Dato for udgivelse
09 Aug 2004 11:38
SKM-nummer
SKM2004.339.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4312-00364 og 99/03-4313-00072
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning, udvidelse, sambeskatningsenhed, sambeskatningskreds, salg, omstrukturering, ophør, fornyet, genbeskatning, underskud, udenlandsk, datterselskab
Resumé
Ligningsrådet blev spurgt om, hvorvidt Ligningsrådet kunne bekræfte, at M kunne sambeskattes med A, B, C og D i 2004, hvis sambeskatningen fra 1. januar 2004 blev udvidet med det nystiftede moderselskab, M, og A’s datterselskaber, B og C, i løbet af 2004 blev solgt til M. Ligningsrådet blev samtidig anmodet om tilladelse til fornyet sambeskatning, hvis Ligningsrådet fandt, at der ville være tale om en fornyet sambeskatning. Ligningsrådet besvarede spørgsmålet bekræftende, da der var tale om en omstrukturering inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed. Ligningsrådet fandt herudover ikke, at der var tale om fornyet sambeskatning, da sambeskatningen fortsatte uafbrudt efter udvidelsen. I en lignende sag, hvor et moderselskab, A, gennem en årrække havde været sambeskattet med det danske datterselskab B og de udenlandske datterselskaber C og D, blev Ligningsrådet spurgt, om A’s salg af aktierne i C og D til B i løbet af indkomståret ville udløse genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 1. Ligningsrådet besvarede spørgsmålet benægtende, da der var tale om en omstrukturering inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed, hvorfor sambeskatningen ikke skulle anses for ophørt.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31
Skattestyrelsesloven § 20 A

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-3 S.D.4.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-3 S.D.6.2.2.1.

Ligningsrådet blev spurgt om, hvorvidt Ligningsrådet kunne bekræfte, at M kunne sambeskattes med A, B, C og D i 2004, hvis sambeskatningen fra 1. januar 2004 blev udvidet med det nystiftede moderselskab, M, og A's datterselskaber, B og C, i løbet af 2004 blev solgt til M.

 

Ligningsrådet blev samtidig anmodet om tilladelse til fornyet sambeskatning, hvis Ligningsrådet fandt, at der ville være tale om en fornyet sambeskatning.

 

De faktiske forhold i sagen var som følger:

 

A havde gennem en årrække været sambeskattet med sine danske datterselskaber, B og C, samt det udenlandske datterdatterselskab D. Selskaberne havde kalenderåret som regnskabsperiode.

 

Den 16. december 2003 gennemførte den hidtidige aktionær i A, E, en skattefri ombytning af sine aktier i A med aktier i et nystiftet holdingselskab, M. M's første regnskabsperiode omfattede perioden 16. december 2003 - 31. december 2003, og herefter havde M kalenderåret som regnskabsperiode.

 

Sambeskatningen mellem A, B, C og D ønskedes pr. 1. januar 2004 udvidet med M som nyt moderselskab. Herudover ønskede A i løbet af 2004 at sælge sine aktier i B og C til M, fordi det ud fra et organisatorisk synspunkt vil være mere hensigtsmæssigt, hvis B og C blev søsterselskaber til A. Aktierne i B og C ville kunne sælges skattefrit til M, da A havde ejet aktierne i mere end 3 år.

 

Repræsentanten havde anmodet den skatteansættende myndighed om at bekræfte, at den påtænkte koncerninterne omstrukturering i 2004 ikke ville være til hinder for sambeskatning mellem M, A, B, C og D i 2004.

 

Den skatteansættende myndighed havde ikke kunnet bekræfte dette, idet der henvistes til Ligningsrådets afgørelser i TfS 1994.58 og SKM2003.57.LR.

 

Den skatteansættende myndighed fandt dog, at sambeskatningen ville kunne opretholdes i 2004, hvis M erhvervede B og C senest 1. januar 2004. Der henvistes til, at M dermed vil have ejet aktierne i datterselskaberne direkte i såvel hele moderselskabets som hele datterselskabernes regnskabsperiode, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1.

 

På denne baggrund valgte repræsentanten at anmode Ligningsrådet om bindende forhåndsbesked.

 

Ligningsrådets besvarede spørgsmålet bekræftende med følgende begrundelse:

 

Indledningsvis bemærkes, at når det skal vurderes, hvilken betydning en given omstrukturering har for en sambeskatning, må der sondres mellem, om der er tale om omstruktureringer inden for en eksisterende sambeskatningskreds og dermed en allerede etableret sambeskatningsenhed, eller om der er tale om om-struktureringer, hvori såvel de af en eksisterende sambeskatningsenhed omfattede selskaber som nystiftede selskaber, der ikke er omfattet af sambeskatningsenheden, indgår.

 

Er der tale om omstruktureringer inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed, har Ligningsrådet i flere tilfælde meddelt tilladelse til, at sambeskatningen kan opretholdes, selv om de pågældende omstruktureringer gennemføres i løbet af indkomståret, jf. eksempelvis TfS 1993, 563, TfS 1994, 369, TfS 1995, 388 og den ene af modellerne i TfS 2001, 711. Udgangspunktet for Ligningsrådets praksis har været, at såfremt der allerede var etableret en sambeskatningsenhed, burde den indbyrdes placering mellem selskaberne i sambeskatningsenheden ikke være afgørende for, om sambeskatningen kunne opretholdes. I både TfS 1994, 369 og den ene af modellerne i TfS 2001, 711, medførte udgangspunktet således, at det hidtidige ultimative moderselskab blev erstattet af et nyt ultimativt moderselskab, der havde været omfattet af den allerede etablerede sambeskatningsenhed, hvorfor der ikke i de konkrete sager har været henset til, om sambeskatningsbetingelserne var opfyldt i relation til det ultimative moderselskab i sambeskatningsenheden.

 

Er der derimod tale om omstruktureringer, hvori såvel de af en eksisterende sambeskatningsenhed omfattede selskaber som nystiftede selskaber, der ikke er omfattet af sambeskatningsenheden, indgår, skal betingelserne for at etablere sambeskatningskredsen være opfyldt, jf. eksempelvis TfS 1994, 58, og SKM2003.57.LR, idet der i disse tilfælde er tale om etablering af en ny sambeskatningsenhed, jf. hertil også to af modellerne i TfS 2001, 711.

 

I nærværende sag indgår A som moderselskab i en allerede etableret sambeskatning med datterselskaberne B og C og datterdatterselskabet D. Selskaberne har kalenderåret som regnskabsperiode.

 

A var tidligere 100 pct. ejet af E, men ved en aktieombytning gennemført den 16. december 2003, har det nystiftede selskab M erhvervet 100 pct. af aktierne i A. M's regnskabsperiode er 1. januar - 31. december. Den første regnskabsperiode er dog 16. december 2003 - 31. december 2003. 

 

Pr. 1. januar 2004 og dermed på skæringsdagen for såvel sambeskatningsenhedens som M's regnskabsperiode ønskes den allerede etablerede sambeskatningsenhed udvidet med M. Ved etableringen pr. 1. januar 2004 er der således tale om etablering af en ny sambeskatningsenhed. Ifølge det oplyste har M samme regnskabsperiode som de øvrige selskaber, ligesom M har ejet aktierne i datterselskabet A direkte i hele indkomståret. Herudover har M ejet aktierne i datterdatterselskaberne B og C indirekte i en del af indkomståret og direkte i den resterende del af indkomståret, mens datterdatterdatterselskabet D har været ejet indirekte i hele indkomståret. Sambeskatningsbetingelserne er således opfyldt i hvert enkelt led i kæden af moder-, datter-, datterdatter- og datterdatterdatterselskaber.

 

Da den nye sambeskatningsenhed ifølge det oplyste vil blive etableret pr. 1. januar 2004, da M i det indkomstår, for hvilket sambeskatningen ønskes etableret, har samme regnskabsperiode som de øvrige selskaber, og da M direkte og/eller indirekte har ejet aktierne i datter-, datterdatter-, og datterdatterdatterselskaberne i hele indkomståret, anses den foreliggende situation, hvor A's datterselskaber sælges til M i løbet af indkomståret, for at være en omstrukturering inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed. På denne baggrund finder Ligningsrådet, at spørgsmål må besvares bekræftende.

 

Der er ikke herved taget stilling til, hvorvidt overdragelsen udløser genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 1, se hertil SKM2002.582.LSR.

 

Vedrørende anmodningen om tilladelse til fornyet sambeskatning udtalte Ligningsrådet følgende:

 

I forbindelse med anmodningen om bindende forhåndsbesked er der anmodet om, at Ligningsrådet meddeler tilladelse til fornyet sambeskatning, hvis Ligningsrådet finder, at der vil være tale om en fornyet sambeskatning.

 

Ligningsrådet bemærkede hertil, at enhver genetablering af sambeskatning mellem to tidligere sambeskattede selskaber som altovervejende hovedregel er en fornyet sambeskatning omfattet af betingelse 1.3. i sambeskatningscirkulæret. Udgangspunktet gælder, uanset om de tidligere sambeskattede selskabers indbyrdes placering er ændret i perioden mellem den tidligere og den senere sambeskatning, og gælder således også uanset om det ultimative moderselskab i den senere sambeskatning er et andet end moderselskabet i den tidligere sambeskatning, jf. Ligningsrådets afgørelse refereret i TfS 2000, 1001 LR.

 

Pr. 1. januar 2004 etableres der en ny sambeskatningsenhed, jf. ovenfor. Imidlertid er situationen ikke den, at selskaberne har foranlediget en tidligere sambeskatning ophævet. Situationen er derimod den, at den allerede etablerede sambeskatningsenhed udvides. I nærværende sag, hvor sambeskatningen således fortsætter uafbrudt efter udvidelsen, finder Ligningsrådet derfor ikke, at der er tale om en fornyet sambeskatning, hvorfor det ikke er fornødent at meddele tilladelse hertil.

I en lignende sag, hvor et moderselskab, A, gennem en årrække havde været sambeskattet med det danske datterselskab B og de udenlandske datterselskaber C og D, blev Ligningsrådet spurgt, om A's salg af aktierne i C og D til B i løbet af indkomståret ville udløse genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 1. Ligningsrådet besvarede med samme begrundelse som ovenfor anført spørgsmålet benægtende, da der var tale om en omstrukturering inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed, hvorfor sambeskatningen ikke skulle anses for ophørt. Det blev ved besvarelsen af spørgsmålet forudsat, at der ikke var etableret "subsambeskatninger", se hertil SKM2002.582.LSR.