Dato for udgivelse
16 jul 2004 08:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.293.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, B-1407-03
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Fogedret, udlæg, løsøre, ejerforhold
Resumé

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt løsøre, hvori Søllerød Kommune havde foretaget udlæg, tilhørte rekvisitus A og B eller H1 ApS.

Da landsretten ikke fandt det bevist, at de udlagte effekter skulle tilhøre H1 ApS, stadfæstede landsretten fogedrettens afgørelse.

Reference(r)

Retsplejeloven § 523, stk. 1

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2004 - 3 D.5.1

Østre Landsrets kendelse af 27. januar 2004, 22. afdeling, B-1407-03

Parter

H1 ApS
(advokat Ole Schmidt)

mod

Søllerød Kommune
(Kammeradvokaten v/advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af landsdommerne

Black, Niels Boesen og Mette Skov Larsen (kst.)

----------

Lyngby byrets kendelse af 2. maj 2003, FS 5-2695/2002

Byrettens bemærkninger og begrundelse

Søllerød Kommunes pantefoged har den 27/8-2002 for As og Bs gæld gjort udlæg i løsøreeffekter, der ikke er omfattet af retsplejelovens § 509. Effekterne befandt sig i skyldnernes hjem på adressen .... Da effekterne befandt sig i skyldnernes hjem, er formodningen, at skyldnerne ejer effekterne. Det fremgår af en fremlagt lejekontrakt, at A har lejet lejligheden ... af H1 ApS ( H1 ) umøbleret.

Den fremlagte "oversigt over inventar 20/1-2002 tilhørende H1" findes ikke at dokumentere, at effekterne på udlægstidspunktet tilhørte H1. Hertil bemærkes, at A er direktør i H1, hvilket selskab indtil den 28/4-2003 var ejet af hans børn. Der foreligger således et sådant personsammenfald, identitet, mellem H1 og skyldnerne, at det ikke ved den fremlagte dokumentation og As forklaring alene kan bevise, at effekterne tilhører H1. Den fremlagte yderligere dokumentation findes heller ikke at bevise et sådant ejerforhold til de udlagte effekter.

Fogedretten finder, at formodningen for, at de udlagte effekter tilhører skyldnerne, ikke efter bevisførelsen er afkræftet, hvorfor det foretagne udlæg opretholdes.

Med hensyn til sagens omkostninger bemærkes under hensyn til sagens omstændigheder, at hver part skal bære egne sagsomkostninger.

Hvorfor b e s t e m m e s

Det af Søllerød Kommunes pantefoged den 27/8-2002 foretagne udlæg hos A og B opretholdes.

Hver part bærer egne sagsomkostninger.

Under henvisning til at dir. A har oplyst, at nogle af de udlagte effekter er solgt til G1 Aps, besluttede fogden, at de udlagte effekter skal fratages skyldnerne.

----------

Østre Landsrets kendelse af 27. januar 2004, 22. afdeling, B-1407-03

H1 ApS har nedlagt påstand om, at det af Søllerød Kommune ved pantefogeden den 27. august 2002 foretagne udlæg i løsøreeffekter tilhørende H1 ApS, for As og Bs gæld til Søllerød Kommune ophæves, og at fogedrettens beslutning af 2. maj 2003 om rådighedsfratagelse i medfør af retsplejelovens § 523, stk. 1 tillige ophæves.

Søllerød Kommune har påstået fogedrettens afgørelser stadfæstet.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Der afsagdes sålydende kendelse

Heller ikke efter de for landsretten fremkomne oplysninger findes det bevist, at de udlagte effekter tilhører H1 ApS. Herefter, og idet landsretten kan tiltræde det af fogedretten anførte også for så vidt angår beslutningen om rådighedsfratagelse,

b e s t e m m e s

Fogedrettens afgørelser stadfæstes.

Retten hævet.