Dokumentets dato
23 mar 2001
Dato for offentliggørelse
23 mar 2001 11:51
Cirkulærets nummer
2001-08
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Skattepligts- og Dobbeltbeskatningskontoret
Sagsnummer
99/01-4061-00574
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010003409-regl

1. I henhold til skattestyrelseslovens § 18 præciserer Ligningsrådet følgende vedrørende anvendelsen af ligningslovens § 33 C, jf. Lov om særlige fradrag til sømænd m.v., idet hidtidig praksis på ikke omtalte områder opretholdes.

2. Lempelse efter ligningslovens § 33 C medfører, at den samlede indkomstskat nedsættes med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den såkaldte DIS-hyre. Som DIS-hyre kan alene anses lønindtægt ved tjeneste ombord. Det er en betingelse, at lønnen er fastsat under hensyn til skattelempelsen (DIS-overenskomst), eller at lønnen ved indgåelse af individuel ansættelseskontrakt er fastsat ud fra samme forudsætning.

3. Det er en forudsætning for lempelse efter ligningslovens § 33 C, at lønindtægten er optjent på et dansk skib som defineret i Lov om særlige fradrag til sømænd m.v.

4. Fradrag efter Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. gives i lønindtægt ved tjeneste ombord.

5. Lønindtægt ved tjeneste ombord er enhver skattepligtig indtægt i penge eller i penges værdi, herunder hyre, lønning eller andet arbejdsvederlag, provision, drikkepenge og lignende, som en sømand erhverver i forbindelse med sit arbejde eller tjeneste ombord. Hertil henregnes også beløb, der udbetales sømanden under midlertidige ophold i land, jf. pkt. 7 samt dagpenge, som rederen/arbejdsgiveren udbetaler efter lovgivningen om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og bjærgeløn.

6. For at opnå lempelse efter ligningslovens § 33 C og/eller fradrag efter Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. er det en forudsætning, at personen er ansat til tjeneste om bord, og at lønindtægten er optjent ved arbejde udført ombord. Rejsedage i forbindelse med udmønstring anses tillige for arbejde udført ombord.

7. Forskellige kategorier af søfarende kan opnå lempelse efter ligningslovens § 33 C og/eller fradrag efter Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. af deres lønindtægt ved tjeneste ombord.


a) "traditionelle søfarende" er ansat til tjeneste om bord, indgår i den normale driftsbesætning og udfører udelukkende arbejdsopgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand, herunder nødvendig rapportering på rederiets kontor før og efter de aktuelle udmønstringer. Sådan rapportering anses ligeledes for "tjeneste om bord".

For lønindtægt, der udbetales under kursus- og skoleophold i land, hvis varighed ikke overstiger 3 måneder, kan den "traditionelle søfarende" opnå lempelse efter ligningslovens § 33 C og/eller fradrag efter Lov om særlige fradrag til sømænd m.v., forudsat at den søfarende under kursus- eller skoleopholdet fortsat er i rederiets tjeneste. Dette gælder også i tilfælde hvor den "traditionelle søfarende" under kursus- eller skoleopholdet afspadserer fridage, overtid eller afvikler ferie med løn.

For så vidt angår lempelse og/eller fradrag i lønindtægt, der optjenes ved tjeneste ombord i den tid, skibet ligger ved land under bygning, reparation eller midlertidig oplægning, fortsætter praksis uændret.

b) Personer og arbejdshold, der kun midlertidigt arbejder om bord på enkelte skibe i kortere perioder for at udføre særlige vedligeholdelses eller reparationsarbejder, kan, såfremt de udelukkende er ansat til tjeneste om bord, opnå lempelse efter ligningslovens § 33 C og/eller fradrag efter Lov om særlige fradrag til sømænd m.v.

Der vil typisk være tale om arbejde, der tidligere blev udført af påmønstrede "traditionelle søfarende".

Det forudsættes, at arbejdet udføres, mens skibet er i almindelig drift, det vil sige under skibets sejlads, at personerne indgår eller kunne indgå som en del af skibets sikkerhedsbesætning, samt at arbejdet ikke umiddelbart kunne udføres af landbaseret personale. Dog kan efter omstændighederne en mindre del af arbejdet udføres under ophold i udenlandske havne.

For disse personer vil der kunne accepteres 1 dag forud for hver udmønstring under fortsat lempelse efter ligningslovens § 33 C og/eller fradrag efter Lov om særlige fradrag til sømænd m.v., såfremt der er tale om arbejde, der er nødvendigt for og står i direkte forbindelse med udmønstringen. Såfremt en udmønstring består af flere på- og afmønstringer, kan under samme betingelser desuden accepteres 1 dag efter udmønstringen. Der kan dog højst blive tale om 14 sådanne dage årligt.

c) Personer, der påmønstrer og medsejler skibe for at udføre opgaver i forbindelse med skibets særlige tilrigning, last, arbejdsopgaver eller sejlads, vil, såfremt disse personer indgår som en del af driftsbesætningen, kunne opnå lempelse efter ligningslovens § 33 C og/eller fradrag efter lov om særlige fradrag til sømænd m.v.

For disse personer vil der kunne accepteres 1 dag forud for hver udmønstring under fortsat lempelse efter ligningslovens § 33 C og/eller fradrag efter Lov om særlige fradrag til sømænd m.v., såfremt der er tale om arbejde, der er nødvendigt for og står i direkte forbindelse med udmønstringen. Såfremt en udmønstring består af flere på- og afmønstringer, kan under samme betingelser desuden accepteres 1dag efter udmønstringen. Der kan dog højst blive tale om 14 sådanne dage årligt.

8. Cirkulæret har virkning fra 1. april 2001 og vil blive indarbejdet i Ligningsvejledningen for 2001, afsnit A.B.3, hvorfor det bortfalder den 1. marts 2002.Ole Kjær / Ebbe Willumsen