Dato for udgivelse
16 Dec 2010 10:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2010 11:05
SKM-nummer
SKM2010.806.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-146135
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri + Momspligt
Emneord
Moms, byggegrund, privatperson
Resumé

Skatterådet bekræfter, at såfremt ejeren ikke driver økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom, vil salg af et privat areal ikke være omfattet af momspligten ved salg af fast ejendom, efter 1. januar 2011. Det er lagt til grund, at spørger ikke foretager udstykning af det pågældende grundstykke med henblik på salg af flere end 3 byggegrunde.

Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005 med senere ændringer, Momsloven
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, afsnit C.1.4
Redaktionelle noter

Praksis ændret efter EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10. Se Skatteministeriets kommentar i SKM2012.298.SKAT og styresignal i SKM2012.297.SKAT om ændring af praksis for privates salg af grundarealer.

Spørgsmål

Vil salg af et jordstykke efter 1. januar 2011 være momspligtigt, såfremt ejeren ikke driver økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom.

Svar

Nej, se dog sagsfremstilling

Spørgers forslag

-

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger købte det pågældende jordstykke i 2003, som en del af den ejendom hun selv bebor.

Ejendommen består af to grundstykker:

  1. Stor: 1,8 ha, matr. nr. X, med beboelse, samt tre store bygninger hhv. stald, hal og lade, alle mellem 300 m² og 400 m². Disse tre bygninger har tidligere været lejet ud til erhverv, hvorfor spørger er momsregistreret. Pt. står bygningerne tomme, men spørger forsøger at få bygningerne udlejet igen.
  1. Stor: 1,5 ha, matr. nr. Y, der ligger i forbindelse med en landsby. Grundstykket er omfattet af en lokalplan ifølge hvilken kommunen "udlægger området til åben/lav bebyggelse eller jordbrugsparceller. Planen fastlægger ikke en konkret udstykningsplan, idet parcelstørrelser og afgrænsninger ønskes afstemt efter det aktuelle behov." 
    Med hensyn til zonestatus anfører lokalplanen i § 2, at "Lokalplanområdet ligger i landzone, og området forbliver landzone." Videre hedder det i § 3, at "Området må kun anvendes til boligformål i form af åben/lav bebyggelse (almindelige parcelhusgrunde) og jordbrugsparceller."

Afstanden mellem de to grundstykker er ca. 250 m, og der drives ikke landbrug på arealerne og der er ikke landbrugspligt.

Spørgeren har oplyst, at hun arbejder som almindelig lønmodtager, og har aldrig drevet virksomhed med køb og salg af fast ejendom eller lignende.

Da grundstykket er for lille til at kunne udlejes til landbrugsformål, har spørgeren gennem flere år uden held forsøgt at sælge de 1,5 ha. Grundstykket er imidlertid omfattet af kommunens lokalplan, og spørger overvejer derfor bl.a. at udstykke grundstykket til 3 eller 5 parceller. Med hensyn til fastsættelsen af prisen på grunden/grundene, er det af betydning for spørger at vide, om der skal beregnes moms af salgsprisen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

-

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlaget

Momslovens (LBK nr. 966 af 14. oktober 2005 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Den bagvedliggende artikel i Rådets Direktiv 2006/112/EF (momssystemdirektivet), er artikel 9, stk. 1, der lyder:

"Ved 'afgiftspligtig person' forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved 'økonomisk virksomhed' forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter."

Momslovens § 4, lyder:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. [...] "

I henhold til den nugældende formulering af momslovens § 13, stk. 1:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom."

er salg af fast ejendom momsfritaget.

Ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgift mv., der træder i kraft pr. 1. januar 2011 sker der er ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Levering af bygninger med tilhørende grundareal, som ikke er nye bygninger, er stadig omfattet af momsfritagelsen.

Momslovens § 13, stk. 1, får pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

 a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

 b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Forarbejder

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår, at der foreslås en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Der indføres altså moms på salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde.

Videre hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, at

"Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. den nye affattelse af § 13, stk. 1, nr. 9 litra a) [...]

Der foreslås endvidere en overgangsregel for levering af grunde samt særskilt levering af bebyggede grunde, når en leverandør af sådanne grunde har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. i relation til grunden inden lovens ikrafttrædelse, som først sælges efter lovens ikrafttrædelse. Med salg menes tidspunktet for købsaftalens indgåelse. [...]  Udgifter i forbindelse med grunde, der ikke er solgt 5 år efter lovens ikrafttrædelse kan godtgøres på dette tidspunkt."

Praksis

Artikel 9, stk. 1, 2. led i momssystemdirektivet beskriver økonomisk virksomhed bl.a. som alle former for virksomhed, med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter. Den danske momslov uddyber ikke "økonomisk virksomhed" på samme måde, men en lignende passus fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 124 af 8. december 1993, kapitel 2, ligesom det fremgår af momsvejledningen 2010-2, afsnit C.1.4:

"Økonomisk virksomhed omfatter alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomhed inden for liberale erhverv [...], uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. Formålet vil dog oftest være at opnå økonomisk gevinst. [...]"

Skatteministeriets vurdering

Ad Spørgsmål 1:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om salg af et jordstykke efter 1. januar 2011 vil være momspligtigt, såfremt ejeren ikke driver økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom.

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Med baggrund i Lov nr. 520 af 12. juni 2009, ændres fritagelsen for levering af fast ejendom, således, at der bl.a. skal betales moms ved levering af byggegrunde.

Momspligt ved Økonomisk Virksomhed

Indledningsvis skal det vurderes, om spørger driver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand, jf. momslovens § 3, i forbindelse med de pågældende transaktioner, og som følge heraf vil blive anset som en afgiftspligtig person.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at de nye bestemmelser ikke gælder for privatpersoners salg af deres bolig, bestemmelserne skal alene gælde for nye bygninger og byggegrunde, hvis der er tale om økonomisk virksomhed.

Ikke blot en persons systematisk tilrettelagte aktivitet med køb og salg af fast ejendom er omfattet af momspligten, men også enkeltstående transaktioner er omfattet heraf, når salget foretages af en afgiftspligtigpligtig person i denne egenskab. Når en person sælger en fast ejendom, som udelukkende har været anvendt til brug for den pågældende persons momsregistrerede virksomheds aktiviteter, anses den pågældende for at handle i egenskab af afgiftspligtig person, og salget er dermed momspligtigt. Det gælder f.eks. en virksomheds salg af en domicilejendom.

Skatteministeriet anser ikke, at levering af fast ejendom, som udføres af en privat person, er omfattet af momspligten.

Salg af en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse (nye bygninger), som har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori ejeren har ejet ejendommen, er herefter ikke omfattet af momspligten.

En persons frasalg ved udstykning af et areal, der har udgjort en del af det til den pågældendes private bolig tilhørende grundareal, er som udgangspunkt ikke omfattet af momspligten som salg af en byggegrund.

Salg af et areal, der har udgjort en del af det til den pågældendes private bolig tilhørende grundareal, er derimod omfattet af momspligten, hvis sælger foretager udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde.

Som oplyst i denne sag, har spørger i 2003 købt en ejendom bestående af to grundstykker. Spørger bor privat i bygninger, der er beliggende på det ene grundstykke, og spørger forsøger at udleje de øvrige bygninger, der er beliggende herpå. Imidlertid har spørger ikke drevet virksomhed på det grundstykke, som hun ønsker at sælge. Det pågældende grundstykke har ej heller været udlejet af spørger.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger ud fra de beskrevne faktiske forhold, ikke driver økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende, idet denne sag drejer sig om frasalg af et grundstykke, som er erhvervet som en del af spørgers private ejendom. Spørger har ikke købt ejendommen med henblik på salg, men har overtaget grundstykket matr. nr. Y, alene fordi det var en del af den samlede ejendom. Herefter er spørger ikke, jf. momslovens § 3, at anse som en afgiftspligtig person.

Det er endvidere Skatteministeriets opfattelse, at hvis spørger, selv fortager udstykning af grundstykket med henblik på salg af flere end 3 byggegrunde, vil aktiviteten udgøre økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende.

Efter bemærkningerne til loven, defineres en byggegrund som et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål som muliggør opførelse af bygninger.

Det i denne sag omhandlede grundstykke anses for at være omfattet af definitionen af en byggegrund, fordi den ifølge lokalplanen, er udlagt til bebyggelse eller jordbrugsparceller.

Et salg fra spørger til en eventuel køber af det i denne sag omhandlede grundstykke, vil, efter Skatteministeriets opfattelse, være en transaktion, der, såfremt salget sker efter 1. januar 2011, ikke vil være omfattet af de nye bestemmelser om momspligt, fordi spørger under de givne omstændigheder ikke er at anse som en afgiftspligtig person, der driver økonomisk virksomhed.

Det er ved besvarelsen lagt til grund, at spørger ikke foretager udstykning af det pågældende grundstykke med henblik på salg af flere end 3 byggegrunde.

Skatteministeriet indstiller derfor at spørgsmål 1 besvares med et 'nej'.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.