Dokumentets dato
14 Jun 2004
Dato for offentliggørelse
14 Jun 2004 15:29
Cirkulærets nummer
2004-14
Ansvarlig fagkontor
Ret; Personbeskatning I
Sagsnummer
99/02-4061-00891
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040005409-regl 

1. Efter hidtidig praksis, jf. ToldSkat Nyt 1992.13.388, er fratrædelsesgodtgørelser ikke omfattet af ligningslovens § 33 C, der vedrører lempelse af beskatning af lønindkomst, som er erhvervet ved tjeneste om bord på et dansk skib, der er registreret i DIS. Fratrædelsesgodtgørelser skulle derfor beskattes efter ligningslovens § 7W (nu § 7U).

 

2. Den 5. april 2004 har Vestre Landsret afsagt en dom (SKM2004.201.VLR) om genoptagelse af en skatteansættelse vedrørende DIS-lempelse. Vestre Landsret har i dommen præciseret, at en fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales som et nettobeløb under henvisning til tidligere indtjening om bord på et DIS-skib, skal anses for alene at vedrøre ansættelsen på DIS-skibet og således anses for optjent om bord og berettige til lempelse efter bestemmelserne i ligningslovens § 33 C.

 

3. Dommen vil ikke blive anket til Højesteret. Der kan herefter ske genoptagelse af ansættelser, hvor en skatteyder ikke har opnået lempelse efter bestemmelsen i ligningslovens § 33 C, såfremt en fratrædelsesgodtgørelse er udbetalt som et nettobeløb under hensyntagen til tidligere indtjening om bord på et DIS-skib. Ligningsrådet præciserede ved TSS-cirkulære 2001-08, at en betingelse for at anse indkomst for omfattet af ligningslovens § 33 C er, at lønnen er fastsat under hensyn til skattelempelsen (DIS-overenskomst), eller at lønnen ved indgåelse af en individuel ansættelseskontrakt er fastsat ud fra samme forudsætning.

 

4. Der kan ske genoptagelse af skatteansættelser efter de ordinære regler i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 6.

 

5. Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelse af praksis, som her er den 5. april 2004. Kendelsen vedrørte 1999. D.v.s der kan ske genoptagelse tilbage fra 1999 og senere indkomstår.

 

6. Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den skattepligtige har kendskab til de omstændigheder, der begrunder genoptagelsen jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, dog kan skatteministeren dispensere fra denne frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder jf. skattestyrelseslovens § 35, stk 2, sidste pkt. Anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne efter punkt 4 - 6 skal indgives til den skatteansættende myndighed.

 

7. Ligningsmyndighederne bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er personer, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

 

8. Cirkulæret bortfalder den 31. december 2004.

 

Ole Kjær

/Ebbe Willumsen

Reference(r)
Ligningsloven § 33 C
Ligningsvejledning 2004-2 A.B.3, D.C.2