Dato for udgivelse
31 Aug 2011 10:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Aug 2011 13:44
SKM-nummer
SKM2011.566.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-085272
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
VE-anlæg, Solcelleanlæg, Jordvarmeanlæg, Afskrivning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et jordvarmeanlæg i kombination med et solcelleanlæg begge er afskrivningsberettigede i den konkrete sag. Hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, kan der afskrives på solcelleanlægget. Der kan ikke afskrives på jordvarmeanlægget, da anlægget er udelukkende privat benyttet.

Skatterådet bekræfter, at retten til afskrivning følger VE-anlæg ved salg af ejendommen inkl. VE-anlæg.

Hjemmel
Ligningsloven § 8 P, stk. 5
Reference(r)
Ligningsloven § 8 P, stk. 5
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.4.4.5

Spørgsmål

1. Kan det bekræftes, at jordvarmeanlægget i kombination med solcelleanlægget begge er afskrivningsberettigede?

2. Ved et salg af ejendommen inkl. VE-anlæg, jf. spørgsmål 1, vil retten til afskrivning da følge VE-anlæg?

Svar

Ad 1. Nej.

Solcelleanlægget er tilsluttet elnettet. Hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, kan der afskrives på solcelleanlægget.

Jordvarmeanlægget er ikke tilsluttet varmenettet, men opvarmer udelukkende spørgers ejendom. Anlægget er således udelukkende privat benyttet, hvorfor der ikke kan fratrækkes udgifter, herunder afskrives.

Ad 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at montere dels et solcelleanlæg, dels et jordvarmeanlæg på sin ejendom X-vej, Y-by. Der er i den forbindelse indhentet tilbud fra X-leverandør på solcelleanlæg med henholdsvis 32 eller 40 paneler samt på et jordvarmeanlæg med 300 meter slange, som nedgraves i en dybde af ca. 1 meter på spørgers ejendom.

De to anlæg vil fungere uafhængigt af hinanden. Solcelleanlægget leverer strøm til jordvarmeanlægget, som har en eldrevet varmepumpe. Solcelleanlægget tilsluttes elnettet, således at evt. overskudsproduktion kan afsættes til et forsyningsselskab. Der vil være kontant afregning af overskudsproduktion.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Med "Lov nr. 1559 af 21/12/2010, § 2, stk. 1" skete en ligestilling mellem vindmøller og andre vedvarende energianlæg (VE) i forbindelse med "ligning- og personskatteloven". Dette er baggrunden for afskrivningstabellen, efter LL § 8 P, stk. 5, som min tilbudsgivende montør opererer med.

Afskrivningen på VE-anlægget træder i virkning, efter en registrering som Energiproducent firma hos Energistyrelsen af kombineret solpanel-varmepumpe anlæg, jf. vedhæftede økonomiopstilling af et sådan anlæg, hvori indregnes løbende årlig afskrivning på 25 % af restværdien af VE-anlægget fra almindelig A-indkomst.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovregler m.v.:

Den hidtil gældende ordning i ligningslovens § 8 P, der alene gjaldt vindmøller og vindmølleandele, er med virkning fra 1. januar 2010 ændret, således at den omfatter vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, herunder visse vindmøller (VE-anlæg). Samtidig er bundgrænsen for de ejere, der anvender den skematiske ordning forhøjet fra 3.000 kr. til 7.000 kr. Ændringen fremgår af lov nr. 1559 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi).

Afskrivningslovens kapital 2.

Praksis:

SKM2008.926.SR

Skatterådet bekræftede, at et solcelleanlæg monteret på landjorden kan afskrives som et driftsmiddel. Ligeledes bekræftede Skatterådet, at et solcelleanlæg, der monteres på stativer på en bygning, og hvis produktion afsættes til el-nettet, kan afskrives som et driftsmiddel. Skatterådet udtalte i den forbindelse, at anlæg med en kapacitet over 1 MW afskrives på en særskilt saldo efter reglerne i afskrivningslovens § 5 C. Endelig fandt Skatterådet, at et solcelleanlæg, der er integreret i en bygnings bestanddele, og hvor den producerede elektricitet anvendes som strømforsyning for bygningen, må anses for en installation i afskrivningslovens forstand.

SKM2009.290.SR

Skatterådet bekræftede, at en husstandsvindmølle altid kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, når ejeren vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, uanset at den samlede vindmølleaktivitet giver underskud, og at eventuelt underskud fra vindmølledriften kan fratrækkes i eventuel lønindkomst.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter afskrivningslovens § 5, når møllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 P, stk. 5, uanset at en del af den producerede el anvendes privat.

Skatterådet bekræftede endelig, at en husstandsvindmølle, der er valgt beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, skal placeres i virksomhedsordningen, hvis ejeren af møllen samtidig driver anden aktivitet, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven og at ejeren, såfremt der ikke drives en sådan anden aktivitet, kan vælge at anbringe møllen i ordningen.

Konkret:

Det er Skatteministeriets opfattelse, at anmodningen vedrører påtænkt montering af 2 energianlæg, som kan fungere uafhængigt af hinanden, dels et anlæg der producerer elektricitet, dels et anlæg der producerer varme. Anlæggene må således skattemæssigt bedømmes hver for sig.

Vedr. spørgsmål 1:

En række betingelser skal være opfyldt for at spørger kan afskrive efter afskrivningslovens kapitel 2:

1. VE-anlægget skal være tilsluttet nettet og udelukkende anvende vedvarende energi.

Hvis anlægget er el-producerende, som f.eks. en vindmølle eller et solcelleanlæg, skal det være muligt at afsætte produktionen til det kollektive elnet.

Hvis anlægget er varmeproducerende skal det være muligt at afsætte produktionen til varmenettet.

Producenter af energi, som ikke er tilsluttet et kollektivt net, er ikke skattepligtige eller afgiftspligtige af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Anlægget anses som udelukkende privat benyttet.

Er anlægget ikke tilsluttet elnettet, er det ikke muligt at anvende det erhvervsmæssigt efter ligningslovens § 8 P, stk.5. VE-anlægget skal udelukkende drives ved anvendelse af de vedvarende energikilder, der er omfattet af § 2, stk. 2 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Blandede anlæg er ikke omfattet af ordningen. Det betyder, at mindre anlæg, der anvender fossile brændstoffer som kul og olie, ikke omfattes af ændringerne. Heller ikke blandede anlæg, der både anvender fossile brændstoffer og vedvarende energi er omfattet. Det er den samme afgrænsning, der gælder for den såkaldte "tilbageløbsordning" i elafgiftsloven.

2. VE-anlægget skal have karakter af et driftsmiddel

3. Ejeren skal anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Hvis ejeren anvender den skematiske ordning, anses VE-anlægget for udelukkende privat benyttet med den virkning, at der ikke kan afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

Spørger påtænker at montere et solcelleanlæg, som tilsluttes elnettet. Uanset om spørger vælger et anlæg med 32 eller 40 paneler, vil det påtænkte anlæg fra X-leverandør have karakter af et driftsmiddel, idet det er beregnet til montering på landjorden eller på et eksisterende tag.

Spørger kan således afskrive på solcelleanlægget, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Spørger påtænker endvidere at montere et jordvarmeanlæg, som alene tilsluttes og skal opvarme spørgers ejendom. Jordvarmeanlægget anses derfor for udelukkende privat benyttet og kan ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

For at et jordvarmeanlæg kan anses for omfattet af ligningslovens § 8 P, stk. 5, er det dels en betingelse, at det er muligt at afsætte overskydende varme til nettet, dels at "hjælpeenergien" kommer direkte fra et andet VE-anlæg. Da jordvarmeanlægget ikke er tilsluttet varmenettet er betingelserne ikke opfyldte. 

Skatteministeriet indstiller herefter, at spørgsmål 1 besvares benægtende, da der spørges til om begge anlæg kan afskrives. Det indstilles endvidere, at det til besvarelsen af spørgsmål 1 samtidig bemærkes, at spørger kan afskrive på solcelleanlægget, men ikke på jordvarmeanlægget.

Vedr. spørgsmål 2:

Afskrivningslovens ejerbegreb svarer som udgangspunkt til det civilretlige ejerbegreb. Dvs. at det som udgangspunkt er den, som civilretligt er ejer af det afskrivningsberettigede aktiv, der kan foretage afskrivning på det.

Ved salg af ejendommen inkl. VE-anlæg, således at ejerskabet til ejendommen og VE-anlæg civilretligt skifter til en ny ejer, vil det efter afskrivningsloven være den nye ejer, som har mulighed for at afskrive på afskrivningsberettigede VE-anlæg.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.