Dato for udgivelse
11 Jun 2004 12:16
SKM-nummer
SKM2004.230.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-306-00487
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Erhvervsskole, kursusvirksomhed, fritagelse, undervisning, momspligt, gevinst
Resumé
Told- og Skattestyrelsen udtaler, at erhvervsskolers kursusvirsomhed ikke er omfattet af undtagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3., 2. pkt., fra momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., for skoleundervisning, faglig uddannelse mv.
Reference(r)
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 3
Henvisning
Momsvejledningen 2004-2, afsnit D.11.3.1

Indledning

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, om erhvervsskoler, der udover aktiviteter med grunduddannelser har aktiviteter med kursusvirksomhed, er momspligtige efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., jf. lovens § 4.

Spørgsmålet er opstået i forbindelse med behandlingen af anmodninger om ekstraordinær genoptagelse i henhold til TSS-cirkulære 2003-21 om opgørelse af den delvise fradragsret i henhold til momslovens § 38, stk. 1 og 2, for undervisningsinstitutioner omfattet af erhversskoleloven.

Gældende praksis

Af lovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., fremgår, at momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., for skoleundervisning, faglig uddannelse mv., ikke omfatter kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.

Det fremgår af Momsvejledningens afsnit D.11.3.1, at det kun er kursusvirksomhed, der kan være momspligtig efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Egentlige kompetencegivende uddannelser anses ikke for kursusvirksomhed.

Det fremgår videre, at ved kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, forståes, at virksomhedens primære formål er at optjene en gevinst til ejere af virksomheden eller til andre aktiviteter end undervisning. Det fremgår da også af Momsvejledningens afsnit D.11.3.1, at institutioner, der opfylder en lovbestemt pligt til at udbyde undervisningsaktiviteter, som udgangspunkt ikke vil være momspligtige.

EF-domstolen har i sag C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, udtalt, at et organ ikke kan antages at arbejde "med gevinst for øje", jf. 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra m) (Momslovens § 13, stk. 1, nr. 5), selv om det systematisk tilstræber at skabe overskud, som det derefter anvender til udførelsen af sine tjenesteydelser.

Tilsvarende kan et organ ikke antages at have til formål systematisk at søge vinding, jf. den fakultive betingelse i 6. momsdirektivs artikel 13, stk. 2, litra a), første led, som er anvendt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., selv om det systematisk tilstræber at skabe overskud, som det derefter anvender til udførelsen af sine tjenesteydelser. Dommen er i Momsvejledningen omtalt i afsnit D.11.5.

Erhversskolernes kursusvirksomhed

Af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse fremgår det, jf. denne lovs § 1, at erhvervsskoler skal være selvejende og godkendt af undervisningsministeren til at give erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse til og med nivauet for kortere videregående uddannelser. En godkendt institution skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og institutionens midler må alene komme institutionens formål til gode, jf. § 14.

Når en erhvervsskole driver kursusvirksomhed i momslovens forstand, og en evt. gevinst herved alene bruges til gavn for skolens øvrige uddannelsesaktiviteter, vil skolen derfor ikke anses for at drive kursusvirksomhed med gevinst for øje. Skolens kursusvirksomhed vil derfor efter praksis på området være momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., modsætningsvis.

Konsekvenser for genoptagelsesanmodninger fra erhvervsskoler

Den i Momsvejledningens afsnit D.11.3.1 beskrevne praksis, der har været gældende siden 1994, medfører, at erhvervsskoler, der driver kursusvirksomhed i momslovens forstand, ikke skal momsregistreres for disse aktiviteter, hverken fremadrettet eller bagudrettet, jf. iøvrigt TSS-cirkulære 2003-21, pkt. 10.