Dato for udgivelse
20 mar 2012 10:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 mar 2012 11:21
SKM-nummer
SKM2012.185.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 37A-6055/2010 og BS 37A-6097/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Ekstraordinær, genoptagelse, reaktionsfrist, grov, uagtsomhed
Resumé

Sagsøgeren var indehaver af en e-handelsvirksomhed, der bl.a. solgte varer importeret fra Mexico. Sagsøgeren havde ikke selvangivet resultat af sin virksomhed i adskillige år, herunder indkomstårene 2006, 2007 og 2008.

Sagerne drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens momstilsvar for perioden 2006-2008, herunder om fastsættelsen af sagsøgernes momstilsvar for 2006 var forældet, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Desuden angik sagerne spørgsmålet om, hvorvidt en række indsigelser om fejl i SKATs opgørelse, som ikke havde været påberåbt af sagsøgeren under den administrative behandling og derfor ikke var påkendt af Landsskatteretten, kunne prøves af domstolene, jf. skatteforvaltningslovens § 48.

Skatteministeriet fik medhold i, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelser for indkomstårene 2006 var opfyldt. Retten fandt endvidere, at da sagsøgeren havde fået fuldt medhold ved Landsskatteretten, havde de af sagsøgeren under sagen for byretten rejste indsigelser ikke været prøvet af Landsskatteretten, hvorfor Skatteministeriets påstand om afvisning i begge sager blev taget til følge.

Retten tilkendte Skatteministeriet kr. 188.000,- i sagsomkostninger.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 3
Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.8.3.2.1.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.8.3.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.10.3.4

Parter

H1 v/A
(

Adv.fm. Claus Bach Christensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Annette Lundsgaard)

 

Afsagt af byretsdommer

H. Fog-Petersen

 

Sagens baggrund og parternes påstande

 

Sagerne vedrører spørgsmålet, om skattemyndighederne har været berettigede til at forhøje sagsøgerens momstilsvar for årene 2006-2008.

 

Ad 37A- 6055/2010

Sagsøger, H1, har principalt påstået, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgers momstilsvar for 1.-3- kvartal i 2006 ( fra den 1. januar til den 30. september 2006) nedsættes til det selvangivne.

 

Sagsøger har subsidiært påstået Skatteministeriet tilpligtet at anerkende, at sagsøgers momstilsvar for 2006 hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

 

Sagsøgte har overfor sagsøgers principale påstand påstået frifindelse.

 

Sagsøgte har over for sagsøgers subsidiære påstand påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

 

Ad 37A- 6097/2010

 

Sagsøger, H1, har påstået, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgers momstilsvar for 2007 og 2008 hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

 

Sagsøgtes har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

 

Oplysningerne i sagen

 

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

 

Landsskatteretten har i kendelse af 13. juli 2010 anført

 

"...

 

Klagen skyldes, at virksomhedens momstilsvar er ansat skønsmæssigt.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt med 384.336 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 166.500 kr.

 

Sagens oplysninger

 

A har ikke indgivet selvangivelse i 2000 - 2009. I nogle år er der indberettet dagpenge og lønindkomst. I andre år er der ikke indberettet nogen indkomst. A har siden 2000 været registreret hos skattemyndigheden som almindelig lønmodtager.

 

SKAT iværksatte primo 2009 et e-handelsprojekt. De foreløbige undersøgelser viste, at A var registreret som ejer af flere aktive hjemmesider, hvor der er mulighed for at købe produkter fra en virksomhed med navnet "H1". De aktive hjemmesider var:

 

 

[De 5 hjemmesider.red.dk]

SKAT indkaldte og modtog i januar 2009 oplysninger vedrørende 2007, der viste, at A var indehaver af virksomheden H1, som er en ehandelsvirksomhed med salg af bl.a. varer importeret fra Mexico. Betalingen ved køb online kan ske dels pr. efterkrav, dels ved anvendelse af betalingskort. På ovenfor nævnte hjemmesider er der henvist til virksomhedsadresserne ...1, som er indehaverens privatadresse samt til ...2, som udgør bopælen for indehaverens forældre.

 

Ved gennemgangen af de allerede indberettede oplysninger konstaterede SKAT, at der var angivet momstal for 2005 - 2008 inkl. Vedrørende 2006 er der f eks. angivet en salgs- og købsmoms på hhv. 21.192 kr. og 16.277 kr. for 4 kvartaler.

 

SKAT bad den 7. januar 2009 indehaveren om bl.a. at redegøre for og indsende regnskabet for den selvstændige virksomhed.

 

SKAT bad om, men modtog ikke bankkontoudtog, hvorefter SKAT ved brev af 3. marts 2009 anmodede de kontoførende banker om at indsende bankkontoudtog fra 1. januar 2005 til dato.

 

I perioden 13. marts - 1. april 2009 modtog SKAT de ønskede kontoudtog. En gennemgang af indehaverens bankkonti viste, at der i 2006 ekskl. gaver og interne overførsler mellem konti var indsat i alt 2.027.642 kr. I 2007 og 2008 var der eksklusiv gaver og interne overførsler mellem bankkonti indsat hhv. 2.867.432 kr. og 4.266.776 kr.

 

I forbindelse med sagens behandling hos SKAT bad og fik indehaveren udsættelse med indsendelse af diverse oplysninger til den 1. august 2009. Den 14. august 2009 bad og fik indehaveren aktindsigt, og den 19. august 2009 blev der afholdt et møde mellem indehaveren og SKAT.

 

Ved gennemgang af bankkonti tilhørende indehaverens mor konstaterede SKAT, at der på indehaverens mors konto var indsat betalinger, der vedrørte indehaverens virksomhed. Den 23. oktober 2009 bekræftede indehaverens mor, at betalinger for salg i virksomheden var indgået på hendes konto.

 

SKAT varslede den 23. november 2009 en ændring af virksomhedens momstilsvar for 2006.

 

I forbindelse med klage til Skatteankenævnet udarbejdede indehaverens repræsentant et nyt regnskab for 2006, der viser en omsætning i alt på 1.219.008 kr., som er fordelt på salg, ACN, eksport og returnerede varer på hhv. 1.184.289 kr., 15.493 kr., 25.254 kr. og -6.028 kr. I note til regnskabet er der opgjort en salgs- og købsmoms på hhv. 298.438 kr. og 75.687 kr.

 

SKATs afgørelse

 

Forhøjelsen af virksomhedens salgsmoms er sket i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. SKAT fik først kendskab til, at A drev virksomhed ved indkaldelse af materiale for 2007. Regnskabet for 2007 blev modtaget i januar 2009. Ved modtagelse af kontoudtog erfarede SKAT, at virksomheden havde et større omfang end først antaget. SKAT har først anset sagen for fuldt oplyst efter modtagelse af bekræftelsen fra As mor den 23. oktober 2009.

 

SKAT har derfor foretaget forhøjelsen indenfor 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Forhøjelsen af salgsmomsen på 384.336 kr. er fremkommet således:

 

Omsætning inkl. moms ifølge kontoudtog

2.027.642 kr.

Moms heraf

405.528 kr.

Tidligere afregnet moms ifølge R75

-21.192 kr.

Forhøjelse af salgsmoms

384.336 kr.

 

SKAT har efterfølgende over for Landsskatteretten indstillet, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar nedsættes med 166.500 kr.

 

Indehaverens påstand og argumenter

 

Indehaverens repræsentant har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar nedsættes med 166.500 kr. SKATs forhøjelse har alene omfattet salgsmomsen. Købsmomsen bør også indgå ved fastsættelse af momstilsvaret. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2006 er samtlige bankindsætninger blevet bogført. Det kan hermed konkluderes, at SKATs ansættelse af virksomhedens omsætning og salgsmoms er fejlagtig. Af fejlagtige registreringer kan nævnes overførsler mellem konti, lån til virksomheden, salg til udland samt lån til forældre. I årsrapporten er salgs- og købsmomsen opgjort til hhv. 298.438 kr. og 75.687 kr. Der er angivet en salgs-og købsmoms på hhv. 21.192 kr. og 16.277 kr. I forhold til SKATs ansættelse betyder det, at forhøjelsen af momstilsvaret skal nedsættes med 166.500 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m. v. Det fremgår af momslovens § 56, stk. 1.

 

Det lægges til grund som ubestridt, at ansættelsen af virksomhedens momstilsvar for 1. - 3. kvartal 2006 ikke er forældet.

 

Der er mellem SKAT og virksomhedens repræsentant enighed om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for 2006 skal nedsættes med 166.500 kr. SKATs forhøjelse af momstilsvaret med 384.336 kr. nedsættes derfor med 166.500 kr. til 217.836 kr.

 

..."

 

Det hedder i Landsskatterettens kendelse af 13. juli 2010

"...

 

Klagen skyldes, at virksomhedens momstilsvar er ansat skønsmæssigt.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 549.795 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 228.190 kr.

 

Sagens oplysninger

 

A har ikke indgivet selvangivelse i 2000 - 2009. I nogle år er der indberettet dagpenge og lønindkomst. I andre år er der ikke indberettet nogen indkomst. Klageren har siden 2000 været registreret hos skattemyndigheden som almindelig lønmodtager.

 

SKAT iværksatte primo 2009 et e-handelsprojekt. De foreløbige undersøgelser viste, at A var registeret som ejer af flere aktive hjemmesider, hvor der er mulighed for, at købe produkter fra en virksomhed med navnet "H1". De aktive hjemmesider var:

[De 5 hjemmesider.red.dk]

SKAT indkaldte og modtog i januar 2009 oplysninger vedrørende 2007, der viste, at A var indehaver af virksomheden H1, som er en ehandelsvirksomhed med salg af bl.a. varer importeret fra Mexico. Betalingen ved køb on-line kan ske dels pr. efterkrav, dels ved anvendelse af betalingskort. På ovenfor nævnte hjemmesider er der henvist til virksomhedsadresserne ...1, som er indehaverens privatadresse samt til ...2, som udgør bopælen for indehaverens forældre.

 

Ved gennemgangen af de allerede indberettede oplysninger konstaterede SKAT, at der var angivet momstal for 2005 - 2008 inkl. Vedrørende 2007 er der f eks. angivet en salgs- og købsmoms på hhv. 23.691 kr. og 18.218 kr. for 4 kvartaler. SKAT bad den 7. januar 2009 indehaveren om bl.a. at redegøre for og indsende regnskabet for den selvstændige virksomhed.

 

SKAT bad om, men modtog ikke bankkontoudtog, hvorefter SKAT ved brev af 3. marts 2009 anmodede de kontoførende banker om at indsende bankkontoudtog fra 1. januar 2005 til dato. I perioden. 13. marts -1. april 2009 modtog SKAT de ønskede kontoudtog. En gennemgang af indehaverens bankkonti viste, at der i 2006 ekskl. gaver og interne overførsler mellem konti var indsat i alt 2.027.642 kr. I 2007 og 2008 var der ekskl. gaver og interne overførsler mellem bankkonti indsat hhv. 2.867.432 kr. og 4.266.776 kr. Ved gennemgang af bankkonti tilhørende indehaverens mor konstaterede SKAT, at der på indehaverens mors konto var indsat betalinger, der vedrørte indehaverens virksomhed.

 

I forbindelse med klage til Skatteankenævnet udarbejdede indehaverens repræsentant et nyt regnskab for 2007, der viser en omsætning i alt på 1.808.327 kr., som er fordelt på salg, ACN, eksport og returnerede varer på hhv. 1.788.156 kr., 626 kr., 27.183 kr. og - 7.638 kr. I note til regnskabet er der opgjort en salgs- og købsmoms på hhv. 445.286 kr. og 118.208 kr.

 

SKATs afgørelse

 

Forhøjelsen af momstilsvaret på 549.795 kr. er fremkommet således

 

Omsætning inkl. moms ifølge kontoudtog

2.867.432 kr.

Moms heraf

573.486 kr.

Tidligere afregnet moms ifølge R 75

-23.691 kr.

Forhøjelse af salgsmoms

549.795 kr.

 

SKAT har efterfølgende overfor Landsskatteretten indstillet, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar nedsættes med 228.190 kr.

 

Indehaverens påstand og argumenter

 

Indehaverens repræsentant har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar nedsættes med 228.190 kr. SKATs forhøjelse har alene omfattet salgsmomsen. Købsmomsen bør også indgå ved fastsættelse af momstilsvaret. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2007 er samtlige bankindsætninger blevet bogført. Det kan hermed konkluderes, at SKATs ansættelse af virksomhedens omsætning og salgsmoms er fejlagtig. Af fejlagtige registreringer kan nævnes overførsler mellem konti, lån til virksomheden, salg til udland samt lån til forældre. I årsrapporten er salgs-og købsmomsen opgjort til hhv. 445.286 kr. og 118.208 kr. Der er angivet en salgs- og købsmoms på hhv. 23.691 kr. og 18.218 kr. I forhold til SKATs ansættelse betyder det, at forhøjelsen af momstilsvaret skal nedsættes med 228.190 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Det fremgår af momslovens § 56, stk. 1.

 

Der er mellem SKAT og virksomhedens repræsentant enighed om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for 2007 skal nedsættes med 228.190 kr. SKATs forhøjelse af momstilsvaret med 549.795 kr. nedsættes derfor med 228.190 kr. til 321.605 kr.

..."

 

Det hedder i Landsskatterettens kendelse af 13. juli 2010

"...

 

Klagen skyldes, at virksomhedens momstilsvar er forhøjet skønsmæssigt.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 834.260 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 318.289 kr.

 

Sagens oplysninger

 

A har ikke indgivet selvangivelse i 2000 - 2009. I nogle år er der indberettet dagpenge og lønindkomst. I andre år er der ikke indberettet nogen indkomst. Klageren har siden 2000 været registreret hos skattemyndigheden som almindelig lønmodtager.

 

SKAT iværksatte primo 2009 et e-handelsprojekt. De foreløbige undersøgelser viste, at A var registreret som ejer af flere aktive hjemmesider, hvor der er mulighed for at købe produkter fra en virksomhed med navnet "H1". De aktive hjemmesider var:

 

[De 5 hjemmesider.red.dk]

SKAT indkaldte og modtog i januar 2009 oplysninger vedrørende 2007, der viste, at A var indehaver af virksomheden H1, som er en e-handelsvirksomhed med salg af bl.a. varer importeret fra Mexico. Betalingen ved køb online kan ske dels pr. efterkrav, dels ved anvendelse af betalingskort. På ovenfor nævnte hjemmesider er der henvist til virksomhedsadresserne ...1, som er indehaverens privatadresse samt til ...2, som udgør bopælen for indehaverens forældre.

 

Ved gennemgangen af de allerede indberettede oplysninger konstaterede SKAT, at der var angivet momstal for 2005 - 2008 inkl. Vedrørende 2008 er der f.eks. angivet en salgs- og købsmoms på hhv. 19.095 kr. og 12.936 kr. for 4 kvartaler. SKAT bad den 7. januar 2009 indehaveren om bl.a. at redegøre for og indsende regnskabet for den selvstændige virksomhed.

 

SKAT bad om, men modtog ikke bankkontoudtog, hvorefter SKAT ved brev af 3. marts 2009 anmodede de kontoførende banker om at indsende bankkontoudtog fra 1. januar 2005 til dato. I perioden 13. marts - 1. april 2009 modtog SKAT de ønskede kontoudtog. En gennemgang af indehaverens bankkonti viste, at der i 2006 ekskl. gaver og interne overførsler mellem konti var indsat i alt 2.027.642 kr. I 2007 og 2008 var der ekskl. gaver og interne overførsler mellem bankkonti indsat hhv. 2.867.432 kr. og 4.266.776 kr.

 

Ved gennemgang af bankkonti tilhørende indehaverens mor konstaterede SKAT, at der på indehaverens mors konto var indsat betalinger, der vedrørte indehaverens virksomhed.

 

I forbindelse med klage til skatteankenævnet udarbejdede indehaverens repræsentant et nyt regnskab for 2008, der viser en omsætning i alt på 2.717.174 kr., som er fordelt på salg, ACN, eksport og returnerede varer på hhv. 2.711.376 kr., 680 kr., 21.664 kr. og -16.546 kr.

 

I note til regnskabet er der opgjort en salgs- og købsmoms på hhv. 673.877 kr. og 151.747 kr.

 

SKATs afgørelse

 

Forhøjelsen af momstilsvaret på 834.260 kr. er fremkommet således

 

Omsætning inkl. moms ifølge kontoudtog

4.266.776 kr.

Moms heraf

853.355 kr.

Tidligere afregnet moms ifølge R-75

-19.095 kr.

Forhøjelse af salgsmoms

834.260 kr.

 

SKAT har efterfølgende overfor Landsskatteretten indstillet, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar nedsættes med 318.289 kr.

 

Indehaverens påstand og argumenter

 

Indehaverens repræsentant har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar nedsættes med 318.289 kr. SKATs forhøjelse har alene omfattet salgsmomsen. Købsmomsen bør også indgå ved fastsættelse af momstilsvaret. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2008 er samtlige bankindsætninger blevet bogført. Det kan hermed konkluderes, at SKATs ansættelse af virksomhedens omsætning og salgsmoms er fejlagtig. Af fejlagtige registreringer kan nævnes overførsler mellem konti, lån til virksomheden, salg til udland samt lån til forældre. I årsrapporten er salgs- og købsmomsen opgjort til hhv. 673.877kr. og 151.747 kr. Der er angivet en salgs- og købsmoms på hhv. 19.095 kr. og 12.936 kr. I forhold til SKATs ansættelse betyder det, at forhøjelsen af momstilsvaret skal nedsættes med 318.289 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Det fremgår af momslovens § 56, stk. 1.

 

Der er mellem SKAT og virksomhedens repræsentant enighed om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for 2007 skal nedsættes med 318.289 kr. SKATs forhøjelse af momstilsvaret med 834.260 kr. nedsættes derfor med 318.289 kr. til 515.971 kr.

 

..."

 

Der afgivet forklaring af sagsøger A og vidneforklaring af statsautoriseret revisor NM.

Forklaringer

 

Sagsøger har forklaret, at han er uddannet grafonom fra den grafiske højskole. Det betyder, at han er uddannet til at arbejde på grafiske virksomheder herunder de trykte medier.

 

Han har arbejdet som grafonom i flere år. Det har været svært for ham at fastholde sine job, og han ved ikke hvorfor. Men i dag kan han se, at det kan skyldes, at han er ordblind og orddøv, og at det kan have forhindret ham i at sætte sig ind i materialet i hvert fald, kan det se sådan ud.

 

At være orddøv betyder, at man har blokeringer, d.v.s. at der er forsinkelse på ens mulighed for at opfatte det talte. Han kan heller ikke opfatte det, der står på papiret. Han har således haft svært ved at tilegne sig den nødvendige viden. Han kan heller ikke vurdere talmængder. Han har især haft svært ved at lære at læse, men først som 20 årig fik han lært at læse. Som 20 årig kom han i behandling for sine handicaps. Han har taget studentereksamen.

 

Han blev arbejdsløs i 1997, hvor han blev afskediget. Han fortsatte med at søge job. Han fik ideen at importere varer f.eks. fra Costa Rica, hvorfra han kan importere f.eks. ..., men han importerer også varer fra Mexico.

 

Der var første gang problemer med SKAT i 1999, hvor han blev indkaldt til møde.

Han modtog vedrørende nærværende sag først skrivelser i august 2009 se bilag 2. Men han vidste ikke, hvad han skulle gøre ved det. Han kan ikke huske, om han foretog sig noget.

 

Forholdt ekstrakten side 82, regnskab for 2007, der er udarbejdet af sagsøger, har sagsøger forklaret, at hans oplysninger for indkomståret 2003 var blevet godkendt af SKAT, og derfor udarbejde han sine indberetninger på samme måde de følgende år. Han var ikke klar over, at det var forkerte oplysninger.

 

Han tog kontakt til revisor efter at have været til møde hos SKAT i august 2009, han havde selv kontaktet skat for et møde. TS og LK fra SKAT deltog i mødet, og LK opfordrede ham til at rette henvendelse til en revisor og henviste ham til en hjemmeside vedrørende registrerede revisorer. Han tog derefter kontakt til KM. Det var først på mødet med SKAT, at han blev klar over, at der var fejl i regnskabet.

 

Sagsøger redegjorde for det store arbejdspres i forbindelse med hans arbejde med at etablere sin virksomhed i Mexico og andre sydamerikanske lande.

 

Han har drevet virksomhed siden 1998, men først fra 2005 kom den store vækst.

 

De store indtægter for de følgende år, har han indberettet til SKAT. Han har fået hjælp fra de lokale skattemyndigheder.

 

Revisor KM fik regnskabsmaterialet i form af bilag for alle indkomstår, men han har ikke alle bilagene, men sagsøger har fremskaffet rigtig mange bilag.

 

Foreholdt revisors bemærkninger til sagsøgers årsrapport ekstrakten side 160 og revisors email ekstrakten side 158 og under f.eks. punkt 5 , hvor revisor tilkendegiver, at han skal have adgang til bilagsmaterialet, har sagsøger forklaret, at da han har fået bilagsmaterialet retur fra revisor, så må han have afleveret det.

 

Foreholdt ekstrakten side 160, og at der i bilagsnummeret er anført bilag 04 hele tiden, har sagsøger forklaret, at det kan han ikke redegøre for. Han har stadig underbilagene. Posterne er medtaget i revisors regnskab, men han har udført arbejdet under stort pres.

 

Vidnet Revisor NM har som vidne forklaret, at sagsøger er hans klient, og at han rettede henvendelse til ham vedrørende momsregnskabet for 2005, idet han havde nogle udfordringer med SKAT. Det var vidnets indtryk, at sagsøger ikke forstod, hvad det drejede sig om. Grundlaget for hans opgørelse var de bilag som sagsøger indhentede til ham. Det var en meget langsommelig proces, idet sagsøger kom med en Ikea pose med mange bilag uden systematik. Der var dog også mapper med bilag.

 

Foreholdt bilag 3 har vidnet forklaret, at han ikke før for en uge siden blev klar over, at sagsøger havde udarbejdet denne opgørelse, og foreholdt ekstrakten side 58 email fra vidnet, har vidnet forklaret, at årsregnskaberne ikke er korrekte, ud fra de forudsætninger, som A har oplyst.

 

Foreholdt ekstrakten side 160 har vidnet forklaret, at det forhold, at regningerne er betalt af sagsøger, bevirker, at momstilsvaret ville være 25.000 kr. mindre.

 

Foreholdt ekstrakten side 164 vedrørende broafgift har vidnet forklaret, at de ikke vidste, at sagsøger "kørte på gule plader", og at det betød, at momstilsvaret skulle være 1600 kr. mindre.

 

Vidnet er nu fast revisor for sagsøger.

 

Forholdt side 160 har vidnet fastholdt, at han ikke var klar over, at sagsøger havde udfærdiget regnskabet.

 

"Bilag 0" betyder, at der ikke er noget bilag, og tallet 4 er journalnummeret i deres system.

 

Foreholdt bilag 18 side, ekstrakten side 158, mail fra vidnet, har vidnet forklaret, at han må tage det forbehold, at han ikke har set materialet, der ligger til grund for sagsøgers regnskab.

 

Parternes synspunkter

 

Sagsøgeren har i påstandsdokumenter af 18. januar 2012 anført

 

"...

 

Det gøres til støtte for sagsøgers principale påstand i første række gældende, at SKATs fastsættelse af virksomhedens afgiftstilsvar for kvartalerne 1 - 3, 2006 (1. januar til 30. september 2006) er ugyldigt som følge af, at SKAT ikke ved fastsættelsen har opfyldt betingelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, hvorefter en ændring af afgiftstilsvaret skal varsles senest seks måneder efter, at SKAT er kommet til kundskab omkring det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i skatteforvaltningslovens § 31.

 

Det gøres i anden række gældende, såfremt Retten anser forhøjelsen af virksomhedens afgiftstilsvar for 2006 for rettidigt foretaget, at betingelserne for at foretage ændring af virksomhedens afgiftstilsvar, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, ikke er opfyldte, idet A ikke i nærværende sag, med forsæt eller grov uagtsomhed, har forårsaget, at afgiftstilsvaret for 2006 blev opgjort på et fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

 

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. pkt., at SKAT skal varsle en ændring af afgiftstilsvaret senest tre år efter angivelsesfristens udløb.

 

Det kan altså konstateres, at den ordinære frist for fastsættelse af virksomhedens afgiftstilsvar for de tre første kvartaler af 2006 udløb den 10. november 2009.

 

Da SKATs agterskrivelse vedrørende ændring af virksomhedens afgiftstilsvar for 2006 først er fremsendt til A den 25. november 2009, kan det herved konstateres, at fristen jf. skatteforvaltningslovens § 31, ikke er overholdt.

 

Om SKAT kan foretage fastsættelsen af afgiftstilsvaret beror herefter på en vurdering af, om betingelserne i skatteforvaltningslovens § 32 er opfyldte.

 

Det kan af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1 og 2 udledes, dels, at der skal være tale om, at A ved forsæt eller grov uagtsomhed har bevirket, at fastsættelsen af afgiftstilsvaret er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, og dels, at der, inden seks måneder efter, at SKAT kom til kundskab omkring det forhold, der medfører fravigelsen af skatteforvaltningslovens § 31, skal afsendes varsel om ændring af afgiftstilsvaret.

 

I nærværende sag er ingen af disse betingelser opfyldt.

 

Vedrørende skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2

 

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse af den 13. juli 2010 vedrørende momsperioden for 2006, at SKAT senest den 1. april 2009 var i besiddelse af de kontoudtog, der udgjorde grundlaget for ændringen af virksomhedens afgiftstilsvar.

 

Det gøres gældende, at seksmåneders fristen, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, startede fra den 1. april 2009 og dermed udløb den 1. oktober 2009. SKAT afsendte som bekendt først varsel om ændring af virksomhedens afgiftstilsvar den 25. november 2009. Som følge heraf er ansættelsen foretaget efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 og dermed ugyldig.

 

Vedrørende skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3

 

I nærværende sag har A ikke forsætligt eller groft uagtsomt bevirket, at afgiftstilsvaret for 2006 er fejlagtigt beregnet.

 

Det var således på baggrund af den pludselige stigning i virksomhedens omsætning, at der ikke blev foretaget en korrekt bogføring for årene fra 2005 og fremefter. A kunne på baggrund af det omfattende ekstraarbejde ikke følge med og fik derfor ikke bogført korrekt.

 

Det gøres gældende, at den manglende bogføring alene kan tilregnes A som simpel uagtsomhed.

 

Det skal særligt bemærkes, at A har været særdeles behjælpelig over for SKAT, da han blev bevidst om, at fejlene i bogføringen blandt andet medførte, at virksomhedens momstilsvar var fejlagtigt opgjort. Det var alene på baggrund af ophold i udlandet, at processen blev forsinket, således at SKAT fremskaffede kontoudtogene via As bankforbindelser.

 

Betingelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, er derfor ikke opfyldt.

 

Vedrørende regnskabsgrundlaget

 

Såfremt Byretten anser forhøjelsen af virksomhedens afgiftstilsvar for 2006 for omfattet af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, gøres det til støtte for sagsøgers subsidiære påstand gældende, at regnskabsgrundlaget for 2006 er behæftet med sådanne fejl og mangler, at virksomhedens afgiftstilsvar for 2006 er fejlagtigt opgjort. Som følge heraf bør sagen hjemvises til fornyet behandling hos de stedlige skattemyndigheder.

 

Som anført ovenfor blev regnskaberne i virksomheden for 2005 - 2008 udarbejdet af As revisor under et stort tidspres. Regnskaberne skulle blandt andet anvendes som grundlag for påklage af SKATs afgørelser til Landsskatteretten, idet SKATs oprindelige ansættelser af afgiftstilsvaret var åbenbart forkerte.

 

Der er blandt andet tale om, at regnskaberne for 2006 - 2008 er fejlagtigt opgjort på følgende punkter:

 

Broafgift, færge, parkering m.v.

 

Ved udarbejdelsen af regnskabet var revisor ikke bevidst om, at A i 2006 - 2008 benyttede en bil på gule plader. Som bekendt er der, ved benyttelse af en gulpladebil, mulighed for at afløfte momsen af betalingen for kørsel over Storebæltsbroen, ligesom det samme gør sig gældende i relation til færgeoverfarter. Endvidere er der i regnskaberne ikke taget hensyn til udgifter til parkering, hvor udgiften ligeledes kan afløftes momsen.

 

Fragt

 

I 2006 - 2008 udgør regnskabsposteringerne "fragt uden moms" et væsentligt større beløb end posterne "fragt med moms". Dette er imidlertid fejlagtigt, idet der reelt er tale om, at en væsentlig del af de beløb der er angivet som "fragt uden moms", reelt set vedrører fragt, hvor momsen er tillagt. Momsen heraf kunne således afløftes, hvilket den ikke er blevet. Dette har medført, at opgørelsen af momstilsvaret for 2006 - 2008 ikke er korrekt.

 

Det bemærkes i øvrigt ved en gennemgang af posteringerne for regnskabsåret 2010, at der for dette år er tale om, at der i langt større grad er "fragt med moms". Dette taler således for, at opgørelsen har været fejlagtig for 2006 -2008.

 

Salg til udlandet

I 2006 - 2008 var en stor del af virksomhedens omsætning baseret på salg til lande uden for EU. Disse salg, bl.a. til Norge, pålægges ikke moms. Disse salg er imidlertid fejlagtigt medtaget i årsrapporterne, som vedrørende salg inden for EU. Som følge heraf er virksomhedens momstilsvar for de pågældende år fejlagtigt opgjort.

 

Interne overførsler

 

Da virksomheden solgte varer via en række forskellige hjemmesider i forskellige lande, havde A en række bankkonti tilknyttet virksomheden. Som følge heraf har der i alle årene været adskillige interne overførsler mellem kontiene. Disse overførsler er i flere tilfælde blevet anset som momspligtig omsætning. Dette har ligeledes medført, at momstilsvaret for 2006 - 2008 er fejlagtigt opgjort.

 

Det gøres således gældende, at det som minimum er sandsynliggjort, at regnskabsmaterialet har været behæftet med en række fejl og mangler, der konkret har medført, at opgørelsen af sagsøgers afgiftstilsvar for 2006-2008 har været fejlagtigt.

 

Vedrørende sagsøgtes afvisningspåstand

 

Sagsøgte har nedlagt påstand om, at sagen afvises, for så vidt angår sagsøgers subsidiære påstand. Til støtte herfor har sagsøgte blandt andet gjort gældende, at sagsøgers subsidiære påstand om, at sagsøgers årsrapport indeholder fejl og mangler, ikke har været påberåbt i forbindelse med sagens behandling for Landsskatteretten, hvorfor spørgsmålet ikke kan påkendes af Retten, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 1. pkt.

 

Det gøres heroverfor gældende, at de spørgsmål der behandles i nærværende sag, alle har været behandlet af Landsskatteretten, hvorfor Retten er kompetent til at prøve disse.

 

Det kan konkluderes, dels at Landsskatterettens kendelse vedrører opgørelsen af virksomhedens momstilsvar og dels, at Landsskatteretten har nedsat virksomhedens momstilsvar med kr. 166.500. Når Landsskatteretten har taget stilling til det mere - selve opgørelsen af momstilsvaret, har Landsskatteretten derved samtidig taget stilling til det mindre - nemlig regnskabernes udvisende. Idet Landsskatteretten lægger regnskabernes udvisende til grund, er dette således udtryk for en stillingtagen hertil.

 

Det bestrides derfor, at en stillingtagen til fejl og mangler i regnskaberne udgør et nyt spørgsmål, jf. skatteforvaltningslovens § 48.

 

Såfremt Retten - mod vor formodning - måtte finde, at Landsskatteretten ikke har taget stilling til spørgsmålet om fejl og mangler i regnskaberne, gøres det gældende, at der er tale om et forhold, der har en klar sammenhæng med spørgsmålet om opgørelsen af sagsøgers momstilsvar, idet regnskabsmaterialet udgør selve grundlaget for opgørelsen af momstilsvaret. En fejl heri har således direkte betydning for opgørelsen af momstilsvaret for sagsøger.

 

Såfremt sagsøgtes frifindelsespåstand tages til følge, vil konsekvensen heraf være; med sagsøgtes egne ord "at de sædvanlige klageregler og frister i skatteforvaltningsloven tømmes for indhold".

 

..."

 

Sagsøgte har i sine påstandsdokumenter af 18. januar 2012 gjort følgende gældende

 

Ad 36A-6055/2010

 

"...

Anbringender

 

Vedrørende frifindelsespåstanden over for sagsøgerens principale påstand

 

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af sagsøgerens afgiftstilsvar for 1.-3. kvartal i 2006 i skatteforvaltningslovens § 32 er opfyldt, idet genoptagelse er sket i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, hvorefter afgiftstilsvar kan ændres uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 31, såfremt den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret eller godtgørelsen er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Det bestrides, at reaktionsfristen i § 32, stk. 2, er tilsidesat.

 

Det er ubestridt, at fristen for ordinær genoptagelse af sagsøgerens afgiftstilsvar i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, ikke var overholdt for så vidt angår ansættelsen af afgiftstilsvaret vedrørende 1.-3. kvartal 2006, som blev varslet ved forslaget til afgørelse den 23. november 2009. Det er ligeledes ubestridt, at fristen for ordinær genoptagelse var overholdt for så vidt angår det sidste kvartal af 2006.

 

Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3

 

Sagsøgeren har forsætligt eller i hvert fald groft uagtsomt bevirket, at sagsøgerens afgiftstilsvar for 1.-3. kvartal 2006 er sket på et urigtigt grundlag. Det bemærkes, at uagtsomhedsvurderingen ved overtrædelse af momsloven er skærpet, således at der i relation til momslovgivningen stilles strenge krav til omhu og påpasselighed, jf. SKM2004.326.VLR og SKM2006.150.ØLR.

 

Sagsøgeren afgav urigtige momsangivelser for 2006 - 2008, og fremsendte i januar 2009 et årsregnskab for 2007, som opretholdt de urigtige oplysninger om virksomhedens afgiftstilsvar (bilag 3), jf. momslovens § 81. Den udeholdte omsætning har således haft karakter af at være omfattende og systematisk gennem flere år helt frem til 2009.

 

Der er ikke tale om en enkeltstående og ubetydelig fejl fra sagsøgerens side, og der er et klart misforhold mellem sagsøgerens momsangivelser og det reelle afgiftstilsvar. Også af den grund må det tilregnes sagsøgeren som (mindst) et groft uagtsomt forhold, jf. eksempelvis TfS 1997, 405 V.

 

Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2

 

Det gøres gældende, at ændringen blev varslet inden 6 måneder efter, SKAT var kommet til kundskab om de forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31, jf. § 32, stk. 2. Forhøjelsen blev varslet den 23. november 2009.

 

Det bestrides, at 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, skal regnes fra den 1. april 2009, idet SKAT ikke på dette tidspunkt havde modtaget tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage en korrekt ansættelse.

 

På det tidspunkt i marts/april 2009, hvor SKAT modtog den første information fra sagsøgerens banker, havde SKAT alene oplysninger vedrørende en del af sagsøgerens konto uden nogen form for verifikation af oplysningerne, og uden nogen tilkendegivelser eller oplysninger fra sagsøgeren vedrørende baggrunden for posteringerne.

 

Det er sagsøgerens egne forhold, der har vanskeliggjort SKATs sagsbehandling. Først og fremmest har skattemyndighederne forgæves forsøgt at få kontakt til sagsøgeren, der i perioden befandt sig i Mexico. Endvidere har sagsøgeren gentagne gange anmodet om udsættelse med henblik på at fremskaffe den fornødne dokumentation, og endelig har sagsøgeren oplyst, at han slet ikke har modtaget SKATs henvendelser, idet han har haft "problemer" med at modtage post fra Post Danmark.

 

Det fremgår af sagsfremstillingen til SKATs afgørelse, at SKAT på sagsøgerens anmodning fastsatte en frist til 1. august 2009 til at fremkomme med de efterspurgte oplysninger. Da sagsøgeren ikke besvarede denne henvendelse, anmodede SKAT den 17. august 2009 om oplysninger fra sagsøgerens forældre, idet der var store indsætninger på sagsøgerens konto fra sagsøgerens moder som SKAT ønskede udspecificerede. SKAT modtog kontoudtog fra sagsøgerens forældre den 28. september 2009, jf. bilag G. Ved brev af 30. september 2009, jf. bilag H, skrev SKAT til sagsøgerens forældre, idet SKAT ønskede en præcisering af bl.a. baggrunden for en række indbetalinger på sagsøgerens moders konto på i alt kr. 23.993 i 2006 og kr. 19.277 i 2007. Det fremgår af SKATs sagsfremstilling, at posteringerne mindede om indsætningerne på sagsøgerens konti, jf. bilag A, side 7.

 

SKAT modtog først bekræftelse fra sagsøgerens moder den 23. oktober 2009, på, at de omhandlede posteringer, som var indsat på moderens konto, herunder en samlet postering på kr. 23.993,- for 2006, var indtægter indgået til sagsøgerens virksomhed, jf. bilag K.

 

Først på dette tidspunkt kunne SKAT foretage en korrekt ansættelse. SKAT fik her en tilstrækkelig bekræftelse af indsætningerne samt de nødvendige oplysninger om betalingernes størrelse. Oplysningerne førte konkret til en forhøjelse af sagsøgerens indkomst på kr. 43.270. Fristen på 6 måneder skal derfor først regnes fra den 23. oktober 2009, og forslaget til afgørelse af 23. november 2009 er således fremsendt inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

 

Vedrørende afvisningspåstanden overfor sagsøgerens subsidiære påstand

 

Sagsøgerens subsidiære påstand er begrundet i, at årsrapporten som sagsøgeren påberåbte sig under den administrative behandling ved Landsskatteretten, jf. bilag 13, ifølge sagsøgeren indeholder fejl og mangler. Dette spørgsmål har ikke været påberåbt af sagsøgeren under den administrative behandling, og er ikke påkendt af Landsskatteretten, jf. bilag 11. Spørgsmålet kan derfor som hovedregel ikke prøves af domstolene, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 1. punktum, og f.eks. Højesterets domme i SKM2007.183.HR, SKM2007.635.HR og SKM2009.511.HR.

 

Det følger af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 2. pkt., at et nyt spørgsmål undtagelsesvis kan tillades inddraget under retssagen, hvis det har en klar sammenhæng med det spørgsmål, som har givet grundlag for retssagen, og det må anses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere, eller der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for parten. Disse betingelser er ikke opfyldt.

 

Sagsøgeren fik ved Landsskatterettens kendelse fuldt medhold i den indbragte klage. Sagsøgeren har således fået prøvet sine klagepunkter vedrørende momsansættelsen for 2006 ved Landsskatteretten, og han har endda fået medhold i sine klagepunkter. Det forhold, at sagsøgeren efterfølgende finder ud af, at han gerne vil påklage flere spørgsmål ved ansættelsen, ville - såfremt han fik mulighed herfor - medføre, at han ad den vej kunne omgå de sædvanlige klagefrister. Spørgsmålet om årsrapportens påståede fejl og mangler har ikke tidligere været prøvet af den øverste administrative klageinstans.

 

Hvis de nye spørgsmål tillades inddraget, vil Byretten skulle tage stilling som første instans til nogle helt nye klagepunkter, som Landsskatteretten ikke har taget stilling til. Dette er ikke muligt, idet en forudsætning for domstolsprøvelse er, at den administrative rekurs har været udnyttet fuldt ud for det øverste administrative klageorgan.

 

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at det er undskyldeligt, at sagsøgeren først har gjort synspunktet vedrørende de påståede fejl i årsrapporten gældende i forbindelse med retssagen. Det bemærkes herved, at sagsøgeren - som gennem hele forløbet har været repræsenteret af advokat - i forbindelse med SKATs behandling fik betydelige fristudsættelser, og har haft god tid til at udarbejde årsrapporten.

 

Sagsøgeren har desuden ikke godtgjort, at der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil føre til et uforholdsmæssigt tab for sagsøgeren, idet sagsøgeren ikke har påvist noget grundlag for en nedsættelse af afgiftstilsvaret, jf. herom i øvrigt nedenfor.

 

Vedrørende frifindelsespåstanden over for sagsøgerens subsidiære påstand

 

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at der er grundlag for at ændre afgiftstilsvaret i forhold til Landsskatterettens kendelse (bilag 1).

 

Sagsøgeren har bevisbyrden for, at den af myndighederne opgjorte yderligere omsætning kan tilsidesættes som værende åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag, og denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

 

Sagsøgerens anbringender om, at der er sket fejl i regnskabet for så vidt angår opgørelsen af broafgift, færgeoverfarter og parkering, er ikke dokumenteret. Videre har sagsøgeren ikke påvist, at det for de konkrete udgiftsposter har været muligt at afløfte momsen.

 

Sagsøgte har gentagne gange opfordret (nr. 1 og 4) sagsøgeren til at fremlægge en erklæring fra revisoren, hvor denne erklærer sig enig i den af sagsøgeren fremlagte opgørelse. Endvidere har sagsøgte opfordret (nr. 2 og 5) sagsøgeren til at præcisere grundlaget for sine synspunkter - post for post - vedrørende sagsøgerens opgørelse samt fremlægge de relevante underbilag. Ingen af opfordringerne er efterkommet.

 

Bemærkningerne fra sagsøgerens revisor i bilag 16 og 18 er begrænset i så væsentlig grad i forhold til de af sagsøgeren adspurgte forhold og er behæftet med så mange forbehold fra revisorens side, at bemærkningerne reelt set er uden indhold.

 

..."

 

Ad 36A-6097/2010

 

"...

 

Anbringender

 

Vedrørende afvisningspåstanden

 

Sagsøgerens påstand er begrundet i, at årsrapporterne som sagsøgeren påberåbte sig under den administrative behandling ved Landsskatteretten, jf. bilag 16 og 17, ifølge sagsøgeren indeholder fejl og mangler. Dette spørgsmål har ikke været påberåbt af sagsøgeren under den administrative behandling, og er ikke påkendt af Landsskatteretten. Spørgsmålet kan derfor som hovedregel ikke prøves af domstolene, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 1. punktum, og f.eks. Højesterets domme i SKM2007.183.HR, SKM2007.635.HR og SKM2009.511.HR.

 

Det følger af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 2. pkt., at et nyt spørgsmål undtagelsesvis kan tillades inddraget under retssagen, hvis det har en klar sammenhæng med det spørgsmål, som har givet grundlag for retssagen, og det må anses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere, eller der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for parten. Det gøres gældende, at disse betingelser ikke er opfyldt.

 

Sagsøgeren fik ved Landsskatterettens kendelser (bilag 1 og 2) fuldt medhold i sine indbragte klager. Sagsøgeren har således fået prøvet sine klagepunkter vedrørende momsansættelsen for de pågældende indkomstår ved Landsskatteretten, og han har endda fået medhold i sine klagepunkter. Det forhold, at sagsøgeren efterfølgende finder ud af, at han gerne vil påklage flere spørgsmål ved ansættelsen, ville - såfremt han fik mulighed herfor - medføre, at han af den vej kunne omgå de sædvanlige klagefrister.

 

Spørgsmålet om årsrapporternes påståede fejl og mangler har ikke tidligere været prøvet af den øverste administrative klageinstans.

 

Hvis de nye spørgsmål tillades inddraget, vil Byretten skulle tage stilling som første instans til nogle helt nye klagepunkter, som Landsskatteretten ikke har taget stilling til. Dette er ikke muligt, idet en forudsætning for domstolsprøvelse er, at den administrative rekurs har været udnyttet fuldt ud for det øverste administrative klageorgan.

 

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at det er undskyldeligt, at sagsøgeren først har gjort synspunktet vedrørende de påståede fejl i årsrapporten gældende i forbindelse med retssagen. Det bemærkes herved, at sagsøgeren - som gennem hele forløbet har været repræsenteret af advokat - i forbindelse med SKATs behandling fik betydelige fristudsættelser, og har haft god tid til at udarbejde årsrapporten.

 

Sagsøgeren har desuden ikke godtgjort, at der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil føre til et uforholdsmæssigt tab for sagsøgeren, idet sagsøgeren ikke har påvist noget grundlag for en nedsættelse af afgiftstilsvaret, jf. herom i øvrigt nedenfor.

 

Vedrørende frifindelsespåstanden

 

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at der er grundlag for at ændre afgiftstilsvaret i forhold til Landsskatterettens kendelser (bilag 1 og 2).

 

Sagsøgeren har bevisbyrden for, at den af myndighederne opgjorte yderligere omsætning kan tilsidesættes som værende åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag, og denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

 

Sagsøgerens anbringender om, at der er fejl i regnskabet for så vidt angår opgørelsen af broafgift, færgeoverfarter og parkering, er ikke dokumenteret.

 

Videre har sagsøgeren ikke påvist, at det for de konkrete udgiftsposter har været muligt at afløfte momsen.

 

Sagsøgte har gentagne gange opfordret (nr. 1 og 3) sagsøgeren til at fremlægge en erklæring fra revisoren, hvor denne erklærer sig enig i den af sagsøgeren fremlagte opgørelse. Endvidere har sagsøgte opfordret (nr. 2 og 4) sagsøgeren til at præcisere grundlaget for sine synspunkter - post for post - vedrørende sagsøgerens opgørelse samt fremlægge de relevante underbilag. Ingen af opfordringerne er efterkommet.

 

Bemærkningerne fra sagsøgerens revisor i bilag 19 og 22 er begrænset i så væsentlig grad i forhold til de af sagsøgeren adspurgte forhold og er behæftet med så mange forbehold fra revisorens side, at bemærkningerne reelt set er uden indhold.

..."

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Ad indkomståret 1. januar 2006 - 31. december 2006

 

Efter de afgivne forklaringer og det i øvrigt oplyste finder retten det godtgjort, at A ikke havde indgivet selvangivelser for det pågældende år, at han var registreret som almindelig lønmodtager, og at han drev selvstændig virksomhed med import af varer.

 

Det findes endvidere godtgjort, at SKAT blev bekendt med sagsøgers indkomstforhold efter, at de havde fået indhentet kontoudtog over sagsøgers bankkonti efter, at SKAT havde afholdt møde med sagsøger i august 2009 og efter, at SKAT den 23. oktober 2009 fik bekræftet, at visse poster på sagsøgers mors konti tilhørte sagsøgers virksomhed.

 

Fristen i Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1 [stk.2.RED.SKAT] findes således først at løbe fra 23. oktober 2009, og SKAT har derfor ved fremsendelsen af agterskrivelsen til sagsøger den 25. november 2009 overholdt fristen på 6 måneder.

 

Sagsøger havde indgivet oplysninger om salgs- og købsmoms for 2006 med hhv. 21.192 kr. og 16.277. kr. Det af sagsøger senere udarbejdede regnskab viste en omsætning på i alt 1.219.008 kr. Herefter findes sagsøger at have vidst eller burde have vidst, at der var en væsentlig forskel på de af ham indberettede tal, og de tal, han burde have indberettet, og han har derfor vidst eller burde have vidst, at han derved har bevirket, at SKAT havde fastsat afgiftstilsvaret på et urigtigt grundlag.

 

Det forhold, at sagsøger er både ord- og lydblind findes under henvisning til, at sagsøger er den nærmeste til at tage forholdsregler herfor, ikke at kunne føre til et andet resultat.

 

Efter de afgivne forklaringer og det i øvrigt oplyste, lægger retten til grund, at sagsøger indbragte SKAT's afgørelse til Landsskatteretten, og at denne tog sagsøgers indsigelser til følge og ændrede SKATs afgørelse i overensstemmelse hermed.

 

De af sagsøger under sagen for byretten rejste indsigelser har ikke været har prøvet af Landsskatteretten. Herefter og idet det ikke på nuværende tidspunkt, hvor sagen har været prøvet i flere instanser, og hvor sagsøger har haft alle muligheder for at fremsætte indsigelserne for Landsskatteretten, findes det ikke at være undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere. Da indsigelserne ikke er dokumenteret, findes der endvidere ikke grundlag for at antage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for sagsøger.

 

Sagsøgte vil derfor være at frifinde for sagsøgers påstand vedrørende indkomståret 2006.

 

Ad indkomståret 2007 og 2008

 

Af de ovenfor anførte grunde finder retten ikke, at sagsøger opfylder betingelserne for, at de rejste indsigelser kan prøves af byretten, når de ikke forinden har været prøvet i Landsskatteretten.

 

Sagsøgers påstand om hjemvisning af dette spørgsmål afvises.

 

Omkostningerne

 

Efter sagens udfald betaler sagsøger sagens omkostninger til sagsøgte med kr.188.000, der udgør salæret til advokatbistand.

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

 

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes for sagsøger, H1 v/As påstand, om at sagsøgte skal anerkende, at sagsøgers momstilsvar for 1.- 3. kvartal i 2006 nedsættes til det selvangivne.

 

Sagsøgers påstand om, at sagsøgte, skal anerkende, at sagsøgers momstilsvar for 2007 og 2008 hjemvises til fornyet behandling hos Skattemyndighederne, afvises.

 

Inden 14 dage betaler sagsøgte sagens omkostninger til sagsøgte med kr.188.000.