Dato for udgivelse
19 apr 2004 14:51
SKM-nummer
SKM2004.175.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4332-01953
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Værdiansættelse, aktier, overdragelse, medarbejder, ansættelse, aktionæroverenskomst
Resumé

Ligningsrådet blev anmodet om at anerkende, at kurs 105 på aktierne i A A/S, ved Bs erhvervelse af aktier i selskabet for kr. 26.000 i forbindelse med ansættelse i selskabet. Ligningsrådet fastsatte kursen til 70. Selskabet havde genereret underskud, og forespørger var af den opfattelse, at der burde tages hensyn til puljeafkast for andre IT-aktier i samme branche. Henset til bl.a. branchens generelle usikkerhed, B´s beregninger af goodwill (- 450.000 for år 2000), selskabets resultater samt ovenstående oplysninger iøvrigt, var det ud fra en samlet konkret vurdering styrelsens opfattelse, at goodwill kunne ansættes til kr. 0. B var ifølge en aktionæroverenskomst pålagt omsættelighedsbegrænsning, som dog ikke medførte en begrænsning for eksisterende og tilkomne aktionærer, såfremt de efter erhvervelsen ønskede at afstå sin aktiepost. En tredjemand vil dog være omfattet og vil således ikke efter styrelsens opfattelse være interesseret i at erhverve aktierne til markedsværdi. Overenskomsten fandtes dog ikke at påvirke en køber ved samlet salg, hvorfor der efter styrelsens vurdering ikke skulle ske et kursløft eller -fald. Kurs 70 fandtes derefter at være udtryk for handelsværdien.

Reference(r)

TSS-cirkulære 2000-09
TSS-cirkulære 2000-10

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-1 S.G.2.4.6

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-1 E.I.4

B er i forbindelse med sin ansættelse i selskabet A A/S blevet tilbudt at købe for kr. 26.000 aktier i selskabet, og B erhverver aktieposten fra selskabet i forbindelse med en aktieudvidelse fra selskabets side.

Nedenfor nævnte forhold er taget i betragtning ved beregning af den aktuelle kurs.

A A/S er et software- og analysefirma, der bl.a. tilbyder online spørgeskemaundersøgelser, dels i form af konsulentvirksomhed, dels via salg af en software online, hvor alt foregår via internettet.

Baggrund

I september 2000 købte venturefirmaet C A/S aktier i A A/S til kurs 666. I forbindelse med kapitalindskuddet blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, og indskuddet skete med en forventning om, at A A/S kunne blive et hurtigt voksende dotcom-firma. Forventningerne om et hurtigt voksende firma var meget udbredt i den periode, og der var ifølge B ikke noget odiøst i, at de fremlagte forretningsplaner var baseret på en forventet efterspørgsel versus konkrete resultater. Forretningsplanen blev præsenteret for C A/S maj 2000 på de indledende møder.

Der er ikke lykkedes A A/S at leve op til de salgsmål, der var budgetteret med i forretningsplanen fra 2000, hvor selskabet fik et underskud på ca. kr. - 225.000. Budgettet var at skabe en omsætning på kr. 3.750.000 i 2001, men den realiserede omsætning blev på ca. kr. 550.000 i 2001. Årets resultat før skat for 2001 udgør ligeledes et negativt resultat på kr. - 620.186.

Aktiens indre værdi for regnskabsåret 2000 udgjorde 974.000 * 100 / 500.000 = 195. Den forventedes ifølge B at blive under 100 i regnskabet for år 2001. Faktiske indre værdi for aktierne udgjorde 353.865 * 100 / 500.000 = 70.

Det generelle marked

I løbet af år 2000 og 2001 faldt IT- og internetaktierne generelt meget kraftigt, og nogle af de selskaber, der delvist minder om A A/S, faldt ifølge B med mere end 95 %. B har som eksempler herpå fremhævet nogle selskaber og deres generelle kursfald.

B har ligeledes fremsendt materiale med oversigter over puljeafkast for IT-aktier i PFA og Bank Invest, som ligeledes er selskaber, som befinder sig i samme branche. Oversigterne illustrerer udviklingen over de sidste fem år. Disse henvisninger, som efter hans opfattelse ikke er opløftende, kan efter hans overbevisning med fordel bruges som grundlag for en vurdering.

Han har hertil henvist til, at det ikke er KFX-indexet, men det amerikanske Nasdac, der gælder for IT-virksomheder, man bør kigge på - og her er kurserne generelt faldet.

Ved ansættelse af kursværdien for aktierne er det derfor B´s opfattelse, at der også bør tages hensyn til ovenstående.

Aktionæroverenskomst

Der er mellem de nuværende parter, D og E, begge med en besiddelse af en andel på 32,5 % af selskabets samlede aktiekapital, samt C A/S, som besidder de resterende 35 %, den 1. oktober 2000, indgået en aktionæroverenskomst om parternes besiddelse af aktier i A A/S.

Overenskomsten skal i forholdet mellem parterne omfattet heraf til enhver tid være gældende forud for selskabets vedtagter og tidligere eller samtidige aftaler mellem parterne indbyrdes og mellem parterne og selskabet.

Selskabets aktiebreve skal jf. overenskomsten i det omfang, der udstedes aktier, bære påtegning om, at der mellem aktionærerne er indgået aktionæroverenskomst, der har indflydelse på aktierettighederne. Det fremgår ligeledes om aktieovergang, at salg eller anden overdragelse af aktier i selskabet til tredjemand skal ske på betingelse af, at denne er berettiget og forpligtet til at tiltræde aktionæroverenskomsten som part.

B har hertil bekræftet, at han ved erhvervelse af aktieposten vil være omfattet af overenskomsten. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke af overenskomsten fremgår bestemmelser om muligheden for fravigelse heraf.

Det fremgår blot, at parterne er enige om at genforhandle overenskomsten og søge den ændret, såfremt væsentlige forhold tilsiger dette.

Det fremgår endvidere om aktieovergang, at uanset vedtægternes bestemmelser om omsættelighed kan ingen af parterne på nogen måde overdrage, overføre eller lade deres aktier overgå helt eller delvist, herunder ved salg, pantsætning eller kreditorforfølgning, bortset fra dispositioner gennemført i overensstemmelse med bestemmelserne.

Ingen part kan (dog undtagelser) på nogen måde overdrage, overføre eller lade deres aktier overgå til eje, herunder gave eller på anden måde uden først at have tilbudt den pågældende aktiepost til de øvrige parter i forhold til deres aktiebesiddelse i selskabet og til den kurs og på de vilkår, som en seriøs, navngiven og af parterne og selskabet uafhængig tredjemand har tilbudt.

En part kan dog frit overdrage hele eller en del af sin aktiepost i selskabet til et af den pågældende part 100 % ejet selskab, mod at dette selskab indtræder som part i overenskomsten og mod at ophør med 100 % ejerskab af det pågældende selskab, uanset årsag hertil, udløser forkøbsret for de øvrige parter i i henhold til overenskomsten, medmindre den overdragne aktiepost samtidig med ophøret af 100 % ejerskab tilbageoverdrages til den oprindelige part, eller overdragelsen er omfattet af overdragelser som omtalt i overenskomsten.

En part, der måtte ønske at overdrage eller overføre sine aktier, kan vælge en alternativ procedure ved først at tilkendegive over for de andre parter og selskabets bestyrelse, at parten ønsker at sælge sine aktier i selskabet, og i den forbindelse anmode selskabets generalforsamlingsvalgte revisor om at fastsætte aktiepostens værdi for den pågældende regning. Værdien skal fastsættes på kontantvilkår som den forholdsmæssige andel af selskabets samlede værdi, herunder med hensyntagen til indtjeningsevne, indre værdi og reguleringer af egenkapital og således uden særskilt hensyntagen til, om der er tale om en majoritets- eller minoritetspost. Den sælgende part skal være berettiget til for egen regning at foranledige, at en af denne part udpeget - af selskabet uafhængigt - registreret eller statsautoriseret revisor eller anden sagkyndig person gives indsigt i og lejlighed til udtalelse om - men ikke indflydelse på - selskabets værdiansættelse.

Salg eller anden overdragelse af aktier i selskabet til tredjemand skal ske på betingelse af, at denne er berettiget og forpligtet til at tiltræde aktionæroverenskomsten som part.

Det fremgår af overenskomsten, at de tre parter er enige om, at aktionæroverenskomsten bygger på et fælles ønske om, at udviklingen i selskabet bliver således, at det inden for en horisont på fem år vil være hensigtsmæssigt, at selskabet enten søges afhændet ved et samlet salg eller børsnoteret. D og E skal dog efter januar 2005 have mulighed for selvstændigt at videreføre selskabet.

Med virkning fra den anførte dato skal C A/S på anfordring af D og E til disse sælge alle de aktier, C A/S ejer i selskabet (en call-option). D og E har en tilsvarende pligt til på anfordring at købe alle de aktier, der ejes af C A/S (en put-option for C A/S). Dog kan D og E i stedet vælge, at selskabet samlet skal afhændes til tredjemand, såfremt det er C A/S, der således ønsker at udnytte sin put-option. I denne situation er D og E således ikke forpligtet til at købe.

Den værdi, til hvilken de C A/S tilhørende aktier overdrages ved salg til D og E efter § 5.14, er følgende: 35 % af selskabets indre værdi efter selskabets regnskab pr. 31. december i det foregående år med tillæg af goodwill opgjort som gennemsnit af de foregående 2 års overskud diskonteret med en rente svarende til diskontoen + 2 %. Som eksempel betyder dette ved et overskud på kr. 1.000.000 og en diskonto på 6 %, at værdien af de C A/S tilhørende aktier er 35 % af (1.000.000 / 0,08), eller kr. 4.375.000 med tillæg af 35 % af selskabets indre værdi. De omhandlede optioner kan kun gøres gældende for samtlige aktier, C A/S ejer i selskabet.

B har for sagens behandling vedlagt kopi af årsregnskaberne for 2000 samt 2001. Da selskabet er etableret i år 2000, kan der ikke fremsendes regnskaber for længere tilbage i tiden. Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2001 kr. 353.865.

Forespurgt hvorvidt der siden afslutningen af årsregnskabet for 2001 er sket forhold, der kan have betydning for kursen, oplyste B, at man har påtaget sig mere gæld, men at kursen ikke er påvirket heraf. Markedet / resultaterne er stadig lige så usikre i fremtiden, idet der inden for de næste 3-5 år kan ske op- eller nedgang. Det fremgår af årsberetningen, at man for 2002 forventer at realisere et mindre overskud.

For så vidt angår resultatet på kr. - 620.000, var det det beløb, man havde budgetteret med, og man anså det ifølge årsberetningens for tilfredsstillende i forhold til de ressourcer, der er allokeret til softwareudvikling. Der er i årenes løb sket tilgang af immaterielle anlægsaktiver på kr. 495.579 og 989.044 i hhv. 2000 og 2001.

Aktionærerne i selskabet er ikke interesseforbundne, idet der er tale om ren forretning.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ved overdragelse af aktier finder anvisningen i TSS-cirkulære 2000-09, Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter, som udgangspunkt anvendelse. Som det fremgår, er der mellem parterne indgået en aktionæroverenskomst, som skal finde anvendelse, såfremt parterne i selskabet bl.a. ønsker at afhænde deres aktiepost. Da man parterne imellem har indgået aktionæroverenskomsten, som også B ved erhvervelsen af aktierne vil være omfattet af, og da man ikke parterne imellem har valgt at opsige denne overenskomst, er styrelsen af den opfattelse, at der ikke ved værdiansættelsen kan ses bort fra denne aktionæroverenskomst. Selskabet, hvorfra B erhverver aktierne, er ikke omfattet af overenskomsten, og derfor skal værdiansættelse dog foretages på grundlag af ovenstående cirkulære.

Værdien af unoterede aktier fastsættes herefter som udgangspunkt til handelsværdien. I det omfang handelsværdien ikke kendes, fx. fordi aktierne ikke har været omsat, eller fordi de er overdraget under omstændigheder, som ikke kan anses som egnet som udtryk for handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i den i cirkulæret anførte vejledende hjælperegel. Det er herefter styrelsens vurdering, at cirkulærets hjælperegel skal anvendes.

Ifølge hjælpereglen foretages opgørelsen som udgangspunkt på grundlag af selskabets indre værdi ifølge seneste aflagte årsregnskab, idet der skal ske korrektion for enkelte poster, bl.a. fast ejendom og oparbejdet goodwill.

Goodwill værdiansættes efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder. Såfremt der ikke foreligger branchekutymer eller øvrige holdepunkter for værdiansættelse heraf, kan værdien af goodwill fastsættes under hensyn til den vejledende beregningsmodel i TSS-cirkulære 2000-10.

Beregningsmodellen er udtryk for en standardiseret beregning af goodwill. Der kan derfor foreligge konkrete omstændigheder, der gør beregningsmodellen mindre anvendelig. I disse tilfælde skal der korrigeres i resultatet, således at den endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris, som en uafhængig køber antages at ville betale for goodwill under de foreliggende omstændigheder, jf. punkt 2 i TSS-cirkulære 2000-10. Den beregnede værdi af virksomhedens goodwill skal således altid underkastes en prøvelse af, hvorvidt det beregnede beløb må antages at svare til den reelle handelsværdi, jf. tillige punkt i TSS-cirkulære 2000-10.

Fastsættelse af handelsværdien for aktierne i A A/S kan herefter opgøres med udgangspunkt i selskabets indre værdi.

Ved opgørelse af den indre værdi skal der iht. TSS-cirkulære 2000-09 til ovenstående tillægges værdi af goodwill under hensyn til den vejledende beregningsmodel i TSS-cirkulære 2000-10.

Det fremgår af regnskaberne, at resultaterne før skat i de sidste - og to eneste - år har udvist underskud. Ved på grundlag af de fremlagte regnskaber at anvende beregningsreglen i TSS-cirkulære 2000-10, fremkommer et negativt vægtet resultat for disse to regnskabsår. Værdien af goodwill vil derfor være at værdiansætte til 0, medmindre særlige omstændigheder tilsiger, at dette udgangspunkt fraviges. Der er ikke i nærværende sag oplyst at foreligge sådanne særlige omstændigheder, idet der tværtimod har meget usikre forventninger til fremtiden.

Det fremgår af årsregnskaberne for 2000 og 2001, at selskabet har investeret i softwareudvikling, med i alt knap kr. 1,5 mio., og da selskabet ikke er i besiddelse af en positiv goodwillværdi, må det antages, at en eventuel goodwillværdi eksisterer på grundlag af den know-how, man opnår gennem medarbejderne og udvikling.

Det bør således overvejes, hvorvidt der vil være tale om salg af know-how, såfremt en tredjemand fremsætter et købstilbud, som umiddelbart overstiger selskabets markedsværdi.

Styrelsen finder dog ikke, at ovenstående betragtninger kan tillægges så stor vægt, at goodwill i nærværende sag anddrager en positiv værdi.

Idet ligeledes henses til branchens generelle usikkerhed, B´s beregninger af goodwill (- 450.000 for år 2000), selskabets resultater samt ovenstående oplysninger iøvrigt, er det herefter ud fra en samlet konkret vurdering styrelsens opfattelse, at goodwill ved en værdiansættelse af aktierne i A A/S kan ansættes til kr. 0.

Beregnet handelsværdi for A A/S pr. 31. december 2001, jf. TSS-cirkulære 2000-09:

Indre værdi

   

353.865

Regulering af ejendomsværdi

   

0

Merværdi goodwill

   

0

Handelsværdi ialt

   

353.865

Svarende til kurs (353.865 * 100 / 500.000)

   

70

Som det fremgår ovenfor, har B beregnet værdien af aktierne til kurs 105. Differencen mellem de af styrelsen og B beregnede kurser er fremkommet på baggrund af forskellige beregningsgrundlag; B har foretaget beregningerne på baggrund af posterne i årsregnskabet for 2000, mens styrelsen efterfølgende har indhentet årsregnskabet for 2001 og værdiansat herudfra. B´s beregninger hviler desuden ikke på specifikke beregninger, men hans skøn, herunder løse overvejelser, over en passende kurs på baggrund af den indre værdi.

På baggrund heraf finder styrelsen ikke grundlag for at fravige beregningscirkulærerne, dog under hensyntagen til nedenstående mulighed for fravigelse heraf.

Fravigelse jf. hjælpereglen, jf. TSS-cirkulære. 2000-09:

Da ovenstående beregninger følger den vejledende hjælperegel i ovenstående cirkulære, er det muligt at fravige resultatet i sin helhed eller for så vidt angår enkelte poster.

Selskabet har kun eksisteret i to år, og det regnskabsmæssige resultat ses på trods af de positive forventninger i årsberetningen at have ændret sig i en negativ retning. Man har investeret et større beløb i softwareudvikling, og henset hertil samt til ovenstående usikkerhedsmomenter, herunder markedets generelle usikkerheder, finder styrelsen således umiddelbart ikke, at der bør ske yderligere korrektioner, som må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for handelsværdien af de overdragne aktier.

Der er dog mellem de eksisterende aktionærer indgået en aktionæroverenskomst, og B vil ved erhvervelsen af aktierne være omfattet heraf. Dette medfører bl.a., at han ved efterfølgende salg er pålagt en omsættelighedsbegrænsning, ligesom tredjemand som erhverver skal tiltræde overenskomsten

Ingen part kan herefter overdrage deres aktier uden først at have tilbudt den pågældende aktiepost til de øvrige parter i forhold til deres aktiebesiddelse i selskabet og til den kurs og på de vilkår, som en seriøs, navngiven og af parterne og selskabet uafhængig tredjemand har tilbudt.

Såfremt de øvrige parter ikke gør forkøbsretten gældende til hele den udbydende parts udbudte aktiepost i selskabet, kan denne foretage salg eller anden overdragelse til eje til tredjemand af den udbudte aktiepost på vilkår, som ikke er mere gunstige for tredjemand end den ovenfor nævnte kurs og øvrige vilkår.

Da der således er tale om forkøbsret, bør denne ikke tillægges vægt som havde der været tale om en køberet, idet de eksisterende aktionærer blot skal tilbydes aktieposten før overdragelse til tredjemand.

På baggrund af ovenstående er det derfor styrelsens vurdering, at den pålagte omsættelighedsbegrænsning ikke vil være en begrænsning for alle eksisterende og tilkomne aktionærer, såfremt de efter erhvervelsen ønsker at afstå sin aktiepost. En tredjemand vil dog være omfattet af overenskomsten og vil således ikke efter styrelsens opfattelse være interesseret i at erhverve aktierne til markedsværdi, hvorfor kursen herefter bliver reduceret.

Det er parternes hensigt at sælge virksomheden i år 2005, medmindre to parter ønsker at drive virksomheden videre. Såfremt der sker et samlet salg, finder styrelsen det dog ikke urealistisk, at aktierne kan sælges uden om omsættelighedsbegrænsningen, og at det for B vil være muligt at afstå i form af et samlet salg af hele posten til tredjemand, således at dette må antages at påvirke kursen i opadgående retning.

Styrelsen er herefter af den opfattelse, at der i så fald vil være mulighed for afståelse til andre priser, og henset til omsættelighedsbegrænsningen samt til at der under omstændighederne er lagt vægt på muligheden for et samlet salg, samt henset til øvrige ovenstående omstændigheder, herunder markedets meget usikre fremtid, skønner styrelsen efter en samlet konkret vurdering, at der ikke bør ske et kursløft eller -fald, men at en kurs på aktierne på kr. 70 er udtryk for handelsværdien.

Styrelsen indstiller, at selskabets værdi kan ansættes til kr. 353.865, og at aktierne følgelig kan overdrages til kurs 70.

Ligningsrådet tiltræder styrelsens indstilling.