Der skelnes i de fleste punktafgiftslove mellem to former for registrering

  • oplagshavere, dvs. virksomheder, der kan have afgiftspligtige varer på lager, uden at afgiften er betalt, og hvor afgiften først betales ved udlevering fra eller forbrug i virksomheden.
  • varemodtagere, dvs. virksomheder, der skal betale afgift af varerne ved modtagelse af varer fra udlandet.

Dette gælder dog ikke bl.a. spiritusafgiftsloven, registreringsafgiftsloven for motorkøretøjer og forsikringsafgiftslovene. For flere af miljøafgifterne, fx affald, råstoffer, ledningsført vand og spildevand, er der kun en form for registrering, og bestemmelserne for denne registrering følger generelt reglerne for oplagshavere. De nøjagtige bestemmelser for registrering fremgår af kapitlet for den enkelte afgift.

OplagshavereFor området registrering er der adskillige variationer fra lov til lov, men hovedreglen er, at virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, samt virksomheder, der driver mellemhandel med værdibeskattede varer, skal registreres som oplagshavere.

Se SKM2006.204.VLR om registrering som varemodtager i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter.

Virksomheder, der driver mellemhandel med mængdebeskattede varer, kan registreres som oplagshavere.

Virksomheder med flere fabrikationsafdelinger eller udleveringslagre kan registreres under et. Virksomhederne skal i registreringsanmeldelsen oplyse alle afdelinger/forretningssteder, som ønskes omfattet af registreringen. En sådan registrering er bl.a. betinget af, at det almindelige forretningsregnskab føres samlet ved hovedvirksomheden, og at de årlige lageropgørelser foretages samtidig for hovedvirksomheden og de pågældende afdelinger/udleveringslagre.

Ansøgning om samlet registrering sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med detaljerede oplysninger om regnskabsforhold, bilagsgang, faktureringsmåde mv. for hele virksomheden, se www.webreg.dk.

Det er tilladt, at de enkelte afdelinger/udleveringslagre selv fakturerer de udleverede varer.

VaremodtagereEn varemodtager er en erhvervsdrivende eller en privatperson, der modtager (får tilsendt) varer fra udlandet, eller en erhvervsdrivende, som selv henter varer i udlandet.

Erhvervsvirksomheder, der fra andre EU-lande ønsker at modtage varer, der er omfattet af EU-punktafgifterne, kan få tilladelse til dette uden at være registreret, men mod forhåndsanmeldelse og sikkerhedsstillelse, se A.15.5.7.

Der findes særlige regler for fjernsalg (postordreforretninger) inden for EU, se A.5.5.

Der er en særlig vejledning for varemodtagere, se Punktafgifter ved erhvervsmæssigt køb af varer i udlandet (E.33).

PrivatpersonerFor privatpersoner, der modtager eller får tilsendt varer fra udlandet, se A.9.2.

Frivillig registrering I en række punktafgiftslove er der mulighed for, at virksomheden kan blive registreret, hvis den ønsker det. Det gælder bl.a. i registreringsafgiftsloven for motorkøretøjer.

TidspunktAnmeldelse til registrering skal ske, inden virksomheden påbegynder afgiftspligtige aktiviteter. I forbindelse med indførelse af ny afgiftslov skal registrerering som hovedregel ske inden den ny afgift træder i kraft.

Registreringsanmeldelse Anmeldelse til registrering sker på en blanket (registreringsanmeldelse), der fås elektronisk via www.webreg.dk. Nummeret på registreringsanmeldelsen fremgår af kapitlerne om de enkelte afgifter.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Registreringsanmeldelsen skal sendes til

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Postboks 600
0900 København C.
telefon 72.20.00.32
e-mail virksomhed@eogs.dk

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fra den 14. juni 2004 overtaget registreringsopgaven fra ToldSkat, jf. bekendtgørelse nr. 508 af 10. juni 2004 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove og bekendtgørelse nr. 414 af 3. juni 2004 om virksomhedsregistrering - overførsel af opgaver fra skatteministeren til økonomi- og erhvervsministeren. 

RegistreringsbevisVirksomhedens registrering for punktafgifter vil fremgå af virksomhedens registreringsbevis under punktet Afgift.