Dato for udgivelse
24 mar 2004 09:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. februar 2004
SKM-nummer
SKM2004.149.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-3733-03
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Fogedret, udlæg, maleri, udlægsgenstand, trediemand
Resumé

Sagen drejede sig om et af Søllerød Kommune foretaget udlæg i et maleri, der befandt sig i rekvisiti hjem. Rekvisitus protesterede imod udlægget og gjorde gældende, at maleriet tilhørte tredjemand. Fogedretten i Lyngby stadfæstede det foretagne udlæg under henvisning til, at der var en formodning for, at maleriet tilhørte rekvisitus, når dette befandt sig i rekvisiti hjem. Fogedretten fandt ikke, at rekvisitus havde fremført dokumentation eller oplysninger, der kunne afkræfte denne formodning. Under landsretsbehandlingen fremlagde rekvisitus en erklæring fra en antikvitetshandel, hvori det bekræftedes, at tredjemand for flere år siden købte maleriet i pågældende antikvitetshandel. Landsretten stadfæstede imidlertid på trods heraf Fogedretten i Lyngbys kendelse under henvisning til de af fogedretten anførte grunde og til, at den fremlagte erklæring ikke tilstrækkeligt sandsynliggjorde, at maleriet tilhørte tredjemand.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507
Retsplejeloven § 508

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2004 - 3 D.5.1

Østre Landsrets kendelse af 10. februar 2004, 7.afdeling, B-3733-03

Parter

A
(advokat Poul Meldgaard)

mod

Søllerød Kommune Skat & Service
(Finn Mejnertsen)

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Koch Clausen (kst.) og M. Dovey (kst.)

----------

Lyngby byrets kendelse af 17. november 2003, FS 5-2192/2003

For rekvirenten mødte kontorchef MM og JL, der påstod udlægget i maleriet stadfæstet.

A var mødt og protesterede, idet hun gjorde gældende, at maleriet tilhører hendes forældre.

B, mor til A, var mødt og fremlagde skrivelse af 12/11-2003 fra G1 Kunst- og Antikvitetshandel Aps, og gjorde gældende, at maleriet tilhører hende og hendes mand.

Hun oplyste, at maleriet købte de for 4-5 år siden. Det blev hængt op i deres stue,rnen det var for stort ,og efter 1 år stillede de det ud i garagen. Da A flyttede ind i sin nuværende bolig var de på besøg ,og ca. 1 uge herefter udlånte de maleriet til hende og sagde, at hun kunne låne det, så længe hun boede der eller et andet sted, hvor der ligeledes er plads nok.

Hun har for nylig set et tilsvarede maleri, der var sat til salg for 16.000 kr.

Rekvirenten har under henvisning til retsplejelovens § 507 og § 508 anført, at maleriet tilhører A, idet det befandt sig på hendes bopæl på udlægstidspunktet. Det er ikke dokumenteret, at det tilhører en anden. Det bestrides, at en mundtlig forklaring fra et familiemedlem kan udgøre den fornødne dokumentation.

Subsidiært gøres det gældende, at udlægget skal autoriseres med henblik på bortsalg på auktion, såfremt udlægget stadfæstes.

A og B har heroverfor gjort gældende, at maleriet tilhører C og B. Da A lånte maleriet, drømte de ikke om, at der skulle oprettes lånedokument. Der er fremlagt dokumentation for, at maleriet tilhører C ( og dermed også B ).

Maleriet befinder sig i dag hos B og C.

Fogeden afsagde straks sålydende kendelse

Søllerød Kommunes pantefoged har den 25. september 2003 gjort udlæg i et maleri, der ikke er omfattet af retsplejelovens § 509. Maleriet befandt sig i skyldnerens hjem på adressen .... Da maleriet befandt sig i skyldnerens hjem, er formodningen for, at skyldneren ejer maleriet. Den fremlagte kvittering findes ikke at dokumentere, at maleriet på udlægstidspunktet tilhørte C. Fogedretten finder, at formodningen for, at maleriet tilhører A, ikke er blevet afkræftet efter de fremkomne oplysninger, hvorfor det foretagne udlæg opretholdes, hvorfor

B e s t e m m e s

Det af Søllerød Kommunes pantefoged den 25. september 2003 foretagne udlæg i et maleri hos A stadfæstes

---------

Østre Landsrets kendelse af 10. februar 2004, 7.afdeling, B-3733-03

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes af de grunde, som fogedretten har anført, at det ikke, ej heller ved den fremlagte erklæring fra G1 Kunst- & Antikvitetshandel ApS, kan anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort, at det udlagte maleri tilhører tredjemand.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

I kæremålsomkostninger skal A betale 1.500 kr. til Søllerød kommune.

Retten hævet.