åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

I henhold til SSL § 37 D, stk. 1, kan skatteministeren efter anmodning fra den skattepligtige tillade, at et af skatteyderen foretaget valg i forbindelse med selvangivelsen ændres, såfremt skattemyndighederne foretager en ansættelse, der har betydning for den skattepligtiges valg, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige virkninger. Bestemmelsen er indsat i skattestyrelsesloven ved lov nr. 410 af 2. juni 2003 om ændring af skattestyrelsesloven og andre love (ændring af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet m.v.)

Der findes i skattelovgivningen en række bestemmelser, hvorefter skatteansættelsen er afhængig af, at den skattepligtige træffer et valg i forbindelse med selvangivelsen. Udgangspunktet i disse tilfælde er, at valget er bindende for den skattepligtige, således at valget ikke senere kan ændres med virkning for skatteansættelsen.

Baggrunden for bestemmelsen er, at såfremt skattemyndighederne tilsidesætter selvangivelsen, og valget som følge heraf får uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger for den skattepligtige, kunne den skattepligtige imidlertid ikke på tidspunktet for indgivelsen af selvangivelsen forudse de skattemæssige konsekvenser af valget, hvorfor det forekommer urimeligt af fastholde den skattepligtige herpå.

Bestemmelsen finder anvendelse ved siden af de regler, hvorefter den skattepligtige i nærmere angivne situationer kan ændre et tidligere foretaget valg på selvangivelsen. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvis materielle regler i anden lovgivning forhindrer et ændret valg.

BetingelserDet er en betingelse for tilladelse til ændring efter bestemmelsen, at det tidligere trufne valg som følge af myndighedernes korrektion eller ændring af skatteansættelsen ikke har de skattemæssige virkninger, der var forudsat, da valget blev truffet, og at den skattepligtige kan godtgøre, at det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt valget opretholdes.

I SKM2004.349.LR fandt Ligningsrådet ikke, at SSL § 37 D, stk. 1 var opfyldt, hvorfor Ligningsrådet afslog anmodningen om at ændre valg i selvangivelsen. Den skatteansættende myndighed havde foretaget en ændring af skatteansættelsen, men ansættelsesændringen relaterede sig ikke til det valg, som skatteyderen ønskede at ændre. 

Da det er en betingelse, at de skattemæssige virkninger var forudsat, da valget blev truffet, kan en skattemæssig korrektion vedrørende omstændigheder, der først opstår efter tidspunktet for valget, ikke føre til ændring af det trufne valg. Eksempelvis giver bestemmelsen ikke adgang til at ændre et fravalg af virksomhedsskatteordningen for indkomståret 2001, hvis skatteyderen efterfølgende bliver opmærksom på, at der for samme år er erhvervet endelig ret til store licensindtægter fra udlandet og skattemyndighederne herefter forhøjer skatteansættelsen.

Bestemmelsen vil eksempelvis kunne finde anvendelse, såfremt skattemyndighederne i modsætning til den skattepligtige finder, at en bil placeret i virksomhedsskatteordningen udelukkende er anvendt privat. Den skattepligtige kan herefter på baggrund af myndighedernes ansættelse ændre sit oprindelige valg, således at bilen placeres uden for virksomhedsskatteordningen. I SKM2004.41.LR og SKM2004.79.LR har Ligningsrådet fundet, at betingelserne i SSL § 37 D i det hele er opfyldt. I begge afgørelserne fandt Ligningsrådet således, at der kunne gives tilladelse til at en blandet benyttet bil efterfølgende udtages af virksomhedsordningen. I SKM2004.196.LR har ligningsrådet fundet, - ved en lempelig fortolkning af SSL § 37 D, som har støtte i forarbejderne - at der kunne gives tilladelse til efterfølgende at udtage en blandet benyttet bil af virksomhedsordningen. Situationen var den, at der i 2002 skete en ansættelsesændring. Ansættelseændringen havde ingen betydning for beskatningen af bilen. Ansættelsesændringen havde dog den betydning, at selve begrundelsen for bilens placering i virksomhedsordningen bortfaldt. Ligningsrådet har fundet, at den i forarbejderne anvendte terminologi: "uhensigtsmæssig skattemæssig virkning", dækker over mere end "utilsigtede skattemæssige virkninger" (jf. lovens ordlyd), derfor har Ligningsrådet fundet, at den lempelige fortolkning bør anvendes.

Der vil ikke kunne opnås tilladelse til ændring af valg på selvangivelsen efter bestemmelsen, hvis der foreligger strafbare forhold, eller hvis der er tale om forsøg på skatteunddragelse.

ReaktionsfristI SSL § 37 D, stk. 2, fremgår, at en tilladelse efter stk. 1 kun kan gives, hvis anmodningen fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den skatteansættelse, der begrunder anmodningen.

Den skattepligte anses for at være kommet til kundskab om skatteansættelsen, når afgørelsen er endelig, det vil sige når klagefristen for den administrative klageinstans' afgørelse vedrørende skattemyndighedens korrektion eller ændring af det selvangivne er udløbet, eller når domstolenes afgørelse vedrørende skattemyndighedens korrektion eller ændring af det selvangivne er endelig.

Skatteministeren kan dispensere fra fristen, hvis særlige omstændigheder taler herfor. En dispensation vil således bero på en konkret vurdering af det enkelte forhold, herunder såvel sagens karakter som den skattepligtiges personlige forhold.

Kompetence Ved meddelelse af 8. juli 2003 har skatteministeren midlertidigt udlagt kompetence til diverse myndigheder, jf. SKM2003.324.DEP. Herefter er den skatteansættende myndighed bemyndiget til at træffe afgørelse i 1. instans efter SSL § 37 D, stk. 1 og 2. Endvidere er Ligningsrådet bemyndiget til at afgøre klager over afgørelser truffet af den skatteansættende myndighed efter SSL § 37 D, stk. 1 og 2. Udlægningen af de pågældende kompetencer vil ved førstkommende revision blive indført i sagsudlægningsbekendtgørelsen.

Pligt til vejledning om muligheden for omvalgI forbindelse med en varsling af en ansættelsesændring, hvor adgangen til omvalg i SSL § 37 D efter en konkret vurdering må anses for et nærliggende og relevant alternativ, skal den skattepligtige vejledes om muligheder for omvalg.

IkrafttrædenLoven trådte i kraft den 3. juni 2003.

VirkningSSL § 37 D har virkning for anmodninger om tilladelse til ændret valg i forbindelse med selvangivelsen, som indgives til myndighederne den 12. marts 2003 eller senere.