsregnskab, at dette fik et tilgodehavende på Holdingselskabet på 9.144.860 kr. i regnskabsåret 2005/2006 pr. 31.12.2006.

Klageren har fremlagt en erklæring dateret den 26. august 2009 fra den italiensk skatteopkræver ved statsautoriseret revisor LU. Erklæringen har følgende hovedindhold:

"...

Erklærer at:

- de faste ejendomme beliggende i ...3, registrere i NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano/Ny matrikel over Bymæssige Bebyggelser), blad 11 matrikelkort ... og ... begge bygningskategori C/6 samt tilhørende omkringliggende areal registreret i NCT (Nuovo Catasto territoriale/Ny landområderegistrering) blad 11 matrikelkort ..., er indregistreret i selskabet G1 Anstalts navn, der har adresse i ...4 og er skattepligt i Italien, i kommue ...3 - italiens CVR/SE nummer tildelt af Finansministeriet nr. ...;

- selskabet er lovformeligt repræsenteret af hr. A født i Danmark i 1948, italiens cpr.nr. tildelt af Finansministeriet nr. ...;

- alle statslige og kommunale skatter og afgifter vedrørende de faste ejendomme som selskabet ejer i Italien bliver betalt direkte af selskabet selv.

Denne erklæring er afgivet efter anmodning fra Hr. A og skal anvendes i overensstemmelse med loven.

Ærbødigt

Stempel og Underskrevet. Rev. LU.

..."

Der er endvidere fremlagt dokumentation for Anstaltens betaling af ejendomsskatter for 2. halvår af 2009 på 185 Euro uden at de faste ejendomme i Italien er identificeret samt et skøde for italienske ejendomme ved parcel ... i N.C.E.U, ark 4 og parcel ... i N.C.T. ark 11, matrikelkort ..., som SD - på vegne af G1 Anstalt - købte den 3. december 2001 for i alt 400.000.000 Lire svarende til 206.583 Euro.

Klageren har oplyst til Landsskatteretten, at SD kun ville sælge det grundstykke, som klageren var interesseret i at eje, såfremt klageren samtidig erhvervede kapitalandelene i Anstalten. Repræsentanten har oplyst, at der ved købet af selskabskapitalen i Anstalten i august måned 2006 blev indgået en aftale mellem H1 Holding ApS og SD om køb af Anstalten for en pris af 980.000 Euro. Samtidig med aftalen om handlen blev der foretaget en forudbetaling på EUR 50.000, mens restkøbesummen 930.000 Euro skulle betales primo oktober 2006.

Repræsentanten har over for retten oplyst, at klageren personligt den 4. oktober 2006 har lånt 930.000 Euro - svarende til 6.944.496 kr. - til koncernen, hvor lånet på 6.944.496 kr. er indbetalt til datterselskabet. Lånet er bogført på klagerens mellemregning med datterselskab, hvilket er dokumenteret i form af Advokatfirmaet R1, konto ..., "adm. H1.1 A/S". Datterselskabet har herefter i henhold til det af repræsentantens oplyste lånt beløbet til H1 Holding ApS, der har anvendt midlerne til at købe anparterne i G1 Anstalt i Liechtenstein.

Der eksisterer ikke et officielt regnskab for 2006 for Anstalten.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er skattepligtig som maskeret udlodning af beløbet på 7.318.081 kr., vedrørende anskaffelsessummen for anlægsaktiver G1 Anstalt, Liechtenstein, der er bogført i H1 Holding ApS i 2006.

Ved afgørelsen er der henset til, at revisor i påtegning på årsrapporten for 2006 og 2007 for H1 Holding ApS har taget forbehold overfor regnskabsposten "kapitalandele i G1 Anstalt, Liechtenstein", idet revisor ikke har kunnet opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved målingen af aktiverne.

Der er endvidere henset til de økonomiske transaktioner vedrørende anskaffelsen af Anstaltenx og sammenhænget til klageren, herunder at overdragelseserklæringen ikke indeholder nogen angivelse af overdragelsessummen for Anstalten, at der ikke er angivet hvilket ejendom i Italien, der ejes af Anstalten, herunder værdien heraf, samt at der ikke kvitteres for forudbetalingen og angives termin for betaling af restkøbesum.

I henhold til skattekontrollovens § 6, stk. 1 er erhvervsdrivende forpligtet til at indsende regnskabsmateriale samt andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen. Hvis sådant materiale ikke indsendes, når SKAT anmoder herom, kan indkomsten skønsmæssigt ansættes, jf. skattekontrollovens § 6, stk. 6, jf. § 5, stk. 3.

SKAT har været berettiget til at anmode om dokumentation for Anstaltens påståede ejerskab til fast ejendom i Italien på tidspunktet for H1 Holding ApS´ køb af Anstalten, da det skal dokumenteres eller sandsynliggøres, at tilgangen i selskabet af anlægsaktivet i form af Anstalten i 2006 rettelig havde en værdi af 7.318.081 kr., som oplyst i årsrapporten. SKATs anmodning er imidlertid ikke efterkommet i tilstrækkelig grad.

Den fremlagte dokumentation i form af en udarbejdet erklæring i 2009 samt skatteopkrævning fra G3 s.a.s. ved LU, der bistår udenlandske ejendomsbesiddere med repræsentation overfor skattemyndighederne, udgør efter Skatteankenævnets opfattelse ikke tilstrækkelig dokumentation for, at Anstalten ejede fast ejendom i Italien i 2006, herunder værdien heraf.

Eftersom det må lægges til grund, at der blev betalt 7.318.081 kr. af H1 Holding ApS (980.000 Euro, heraf 930.000 Euro udlagt af klageren) til SD, og det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at dette beløb modsvares af anlægsaktiver af samme værdi i H1 Holding ApS, kan det kun i kraft af klagerens dominerende indflydelse som hovedanpartshaver og i hans interesse, at beløbet er betalt af H1 Holding ApS.

Det er derfor med rette, at dette beløb er anset som skattepligtig for klageren som maskeret udlodning i medfør af ligningslovens § 16 A.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at klageren ikke er skattepligtig som maskeret udlodning af beløbet på 7.318.081 kr.

Det gøres gældende,

- at H1 Holding ApS har lånt 930.000 Euro af klageren, at G1 Anstalt er købt af H1 Holding ApS for 980.000 Euro,

- at H1 Holding ApS ikke råder over midler eller aktiver, der gør det muligt at foretage udlodninger til aktionæren,

- at H1 Holding ApS beskæftiger sig med udvikling af fast ejendom via ejerskaberne H1.1 A/S og H1.3 ApS

- at klageren drev advokatvirksomhed og ikke har beskæftiget sig i eget navn med køb af grundstykker og projektudvikling af samme,

- at SKATs opfattelse af, at grundstykket og Anstalten blev købt personligt af klageren i enhver sammenhæng mangler begrundelse/dokumentation,

- at der ved angivelse af revisionspåtegningen alene er gjort opmærksom på, at revisor ikke har kunnet besigtige grundstykket i overensstemmelse med de for revisorer gældende regler i IRS 500,

- at udlæg af penge fra klageren til fordel for H1 Holding ApS sammenholdt med en rettelse af udkast til overdragelseserklæring ikke er dokumentation for, at klageren har købt grundstykket, idet der ikke er usædvanligt, at aktionærer kan udlægge beløb for et af dem ejet selskab,

- at den over for ankenævnet fremlagt dokumentation beviser, at grundstykket ejes af Anstalten, og at selskabskapitalen i Anstalten er erhvervet af datterselskabet.

Skatteankenævnets afgørelse må afvises, allerede fordi H1 Holding ApS som led i finansieringen af købet af selskabskapitalen i Anstalten hos klageren har lånt 930.000 Euro. Der er således ikke i forbindelse med H1 Holding ApS´ køb af Anstalten udloddet værdier til klageren. Tværtimod.

Repræsentanten bemærker, at Anstalten er at sammenligne med et dansk anpartsselskab, og at Anstalten er registreret med en indskudskapital på 30.000 CHF

Ved købet af selskabskapitalen i Anstalten har repræsentanten oplyst, at der i august måned 2006 blev indgået en aftale mellem H1 Holdning ApS og SD om køb af Anstalten for en pris af 980.000 Euro. Samtidig med aftalen om handlen blev der foretaget en forudbetaling på 50.000 Euro, mens restkøbesummen 930.000 Euro skulle betales primo oktober 2006.

Handlen blev besigtiget via G4 Liechtenstein, hvilken virksomhed var og fortsat er administrator for Anstalten. G4´s opgave var at attestere, at Anstalten alene indeholdt et grundstykke med nogle bygninger, der påregnedes at kunne projektudvikles til en eksklusiv beboelsesejendom, og at Anstalten ikke havde gæld eller andre forpligtelser. Det oplyses af G4, at grundstykket og ejendommene er beliggende i Italien.

Det nævnte grundstykket har stedse været ejet af Anstalten, og grundstykket forblev i Anstalten efter navneændringen. Der er til Landsskatteretten fremsendt kopi af original skøde vedrørende Anstalten´s køb af ejendomme beliggende i Italien.

Skatteankenævnets begrundelse for at fastholde skatteansættelsen er direkte i strid med oplysninger i tredjemandserklæringer, der er forelagt nævnet forinden, der blev udarbejdet sagsfremstilling og kendelse. Det er således netop over for skatteankenævnet oplyst om Anstalten´s ejendomsbesiddelser i Italien, og om købesummens berigtigelse, om betaling via notar i Liechtenstein. Klageren har ved fremsendelsen af materiale fra notaren til rigelighed opfyldt oplysningspligten i henhold til skattekontrolloven. Manglende opfyldelse af oplysningspligten, hvilket ikke er tilfældet i denne sag, kan ikke anvendes som begrundelse for at forhøje med udlodninger i millionklassen fra et selskab, som ikke råder over værdier af den størrelsesorden, der her er tale om. Manglende opfyldelse af oplysningspligten, kan sanktioneres med dagbøder, men ikke vilkårlige forhøjelser af skatteansættelserne, som skatteankenævnet synes at forudsætte.

Der er fremsendt en erklæring fra italiensk ejendomsskattekontor v/revisor LU, hvilket kontor forestår samtlige opkrævninger af ejendomsskattekontor m.v. i området ved ..., vedlagt kopi af opkrævning vedrørende ejendomsskat for 2. halvår, hvoraf det fremgår, at ejeren er Anstalten. Det fremgår endvidere heraf, at opkræveren var LU. Anstalten´s ejerforhold til de italienske ejendomme er således dokumenteret over for skattemyndighederne.

Med hensyn til det anførte om, at der er foretaget en rettelse på overdragelseserklæringen skal det bemærkes, at rettelsen er foretaget af en medarbejder fra G4, der har udarbejdet erklæringen i Liechtenstein. Ved underskrift i Italien den 21. september 2006 kunne alene foretages en rettelse med håndskrift. Der var kun behov for denne ene rettelse, og rettelsen af fejlen sikre blot, at aftalen om købet af selskabskapitalen blev indgået mellem H1 Holding ApS og SD, som forudsat af parterne under hele forløbet.

Den af revisor anførte forbehold i revisionspåtegningen skal se i lyset af revisionsstandard RS 500 og er et helt sædvanligt revisorforbehold, som følge af at revisor ikke har kunnet besigtige aktiverne i henholdsvis Italien og Ghana. Revisors erklæring er således ikke udtryk for, at aktiverne ikke eksisterer eller ejes af klageren personligt. Et forbehold om værdiansættelsen i årsregnskabet ændrer ikke ejerforhold til selskabskapitalen i Anstalten, og forbeholdet er ligeledes ikke udtryk for, at aktivet ikke eksisterer.

Hvis man vil anfægte ejerskabet til Anstalten eller eksistensen af aktivet, har SKAT og Ankenævnet ud fra den almindelige officialmaksime pligt til at undersøge forholdet, eventuelt ved henvendelse til de italienske myndigheder.

Til SKATs anmodning om kopi af skødet vedrørende køb af grundstykket i Anstalten, skal det bemærkes, at holdingselskabet ikke har købt grundstykket, men et selskab, der ejede grundstykket, og at der ikke blev udstedt et skøde i denne sammenhæng, idet ejerskabet til grundstykket ikke ændredes ved overdragelse af kapitalen i Anstalten. En dokumentation i form af skøde kan derfor ikke fremlægges.

Derimod er der fremlagt dokumentation i form af de af G4 udfærdige dokumenter og indhentede erklæringer ved berigtigelsen af handel med selskabskapitalen i en anstalt, hjemmehørende i Liechtenstein. Endvidere er der fremlagt dokumentation for fremskaffelsen af midlerne til H1 Holding ApS´ finansiering af købet i ejendommen vedr. etablering af valutalån på EUR 1.571.145 hos Danske Bank den 3. oktober 2006, lånedokumentet, udstedelse af banknoteret check fra Danske Bank samt kopi af kontoudskrift fra Danske Bank af 2. marts 2010, hvoraf gælden på det oprindelige lån er nedbragt til 901.594 Euro.

Ud fra den fremlagte dokumentation ligger det fast, at købesummen for Anstalten i væsentlighed er fremskaffet ved kapitaludlån fra eneanpartshaveren i H1 Holding ApS, idet klageren har lånt 930.000 Euro til H1 Holding ApS, og at G4 har berigtiget en handel med selskabskapitalen i Anstalten mellem H1 Holding ApS og SD. Det er således fuldt ud dokumenteret, at selskabskapitalen er overdraget til H1 Holding ApS, at Anstalten kun ejede fast ejendom, at Anstalten var uden gældsforpligtelser, at købesummen blev indbetalt til notaren samt at sælgeren af Anstalten har kvitteret for modtagelsen af købesummen.

Det er derfor forbavsende, at SKAT og siden hen Skatteankenævnet kan være af den opfattelse, at klagerens indbetaling af 930.000 Euro til H1 Holding ApS skal beskattes som en maskeret udlodning hos klageren. Skattelovgivningen og offentligt tilgængelig ligningspraksis giver ikke belæg for, at personer, der har foretaget udlån til et selskab, samtidig skulle beskattes af samme beløb.

Skatteankenævnets begrundelse har ingen støtte i de faktiske forhold og den fremlagte dokumentation, og må derfor afvises. Den ansatte udbytteindkomst skal herefter nedsættes til 0 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det må lægges til grund, at klageren har betalt SD 930.000 Euro den 6. oktober 2006, jf. check af samme dato, ligesom H1.1 A/S har overført 50.000 Euro til samme 7. august 2006.

Det fremgår af fremlagt kontoudskrift, at klagerens lån på 930.000 Euro svarende til 6.944.496 kr. til finansiering af H1 Holding ApS´ køb af kapitalandelene i Anstalten er bogført på advokatfirmaets administrationskonto med datterselskabet H1.1 A/S.

Ved bogføringen af anskaffelsessummen for Anstalten i H1 Holding ApS, er det klageren, som har bevisbyrden for, at værdien af kapitalandelene svarer til det af holdingselskabet betalte beløb, og at pengeoverførslerne til SD har fundet sted i H1 Holding ApS´ interesse.

Klageren har ikke - ved indsendte bilag til klagen af 16. februar 2011, ved brev af 22. juni 2011 og ved efterfølgende fremsendt materiale i breve af henholdsvis 28. november, 12. og 30. december 2011 - dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at de af H1 Holding ApS´ erhvervede kapitalandele i Anstalten med tilhørende fast ejendom i 2006 havde en værdi svarende til den samlede bogførte anskaffelsessum på 7.318.081 kr.

Der er bl.a. henset til, at overdragelsessummen ikke fremgår af overdragelseserklæringen, ligesom der - uanset det fremlagte skøde af 3. december 2001 - ikke er fremlagt dokumentation for, at Anstalten ejer fast ejendom i Italien i 2006, eller at H1 Holding ApS ved erhvervelsen af Anstalten i 2006 bliver tilført aktiver svarende til det bogførte beløb, ligesom revisor har taget forbehold for værdien heraf i revisionspåtegningen for årsregnskabet for 2006.

Klageren har således ikke dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at kapitalandele i Anstalten og dens formue svarer til den samlede bogførte anskaffelsessum i holdingselskabet i 2006 på 7.318.081 kr., eller at de overførte beløb er overført til dækning af H1 Holding ApS´ køb af de omhandlende kapitalandele i G1 Anstalt, Liechtenstein. Beløbene må i mangel af dokumentation for H1 Holding ApS´ interesse heri, anses overført i klagerens interesse, hvorved det er med rette, at klageren er anset skattepligtig som maskeret udlodning, efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, af de overførte beløb.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han var advokat i ... indtil 2010. Han ejede holdingselskabet H1 Holding ApS med datterselskabet H1.1 A/S. H1.1 A/S beskæftigede sig bl.a. med byggeprojekter og udvikling af fast ejendom.

Hans datter havde købt en feriebolig i Italien og hans interesse for Italien blev derfor vakt. Gennem datteren lærte han ejendomsmægleren NT i Italien at kende. NT præsenterede ham for en ejendom ved vandet. Ejendommen bestod af 2 parceller, men var reelt en samlet ejendom. Grunden var på samlet 1.200 m2. På grunden var der et flot bådhus og en bygning i meget dårlig stand. Det var planen at bygge et nyt hus og sælge ejendommen. Hans ægtefælle ejede naboejendommen. Vedrørende prisen for ejendommen forklarede han, at han var bekendt med prisniveauet i området.

Han fik alene tilbudt at købe ejendommen sammen med virksomheden G1 Anstalt, hjemhørende i Liechtenstein. Han bad ejendomsmægleren undersøge forholdene vedrørende handlen. Ejendomsmægleren forklarede ham, at G1 Anstalt blot var et investeringsselskab, og at der ifølge det italienske tinglysningssystem ikke var gæld i ejendommen. Han fik alene mundtlig besked om ejendomsmæglerens undersøgelser.

Endvidere bad han direktøren for selskabet G1 Anstalt om regnskaber. Direktøren forklarede ham, at det ikke var nødvendigt med regnskab for selskabet på grund af skatteforholdene i Liechtenstein. Han så således ingen papirer vedrørende selskabet. H1 Holding ApS underskrev ikke dokumenter i forbindelse med købet af selskabet G1 Anstalt.

Til finansiering af købet optog han selv et valutalån i Danske Bank. Han betalte ved notaren i Italien sælgeren med en check. Det er almindeligt i Italien. Vedrørende den manglende angivelse af prisen for ejendommen i overdragelseserklæringen, sagens bilag 12, forklarede han, at handlen gik hurtigt, og at han ikke så noget problem ved, at prisen ikke var angivet. Han sikrede sig alene en kvittering for betaling af købesummen. Det var en fejl, at han og ikke selskabet i det første udkast var angivet som køber.

Vedrørende revisors forbehold vedrørende holdingselskabets tilførelse af værdier for 7,4 mio. kr. i årsrapporten 2006 forklarede han, at han ikke tidligere havde haft forbehold i regnskabet. Revisor kunne ikke besigtige ejendommene og havde ikke bedt om yderlige dokumentation.

I 2008 foreslog banken, at aktiverne herunder selskabet med ejerskab til ejendommen i Italien blev flyttet til datterselskabet H1.1 A/S. For at kunne tiltrække investorer til datterselskabet H1.1 A/S blev selskabet med ejendommen i Italien efterfølgende solgt til ægtefællen. Prisen blev fastsat på baggrund af en vurdering fra en ejendomsmægler i Italien. Han købte selskabet med ejendommen tilbage i 2011 for 350.000 EUR, dog uden effektiv betaling. I 2012 købte en russer ejendommen og hans ægtefælles naboejendom for samlet 3,5 mio. EUR.

Parternes synspunkter

A har i påstandsdokumentetet anført følgende:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand om, at A´s aktieindkomst skal nedsættes med kr. 7.318.081, gøres det i første række gældende, at H1 Holding ApS var ejer af G1 Anstalt.

Det kan lægges til grund, at der er indgået en aftale mellem H1 Holding ApS og SD om overdragelse af G1 Anstalt og de to ejendomme beliggende i Italien. Købet af G1 Anstalt ligger i tråd med H1 Holding ApS´ investeringsvirksomhed, herunder ejendomsudviklingsvirksomhed.

Betalingen for G1 Anstalt blev erlagt af H1 Holding ApS. H1 Holding ApS lånte midlerne til betaling for G1 Anstalt af A. For at kunne udlåne midlerne til H1 Holding optog A et valutalån i Danske Bank.

Købet af andelene er berigtiget af G4, og købesummen blev betalt ved notaren i forbindelse med underskrivelse af aftalerne. Notaren kontrollerede rigtigheden af de anvendte checks, inden de blev overdraget til sælger. SD kvitterede i samme forbindelse for modtagelsen af købesummen.

Herudover er H1 Holding ApS registreret som ejer af G1 Anstalt. Det må derfor lægges til grund, at G1 Anstalt blev overdraget til H1 Holding ApS.

Til støtte for, at H1 Holding ApS var ejer af G1 Anstalt, skal der endvidere henvises til, at køber ved det senere salg af H1.1 A/S, der i efteråret 2008 købte kapitalandelene i G1 Anstalt, som var afledt af selskabets likviditetsproblemer, betingede sig, at selskabet G1 Anstalt med tilhørende mellemregning blev købt ud af H1.1 A/S. Dette fremgår af mødereferat angående køb af H1.1 A/S af den 31. oktober 2008, jf. bilag 30.

Der blev efterfølgende udfærdiget og underskrevet en overdragelsesaftale mellem H1.1 A/S og A´s ægtefælle, BA, vedrørende overdragelse af G1 Anstalt, Liechtenstein, jf. overdragelsesaftalen af den 10. november 2008, der er fremlagt som bilag 31. Det fremgår af overdragelsesaftalen af den 10. november 2008, jf. bilag 31, at A´s ægtefælle udover at betale EUR 350.000 - dvs. kr. 2.607.500 - skulle betale det fra H1.1 A/S udlånte beløb til G1 Anstalt, Liechtenstein pr. overtagelsesdagen på kr. 2.157.000,99, således at købesummen i alt udgjorde kr. 4.764.500,99.

Det må således klart have formodningen for sig, at selskabet G1 Anstalt, Liechtenstein ejede en ejendom i Italien som oplyst af A.

Tages sagsøgtes synspunkt til indtægt - dvs. der ikke var en ejendom i selskabet G1 Anstalt, Liechtenstein - forekommer det bemærkelsesværdigt, at A´s ægtefælle, BA i 2008, var villig til at købe selskabet for kr. 4.764.500,99, samt at der blev indhentet vurderingsudtalelse fra ejendomsmægler LA, Italien, jf. bilag 30 og 31.

Til dokumentation for selskabets ejerskab af en italiensk ejendom er i øvrigt fremlagt et skøde på ejendommen, jf. bilag 32. Autoriseret oversættelse af det fremlagte skøde er fremlagt i sagen som bilag 33.

Det er herefter klart dokumenteret, at selskabet G1 Anstalt, Liechtenstein ejede en italiensk ejendom i overensstemmelse med de af A afgivne oplysninger overfor SKAT samt i nærværende sag.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i anden række gældende, at A ikke personligt var ejer af G1 Anstalt.

OG fra G4 har bekræftet, at den af SD underskrevne Übertragungsvertrag dateret den 21. september 2006 blev annulleret, da den ikke var i overensstemmelse med parternes aftale. Der er derfor intet, der indikerer, at A skulle være ejer af G1 Anstalt, og det kan derfor lægges til grund, at A ikke var ejer af selskabet.

Betalingsstrømmene og registreringerne i sagen understøtter desuden klart, at A ikke var ejer af G1 Anstalt.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i tredje række gældende, at G1 Anstalt ejede to ejendomme beliggende ...3 i Italien.

G1 Anstalt erhvervede disse to ejendomme i 2001. Som dokumentation for G1 Anstalt´s erhvervelse af de to ejendomme er der fremlagt kopi af skødet fra 2001 og en oversættelse af dette.

Det fremgår desuden af alle overdragelsesdokumenterne, at G1 Anstalt ejede ejendomme i Italien, ligesom det er bekræftet af den italienske revisor og skatteopkræver LU. Herudover har G1 Anstalt desuden betalt ejendomsskat i Italien for de to ejendomme.

Hverken SKAT, Skatteankenævnet eller Landsskatteretten har foretaget sig noget i relation til at undersøge ejerforholdet vedrørende de to omhandlede ejendomme. SKAT kunne ved henvendelse til de italienske myndigheder have fået bekræftet ejerskabet til ejendommene, men tilsvarende de øvrige sager afgjort af Landsskatteretten, jf. bilag 24 og 25, har SKATs sagsbehandling været særdeles mangelfuld.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i fjerde række gældende, at værdien af kapitalandelene i G1 Anstalt svarer til den af H1 Holding ApS betalte købesum.

Revisors forbehold for værdiansættelsen af aktiverne relaterer sig selvsagt alene til værdien af aktiverne, hvilket er bekræftet ved sagsøgtes besvarelse af opfordring nr. 3. Revisorforbeholdet kan derfor heller ikke tages til udtryk for, at  Anstalt ikke repræsenterer en værdi. Revisor har blot været forpligtet til at tage forbehold herfor, idet værdien heraf ikke umiddelbart har kunnet bekræftes af revisor. Forbeholdet udgør et standardforbehold afgivet i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder.

Der er intet odiøst i revisors forbehold, og dette forekommer ofte, når revisor skal værdiansætte aktiver, der befinder sig i udlandet. Revisor har således heller ikke taget forbehold for ejerskab eller på anden vis sået tvivl herom.

Der er under alle omstændigheder ikke grundlag for at fastslå, at værdien af  Anstalt er kr. 0. Dette gør sig i særlig grad gældende, når der henses til, at det er dokumenteret, at  Anstalt ejede to ejendomme beliggende i Italien.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i femte række gældende, at H1 Holding ApS ikke rådede over midler i denne størrelsesorden, hvorfor det ikke har været muligt for selskabet at foretage en maskeret udlodning på kr. 7.318.018. Som det fremgår af Årsrapport 2006 for H1 Holding ApS, jf. bilag 2, havde selskabet ingen midler ultimo 2005, jf. årsrapporten side 8.

Det gøres sammenfattende gældende, at H1 Holding ApS erhvervede  Anstalt for midler lånt af A, at erhvervelsen er i overensstemmelse med H1 Holding ApS´ øvrige investeringsvirksomhed, at A personligt ikke var ejer af  Anstalt, at  Anstalt ejede to ejendomme i Italien, at værdien af  Anstalt svarer til den erlagte købesum, og at H1 Holding ApS ikke rådede over midler, der muliggjorde en maskeret udlodning på kr. 7.318.018.

..."

Skatteministeriet har i påstandsdokumentet anført følgende:

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gør Skatteministeriet gældende, at det påhviler A at godtgøre, at H1 Holding ApS´ afholdelse af det omstridte beløb på 7.318.081,- kr. er sket i selskabets interesse.

Skatteministeriet bestrider, at A har løftet denne bevisbyrde. Beløbet må tværtimod anses for afholdt i hans personlige interesse. Det er derfor rigtigt, at Landsskatteretten (bilag 1) har udlodningsbeskattet ham heraf i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktie-og andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, 1. punktum. Til udbytte henregnes efter bestemmelsens 2. punktum alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer m.v. Bestemmelsen omfatter både deklareret udbytte og såkaldt maskeret udbytte eller udlodning.

Den 7. august 2006 overførte H1.1 A/S 50.000 EUR til SD, jf. bilag 3. Den 6. oktober 2006 overførte A 930.000 EUR til SD, jf. bilag 10. Det samlede beløb til SD, der svarer til de 7.318.081,- kr., blev bogført i og afholdt af H1 Holding ApS. Beløbet udgør angiveligt H1 Holding ApS´ købesum for Anstalten, Liechtenstein.

Det fremgår ikke af overdragelsesaftalerne i bilag 12 og 13, hvad købesummen for Anstalten, Liechtenstein, udgjorde, eller hvordan og hvornår den skulle betales.

Det fremgår heller ikke af betalingsbilagene (bilag 3 og 16, jf. 11), hvad betalingerne vedrører, herunder altså heller ikke, at de vedrører køb af Anstalten, Liechtenstein.

Revisor har i H1 Holding ApS´ årsrapport (bilag 2, side 3) og revisionsprotokollat (bilag B, side 12-13) taget forbehold for den værdi på 7.318.081,- kr., som Anstalten indgår i årsrapporten med. I årsrapporten er det anført, at "Vi kan ikke opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende målingen af disse aktiver hertil".

Da det således ikke på objektivt grundlag er muligt at udlede købesummen for Anstalten, Liechtenstein, og da revisor har taget forbehold over for aktivet, påhviler det A at godtgøre, at hans selskab, H1 Holding ApS, har afholdt beløbet i egen og ikke A´s interesse.

Henset til, at A ejer H1 Holding ApS og til, at det er usædvanligt, at en købesum ikke er fikseret i overdragelsesaftalen, og at værdien ikke kan bekræftes af revisor, er hans bevisbyrde skærpet.

Skatteministeriet bestrider, at A har løftet sin bevisbyrde, hvorved navnlig må henses til:

Aftalerne i bilag 12 og 13 efterlader indtryk af, at det er usikkert, hvem køberen er - A eller H1 Holding ApS. Der er ikke fremlagt nærmere dokumentation for, hvem der stiftede og ejede anstalten. Adkomstrækken frem til, at H1.1 A/S blev ejer, jf. bilag 30 og 31, er heller ikke godtgjort.

A hævder, at Anstalten, Liechtenstein, havde en værdi på 7.318.081,- kr., fordi anstalten ejede en fast ejendom.

Ifølge aftalernes (bilag 12 og 13) ordlyd, overdrages Anstalten, Liechtenstein, i forbindelse med salg af ejendom ("In zusammenhang mit dem Verkauff der Immobilie"). Det tyder på, at der ved siden af overdragelsen af anstalten er sket overdragelse af fast ejendom.

Der er ikke fremlagt et regnskab eller regnskabsmateriale, der viser, at Anstalten, Liechtenstein, på overdragelsestidspunktet (bilag 12 og 13) var i besiddelse af en fast ejendom, der indebar, at anstalten havde en værdi på 7.318.081,- kr. Den omstændighed, at der angiveligt ikke var regnskabspligt for anstalten, jf. Landsskatterettens kendelse (bilag I), side 2, 2. sidste afsnit, svækker ikke beviskravene til A. I øvrigt er det ikke nærmere dokumenteret, at der ikke var en sådan regnskabspligt.

Administratoren af Anstalten, Liechtenstein, G4, har i erklæringen af 5. marts 2012 (bilag 16) bl.a. oplyst, at anstaltens aktiver var fast ejendom i Italien. Erklæringen er udfærdiget den 5. marts 2012 til brug for skattesagen og har derfor begrænset bevisværdi, jf. bl.a. UfR 2002,1172 H. Erklæringen kan ikke træde i stedet for et regnskab og er i øvrigt under ingen omstændigheder udtryk for, at anstalten ejede fast ejendom, der repræsenterede en værdi på 7.318.081,- kr.

Bilag 19 er ikke en autoriseret oversættelse af bilag 18. Det bestrides derfor, at bilag 18 og 19 dokumenterer, at Anstalten, Liechtenstein, erhvervede fast ejendom i 2001, sådan som det er anført i stævningen, side 5, 4. sidste afsnit. Under alle omstændigheder dokumenterer de to bilag ikke, at anstalten fortsat ejede faste ejendomme, der som en del af dens aktiver blev medoverdraget til H1 Holding ApS i 2006, jf. bilag 12.

Som bilag 20 har A fremlagt en erklæring af 26. august 2009 fra en italiensk skatteopkræver, jf. stævningen, side 5, 3. sidste afsnit. Erklæringen er som bilag 21 fremlagt i en dansk oversættelse, der er bekræftet af translatør og tolk NM. Også denne erklæring er udfærdiget til brug for skattesagen og har derfor begrænset bevisværdi, jf. bl.a. UfR 2002,1172 H. Heller ikke denne erklæring kan træde i stedet for et regnskab og er heller ikke udtryk for, at Anstalten, Liechtenstein, ejede fast ejendom, der repræsenterede en værdi på 7.318.081,- kr. Erklæringen ses endvidere ikke at vedrøre samme ejendomme som erklæringen i bilag 18/19.

Samme bemærkninger gælder skatteopkræverens erklæring af 16. juni 2011 i bilag 23.

Skatteopkræverens brev af 28. oktober 2009 (bilag 22) dokumenterer heller ikke, at Anstalten, Liechtenstein, ved overdragelsen i 2006 ifølge bilag 12 ejede fast ejendom til en værdi på 7.318.081,- kr. Dette allerede fordi brevet er efterfølgende. Brevet vedrører en skatteopkrævning men ses ikke at vedrøre ejendomsskatter.

Det er heller ikke oplyst, hvorfor A ønskede at lade H1 Holding ApS købe Anstalten, Liechtenstein, og til hvad den påståede faste ejendom skulle anvendes.

Ved bevisvurderingen må der også henses til, at det burde være ret nemt for A at føre et sikkert bevis for, at anstalten som påstået ejede fast ejendom til en værdi af godt 7,3 mio. kr.

Med henvisning til stævningen, side 9, 2. afsnit, er størrelsen af H1 Holding ApS´ midler ikke afgørende. Det afgørende er, at selskabet betalte for Anstalten, Liechtenstein, og ikke har godtgjort, at betaling skete i selskabets interesse. I øvrigt havde selskabet en egenkapital på godt 10 mio. kr. den 31. december 2005, jf. bilag 2, side 9 (sammenligningskolonnen).

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokumenterne.

Rettens begrundelse og afgørelse

A har betalt 980.000 EUR til SD i oktober 2006. A har forklaret, at holdingselskabet betalte de 980.000 EUR for et selskab, Anstalten, med en fast ejendom i Italien, og at beløbet reelt var for ejendommen, da selskabet i øvrigt var uden aktiver.

Købet blev navnlig finansieret ved, at A optog et lån i Danske Bank og herefter i det væsentligste indfriede sin gæld til datterselskabet H1.1 A/S, og ved at H1 Holding ApS optog et lån i datterselskabet.

A har ikke godtgjort, at H1 Holding ApS i selskabets interesse har købt fast ejendom i Italien for 980.000 EUR.

Retten har ved bevisbedømmelsen lagt vægt på, at A som hovedanpartshaver ikke har kunnet fremlægge en skriftlig aftale, hvor prisen på selskabet Anstalten er angivet, at det ikke af bankoverførslen til SD fremgår, hvad bankoverførslen er betaling for, at den fremlagte kontrakt ikke er underskrevet af holdingselskabet, at køber i det første udkast var angivet som A og ikke H1 Holding ApS, at revisor i årsregnskabet 2006 for holdingselskabet har taget forbehold for værdierne vedrørende købet af selskabet og ejendommen i Italien, og at ejendommen efterfølgende er videresolgt til A´s ægtefælle i 2008 for 350.000 EUR og dermed for 630.000 EUR lavere end den påståede købspris i 2006.

Endvidere har retten lagt vægt på, at A ikke under forberedelsen af sagen, men først under partsforklaringen i retten, har forklaret nærmere om ejendommen, herunder at ejendommen består af et bådhus og en bygning i meget dårlig stand på en 1.200 m2 stor grund, og at ejendommen er nabogrund til A´s ægtefælles ejendom. A har ikke fremlagt dokumenter eller arbejdspapirer til støtte for synspunktet om, at holdingselskabet ville bygge et nyt hus på ejendommen og sælge ejendommen videre.

Endelig har retten lagt vægt på, at A ikke har søgt at dokumentere H1 Holding ApS´ ejerskab til en ejendom til 980.000 EUR ved fremlæggelse af oplysninger om ejerregistreringen af ejendommen i Italien eller søgt at dokumentere værdien i 2006 ved udmeldelse af syn og skøn i retten.

A skal som tabende part inden 14 dage betale 180.000 kr. inklusiv moms i sagsomkostninger til Skatteministeriet til dækning af udgift til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage betale 180.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.