Dato for udgivelse
19 apr 2004 13:05
SKM-nummer
SKM2004.174.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4339-00572
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Værdiansættelse, anparter, goodwill, kommanditselskab, skattepligtsophør, anpartshaveroverenskomst
Resumé

Ligningsrådet fandt, at den skattepligtige avance i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 13 a for anparterne i A ApS i forbindelse med B´s ophør af fuld dansk skattepligt kunne opgøres med udgangspunkt i en værdiansættelse af goodwill til kr. 800.000. B var ejer af hele anpartskapitalen i A ApS, hvis aktivitet var at eje 1/3 af C ApS og 1/3 af K K/S. A ApS havde ingen aktivitet udover at eje andele i associerede selskaber. Værdien af Bs anparter i A ApS var værdien af selskabets andel af C ApS og K K/S. Værdien af goodwill knytter sig til det enkelte selskab, og da A ApS ingen selvstændig driftsmæssig aktivitet havde og dermed heller ingen kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende, fandtes der ikke at være forhold i selskabet, der kunne begrunde eksistensen af skattemæssig goodwill, som herefter fastsattes til kr. 0, uden hensyntagen til K K/S. Værdien af goodwill i K K/S blev umiddelbart fastsat til kr. 3 mio., og da A ApS havde en andel på 1/3 af den virksomhed, der foregik i K K/S, kunne værdien af anparterne i A ApS opgøres med udgangspunkt i en værdiansættelse af goodwill til kr. 0 tillagt 1/3 af kr. 3 mio., svarende til kr. 1 mio. Som følge af en fremsendt anpartshaveroverenskomst kunne den samlede goodwillværdi opgøres til kr. 800.000.

Reference(r)

TSS-cirkulære 2000-10

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-2 E.I.4.1.1.3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 E.I.4.1.2.9

B udstationeres fra ca. medio 2001 i et ikke-europæisk land, idet han påtænker senere at bosætte sig der permanent. B ønsker derfor vished om størrelsen af den skat, der udløses i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 13 a i forbindelse med ophør af fuld dansk skattepligt.

Forespurgt har rådgiver oplyst, at der kun i nærværende anmodning ønskes en afgørelse af goodwill-spørgsmålet, og ikke af værdien af anparterne i A ApS som helhed.

B ejer hele anpartskapitalen i A ApS, hvis aktivitet er at eje 1/3 af C ApS og 1/3 af K K/S. A ApS har ingen aktivitet udover at eje andele i associerede selskaber.

K K/S´ hovedaktivitet er charteringvirksomhed og formidling af kontakt mellem befragtere, der har en fragt, der skal sejles fra et sted i verden til et andet, og redere, der har skibe med ledig kapacitet.

Denne formidling er meget afhængig af hovedanpartshavernes personlige kontakter med redere og befragtere, hvilket opbygget gennem års tillidsfuldt samarbejde med de forskellige redere og befragtere.

K K/S har ifølge årsregnskabet for 2001 10 ansatte. Som resultat opnåede kommanditselskabet i 2001 et overskud på kr. 1,4 mio. Pr. 31. december 2001 var balancen kr. 3,876 mio. og egenkapitalen kr. 3,204 mio.

C ApS er komplementar i K K/S og ejer et udenlandsk selskab, D, 100 %. C ApS har ifølge selskabets årsregnskab for 2000 ingen ansatte.

K K/S er agent for D, idet førstnævnte selskab formidler kontakt mellem en befragter (der har et (sø)transport behov) og en reder, operatør eller korresponderende reder.

Overenskomst

Der er indgået overenskomst af november 1997 mellem anpartshaverne henholdsvis kommanditisterne i C ApS og K K/S, hvorefter en hovedanpartshaver i forbindelse med fratræden af stilling eller salg af anparterne i de to selskaber er pligtig til at overdrage anparter til de øvrige aktionærer henholdsvis kommanditister til den regnskabsmæssige indre værdi uden tillæg af goodwill.

Af overenskomstens § 5 fremgår følgende:

Såfremt en af selskabsdeltagerne fratræder sin stilling i K K/S, er vedkommende forpligtet til at afstå sine/sit selskabs ejerandele i kommanditselskabet samt anparter i C ApS til den eller de øvrige selskabsdeltagere eller til selskabet selv til en kursfastsættelse ud fra selskabets regnskabsmæssige indre værdi pr. fratrædelsestidspunktet uden hensyntagen til goodwill og andre ikke bogførte aktiver.

Af § 2 fremgår bl.a., at Såfremt en af selskabsdeltagerne fratræder sin stilling i henhold til kontraktens § 5 eller afstår sine selskabsandele i henhold til § 7, eller i tilfælde af misligholdelse eller dødsfald, jf. § 8 og § 9, er de øvrige anpartshavere / kommanditister berettiget til at erhverve de fratrædendes anpartskapital / kapitalandel i forhold til deres anpartskapital i komplementarselskabet, samt deres stamkapital i kommanditselskabet.

Ifølge § 7 gælder det, at selskabsdeltagerne og / eller disses anpartsselskaber alene er berettiget til at afhænde selskabsandele i kommanditselskabet og anparter i komplementarselskabet til de øvrige deltagere i henhold til bestemmelserne i § 5.

Såfremt en af selskabsdeltagerne ønsker at udtræde af selskabet og de øvrige ikke vil overtage dennes kapitalandel i kommanditselskabet samt anparterne i komplementarselskabet, kan den, der ønsker at udtræde, forlange kommanditselskabet opløst og komplementarselskabet likvideret. Den, der ønsker at udtræde kan dog vælge at overtage de øvriges kapitalandele i kommanditselskabet, som anparter i komplementarselskaber, i stedet for at forlange opløsning og likvidation.

Overenskomsten er gensidig uopsigelig, men genforhandles hvert år i januar måned, jf. overenskomstens § 5.

Forespørgers argumentation

Rådgiver finder, at den skattepligtige avance i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 13 a skal opgøres med udgangspunkt i en skattemæssig afståelsessum beregnet ud fra hjælpereglen i TSS-CIR 2000-09 med en værdiansættelse af goodwill til kr. 0.

Goodwill skal efter rådgivers opfattelse værdiansættes til kr. 0, på grund af ordlyden af den mellem hovedanpartshaverne/kommanditisterne indgåede overenskomst af november 1997 - at hvis en anpartshaver bl.a. ønsker at fratræde sin stilling eller afhænde sine ejerandele, er denne forpligtet til at acceptere en kursfastsættelse ud fra selskabets regnskabsmæssige indre værdi på fratrædelsestidspunktet uden hensyntagen til goodwill.

Rådgiver henviser til TfS 2000.560, ifølge hvilken det modsætningsvis fremgår, at en anpartshaveroverenskomsts omsætningsbegrænsninger har væsentlig betydning for kursfastsættelsen, såfremt omsætningsbegrænsningerne er generelt gældende. Omsætningsbegrænsningerne var ikke generelt gældende, og Højesteret fastslog derfor, at der skulle foretages en fornyet værdiansættelse, hvor ikke alene anpartshaveroverenskomstens bestemmelser om omsætningsbegrænsning skulle indgå.

I nærværende sag er den indgåede omsætningsbegrænsning, som det fremgår af overenskomstens §§ 5-7 og 9, generelt gældende. Med andre ord kan aktionærerne ikke på noget tidspunkt afstå deres ejerandel, uden at de fuldt ud omfattes af de omsætningsbegrænsninger der findes i aktionæroverenskomsten. I tilfælde af at de øvrige selskabsdeltagere eller selskabet selv ikke ønsker at købe, kan udfaldet enten blive, at selskaberne likvideres, eller den udtrædende i stedet for at udtræde overtager de øvriges ejerandele. Der er således i overenskomsten ikke mulighed for salg til tredjemand.

Det er således samlet rådgivers opfattelse, at værdiansættelsen skal følge anpartshaveroverenskomstens anvisninger, hvorefter afståelsessummen skal fastsættes ud fra en værdiansættelse af goodwill til kr. 0.

Subsidiært er det rådgivers opfattelse, at den skattemæssige avance i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 13 a da skal opgøres med udgangspunkt i en skattemæssig afståelsessum beregnet ud fra hjælpereglen i TSS-cirkulære 2000-9 med en værdiansættelse af goodwill til skønsmæssigt 25 pct. af den goodwill, der kan beregnes i henhold til TSS-cirkulære 2000-10.

Rådgiver har i henhold til TSS-cirkulære 2000-10 fremsendt en beregning af den skattemæssige værdi af goodwill - en samlet værdi af goodwill til kr. 7.430.400 i selskaberne K K/S og C ApS inklusive D. A ApS har en ejerandel i disse selskaber på 1/3, hvorfor selskabets andel udgør Kr. 2.476.800. 25 % heraf udgør afrundet kr. 600.000.

At goodwill i denne situation ifølge rådgiver kun skal opgøres til 25 % af den værdi, der kan beregnes i henhold til TSS-cirkulære 2000-10, er begrundet i virksomhedens særlige karakter og hovedaktionærernes nøglerolle. Goodwill er i denne situation i høj grad af personlig karakter, hvorfor den vejledende beregningsregel skal fraviges. At den vejledende beregningsregel kan fraviges i særlige tilfælde fremgår klart af Ligningsrådets bindende forhåndsbesked offentliggjort i TfS 1999.827.

I denne afgørelse fastsatte Ligningsrådet værdien af goodwill til et beløb der udgjorde ca. 23 % af den værdi, som fremkom ved anvendelse af den vejledende beregningsregel, idet der på den ene side var knyttet en væsentlig kundekreds til virksomheden, hvis resultater på den anden side i særlig grad var baserede på indehavernes særlige viden og kvalifikationer.

Herudover har rådgiver henvist til SKM2001.190.LR, hvor goodwill af Ligningsrådet blev fastsat til ca. 22 % af den værdi, som fremkom ved anvendelse af den vejledende beregningsregel. Baggrunden herfor var særligt, at en uafhængig køber måtte anses at betinge sig, at sælger skulle være tilknyttet virksomheden i en periode.

I nærværende tilfælde er der tale om, at det, som kunderne reelt køber, er "den særlige viden og indsigt" som hovedanpartshaverne har på dette specielle område. Dertil kommer, at såfremt indehaverne besluttede sig for et samlet salg af virksomheden til en uafhængig køber, ville virksomhedens indtjeningsmulighed blive stærkt reduceret, medmindre indehaverne fortsatte i virksomheden i en periode efter salget, således at deres særlige ekspertise og personlige kontakter i videst muligt omfang kan bibringes nye medarbejdere i virksomheden. Et samlet salg af virksomheden mod betaling af et rimeligt vederlag for goodwill vil således være betinget af, at indehaverne skulle fortsætte i virksomheden i en periode efter et salg. Endvidere vil et rimeligt vederlag for goodwill være betinget af, at indehaverne påtager sig en omfattende konkurrenceklausul, idet indehaverne nemt vil kunne udnytte deres personlige kontakter og tillidsforhold til redere og befragtere til skade for køber.

På den baggrund er det anført, at værdien af goodwill er yderst begrænset, idet goodwill i høj grad er tilknyttet hovedaktionærerne og i mindre grad virksomheden. Det er derfor rådgivers opfattelse, at den vejledende beregningsregel skal fraviges.

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

I den indgåede anpartshaveroverenskomst har selskabsdeltagerne reguleret, hvorledes anparterne skal værdifastsættes i tilfælde af, at en selskabsdeltager dør eller fratræder sin stilling i selskabet og følgelig skal sælge sine aktier til enten de øvrige selskabsdeltagere eller selskabet. Det er styrelsens opfattelse, at overenskomsten, herunder reglerne om værdifastsættelse, ikke direkte skal finde anvendelse i den foreliggende situation, idet den er indgået mellem anpartshaverne henholdsvis kommanditisterne i C ApS og K K/S, således at den ikke har indflydelse på værdiansættelse af A ApS. Der er i den foreliggende situation desuden ikke tale om salg i forbindelse med fratrædelse, men om opgørelse af skatten i forbindelse med fraflytning. Der vil dog som følge af de øvrige selskabsdeltageres forkøbsret skulle ske korrektion i den beregnede goodwillværdi.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at B er udstationeret i et ikke-europæisk land af C ApS og K K/S for at varetage koncernens interesser der. B sælger ikke sine anparter i koncernen, men fortsætter som hidtil med at være eneanpartshaver i A ApS, der også som hidtil fortsætter med at eje 1/3 af C ApS og 1/3 af K K/S. Således forbliver ejerstrukturen i koncernen uændret. Ved fraflytningen er det derfor værdien af Bs anparter i A ApS, der skal findes.

Værdien af Bs anparter i A ApS er værdien af selskabets andel af C ApS og K K/S.

Beregning af goodwill

Ved overdragelse af aktier og anparter finder anvisningen i TSS-CIR 2000-09 anvendelse. Værdien af unoterede aktier fastsættes som udgangspunkt til handelsværdien. I det omfang handelsværdien ikke kendes, fx fordi anparterne ikke har været omsat, eller fordi de er overdraget under omstændigheder, som ikke kan anses som egnet som udtryk for handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i den i cirkulæret anførte vejledende hjælperegel. Det er styrelsens vurdering, at cirkulærets hjælperegel skal anvendes.

Ifølge hjælpereglen foretages opgørelsen som udgangspunkt på grundlag af selskabets indre værdi ifølge seneste aflagte årsregnskab, idet der skal ske korrektion for enkelte poster, bl.a. fast ejendom og oparbejdet goodwill.

Goodwill værdiansættes efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder. Såfremt der ikke foreligger branchekutymer eller øvrige holdepunkter for værdiansættelse heraf, kan værdien af goodwill fastsættes under hensyn til den vejledende beregningsmodel i TSS-cirkulære 2000-10.

Af Ligningsvejledningen for 2001 punkt E.I.4.1.1 fremgår, at skattemæssig goodwill knytter sig til afståelse af kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende. Endvidere fremgår det af punkt E.I.4.1.1.3, at virksomhedens indtjening skal kunne begrunde eksistens af goodwill, hvilket antages at være tilfældet, når der er knyttet en særlig kundekreds til virksomheden.

Værdien af goodwill knytter sig således til det enkelte selskab, og det er oplyst, at A ApS´ eneste aktivitet er at eje andele i associerede selskaber. Selskabet ejer 1/3 af C ApS og 1/3 af K K/S. Selskabet har således ingen selvstændig driftsmæssig aktivitet og dermed heller ingen kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende, og der findes således ikke at være forhold i selskabet, der kan begrunde eksistensen af skattemæssig goodwill.

Den skattemæssige goodwill i A ApS må herefter fastsættes til kr. 0, uden hensyntagen til K K/S.

Værdien af goodwill i K K/S

Det fremgår af årsregnskabet for K K/S, at A ApS er kommanditist i kommanditselskabet. Et kommanditselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Spørgsmålet er derfor, hvorvidt værdien af goodwill i A ApS vil blive påvirket af værdien af goodwill i K K/S.

A ApS har en andel på 1/3 af den virksomhed, der foregår i K K/S, og der skal således ske fastsættelse af værdien af goodwill i K K/S, idet værdien af goodwill heri har betydning for værdiansættelsen af goodwill i kommanditisten A ApS.

Rådgiver har fremsendt beregning af en samlet værdi af goodwill i selskaberne K K/S og C ApS inklusive selskabet D. Rådgiver har dog foretaget beregninger med udgangspunkt i årsregnskaberne for 1998, 1999 og 2000, og styrelsen har som følge af den efterfølgende eftersendelse af årsregnskab for 2001 ligeledes foretaget beregninger med udgangspunkt heri, jf. nedenfor. Styrelsen har desuden ikke fastsat samlet værdi for alle tre selskaber, men for A ApS og K K/S hver især.

Beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 er udtryk for en standardiseret beregning af goodwill. Der kan derfor foreligge konkrete omstændigheder, der gør beregningsmodellen mindre anvendelig. I disse tilfælde skal der korrigeres i resultatet, således at den endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris, som en uafhængig køber antages at ville betale for goodwill under de foreliggende omstændigheder, jf. punkt 2 i TSS-cirkulære 2000-10. Den beregnede værdi af virksomhedens goodwill skal således altid underkastes en prøvelse af, hvorvidt det beregnede beløb må antages at svare til den reelle handelsværdi, jf. tillige punkt 2 og punkt 4 i TSS-cirkulære 2000-10.

K K/S har regnskabsår med afslutning pr. 31. december. Da ophør af fuld skattepligt sker medio 2001, og da årsregnskabet for K K/S følger kalenderåret, har styrelsen foretaget nedenstående beregninger af goodwill dels med 2000 som sidste år og 2001 som sidste år, og efterfølgende taget gennemsnittet heraf.

Det er styrelsens vurdering, at goodwill i K K/S med udgangspunkt i TSS-cirkulære 2000-10 skal værdiansættes således:

For årene 1998 - 2000:

 

1998

1999

2000

Årets resultat

1.545.801

-284.940

1.239.981

- Finansielle indtægter

110.713

81.688

74.817

+ Finansielle udgifter

21.410

23.120

54.166

- Ekstraordinære poster

0

0

0

Reguleret resultat

1.456.498

-343.508

1.219.330

       

Vægtning

1

2

3

       

Vægtet indkomst

år 1

 

1.456.498

 

år 2

 

-687.016

 

år 3

 

3.657.990

       

Sum

   

4.427.475

       

Vægtet resultat (divideret med 6)

   

737.912

+ Udviklingstendens

   

0

- Driftsherreløn

   

0

- Forrentning af aktiverne, 3+6 % af 2.793.647 - 999.902 - 407.057)

   

124.802

Rest til forrentning af goodwill

   

613.110

       

Goodwill, kapitaliseringsfaktor 2,46, levetid 7 år

   

1.508.250

For årene 1999-2001 giver tilsvarende beregninger en goodwillværdi på kr. 4.482.228, og gennemsnittet af de to resultater er 2.995.239 svarende til kr. 3 mio.

Der er lagt følgende forudsætning til grund for begge beregninger:

Der skal ikke foretages regulering for udviklingstendens for så vidt angår beregningerne med udgangspunkt i årene 1998 - 2000, idet der ikke inden for de 3 år har været en konstant udvikling i de regnskabsmæssige resultater. For perioden 1999 - 2001 har der været en konstant udvikling, hvorfor der skal tillægges (1.407.332 - (343.508) / 2) = kr. 875.420 i udviklingstendens.

Ved beregning af forrentning af aktiverne fratrækkes en forrentning af samtlige aktiver i den seneste balance - bortset fra driftsfremmede aktiver som fx. pantebreve, samt likvide midler. Styrelsen har således fratrukket posterne værdipapirer samt likvide beholdning. Forrentningsprocenten fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskattelovens § 9, tillagt 3 %.

Styrelsen er af den opfattelse, at der som udgangspunkt vil skulle anvendes en levetid på 7 år, med mindre afgørende forhold taler for en længere eller kortere levetid for virksomhedens goodwill. Det er oplyst, at selskabet driver shippingvirksomhed. Der er tale om en virksomhed, med opbygget erfaring i shippingbranchen.

Hovedaktiviteten er charteringvirksomhed, og man formidler således kontakt mellem befragtere, der har en fragt, der skal sejles fra et sted i verden til et andet, og redere, der har skibe med ledig kapacitet.

Denne formidling er meget afhængig af hovedanpartshavernes personlige kontakter med redere og befragtere, som er opbygget gennem års tillidsfuldt samarbejde med de forskellige redere og befragtere.

K K/S er agent/mægler for D, idet førstnævnte selskab formidler kontakt mellem en befragter og en reder, operatør eller korresponderende reder.

Det er dog efter styrelsens vurdering ikke tale om forhold, der taler for at fravige udgangspunktet om en levetid på 7 år. Der er i den forbindelse henvist til TSS-cirkulære 2000-10 punkt 3.7., hvor det fremgår, at produktion / salg af standardiserede og masseproducerede produkter fører til en kortere levetid (end virksomheder som producerer helt unikke produkter/tjenesteydelser).

Goodwill kan herefter værdiansættes til kr. 3 mio.

Fravigelse jf. hjælpereglen, jf. TSS-cirkulære 2000-10:

Ovenstående beregninger følger den vejledende hjælperegel i TSS-cirkulære 2000-10, og det er her muligt at fravige resultatet i sin helhed eller for så vidt angår den beregnede værdi.

Uagtet der ikke i ovenstående beregning med 2000 som sidste år skal ske regulering for udviklingstendens, da udviklingen i de regulerede resultater ikke er konstant, er der dog ikke efter styrelsens opfattelse tale om, at selskabet, jf. beregningerne med 2001 som sidste år, er inde i en negativ udvikling. Dette må efter styrelsens opfattelse ikke give anledning til en efterfølgende regulering af den beregnede værdi.

Der er tale om en virksomhed med oparbejdet erfaring og med ansatte med personlige kvalifikationer, og rådgiver har udtalt, at de personlige kontakter er opbygget gennem års tillidsfuldt samarbejde.

Styrelsen kan tiltræde rådgivers synspunkter mht., at en del arbejdsopgaver kræver stor faglig kompetence og ekspertice hos de enkelte medarbejdere, men som det fremgår af rådgivers oplysninger ovenfor, gælder dette hovedsageligt for datterselskabet D. Disse betragtninger vil have betydning ved en værdiansættelse af D, men vil ikke få betydning ved værdiansættelse af K K/S. Begrundelsen herfor er, at styrelsen ikke er af den opfattelse, at tilsvarende krav stilles i K K/S. Det anses således ikke for tilfældet, at en uafhængig køber måtte anses at betinge sig, at sælger skulle være tilknyttet specielt denne virksomheden i en periode, idet der ikke er tale om, at det, som kunderne reelt køber, er "den særlige viden og indsigt" som hovedanpartshaverne har på dette specielle område.

Goodwill er desuden jf. Ligningsvejledningen 2002 afsnit E.I.4.1.1 knyttet til afståelse af kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende. Det anføres dog tillige i Ligningsvejledningen, at goodwill udover kundekredsen kan være knyttet til det faktum, at der er tale om en igangværende og etableret virksomhed med de fordele, der er forbundet hermed.

At der er goodwill i virksomheden kan der ikke være tvivl om. Der ses dog en negativ tendens i resultaterne for det sidste regnskabsår. Omsætningen i 1999 har været meget lav. Der har desuden været betydelig større udgifter til lønninger, hvilket har medført et stort fald i årets resultat. Resultaterne for 2000 er efterfølgende nået op på niveau med resultaterne i 1998, og desuden er antallet af medarbejdere steget med 1 medarbejder pr. år. Det forhold, at der er taget et gennemsnit af de to beregninger, medfører desuden, at der ved en udligning tages hensyn til de negative resultater i 1999.

Under henseende til ovennævnte forhold er det styrelsens opfattelse ud fra en samlet konkret vurdering, at der ikke bør ske yderligere korrektioner, som må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af goodwill. Værdien af goodwill i K K/S udgør derfor kr. 3 mio.

Samlede værdi af goodwill

Styrelsen har fastsat værdien af goodwill i A ApS til kr. 0, idet selskabet ingen aktivitet har udover at eje andele i associerede selskaber. Selskabets aktivitet er således at eje 1/3 af C ApS og 1/3 af K K/S. Da førstnævnte selskab er et anpartsselskab, vil værdien af goodwill heri ikke direkte påvirke værdien af goodwill i A ApS, men alene indirekte indgå ved beregning af den samlede handelsværdi af anparterne i A ApS.

Den samlede værdi af goodwill i K K/S er som anført kr. 3 mio, og da A ApS har en andel på 1/3 af den virksomhed, der foregår i K K/S, finder styrelsen, at værdien af anparterne i A ApS kan opgøres med udgangspunkt i en værdiansættelse af goodwill til kr. 0 + 1/3 af kr. 3 mio = kr. 1 mio.

Ifølge den fremsendte anpartshaveroverenskomst er selskabsdeltagerne alene berettiget til at afhænde selskabsandele i kommanditselskabet og anparter i komplementarselskabet til de øvrige deltagere.

Der er således ikke umiddelbart mulighed for at afstå uden om de øvrige selskabsdeltageres forkøbsret, hvorfor der bør ske en reduktion af den fastsatte værdi, idet en køber ved et eventuelt fremtidigt salg af anparterne ikke er garanteret at kunne realisere andelene af K K/S, således at anpartsselskabet får sin andel af goodwill. Der bør således ske en reduktion på baggrund af forkøbsretten.

Det fremgår dog ligeledes af overenskomsten, at den er gensidig uopsigelig, men kan genforhandles hvert år i januar måned. Det kan derfor ikke udelukkes, at det ved en eventuel ændring af overenskomsten bliver muligt for deltagerne at afhænde uden om forkøbsretten.

Styrelsen skønner herefter efter en samlet konkret vurdering, at den skattepligtige avance for anparterne i A ApS i forbindelse med ophør af fuld dansk skattepligt medio 2001 kan opgøres med udgangspunkt i en værdiansættelse af goodwill til kr. 800.000.

Told- og Skattestyrelsen indstiller herefter, at den skattepligtige avance i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 13 a for anparterne i A ApS, i forbindelse med ophør af fuld dansk skattepligt medio 2001 kan opgøres med udgangspunkt i en værdiansættelse af goodwill til kr. 800.000.

Det bemærkes, at der alene er taget stilling til værdien af goodwill men ikke til handelsværdien af anparterne i A ApS.

Ligningsrådet tiltræder styrelsens indstilling.