DefinitionVed punktafgifter forstås afgifter/gebyrer på specifikke varer eller tjenesteydelser (punkter). Afgifterne er - i modsætning til moms - udformet som enkeltledsafgifter, hvilket betyder, at afgiften kun opkræves ét sted under varens vej fra producent/importør til forbruger, dvs. i producent-, engros- eller detailledet.

Punktafgifter benævnes - alt efter varearten - også miljøafgifter, grønne afgifter, energiafgifter eller giftskatter. Gebyrer, der opkræves efter miljøbeskyttelsesloven, og som administreres af SKAT, anses her også for en punktafgift.

MomsDer betales også moms af de fleste punktafgifter og gebyrer, dog ikke registreringsafgiften af motorkøretøjer, hvor momsen beregnes inden punktafgiften.

Ensartet systemDet danske punktafgiftssystem er bygget op over et ensartet system. Det er praktisk, når man skal læse lovene, men det indebærer samtidig en risiko, idet den ensartede opbygning ikke altid følges op af ensartede bestemmelser. Man kan altså ikke umiddelbart slutte, at når man kender en detailbestemmelse i én lov, så gælder den også i andre love.

EUs indre markedVed etableringen af det indre marked pr. 1. januar 1993 gennemførte EU fællesbestemmelser for en række punktafgifter. De harmoniserede punktafgifter omfatter energiprodukter, alkohol og alkoholholdige produkter samt forarbejdede tobaksvarer. De harmoniserede punktafgifter vil i vejledningen blive omtalt som: "EU-punktafgifter", og alle andre afgifter vil blive omtalt som: "Nationale punktafgifter".

Fællesbestemmelser for EU-punktafgifterne er nærmere beskrevet i A.15.

Lovenes opbygningPunktafgiftslovene indeholder som hovedregel oplysninger om 

 • varer, der er omfattet af afgiften
 • afgiftssatsen pr. afgiftspligtig mængde/enhed eller procent af værdi
 • hvornår afgiftspligten indtræder
 • afgiftspligtig mængde eller værdi
 • hvem der skal, og hvem der kan registreres (pligtig og frivillig registrering), herunder hvilke krav der stilles til virksomheden for registrering
 • hvordan den afgiftspligtige mængde/værdi opgøres, herunder afgiftsperiodens længde
 • hvornår en vare kan fritages for afgift, herunder reglerne for afgiftsfri overførsel af varer fra en registreret virksomhed til en anden
 • hvornår afgiften kan godtgøres
 • regler om indførsel af varer
 • regnskabsregler, herunder regler for fakturering
 • hvornår en virksomhed skal angive og betale afgiften
 • sanktioner for manglende angivelse og betaling
 • virksomhedernes oplysningspligt og kontrollens beføjelser, samt
 • straf for overtrædelse af loven.

OpkrævningslovenMed virkning fra 1. januar 2001 er de enkelte punktafgiftsloves regler om afregningsperioder, om frister for angivelse og indbetaling, om sanktioner ved forsinket eller manglende angivelse og betaling mv. samlet i en fælles lov - lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning skatter og afgifter mv. med senere ændringer.

AnvendelsesområdeDet geografiske anvendelseområde for de danske punktafgiftslove svarer til det danske momsområde, dvs. de danske landområder, søterritoriet samt luftrummet over disse områder, se Momsvejledningen B.1.

Punktafgiftslovene gælder ikke for Færøerne og Grønland, der i denne sammenhæng sidestilles med lande uden for EU. Tilsvarende gælder for Københavns Frihavn i det omfang, der er tale om levering af varer til oplag med henblik på senere udførsel, se SKM2001.655.ØLR.

For så vidt angår EUs punktafgiftsområde, se A.15.3.