Dato for udgivelse
17 Feb 2004 16:02
SKM-nummer
SKM2004.74.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-4357-01110
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning, udenlandske selskaber
Resumé

Told- og Skattestyrelsen meddelte på det foreliggende grundlag afslag på, at en ombytning af aktier i Six Continents Plc. med aktier i Mitchells Butlers Plc. og Intercontinental Hotel Group plc. kunne ske skattefrit i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 13.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 13
Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-1 S.G.18.6

Told- og Skattestyrelsen blev anmodet om tilladelse til, at en ombytning af aktierne i Six Continents Plc med aktier i Mitchells Butlers Plc og Intercontinental Hotel Group Plc kunne ske skattefrit i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 13.

 

Transaktionen, som vedrørte selskaber beliggende i England, fandt sted den 11. april 2003.

 

Med ansøgningen var fremsendt opgørelse over aktiernes anskaffelsestidspunkt og anskaffelsespris. Derudover var der fremsendt en generel orientering om transaktionens gennemførelse, udarbejdet af skatteyderens danske investeringsfirma.

 

Der var ikke med ansøgningen fremsendt yderligere materiale/dokumenter vedrørende den gennemførte transaktion, hvorfor Told- og Skattestyrelsens vurderingsgrundlag var begrænset til de involverede selskabers offentliggjorte årsregnskaber m.v.

 

Af disse dokumenter fremgik bl.a., at den pågældende omstrukturering var sket med henblik på at adskille de hidtidige aktiviteter i Six Continents Plc, som på den ene side bestod af hoteldrift, og på den anden side drift af pubber og barer m.v. under Mitchells og Butlers Group. Der var således tale om drift af to selvstændige og uafhængige aktivitetsområder.

 

Adskillelsen var gennemført efter følgende model:

  1. Indledningsvis blev aktierne i Six Continents Plc ombyttet med aktier i et til formålet nystiftet holdingselskab, Mitchells Butlers Group Plc.
    I forbindelse med ombytningen modtog de hidtidige aktionærer i Six Continents Plc en aktie i Mitchells Butlers Group Plc (ordinary share) samt 81 pence, for hver aktie de havde besiddet i Six Continents Plc.
  2. Efterfølgende blev aktiviteterne i Six Continents Plc udskilt derved, at de aktiviteter der var tilknyttet pub- og bardriften blev overdraget direkte til det nystiftede Mitchells Butlers Group Plc, mens hotelaktiviteterne blev overdraget til Intercontinental Hotel Group Plc.
    I tilknytning hertil gennemførtes en konsolidering af aktiekapitalen i de involverede selskaber således, at slutresultatet blev, at aktionærerne - for hver 59 aktier i Six Continents Plc – modtog 50 aktier i henholdsvis Mitchells Butlers Group Plc og Intercontinental Hotel Group Plc. Derudover modtog aktionærerne som nævnt 81 pence for hver aktie de oprindeligt havde besiddet i Six Continents Plc.
Told- og Skattestyrelsen fandt, at slutresultatet af ovennævnte transaktioner var at sidestille med hvad der efter dansk ret kunne opnås ved en skattefri aktieombytning og/eller en skattefri spaltning. De pågældende transaktioner opfyldte imidlertid ikke fuldt ud betingelserne for at kunne gennemføres skattefrit i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 13 eller fusionsskattelovens § 15 a, og da Told- og Skattestyrelsen ikke var i besiddelse af materiale/dokumenter, der kunne belyse transaktionerne yderligere, kunne anmodningen om skattefri aktieombytning ikke på det foreliggende grundlag imødekommes.