Dato for udgivelse
20 Dec 2011 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 09:32
SKM-nummer
SKM2011.838.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-126966
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri
Emneord
Moms, momsfritaget, levering, fundament, byggegrund, færdigopført hus, gammel bygning
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at det er en momsfritaget transaktion, såfremt spørger køber en byggegrund med færdigstøbt fundament, når fundamentet på byggegrunden var færdiggjort inden udgangen af 2010.

Skatterådet bekræfter endvidere, at såfremt spørger færdigopfører parcelhuset, i overensstemmelse med de byggetilladelser, der oprindeligt er givet, er salget af parcelhuset, en momsfritaget levering, idet bygningen er en gammel bygning. Yderligere bekræfter Skatterådet, at det ikke gør nogen forskel, hvem der køber parcelhuset, idet salg af denne bygning altid vil være salg af en gammel bygning.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra a) og b)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.9

Spørgsmål

  1. Kan spørger købe en byggegrund med færdigstøbt fundament uden moms? Fundamentet på byggegrunden er færdiggjort inden udgangen af 2010.
  2. Såfremt der svares ja, til spørgsmål 1, ønskes det bekræftet, at det er en momsfritaget levering, hvis spørger sælger den omhandlede byggegrund inklusiv et nyopført parcelhus?
  3. Såfremt der svares ja til spørgsmål 2, vil svaret på spørgsmål 2 ændres, hvis køber af grunden inklusiv det nyopførte hus, er den nuværende ejer af grunden inklusiv fundament?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at købe en byggegrund, hvorpå der er færdiggjort fundament inden udgangen af 2010, således at købet ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a). Der er endvidere givet en byggetilladelse til opførelse af et parcelhus i juni 2010. Spørger har oplyst til Skatteministeriet, at fundamentet er færdigstøbt den 16. december 2010.

På byggegrunden vil spørger opføre et parcelhus, det skal bemærkes, at det er den nuværende ejer af grunden, der har fået byggetilladelsen.

Huset, som spørger planlægger at opføre, er i overensstemmelse med det i byggetilladelsen, og byggeriet vil blive fuldført indenfor sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende art.

Det færdige parcelhus inklusiv grund planlægger spørger at sælge tilbage til den nuværende ejer (A) af byggegrunden. Der er således tale om en påtænkt disposition.

Baggrunden for spørgsmålene er, at der fra og med 1. januar 2011 er indført en ændring af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, og at der derfor er usikkerhed om fortolkning af reglerne i den konkrete situation.

Spørger driver i øvrigt en landbrugsejendom. I forbindelse med en skade på ejendommen, skal der udbetales en erstatning fra forsikringsselskabet. Spørger overvejer at anvende erstatningsudbetalingen til opførelse af ovennævnte parcelhus, som efterfølgende planlægges solgt i fri handel.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spm 1: Spørger kan købe byggegrunden uden moms, da støbning af fundament er sket inden udgangen af 2010 og grunden inklusiv fundament dermed ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Dette følger endvidere af SKAT's svar på spørgsmål 1 i et bindende svar, som er forelagt Skatteministeriet.

Ad spm 2: Videresælger spørger byggegrunden efter, der er opført et nyopført parcelhus, vil salget ikke være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Dette begrundes med SKAT's svar på spørgsmål 2 i det bindende svar af 9. februar 2011.

I det bindende svar er det anført, at når der er reel hensigt til at ville fuldføre byggeriet indenfor sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende art, vil enfamilieshuset med tilhørende grund efter den 1. januar 2011 kunne sælges momsfrit, da fundamentet til huset er støbt færdigt inden 1. januar 2011.

Det forhold, at grunden inklusiv fundament har været overdraget til en anden køber end spørger af det bindende svar, ændrer ikke på vurderingen af, om der ikke er tale om en ny bygning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Ved et videresalg af grunden er der således fortsat tale om tale om levering af en "gammel bygning", uanset at spørger evt. opfører et parcelhus i ejerperioden.

Det skal bemærkes, at det er vores opfattelse, at spørgers påtænkte investering i byggegrunden skal betragtes som en privat investering og dermed grundlæggende ikke være omfattet af momspligt. Det skal endvidere bemærkes, at uanset at investeringen betragtes som en passiv investering, vil salget af grund og enfamilieshus vedrøre en "gammel bygning", som under alle omstændigheder ikke blive omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Ad spm 3: Det er spørgers opfattelse, at det er uden betydning, hvem køber af byggegrund inklusiv det nyopførte hus er. Det, der er afgørende er, om der er tale om en bygning, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, der trådte i kraft 1. januar 2011.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

I henhold til den før 1. januar 2011 gældende formulering af momslovens § 13, stk. 1:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom."

er salg af fast ejendom momsfritaget. Der er ingen undtagelser herfra. Der skal således i ingen tilfælde betales moms ved salg af fast ejendom.

Ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af Lov om merværdiafgift mv., der trådte i kraft pr. 1. januar 2011 skete der en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Levering af bygninger med tilhørende grundareal, som ikke er nye bygninger, er ikke omfattet af momspligten.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, fik pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(......)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Forarbejder

L203, fremsat den 22. april 2009:

Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

Uddrag af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) af 2. december 2010 fremgår:

§ 2, stk. 2

Lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a), finder anvendelse på nye bygninger og nye bygninger med tilhørende jord, jf. § 39 a, hvor byggeriet påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, jf. stk. 3.

Stk. 3

Tidspunktet for påbegyndelse af byggeriet ved nyopførelse af bygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger er tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament

Praksis

Skatterådets afgørelse, SKM2010.735.SR:

I denne sag bekræfter Skatterådet, at en byggegrund, hvorpå der er et påbegyndt fundament, skal betegnes som en fast ejendom, og ikke en byggegrund.

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, fremgår det, at loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse, og at påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

Herefter er en ejendom, hvor støbning af fundament er påbegyndt før 1. januar 2011, ikke at anse som en byggegrund, og den pågældende ejendom vil ikke være omfattet af de nye bestemmelser om momspligt ved salg af byggegrunde.

Det er ved besvarelsen lagt til grund, at de nævnte forudsætninger er til stede, med hensyn til at spørger har en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter - det vil sige, at en eventuel "liggeperiode" skal være begrundet i udefrakommende omstændigheder

Skatterådets afgørelse, SKM2011.6.SR:

Hvis det projekterede byggeri ændres undervejs, foreligger der således ikke en reel hensigt om at ville videreføre og færdiggøre det påbegyndte byggeri. Der ville skulle indhentes nye byggetilladelser, andre offentlige attester til brug ved byggeriet, udfærdiges nye projektbeskrivelser, tegninger og økonomiske overslag mv. Dette ville medføre, at der ville være tale om et helt nyt projekt/byggeri, og som følge heraf et nyt tidspunkt for det pågældende projekts påbegyndelse.

Tidspunktet for det nye projekts/byggeris påbegyndelse, vil skulle vurderes efter de allerede beskrevne bestemmelser med hensyn til påbegyndelse af støbning af fundament før 1. januar 2011, for at kunne være omfattet af momsfritagelsen.

Begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det er en momsfritaget transaktion, såfremt spørger køber en byggegrund med færdigstøbt fundament? Fundamentet på byggegrunden er færdiggjort inden udgangen af 2010.

Skatteministeriet lægger til grund, at fundamentet er påbegyndt i 2010 i henhold til det, som spørger har oplyst.

Spørger ønsker nu bekræftet, at det er en momsfritaget levering i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, første punktum, såfremt spørger køber byggegrund med fundament.

Skatteministeriet forudsætter i sit svar, at det i 2010 påbegyndte fundament opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri (det enfamilieshus der skal bygges), og at spørger, har en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet af enfamilieshuset inden for sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter. Skatteministeriet forudsætter, at huset opføres i overensstemmelse med de byggetilladelser, der oprindeligt er givet til A jf. Skatterådets tidligere afgørelse SKM2011.6.SR.

Såfremt disse betingelser er opfyldt, er det Skatteministeriets opfattelse, at byggegrund inklusiv sokkel, skal behandles efter de gamle regler, dvs. byggeriet er ikke nyt, da det er påbegyndt før den 1. januar 2011, og spørgers køb af byggegrund inklusiv sokkel, er momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, første punktum, hvilket ligeledes fremgår af forarbejderne til lovforslaget og Skatterådets afgørelse SKM2010.735.SR, hvori det fremgår, at:

"Herefter er en ejendom, hvor støbning af fundament er påbegyndt før 1. januar 2011, ikke at anse som en byggegrund, og den pågældende ejendom vil ikke være omfattet af de nye bestemmelser om momspligt ved salg af byggegrunde.".

Det har således ikke betydning, at byggeriet ikke er afsluttet i 2010, men det er afgørende, at byggeriet er planlagt fuldført inden for sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende art.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2

Såfremt der svares ja, til spørgsmål 1, ønskes det bekræftet, at det er en momsfritaget levering, hvis spørger sælger den omhandlede byggegrund inklusiv et nyopført parcelhus?

Byggeriet vedbliver at være gamle bygninger, og lovens momspligt finder kun anvendelse på byggeri påbegyndt efter lovens ikrafttrædelse, dvs. efter den 1. januar 2011, jf. forarbejderne til L203, som fremsat den 22. april 2009.

Leveringen er således momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, første punktum, se i øvrigt argumentationen oven for ved besvarelsen af spørgsmål 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med ja.

Spørgsmål 3

Såfremt der svares ja til spørgsmål 2, ønskes det bekræftet, om besvarelsen af spørgsmål 2 ændres, hvis køber af grunden inklusiv det nyopførte hus, er den nuværende ejer af grunden inklusiv fundament?

Som bekræftet i besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, er der tale om levering af gamle bygninger, som er en momsfritaget transaktion. Der henvises i det hele til besvarelsen under spørgsmål 1 og 2.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3, besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.