Dato for udgivelse
20 Feb 2004 11:32
SKM-nummer
SKM2004.79.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
001009/04-000322
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Virksomhedsskatteloven, blandet benyttet bil
Resumé

Ligningsrådet fandt, at der kunne gives tilladelse til efterfølgende at udtage en blandet benyttet bil af virksomhedsordningen, da dispositionen var omfattet af skattestyrelseslovens § 37 D.

Reference(r)
Virksomhedsskatteloven § 1
Skattestyrelsesloven § 37 D
Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-2 E.G.2.2.1  E.G.2.2.2

Henvisning

Processuelle regler på ToldSkats område 2004-1 G.9

Skatteyders virksomhed blev fra indkomståret 2001 beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven. I den forbindelse blev han beskattet af fri bil i alt 40.000 kr., med fradrag for driftsudgifter på 11.616 kr. Skatteansættelsen for indkomståret 2001 blev således forhøjet med i alt 28.384 kr. 

Repræsentanten anførte, at det var en fejldisponering, at bilen blev placeret i virksomhedsordningen. Skatteyder og hans revisor havde ageret i den tro, at bilen var holdt uden for virksomhedsordningen.

Den skatteansættende myndigheds indstilling og begrundelse

”Den skatteansættende myndighed kan ikke imødekomme anmodningen om omgørelse, idet der ikke er tale om en ændret beskatning i forhold til bilen, blot en ændret værdiansættelse af den private bil.

Værdi af privat andel er selvangivet forkert, idet der er sket fordeling af driftsudgifter. I henhold til virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3 skal beskatning af privat andel af bil ske efter reglerne i ligningslovens § 16.

Der er således blot ændret i værdien af selvangivne oplysninger om blandet brug af bil.”

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Af skattestyrelseslovens § 37 D, stk. 1 fremgår, at Skatteministeren kan tillade, at en skattepligtig kan ændre et valg i selvangivelsen, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse af betydning for valget og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Ifølge lovens stk. 2, skal anmodning om tilladelse efter stk. 1 fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den skatteansættelse, der begrunder anmodningen. Skatteministeren kan efter anmodning fra den skattepligtige dispensere fra fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at der ikke vil kunne opnås tilladelse til ændring af valg på selvangivelsen, hvis der foreligger strafbare forhold, eller hvis der er tale om forsøg på skatteunddragelse.

Af bemærkningerne fremgår endvidere, at det er en betingelse for tilladelse til ændring efter bestemmelsen, at det tidligere trufne valg som følge af myndighedernes korrektion eller ændring af skatteansættelsen ikke har de skattemæssige virkninger, der var forudsat, da valget blev truffet, og at den skattepligtige kan godtgøre, at det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt valget opretholdes.

I bemærkningerne til lovforslaget er der nævnt et eksempel, hvori det fremgår, at skatteyderen kan ændre sit tidligere valg med hensyn til dispositioner i virksomhedsordningen.

I nærværende sag vil en ændring af valget, således at bilen holdes uden for virksomhedsordningen medføre, at forhøjelsen bortfalder, og skatteansættelsen skal foretages under anvendelse af reglerne for blandet benyttede biler udenfor virksomhedsordningen.

Styrelsen finder, at der er hjemmel i skattestyrelseslovens § 37 D, stk. 1, til at foretage et sådan valg og at betingelserne i lovens stk. 1 er opfyldt.

Styrelsen finder endvidere, at betingelserne i skattestyrelseslovens § 37 D, stk. 2 er opfyldt. Den 23. september 2003 ændrer skatteafdelingen skatteansættelser for indkomståret 2001. Den 13. oktober 2003 anmoder repræsentanten valget i henhold til skattestyrelseslovens § 37 D. Anmodningen om ændring af selvangivelsen, er således fremsendt indenfor fristen af 6 måneder

Det er styrelsens vurdering, at der ikke foreligger strafbare forhold, eller forsøg på skatteunddragelse.

Da betingelser i skattestyrelseslovens § 37 D således i det hele er opfyldt, indstilles, at anmodning imødekommes.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.