åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter LL § 33 E, stk. 1, gennemføres en fuld genbeskatning af genbeskatningssaldoen i tilfælde, hvor sambeskatningen med et udenlandsk datterselskab ophører, medmindre LL § 33 E, stk. 3 finder anvendelse, jf. afsnit S.D.6.2.3.1. Et ophør af sambeskatningen medfører herefter som udgangspunkt en fuld genbeskatning.
Ved opgørelsen af koncernmoderselskabets skattepligtige indkomst i det første indkomstår, hvor datterselskabet ikke er omfattet af sambeskatning, medregnes et beløb svarende til genbeskatningssaldoen i det udtrådte selskab.
TfS 1998, 333 LR. Et dansk moderselskab (M1) var sambeskattet med et dansk datterselskab, der selv var moderselskab (M2) i en sambeskattet underkoncern. Ligningsrådet blev forespurgt, om sambeskatningen i underkoncernen kunne fortsætte, såfremt underkoncernen blev solgt af M1 til en ekstern køber, og om dette salg kunne finde sted uden genbeskatning af underskud i udenlandske selskaber. Der blev ligeledes forespurgt, om sambeskatningen kunne fortsætte - og uden genbeskatning af underskud i et udenlandsk datterselskab - såfremt underkoncernen blev omstruktureret, således at de aktive selskaber blev samlet i en underunderkoncern med et dansk selskab (M3) som moderselskab, der ligeledes var sambeskattet med M1 og M2, og såfremt M3 herefter blev solgt af M2 til en ekstern køber. Ligningsrådet svarede, at sambeskatningen under enten M2 eller M3 ville kunne fortsætte efter salg af enten M2 eller M3. De nævnte salg ville imidlertid udløse genbeskatning i M1, såfremt betingelserne herfor var opfyldte.
  SKM2002.582.LSR. Landsskatteretten fandt, at der skulle ske genbeskatning af underskud efter LL § 33 E ved overdragelse af et udenlandsk datterselskab, omfattet af en "under-sambeskatning", til koncernens øverste moderselskab, som var moderselskab i koncernens overordnede sambeskatning. Der skulle dog kun ske genbeskatning af underskud udnyttet i tiden før etablering af den overordnede sambeskatning. Udtræden af "under-sambeskatningen" blev således i relation til LL § 33 E sidestillet med udtræden af sambeskatning.
SKM2004.339.LR. Ligningsrådet blev spurgt om, hvorvidt Ligningsrådet kunne bekræfte, at M kunne sambeskattes med A, B, C og D i 2004, hvis sambeskatningen fra 1. januar 2004 blev udvidet med det nystiftede moderselskab, M, og A's datterselskaber, B og C, i løbet af 2004 blev solgt til M. Ligningsrådet blev samtidig anmodet om tilladelse til fornyet sambeskatning, hvis Ligningsrådet fandt, at der ville være tale om en fornyet sambeskatning. Ligningsrådet besvarede spørgsmålet bekræftende, da der var tale om en omstrukturering inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed. Ligningsrådet fandt herudover ikke, at der var tale om fornyet sambeskatning, da sambeskatningen fortsatte uafbrudt efter udvidelsen. I en lignende sag, hvor et moderselskab, A, gennem en årrække havde været sambeskattet med det danske datterselskab B og de udenlandske datterselskaber C og D, blev Ligningsrådet spurgt, om A's salg af aktierne i C og D til B i løbet af indkomståret ville udløse genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 1. Ligningsrådet besvarede spørgsmålet benægtende, da der var tale om en omstrukturering inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed, hvorfor sambeskatningen ikke skulle anses for ophørt.