Dato for udgivelse
07 May 2012 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2012 11:34
SKM-nummer
SKM2012.265.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-287224
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, afgiftspligtig person, personlig formue, økonomisk virksomhed, udstykning, byggegrund, fast ejendom
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at udstykning og salg af tre byggegrunde ikke er udøvelse af selvstændig økonomisk virksomhed, idet spørger ikke tager aktive skridt til udnyttelse af den faste ejendom, hvorfor spørger handler i egenskab af privatperson og således ikke er momspligtig af salg af tre byggegrunde.

I afgørelsen præciseres det, at antallet og omfanget af salg ikke i sig selv er afgørende for om man handler som en afgiftspligtig person, ligesom det, at ejeren forud for overdragelsen har foranstaltet udstykning af grunden med henblik på at få en samlet set bedre pris herfor, heller ikke er af afgørende betydning, når det skal vurderes om sælger er en afgiftspligtig person. Denne afgørelse ændrer Skatterådets hidtidige praksis vedr. privatpersoners salg af byggegrunde, som følge af EU-domstolens afgørelse om Slaby og Kuc i de forenende sager C-180/10 og C-181/10.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 2 og
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b)

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.3.1.4.2.1

Spørgsmål

  1. Spørger har mange år efter køb af privat bolig, fået muligheden for via ny lokalplan at udstykke i alt 3 byggegrunde. Spørger ønsker svar på om salget af disse 3 grunde vil blive momspligtige?

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en privatperson, som har arbejdet som chauffør i en lufthavn i ca. 20 år fra 1992. Spørger har aldrig drevet virksomhed med salg af fast ejendom eller lignende. Spørger har, mange år efter køb af sin private bolig, fået muligheden, via ny lokalplan, til at udstykke i alt 3 byggegrunde. Spørger købte ejendommen i 1993.

Udstykningen er foretaget, og spørgsmålet om momspligt opstår nu, hvor spørger ønsker at sælge grundene. Grundene var udstykket inden 1. januar 2011

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener ikke, at der er moms på salget, eftersom grundene ikke ved erhvervelsen var mulige at udstykke, hvorfor der ikke har været tale om en passiv investering.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke er moms på salget af de tre byggegrunde.

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(......)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Uddrag fra bekendtgørelse nr. 1370 af 02/12/2010:

§ 39 c. Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39 a, stk. 1

Praksis

SKM2010.736.SR. Skatterådet bekræfter efter en konkret vurdering, at spørger driver økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende, idet indeværende sag hverken drejer sig om salg af spørgers private bolig eller frasalg af en byggegrund, som har været en del af spørgers private bolig. Dertil kommer, at spørger netop har købt ejendommen med henblik på salg efter udstykning af indtil 5 parceller.

SKM2010.806.SR. Skatterådets bekræfter, at såfremt ejeren ikke driver økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom, vil salg af et privat areal ikke være omfattet af momspligten ved salg af fast ejendom, efter 1. januar 2011. Det er lagt til grund, at spørger ikke foretager udstykning af det pågældende grundstykke med henblik på salg af flere end 3 byggegrunde. Hvis spørger, selv fortager udstykning af grundstykket med henblik på salg af flere end 3 byggegrunde, vil aktiviteten udgøre økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende.

EU-domstolen har i dommen i de forenede sager C-180/10, Slaby og C-181/10,  Kuc fastlagt under hvilke omstændigheder levering af et grundstykke beregnet til bebyggelse skal anses for momspligtig.

Sag C-180/10 vedrørte Jaroslaw Slaby, som i 1996 i sin egenskab af privatperson erhvervede et areal, som i henhold til den på det tidspunkt gældende lokalplan var klassificeret som landbrugsareal. Mellem 1996 og 1998 anvendte han arealet til landbrugsvirksomhed, men ophørte med denne virksomhed i 1999. I 1997 var lokalplanen blevet ændret, således at det pågældende areal fra da af blev udlagt til bebyggelse med ferieboliger. Som følge af denne ændring udstykkede Jaroslaw Slaby arealet i 64 parceller, som han fra 2000 løbende påbegyndte at sælge til private.

Sag C-181/10 vedrørte ægteparret Kuc, der siden 1996 havde været ejere af en landbrugsbedrift. Frem til slutningen af 2006 anvendte de arealet til landbrugsvirksomhed med hesteopdræt og senere dyrkning af afgrøder til foder til deres dyr. Efter en afgørelse fra skatte- og afgiftsmyndigheden i 2004 lod ægteparret Kuc sig momsregistrere, selv om deres bedrift ifølge dem selv var en del af deres private formue. Efter en ændring i lokalplanen, der betød, at det omhandlede areal fra da af blev udlagt til bebyggelse med boliger og forretninger, begyndte de, fra tid til anden og på ikke organiseret vis, at sælge dele af bedriften.

EU-domstolen har i sin dom lagt til grund, at arealerne i begge tilfælde var erhvervet uden momsfradrag, og at arealerne tilhørte ejernes personlige formue, inden de blev udstykket og solgt.

EU-domstolen udtaler følgende:

"[...]

En fysisk person, der har udøvet landbrugsvirksomhed på et bestemt areal, som senere - som følge af en ændring af lokalplanen, der ikke er udtryk for personens vilje - er blevet omdannet til grundstykker beregnet til bebyggelse, skal, når vedkommende påbegynder salg af jordarealet, ikke anses for merværdiafgiftspligtig i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 9, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2006/138, såfremt salget indgår som led i forvaltningen af personens personlige formue.

Såfremt personen derimod med henblik på gennemførelse af salget aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder - som omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2006/138 - skal personen betragtes som udøvende »økonomisk virksomhed« i den nævnte artikels forstand, og skal følgelig anses for en merværdiafgiftspligtig person."

Derudover fremgår det af dommens præmis 37, at "antallet af og omfanget af salg ikke i sig selv er afgørende" idet betydelige salg også kan gennemføres af aktører, der handler som privatpersoner.

Endelig hedder det i præmis 38, at "den berørte [person] forud for overdragelsen har foranstaltet udstykning af grunden med henblik på at få en bedre samlet pris herfor, ikke i sig selv [er] afgørende, lige så lidt som det tidsrum, hvorover de omhandlede transaktioner spænder, eller størrelsen af de indtægter, som følger heraf. Samtlige disse omstændigheder kan nemlig indgå som led i forvaltningen af den berørte personlige formue."

I Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4 om definition af økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, hedder bl.a.

"Ved økonomisk virksomhed forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås især udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Se momssystemdirektivet, artikel 9, stk. 1, 2. afsnit.

Økonomisk virksomhed omfatter ikke alene varig virksomhedsudøvelse, men også mere lejlighedsvise økonomiske transaktioner. Se forarbejderne (Lovforslag 124, folketingsåret 1993-94) til ML § 3.

For at en levering af varer eller ydelser er momspligtig, er det en betingelse, at leveringen foretages mod vederlag af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. Se momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a) og c).

Handler leverandøren derimod i egenskab af privatperson er leveringen derfor ikke momspligtig."

Begrundelse

Det lægges i denne sag til grund, at der spørges om levering af tre byggegrunde, som oplyst af spørger. Der skal derfor tages stilling til, om spørger ved salg af 3 udstykkede byggegrunde driver økonomisk virksomhed, og derfor er en afgiftspligtig person iht. momslovens § 3, som skal lægge moms på salget af de udstykkede byggegrunde iht. momslovens § 4.

Der foreligger økonomisk virksomhed iht. momslovens § 3, med salg af fast ejendom, hvis en sælger med henblik på salg, aktivt begynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder. Det kan bl.a. bestå i gennemførelse af byggemodning af arealet og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler. Som byggemodning forstås etablering af infrastruktur i form veje, belysning, kloak, vand- og elektricitetsforsyning mv.

Ifølge EU-domstolens dom, de forenede sager C-180/10 og C-181/10, præmis 37 og 38, er antallet af og omfanget af salg ikke i sig selv afgørende, ligesom det, at ejeren forud for overdragelsen har foranstaltet udstykning af grunden med henblik på at få en samlet set bedre pris herfor, heller ikke er af afgørende betydning, når det skal vurderes om sælger er en afgiftspligtig person.

Skatteministeriet finder i denne konkrete anmodning om bindende svar, at spørger som sælger, ikke er at anse som en afgiftspligtig person, idet alene en udstykning af byggegrunde, ikke er at anse som et aktivt skridt mod udnyttelse af den faste ejendom, der betyder at der foreligger økonomisk virksomhed. Endvidere har spørger ikke foretaget byggemodning af arealerne.

På den baggrund finder Skatteministeriet, at et salg af de tre byggegrunde, er at anse som et led i forvaltningen af spørgers personlige formue.

Skatteministeriet bemærker, at det er uden betydning om de tre byggegrunde sælges samlet eller hver for sig.

Dette er en ændring i forhold til den praksis, der hidtil er kommet til udtryk i Skatterådets afgørelser vedrørende private personers salg af fast ejendom. Se f.eks. SKM2010.806.SR hvor Skatterådet bekræftede, at såfremt ejeren ikke driver økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom, vil salg af et privat areal ikke være omfattet af momspligten, når spørger ikke foretager udstykning af det pågældende grundstykke med henblik på salg af flere end 3 byggegrunde. Hvis spørger, selv fortager udstykning af grundstykket med henblik på salg af flere end 3 byggegrunde, vil aktiviteten udgøre økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.