Dato for udgivelse
21 Dec 2011 14:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 09:57
SKM-nummer
SKM2011.861.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-066058
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt + Byggeri
Emneord
Moms, byggeri, støbning af fundament
Resumé

Skatterådet bekræfter, at et kommende salg af en bygning eller dele heraf (ejerlejligheder) ikke vil udløse momspligt, efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 litra a, når byggeprojektet og støbning af fundament blev påbegyndt i 2007.

Det er i afgørelsen tillagt vægt, at det er det oprindelige byggeprojekt, der genoptages og søges færdiggjort, ligesom det er den oprindelige byggetilladelse, der - uden ændringer - tidsmæssigt er blevet forlænget.

Hjemmel

LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.9.5

Spørgsmål

Vil et kommende salg af bygningen eller dele heraf (ejerlejligheder) udløse momspligt, når byggeprojektet og støbning af fundament blev påbegyndt i 2007?

Svar

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

X ApS har siden 2002 været ejer af en ejendom. Indtil primo 2007 var ejendommen bebygget. I marts 2007 blev bygningen på grunden revet ned, da der efter planen skulle opføres en ny bygning indeholdende ejerlejligheder, jf. det projekterede boligbyggeri samt den indhentede byggetilladelse af 29. november 2006.

Det er oplyst, at kommunen har bekræftet, at den oprindelige byggetilladelse stadig er gældende, hvorfor byggeriet nu kan færdig opføres.

Efter endt nedrivning af bygningen og rydning af grunden påbegyndte selskabet at støbe fundamentet til det kommende byggeri. Støbearbejdet blev udført af et entreprenørfirma den 7. - 9. maj 2007.

Den 29. maj 2007 blev den første købsaftale underskrevet og salget skete efter reglerne om byggeri for egen regning. Der blev efterfølgende solgt 7 lejligheder i perioden juni til august 2007.

Den økonomiske krise/afmatning på boligmarkedet fra midten af 2007 og frem, medførte at selskabet ikke kunne sælge flere projektlejligheder, og dermed ikke kunne opnå den forventede finansiering til boligbyggeriet. Som direkte konsekvens heraf blev selskabet nødsaget til at annullere de allerede indgåede handler og sætte det påbegyndte byggeri på standby.

Siden slutningen af 2007 og indtil dags dato har grunden ligget hen med det allerede støbte fundament. Årsagen til at der ikke er sket yderligere i perioden er, dels at tiden ikke har været rigtig til at udbyde projektet (luksuslejligheder) igen, og dels at der har været nogle miljømæssige foranstaltninger som skulle afklares.

Da det nu er blevet muligt at få finansieret det projekterede boligbyggeri, er selskabet begyndt at udbyde projektlejlighederne på ny.

Nedenstående dokumentation har bl.a. været forelagt Skatteministeriet:

1  

Kommunens byggetilladelse af 29.11.2006

Efter byggetilladelsens stk. 90, gælder den udstedte byggetilladelse 1 år, jf. byggelovens § 16, stk. 1.

Det er imidlertid oplyst af spørgers repræsentant, at kommunen har bekræftet, at den oprindelige byggetilladelse stadig er gældende.

2

Fakturaer af 05.04.2006-09.08.2006

Vedrørende 'geotekniske og miljøtekniske undersøgelser'

3

Fakturaer af 24.02.2006-08.03.2007

Vedrørende en tegnestues 'assistance i forbindelse med udarbejdelse af forprojekt og myndighedsprojekt til boligprojekt'               

4

Faktura af 14.04.2006

Vedrørende en arkitekts konsulentarbejde jan - apr. 2006

5

Fakturaer af 11.10.2006-09.02.2007

Vedrørende produktion af salgs- og markedsføringsmateriale til boligprojekt

6

Faktura, a conto betaling, af 04.10.2006

Vedrørende en ejendomsmægler

7

Faktura af 10.10.2007           

Vedrørende en entreprenørs udgravning og støbning af sokkel, oplyst udført den 7. - 9. maj 2007.

8

Korrespondance mellem spørgers advokat og advokater der repræsenterer forskellige købere af projektlejligheder. Der har været indgået adskillelige købsaftaler, der efterfølgende er blevet annulleret, fordi der ikke var nok købere til, at projektet kunne gennemføres. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgers repræsentant er af den opfattelse, at et kommende salg af bygningen eller dele heraf er omfattet af begrebet salg af fast ejendom, og ikke salg af en ny bygning, jf. den nye affattelse af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a.

Dette er begrundet ud fra følgende faktiske omstændigheder:

  • Der er indhentet en byggetilladelse den 29. november 2006. Byggetilladelsen er stadig gældende, og det kommende byggeri vil blive bygget færdige ud fra tilladelsen.
  • Færdiggørelsen af byggeriet sker ud fra tegninger og beregninger som lå til grund for den oprindelige igangsætning af boligbyggeriet i 2007.
  • Byggeriet blev påbegyndt i 2007 (påbegyndt støbning af fundament), hvorefter der blev solgt 8 lejligheder, jf. reglerne om byggeri for egen regning.
  • Det fundament som blev påbegyndt, er det fundament som der vil blive bygget videre på nu.
  • Set ud fra de ressourcer der er blevet anvendt, har det lige fra starten været hensigten og målet at få byggeriet gjort færdigt.

Spørger mener således, at spørgsmålet skal besvares med et 'nej'.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, hvorvidt et kommende salg af bygningen eller dele heraf (ejerlejligheder) vil udløse momspligt, når byggeprojektet og støbning af fundament blev påbegyndt i 2007.

Lovgrundlag
Momslovens (LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 4, lyder:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. [...] "

Momslovens § 13, stk. 1 lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

      a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

      b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

          levering af en bebygget grund."

Bekendtgørelse til momsloven

Af bekendtgørelse nr. 663 til momsloven, med senere ændringer, fremgår af § 39 a:

"Ved begrebet bygning i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning."

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse til momsloven

Overgangsbestemmelserne findes i Bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010, om ændring af bekendtgørelse til momsloven, der indeholder definitionen af påbegyndelse af byggeri og ombygningsarbejder i § 2:

"[...]

Stk. 2. Lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, finder anvendelse på nye bygninger, og nye bygninger med tilhørende jord, jf. § 39 a, hvor byggeriet påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, jf. stk. 3.

Stk. 3. Tidspunktet for påbegyndelse af byggeriet ved nyopførelse af bygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger er tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament. [...]"

Forarbejder

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår, at der foreslås en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Der indføres altså moms på salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde.

Videre hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, at

"Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

[...]

Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom.

[...]"

Praksis

I Skatterådets afgørelse SKM2010.735.SR besvares en række spørgsmål i forbindelse med overgangen til de nye bestemmelser om moms ved salg af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 9.

Byggemomsens praksis med hensyn til at anse "påbegyndelse af støbning af fundament" som afgørende faktor, når det skal bestemmes, om en fast ejendom fra og med 1. januar 2011 momsmæssigt skal anses som en momspligtig byggegrund/ny bygning eller en momsfritaget, "gammel" bygning.

I afgørelsen forholder Skatterådet sig bl.a. en situation, hvor støbning af fundamentet er påbegyndt, men ikke færdiggjort inden 1. januar 2011. Skatterådet fandt, at når visse betingelser er opfyldt, vil dette blive betragtet som påbegyndelse af støbning af fundament i momsmæssig sammenhæng, og et salg af den pågældende ejendom vil dermed være omfattet af de gamle regler om momsfritagelse.

Begrundelse

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, dog med forbehold for levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde, der siden 1. januar 2011 har været omfattet af momspligt.

Der skal i denne anmodning tages stilling til, om det af spørger påbegyndte byggeprojekt skal anses for at høre under de gamle regler fra før 1. januar 2011, om generel momsfritagelse for levering af fast ejendom, eller om byggeprojektet skal anses for at være omfattet af de nye regler, hvor der skal betales moms ved levering af nye bygninger (evt. med tilhørende jord) og byggegrunde.

Hidtil har "påbegyndt støbning af fundament" været anvendt ved afgrænsning af, om der er tale om byggeri for egen eller fremmed regning, jf. bl.a. TfS 1988, 624 HR og SKM2006.538.SR. Forarbejderne til loven samt overgangsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010 anvender samme kriterium som afgørende for, hvornår et byggeri anses for at være påbegyndt. 

Det er i indeværende sag ubestridt, at den vedrører et byggeprojekt med endnu ikke opførte ejerlejligheder, der, hvis projektet anses for påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere, vil være omfattet af momspligt ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 litra a.

I SKM2010.735.SR udtaler Skatterådet, bl.a., at støbning af fundament ikke kan anses for påbegyndt, medmindre arbejdet udføres på en sådan måde, at fundamentet - uanset byggeriets/støbearbejdets stadie - til enhver tid opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri.

Endvidere hedder det i afgørelsen, at der på tidspunktet for påbegyndelsen af fundamentet (støbningen) skal foreligge en reel hensigt om at ville videreføre og færdiggøre byggeriet inden for en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter, og som bygherren skal kunne understøtte ved objektive momenter, f.eks. ved fremlæggelse af byggetilladelser, andre offentlige attester til brug ved byggeriet, projektbeskrivelser, godkendte tegninger, økonomiske overslag, underentrepriser mv..

Dog kan "liggeperioder", som er begrundet i udefra kommende omstændigheder, f.eks. "vejrlig", svigtende leveringer fra leverandører, underleverandørers konkurs mv., som udgangspunkt anerkendes, og byggeriet kan dermed anses for påbegyndt med den virkning, at der ikke skal betales moms af leveringen efter 1. januar 2011.

Spørger har i år 2006-2007 i forbindelse med byggeprojektet fået udarbejdet for- og myndighedsprojekt, fået foretaget geo- og miljøtekniske undersøgelser, fået udarbejdet salgs- og markedsføringsmateriale, betalt a conto bidrag til ejendomsmægler, oprindeligt solgt 8 projektlejligheder samt indhentet byggetilladelse fra kommunen. I denne forbindelse blev støbningen af fundamentet til projektet også påbegyndt.

På baggrund heraf, finder Skatteministeriet efter en konkret vurdering, at spørger i forbindelse med gennemførelsen af byggeprojektet må anses for at have haft en reel hensigt om at ville færdiggøre byggeriet inden for en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter.

Det tillægges vægt, at det er det oprindelige byggeprojekt, der genoptages og søges færdiggjort, ligesom det er oplyst, at det er den oprindelige byggetilladelse, der - uden ændringer - tidsmæssigt er blevet forlænget.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med 'nej'.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.