Dato for udgivelse
10 Feb 2004 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.69.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0176
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag, lufthavn, selskab, udlandet
Resumé

En skatteyder, der var fuldt skattepligtig til Danmark, og som var ansat af et udenlandsk selskab i en butik i en dansk lufthavn, var omfattet af bidragspligten efter arbejdsmarkedsfondsloven.

Reference(r)

Arbejdsmarkedsfondsloven § 7

Redaktionelle noter
Denne kendelse erstatter SKM2004.55.LSR, som er udgået p.g.a. fejl i resumé og tekst.

Klagen til Landsskatteretten skyldes, at Told & Skatregion har givet afslag på klagerens anmodning om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag for perioden fra 1. marts 1999 til 1. december 2001.

Landsskatterettens afgørelse

Regionen har givet afslag på klagerens anmodning om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag.

Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse. 

Sagens oplysninger

Klageren blev ved ansættelseskontrakt af 1. marts 1999 ansat i B Inc., som ekspedient i selskabets butik i dansk lufthavn.

B koncernen har et datterselskab i Danmark.

Klageren anmodede ved brev af 28. august 2002 om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag for perioden fra 1. marts 1999 til 1. december 2001.

Told & Skats afgørelse

Klagerens anmodning er ikke imødekommet. Klageren er anset for at have haft en dansk arbejdsgiver, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a. Der er herved henset til, at B koncernen har et dansk datterselskab, og ansættelsen i det engelske selskab anses for sket for at opnå fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten fremsat påstand om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag for perioden fra 1. marts 1999 til 1. december 2001.

Det er hertil bl.a. anført, at klageren den 1. marts 1999 blev ansat i det udenlandske selskab B Inc., beliggende i London. Kopi af ansættelseskontrakter vedrørende barselsvikariat og fastansættelse er fremlagt. Arbejdsstedet var B Inc.’s butik i en dansk lufthavn.

B Inc. er et udenlandsk selskab uden fast driftssted i Danmark. Selskabet ejer et dansk datterselskab, C A/S. Det danske datterselskab forestår lønudbetalingen for det amerikanske selskabs ansatte i Danmark, men derudover har selskabet ingen indflydelse på det amerikanske selskabs virksomhed i Danmark.

Klageren har ingen indflydelse på driften af virksomheden i Lufthavnen, fastsættelsen af sin løn eller på, i hvilket selskab i en international koncern hun måtte ønske at være ansat. En international koncern af B’s format tager ikke hensyn til, hvor det vil være mest fordelagtig af skatte- og afgiftsmæssige hensyn for den enkelte ekspedient at blive ansat. Klageren har intet at gøre med C A/S, og selskabet har ingen indflydelse på moderselskabets drift af virksomheden i lufthavnen.

Klageren er ekspedient i B Inc.’s butik i den danske lufthavn.

Klagerens arbejdsgiver har ikke fast driftssted i Danmark. B Inc. er hverken fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark.

Til dokumentation for, at B Inc. ikke har fast driftssted i Danmark, er der fremlagt en erklæring fra C A/S, med følgende indhold:

”C A/S bekræfter, at B Inc., D og E har deres driftssteder I London, England og Schweiz.

C A/S sørger for, at de personer, som er ansat af B får løn i Danmark. Samtlige lønninger til B-ansatte bliver viderefaktureret til England/Schweiz.

Ingen B-ansat har kontor hos C A/S.

Det er først nu, at vi er blevet gjort opmærksom på, at man kan undlade at betale AM og SP bidrag. Vi vidste ikke, at vores medarbejdere overgik til udenlandsk arbejdsgiver pr. 1.7.1999.”

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, at for lønmodtagerbidraget påhviler bidragspligten personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført her i landet eller fra beskæftigelse udført i udlandet, Grønland eller Færøerne for en arbejdsgiver her i landet, og som er skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c, g, j eller k.

Det lægges til grund som ubestridt, at klageren er fuldt skattepligtig til Danmark og at klageren har udført arbejdet her i landet.

Klageren anses herefter for at være omfattet af bidragspligten i arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 1, litra a, og iht. arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1, litra a udgør bidragsgrundlaget ”vederlag i penge, bortset fra vederlag, som er nævnt i stk. 3 og 4, samt den skattepligtige værdi af fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, der er ydet i forbindelse hermed, herunder løn, feriegodtgørelser, honorarer, tantieme, provision, drikkepenge og lignede ydelser omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, herunder vederlag, der med hjemmel i kildeskattelovens § 45, stk. 1 er gjort til B-indkomst bortset fra fri kost og logi”.

Efter kildeskattelovens § 44, litra b, anses en indkomst ikke for A-indkomst når udbetalingen foretages af personer, dødsboer, selskaber, foreninger, institutioner mv., der ikke har hjemting her i landet, med mindre de er skattepligtige efter § 2, stk. 1, litra d, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Henset til oplysningerne om, at B Inc. har en butik i dansk lufthavn, anses selskabet som udgangspunkt for at udøve virksomhed igennem et fast driftssted i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a og OECD´s modeloverenskomst art. 5. Den fremlagte erklæring fra C A/S anses ikke for at dokumentere, at B Inc.’s butik ikke er et fast driftssted.

Landsskatteretten stadfæster herefter Told- og Skatteregionens afgørelse.