åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indledning Reglerne om tilladelse til skattefri aktieombytning er placeret i ABL § 36. Bestemmelsens stk. 1-3, omhandler de særlige tilfælde af succession på aktionærsiden, hvor et selskab helt eller delvist erhverver kapitalen i et andet selskab (uegentlig fusion).

ABL § 36, stk. 1 og 2 implementerer reglerne om aktieombytning i Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (Fusionsdirektivet). Direktivet er ændret ved Rådets direktiv 2005/19/EF af 17. februar 2005.

ABL § 36, stk. 3 er en dansk bestemmelse.

ABL § 36, stk. 1 og 2 omfatter de tilfælde, hvor såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i fusionsdirektivet, eller er selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, og hvor det erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab.

ABL § 36, stk. 3 omhandler de tilfælde, hvor selskaberne ikke er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat, men efter denne bestemmelse er det et krav, at det erhvervende selskab opnår helejerskab af det erhvervede selskab

Det objektiverede regelsæt om skattefri aktieombytning uden tilladelse behandles i afsnit S.D.6.5.

Det kan endelig bemærkes, at Skatterådet finder, at afgørende for om en henstand med fraflytterskat på aktier kan opretholdes efter en aktieombytning, er, at ombytningen kan ske skattefrit efter de regler, der er gældende, hvor spørger er hjemmehørende, jf. SKM2009.742.SR.