Dato for udgivelse
16 Dec 2016 10:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Sep 2016 06:01
SKM-nummer
SKM2016.609.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B 1401-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieindkomst, udeblivelsesvirkninger
Resumé

Landsretten havde i en ankesag fastsat frist for ekstrakt til den 6. september 2016.

Da landsretten ikke den 7. september 2016 havde modtaget ekstrakt i sagen, og da der ikke var oplyst omstændigheder, som omhandles af retsplejelovens § 386, stk. 5, afviste landsretten ankesagen i medfør af retsplejelovens § 386, jf. § 385, stk. 1.

Reference(r)

Retsplejeloven § 386

Retsplejeloven § 385

Henvisning

-

Appelliste

Parter

A

mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsretsdommer

Gunst Andersen

Byrettens dom af 4. april 2013 er anket af A med påstand om, at A aktieindkomst for indkomståret 2006 skal nedsættes med 7.318.081 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Ved retsbog af 10. december 2015, der er tilsendt parterne - appellanten pr. mail - den 11. december 2015, blev sagen berammet til hovedforhandling den 13. september 2016 kl. 9.30. Der blev samtidig fastsat frist for appellantens fremsendelse af ekstrakt, der skulle være landsretten og modparten i hænde senest den 6. september 2016. Det blev præciseret, at overskridelse af fristen for indlevering af ekstrakten, kunne medføre udeblivelsesvirkninger.

A har ved mail af 6. september 2016 anført, at han uden held har forsøgt at finde advokater, der kan føre sagen, som han derfor selv med vejledning fra landsretten vil videreføre, når han er i stand til det.

Da landsretten ikke den 7. september 2016 har modtaget ekstrakter i sagen, og da der ikke er oplyst omstændigheder, som omhandles af retsplejelovens § 386, stk. 5, afvises ankesagen i medfør af retsplejelovens § 386, jf. § 385, stk. 1.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 75.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.