Roskilde Byrets kendelse
af 4. februar 2004
FS10-6598/2003

ToldSkat Sydsjælland

mod

Finansieringsinstitutet H1 Aps

Det skyldige beløb blev opgjort således

Sagen opgjort til

1.539.226,00 kr.

I alt

1.539.226,00 kr.

Rekvirenten, Toldskat Sydsjælland, har den 2. december 2003 foretaget udlæg i følgende aktiver tilhørende skyldneren, Financieringsinstituttet H1 ApS

1 stk. BMW 535, reg.nr. ....
1 stk. Mitsubishi Pajero reg.nr. ....
Ejendommen matr.nr. 15 ....

Udlæg er foretaget for 1.539.226,00 kr.

Skyldneren har protesteret over disse udlæg, i hvilken anledning fogedretten ved denne kendelse skal træffe afgørelse jf. lov om inddrivelse af skatter og afgifter mv. § 6.

Rekvirenten har påstået udlæggene stadfæstet.

Skyldneren har påstået udlæggene ophævet, med den begrundelse at gælden ikke kan anerkendes og ikke var forfalden på udlægstidspunktet.

Sagsfremstilling

Rekvirenten har specifiseret gælden således

Moms for perioden 1.11.2002 til 30.09.2003

517.986,00 kr.

A-skat for samme periode,

1.012.900,00 kr.

Retsafgift

       8.340,00 kr.

I alt

1.539.226,00 kr.

Rekvirenten har den 1. december 2003 sendt "Forslag til afkrævning af afgift" til skyldneren. Det fremgår heraf, at rekvirenten har til hensigt at opkræve ovennævnte beløb hos skyldneren.

Af brevet fremgår også: "Kan forslaget godkendes, behøver De ikke at foretage Dem noget. De vil i så fald få tilsendt en afgørelse i overensstemmelse med forslaget.

Kan forslaget ikke godkendes, skal Deres skriftlige eller mundtlige bemærkninger være modtaget af ToldSkat Sydsjælland, Region Kalundborg senest 15 dage fra denne skrivelses datering."

Skyldneren har skriftligt protesteret overfor ToldSkat Sydsjælland, som herefter den 20. januar 2004 har truffet afgørelse i overensstemmelse med forslaget. Under sagens behandling i fogedretten den 21. januar 2004 har skyldneren givet udtryk for, at afgørelsen vil blive indbragt for Landsskatteretten.

Om baggrunden for sagen har parterne oplyst, at H2 ApS har indgået kontrakt med selskabet G1 A/S om udførelse af rengøringsarbejde. Kontrakten er underskrevet af A, som også er direktør i Financieringsinstituttet H1 ApS. Der er til skyldnerens konto i den periode, som gælden vedrører, indbetalt checks med i alt ca. 2,5 mill. kr., som straks er hævet af A. Pengene er indbetalt af G1 A/S.

Argumentation

Rekvirenten har gjort gældende, at pengene indbetalt af G1 A/S vedrører betaling for rengøringsarbejde udført af skyldnerens ansatte. Skyldneren er ikke momsregistreret og har hverken afregnet moms af pengene eller A-skat af lønningerne til de ansatte. Momsgælden er fastsat på grundlag af fakturaer mellem H2 ApS og G1 A/S. Ifølge fakturaerne har H2 ApS samme cvr.nr. som skyldneren. H2 ApS er ikke registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som et selskab med det angivne cvr.nr. Der er i momsgælden ikke foretaget fradrag for eventuel indgående moms, da rekvirenten ikke er bekendt med, om der har været indgående moms. Momsgælden forfalder kvartalsvis, og den sidste del af momsgælden, som vedrører 3. kvartal 2003, forfaldt i november 2003. For så vidt angår gælden vedrørende A-skat er denne skønsmæssigt fastsat på grundlag af underbilag til fakturaerne med oplysning om navne på de personer, som har udført rengøringsarbejdet og oplysning om timeantal. Gælden forfalder rnånedsvis i forbindelse med lønudbetalingen.

Skyldneren har gjort gældende, at der ikke skyldes rekvirenten et beløb i den størrelsesorden, som der er foretaget udlæg for. Skyldneren har ikke drevet rengøringsvirksomhed eller nogen anden form for virksomhed i perioden. Den samarbejdsaftale, som A har underskrevet med G1 A/S, dækker ikke over et reelt forretningsforhold. De penge, der er indbetalt på skyldnerens bankkonto, er afleveret til en trediemand. Skyldneren har optrådt som stråmand for denne trediemand. For sin ulejlighed har skyldneren i alt modtaget ca. 15.000 kr. fra trediemanden. A har indtil videre ikke ønsket at oplyse identiteten på trediemanden. Der foretages politimæssig efterforskning i sagen, og A er sigtet og vil snarest oplyse politiet om identiteten på trediemanden. A kender intet til fakturaer, udstedt af H2 ApS til G1 A/S. Skyldnerselskabet er i øjeblikket et hvilende selskab. Der kan alene blive tale om, at der skyldes skat af 15.000 kr., som skyldneren har modtaget fra tredjemanden. Skatten forfalder imidlertid først ved årets afslutning, da pengene er udbetalt i 2003.

Fogedrettens afgørelse

Skyldneren har protesterede imod kravet under henvisning til at selskabet ikke har drevet nogen form for virksomhed i perioden, heller ikke rengøringsvirksomhed. Skyldneren har endvidere henvist til, at selskabet ikke har noget at gøre med fakturaerne mellem G1 A/S og H2 ApS, og at A ikke kender noget til disse fakturaer. Det er oplyst, at der i øjeblikket foretages politimæsssig efterforskning af forholdet, og at A er sigtet.

Fogedretten finder ikke, at rekvirenten under denne sag har ført tilstrækkeligt bevis for, at Financieringsinstituttet H1 ApS har drevet momspligtig virksomhed i den angivne periode, og at der derved er opstået en momsgæld af den angivne størrelse. Fogedretten finder det heller ikke bevist, at skyldneren har haft ansatte i perioden, og at der derved er opstået gæld vedrørende A-skat med det angivne beløb.

Som følge heraf ophæves udlæggene foretaget den 2. december 2003.

Da Financieringsinstituttet H1 ApS under sagen har været repræsenteret af advokat, forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

T h i   b e s t e m m e s

ToldSkat Sydsjællands udlæg i Financieringsinstituttet H1 ApS's aktiver foretaget den 2. december 2003 ophæves.

Inden 14 dage betaler ToldSkat Sydsjælland 2.000 kr. plus moms i sagsomkostninger til Finansieringsinstituttet H1 ApS.

Fogedretten hævet.