Dato for udgivelse
28 May 2004 08:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. april 2004
SKM-nummer
SKM2004.220.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-539-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Fogedret, udlæg, grundlaget
Resumé

Sagen drejede sig om et af ToldSkat Sydsjælland, Region Høje-Taastrup foretaget udlæg i 2 biler samt fast ejendom på baggrund af manglende indbetaling af skatter og afgifter, som regionen agtede at opkræve rekvisitus. Udlægget foretoges, inden regionen havde truffet endelig afgørelse om opkrævningen af de i sagen omhandlede skatter og afgifter. Rekvisiti protesterede imod udlægget og gjorde gældende, at gælden ikke kunne anerkendes, og at den i øvrigt ikke var forfalden på udlægstidspunktet.

Fogedretten i Roskilde ophævede det af regionen foretagne udlæg under henvisning til, at ToldSkat Sydsjælland, Region Høje-Taastrup ikke havde ført tilstrækkelig bevis for, at rekvisitus var de opkrævede skatter og afgifter skyldige.

Landsretten stadfæstede Fogedretten i Roskildes kendelse under henvisning til de af fogedretten anførte grunde og til, at regionen foretog udlæg på baggrund af et forslag til afgørelse om opkrævning af skatter og afgifter, hvorfor gælden endnu ikke var forfalden til betaling.

Reference(r)

Inddrivelsesloven § 6, stk. 1, 1. pkt.
Retspejeloven § 501, stk. 1

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2004 - 2 D.7.1

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Per Michael Klausen)

mod

Finansieringsinstituttet H1 ApS
(advokat Erik Gaarn)

Afsagt af landsdommerne

Jan Uffe Rasmussen, Ole Dybdahl og Birgitte Grønborg Juul (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Ingen var tilsagt eller mødt.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Det fremgår af sagen, at ToldSkat foretog udlæg den 2. december 2003 på baggrund af, hvad der fremtræder som et forslag til afgørelse om afkrævning af afgift og A-skat. Den endelige afgørelse blev først truffet den 20. januar 2004. Herefter og af de grunde, der er anført af byretten,

b e s t e m m e s

Byrettens kendelse stadfæstes.

Inden 14 dage betaler Skatteministeriet til Finansieringsinstituttet H1 ApS 2.000 kr. med tillæg af moms i sagsomkostninger.

Retten hævet.