åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der er ikke fradragsret for købsmomsen i forbindelse med naturalaflønning af virksomhedens personale, da disse indkøb betragtes som indkøb til endeligt forbrug, jf. J.3.1.1. og J.3.1.2.

Landsskatteretten har i SKM2001.40.LSR anset kursusudgifter afholdt af en virksomhed med henblik på tilrettelæggelse af de ansattes senior-tilværelse for en personaleudgift med adgang til momsfradrag. Der var dog ikke adgang til momsfradrag for de kursusudgifter virksomheden afholdt til de ansattes ægtefællers deltagelse.

 

 

Se SKM2003.401.ØLR, hvorefter billetter til fodboldkampe, som en virksomhed havde indkøbt som led i sponsoraftaler og udleveret til ansatte i virksomheden, blev anset for naturalaflønning, som ikke giver ret til fradrag for momsen heraf, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 3. Højesteret stadfæstede i SKM2006.398.HR landsrettens dom for så vidt angik punktet vedrørende billetter givet til ansatte. Om dommen se endvidere J.1.1.15 og J.3.1.5.

Skatterådet fandt i SKM2011.451.SR, at et selskab ikke havde momsfradrag for driftsudgifterne på en husbåd, som blev stillet til rådighed som "fri husbåd" for selskabets hovedaktionær og direktør.►

I SKM2012.50.SR bekræfter Skatterådet, at der ikke skal pålægges moms, når en kommune som led i en kontantlønnedgangsordning giver medarbejderne ret til at benytte p-pladser i tilknytning til medarbejdernes faste forretningssted, da det ikke er udtryk for en momspligtig leverance af ydelser til medarbejderne i henhold til ML § 4, jf. § 3, men skal anses som naturalaflønning.

Da der er tale om naturalaflønning, er der alene af den grund ikke adgang til momsfradrag for kommunens udgifter til driften af p-pladserne, jf. ML § 42, stk. 1, nr. 3.