Dato for udgivelse
28 jan 2004 15:02
SKM-nummer
SKM2004.37.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-4357-01131
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktieombytning, NEG Micon A/S, Vestas Wind Systems A/S
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har givet tilladelse til, at aktionærerne i NEG Micon A/S skattefrit kan ombytte deres aktier i dette selskab til aktier i Vestas Wind Systems A/S i forbindelse med sidstnævnte selskabs overtagelse af NEG Micon A/S, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2. Der er tale om en generel tilladelse, som kan udnyttes af alle aktionærer i NEG Micon A/S, som er skattepligtige til Danmark.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1 og 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-1 S.G.18.6

De to børsnoterede selskaber Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S offentliggjorde ved fondsbørsmeddelelse af 12. december 2003 en aftale om sammenlægning af virksomhederne.

Selskaberne driver begge produktion og salg af vindmøller på det globale marked. Ved sammenlægningen bliver NEG Micon A/S datterselskab af Vestas Wind Systems A/S. Med henblik på at opnå de fulde synergier ved sammenlægningen påregnes det efterfølgende at fusionere de to selskaber, ligesom der efterfølgende vil blive gennemført koncerninterne sammenlægninger og omstruktureringer, i det omfang dette vurderes at være hensigtsmæssigt med henblik på opnåelse af de forventede synergier.

Formålet med sammenlægningen af de to virksomheder er at styrke begge virksomheder i den stigende globale konkurrence inden for branchen. Den sammenlagte virksomhed vil således få et volumen, som vil give selskabet en dominerende rolle på verdensmarkedet. Der påregnes som nævnt væsentlige synergier ved sammenlægningen.

Samtidig med offentliggørelsen heraf fremsatte Vestas Wind Systems A/S tilbud til aktionærerne i NEG Micon A/S om, at de mod vederlag i aktier i Vestas Wind Systems A/S afstår deres aktier i NEG Micon A/S til Vestas Wind Systems A/S.

Bytteforholdet er fastlagt til 1:1, således at 1 NEG Micon A/S-aktie ombyttes med 1 Vestas Wind Systems A/S-aktie. Tilbuddet er betinget af, at Vestas Wind Systems A/S erhverver mindst 2/3 af aktiekapitalen i NEG Micon A/S.

Acceptfristen vil efter det senest oplyste udløbe den 19. februar 2004.

Told- og Skattestyrelsen meddelte tilladelse til, at ombytningen af aktier kunne ske ved en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2. Der blev ikke fastsat særlige vilkår.

Styrelsen lagde ved sin afgørelse vægt på, at de materielle betingelser i aktieavancebeskatningslovens § 13 er opfyldt, at der er tale om en forretningsmæssigt begrundet omstrukturering, samt at hovedformålet med den skattefri aktieombytning ikke vurderedes at være skatteundgåelse eller -unddragelse.

Der er tale om en generel tilladelse, som således kan udnyttes af alle aktionærer i NEG Micon A/S, som er skattepligtige til Danmark.