Dato for udgivelse
21 Dec 2011 14:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 12:41
SKM-nummer
SKM2011.855.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-150384
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
VE-anlæg, Husstandsvindmølle, Jordvarmeanlæg, Afskrivning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en påtænkt husstandsvindmølle i kombination med et jordvarmeanlæg betragtes som et samlet vedvarende energianlæg, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 1, som vil være omfattet af samme lovs § 8 P, stk. 5, hvorved anlægget anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Skatterådet kan endvidere ikke bekræfte, at et jordvarmeanlæg alene kan betragtes som et vedvarende energianlæg.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.4.4.5

Spørgsmål

  1. Kan der afskrives på et kombineret energianlæg, bestående af en husstandsvindmølle og et jordvarmeanlæg, på samme måde som en husstandsvindmølle alene kan, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, samt Skatterådets bindende svar SKM2009.290.SR?
  2. Kan et jordvarmeanlæg alene betragtes som et varmeproducerende VE-anlæg, jf. ligningsvejledningens afsnit E.B.2.1.1 vedvarende energianlæg, og hermed dækket af ligningslovens § 8 P?
  3. Ændrer det besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, hvis den eksisterende bolig ændres fra en til tre boliger?
  4. Såfremt spørgsmål 1 eller 2 besvares benægtende, sendes spørgsmålene så videre til Folketinget / ministeren for området?

Svar

Ad 1.   Nej
Ad. 2   Nej
Ad 3.   Nej
Ad 4.   Spørgsmålet afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at blive selvforsynende med el og varme ved at anskaffe både en husstandsvindmølle og et jordvarmeanlæg. Investeringen er så stor, at der er behov for afskrivningsmulighed for at det er rentabelt.

Spørger ønsker samtidig at deltage i reduktion af CO2-udledningen og reducere forbruget af fossilt brændstof.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 bør besvares bekræftende, fordi det kombinerede anlæg samlet vil kunne producere husstandens energi til varme. Udover energi til varmen via jordvarmeanlægget vil møllen sandsynligvis kunne levere hele husstandens energi til det resterende elforbrug - måske husstanden netto på årsbasis får et energioverskud, der sælges til X.

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 2 bør besvares bekræftende, fordi anlægget bør opfattes som en investering i vedvarende energi og sidestilles med andre vedvarende energikilder. For hver kWh jordvarmeanlægget bruger i el afgiver anlægget 3 - 4 kWh varmeenergi.

Boligerne oprettes indenfor eksisterende bolig. Det samlede antal kvadratmeter udvides ikke. Det er på den baggrund spørgers opfattelse, at spørgsmål 3 kan besvares benægtende.

Spørger mener, at det er vigtigt at få jordvarmeanlæg/varmepumper sidestillet med vedvarende energikilder, også når det gælder afskrivning. Spørger er derfor af den opfattelse, at spørgsmål 4 bør besvares bekræftende.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der kan afskrives på et kombineret energianlæg, bestående af en husstandsvindmølle og et jordvarmeanlæg.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P, stk. 5

Praksis

SKM2009.290.SR

Skatterådet bekræftede, at en husstandsvindmølle altid kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, når ejeren vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, uanset at den samlede vindmølleaktivitet giver underskud, og at eventuelt underskud fra vindmølledriften kan fratrækkes i eventuel lønindkomst.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter afskrivningslovens § 5, når møllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 P, stk. 5, uanset at en del af den producerede el anvendes privat.

Skatterådet bekræftede endelig, at en husstandsvindmølle, der er valgt beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, skal placeres i virksomhedsordningen, hvis ejeren af møllen samtidig driver anden aktivitet, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven og at ejeren, såfremt der ikke drives en sådan anden aktivitet, kan vælge at anbringe møllen i ordningen.

SKM2011.566.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et jordvarmeanlæg i kombination med et solcelleanlæg begge var afskrivningsberettigede i den konkrete sag.

Hvis spørger valgte at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, kunne der afskrives på solcelleanlægget. Der kunne ikke afskrives på jordvarmeanlægget, da anlægget var udelukkende privat benyttet.

Skatterådet bekræftede endvidere, at retten til afskrivning følger VE-anlæg ved salg af ejendommen inkl. VE-anlæg.

Begrundelse

Det er Skatteministeriets opfattelse, at anmodningen vedrører påtænkt montering af 2 energianlæg, som kan fungere uafhængigt af hinanden, dels et anlæg der producerer elektricitet, dels et anlæg der producerer varme. Anlæggene må således skattemæssigt bedømmes hver for sig.

En række betingelser skal være opfyldt for at spørger kan afskrive efter afskrivningslovens kapitel 2:

  1. VE-anlægget skal være tilsluttet nettet og udelukkende anvende vedvarende energi.

Hvis anlægget er el-producerende, som f.eks. en vindmølle eller et solcelleanlæg, skal det være muligt at afsætte produktionen til det kollektive elnet.

Hvis anlægget er varmeproducerende skal det være muligt at afsætte produktionen til varmenettet.

Producenter af energi, som ikke er tilsluttet et kollektivt net, er ikke skattepligtige eller afgiftspligtige af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Anlægget anses som udelukkende privat benyttet.

VE-anlægget skal udelukkende drives ved anvendelse af de vedvarende energikilder, der er omfattet af § 2, stk. 2 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Blandede anlæg er ikke omfattet af ordningen. Det betyder, at mindre anlæg, der anvender fossile brændstoffer som kul og olie, ikke omfattes af ændringerne. Heller ikke blandede anlæg, der både anvender fossile brændstoffer og vedvarende energi er omfattet. Det er den samme afgrænsning, der gælder for den såkaldte "tilbageløbsordning" i elafgiftsloven.

2.      VE-anlægget skal have karakter af et driftsmiddel

3.      Ejeren skal anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Hvis ejeren anvender den skematiske ordning, anses VE-anlægget for udelukkende privat benyttet med den virkning, at der ikke kan afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

Spørger påtænker at montere en husstandsvindmølle, som tilsluttes elnettet. Spørger kan afskrive på husstandsvindmøllen, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Spørger påtænker endvidere at montere et jordvarmeanlæg, som alene tilsluttes og skal opvarme spørgers ejendom. Jordvarmeanlægget anses for udelukkende privat benyttet og kan ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

For at jordvarmeanlæg kan anses for omfattet af ligningslovens § 8 P, stk. 5, er det dels en betingelse, at det er muligt at afsætte overskydende varme til nettet, dels at "hjælpeenergien" kommer direkte fra et andet VE-anlæg. Da jordvarmeanlægget ikke er tilsluttet varmenettet er betingelserne ikke opfyldte.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej, da der spørges til om begge anlæg kan afskrives.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at et jordvarmeanlæg alene kan betragtes som et varmeproducerende VE-anlæg omfattet af ligningslovens § 8 P.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P, stk. 1

Begrundelse

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L74 2010-11, at vedvarende energianlæg omfattet af ligningslovens § 8 P er anlæg:

  • Der udelukkende drives ved anvendelse af en eller flere vedvarende energikilder, jf. lov om fremme af vedvarende energi § 2, stk. 2 og 3, bl.a. vindkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme.

Jordvarme (geotermisk varme) er således vedvarende energi.

Et jordvarmeanlæg kræver imidlertid tilførsel af el ("hjælpeenergi") for at fungere. Og derfor anses et jordvarmeanlæg, som monteres alene, for et blandet anlæg.

For at et jordvarmeanlæg kan være omfattet af ligningslovens § 8 P er det en betingelse, at dets "hjælpeenergi" kommer direkte fra et andet VE-anlæg.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med nej, idet et jordvarmeanlæg alene anses for et blandet anlæg.

Spørgsmål 3

Det ønskes besvaret, om det ændrer ved besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, såfremt boligen ændres fra en til tre boliger.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P

Begrundelse

Det er skatteministeriets opfattelse, at det ikke ændrer ved besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, hvis den eksisterende bolig ændres fra en til tre boliger. Det forudsættes herved, at ejerforholdet ikke ændrer sig, således at spørger stadig vil eje de samlede afskrivningsberettigede driftsmidler.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 bevares med nej.

Spørgsmål 4

Det ønskes besvaret, om spørgsmålene videresendes til Folketinget eller skatteministeren, såfremt spørgsmål 1 eller 2 besvares benægtende.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1

Praksis

SKM2009.715.SR

Skatterådet afviste at besvare en række spørgsmål om et grænsehandelskoncept; herunder om papirgangen med hensyn til fakturering og udfyldelse af ledsagedokumenter; hvorvidt en nærmere beskrevet levering af varer vil kunne anses for at være sket i Danmark, samt hvorvidt salg af pantfrie dåser vil kunne ske. Skatterådet henviste til, at spørgsmålene ikke vedrørte den skatte- eller afgiftsmæssige virkning for spørgeren af en disposition eller en påtænkt disposition og heller ikke den skatte- eller afgiftsmæssige virkning for andre end spørgeren. Skatterådet fandt, at det ikke havde kompetence til at besvare spørgsmålene.

Begrundelse

I medfør af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, er der mulighed for at anmode om bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition.

Spørgsmål 4 omhandler ikke skat, men derimod udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed. Der er ikke mulighed for indenfor rammerne af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, at afgive bindende svar på spørgsmål 4, idet spørgsmålet ikke omhandler den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at besvarelse af spørgsmål 4 afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.