Dato for udgivelse
20 Dec 2011 12:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 13:57
SKM-nummer
SKM2011.839.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-150629
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskaber
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at den nedenfor beskrevne grænseoverskridende fusion kan gennemføres som en skattefri fusion omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 med den virkning, at der ikke udløses dansk beskatning, idet samtlige af filialens aktiver og passiver forbliver i Danmark. Endvidere bekræftes det, at den beskrevne grænseoverskridende fusion kan gennemføres som en skattefri fusion omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3, med fusionsdato 1. januar 2012.

Hjemmel

Fusionsskatteloven § 15, stk. 3 og § 5

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15, stk. 3 og § 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.D.5.2

Spørgsmål

 1. Kan SKAT bekræfte, at den nedenfor beskrevne grænseoverskridende fusion kan gennemføres som en skattefri fusion omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 med den virkning, at der ikke udløses dansk beskatning, idet samtlige af filialens aktiver og passiver forbliver i Danmark?
 2. Kan SKAT bekræfte, at den nedenfor beskrevne grænseoverskridende fusion kan gennemføres som en skattefri fusion omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 med fusionsdato 1. januar 2011?
 3. Hvis spørgsmål 2 besvares benægtende, kan SKAT da bekræfte, at den nedenfor beskrevne grænseoverskridende fusion kan gennemføres som en skattefri fusion omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 med fusionsdato 1. januar 2012?

Svar

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A koncernen har besluttet at rationalisere koncernen således, at de nuværende xx mindre og mellemstore enheder efterfølgende bliver tre enheder.

I Norden er koncernen repræsenteret, og hovedkontoret for de nordiske aktiviteter ligger i Sverige, og de danske aktiviteter udøves gennem en dansk filial F, filial af Selskab D (Sverige).

Det er besluttet at fusionere Selskab D med Selskab B som det fortsættende selskab.

Konkret betyder det, at hovedkontoret til den danske filial: Selskab D (Sverige) bliver det indskydende selskab i fusionen. Herved overgår den eksisterende danske filial fra at være en filial af et svensk selskab til at være en filial af et belgisk selskab.

Den påtænkte fusion

Fusionen af de udenlandske søsterselskaber Selskab D (Sverige) og Selskab B (Belgien) gennemføres som grænseoverskridende fusion efter de selskabsretlige regler herom Direktiv 2005/56/EC om grænseoverskridende fusioner.

I forbindelse med anmodningen er vedlagt udkast til fusionsplan.

Den selskabsretlige fusionsdato bliver den 31. december 2011, hvilket skyldes de udenlandske selskabsretlige regler om fusioner. Det fremgår således af udkast til fusionsplan, pkt. 5, "Effective Date of the merger":

"By express agreement and in compliance with the provisions of Article 12 of the Directive, it is specified that this merger shall become effective on the accounting and fiscal level on December 31, 2011 at 12 PM (the “Effective Date"). .... shall be owner of the assets contributed by ... and shall enjoy use of them as from the Effective Date of the merger."

For så vidt angår de danske skattemæssige konsekvenser for den danske filial, ønskes fusionen gennemført som skattefri fusion.

Vedlagt anmodningen er koncerndiagram, der viser den del af koncernen, hvori den danske filial indgår, samt hvordan den danske filial påvirkes af omstruktureringen.

Spørgers repræsentant har videre oplyst, at Selskab D (Sverige) og Selskab B begge er hjemmehørende og underlagt almindelig selskabsbeskatning i hhv. Sverige og Belgien.

Herved lever begge selskaber op til samtlige de krav der stilles i fusionsdirektivet for at blive omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat".

For begge selskaber er det oplyst, at fusionen gennemføres som skattefri fusion med succession i både Sverige og Belgien.

Selskab D er 100 % ejet af selskab Selskab C i X-land. Selskab C ejes af Selskab A. Fusionen er skattefri for selskab C i X-land.

Selskab B er 100 % ejet af Selskab A i Y-land. Fusionen er skattefri for moderselskabet i Y-land.

Fusionen gennemføres således som skattefri fusion i alle selskabernes, inklusiv selskabsdeltagernes, hjemlande.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers repræsentant har anført, at skattefrihed ved fusion kræver i den aktuelle situation, jf. fusionsskattelovens § 15, stk. 3, at de almindelige krav til skattefri gennemførsel er opfyldt, dvs.:

 1. at der også er tale om fusion efter danske regler
 2. at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab vederlægges med aktier i det modtagende selskab,
 3. at aktiver og passiver ikke forlader dansk beskatning ved fusionen, og
 4. at fusionsdatoen er sammenfaldene med skæringsdatoen i det modtagende selskab

Ad 1.

Idet fusionen, jf. udkast til fusionsplan vedlagt som bilag,

 • gennemføres efter reglerne i Direktiv 2005/56/EC om grænseoverskridende fusioner,
 • gennemføres med to selskaber, der begge er omfattet af definitionen "selskab i en medlemsstat", og
 • det indskydende selskab er opløst uden likvidation

er det repræsentantens opfattelse, at transaktionen også efter danske regler er en fusion.

Ad 2.

Det fremgår af udkastet til fusionsplanen, at aktionærerne i Selskab D (Sverige) udelukkende vederlægges i nyudstedte aktier i Selskab B, og det er således repræsentantens opfattelse, at dette krav er opfyldt.

Ad 3.

Det følger af fusionsskattelovens § 15, stk. 3, at reglerne i fusionsskattelovens § 8, stk. 1-4 alene finder anvendelse på de aktiver og passiver m.v., der ved fusionen bliver knyttet til det modtagende udenlandske selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet.

Ved den planlagte fusion forbliver samtlige aktiver og passiver i den danske filial af Selskab D (Sverige). De nuværende aktiviteter i filialen vil således forblive under dansk beskatning med eneste ændring, at det bliver som filial af Selskab B.

Ad 4.

I henhold til fusionsplanen er fusionsdatoen, "December 31, 2011 at 12 PM" (the "Effective Date"). Brugen af udgangen af regnskabsåret skyldes udelukkende, at dette er krævet efter Belgisk ret, som det fortsættende selskab er underlagt.

Det følger af fusionsskattelovens § 5, stk. 1, at fusionsdatoen i skattemæssig henseende er datoen for den åbningsstatus, der skal udarbejdes for det modtagende selskab. Det er en betingelse for at anvende fusionsskattelovens regler, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

Ydermere fremgår det af fusionsskattelovens § 5, stk. 3, at hvis indkomsten i et selskab, som deltager i en fusion, skal opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens (SEL) § 31, stk. 3 som følge af en ændring i sambeskatningsforholdene, er det tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af koncernforbindelsen, der anvendes som skattemæssig fusionsdato.

Der er ved ændring af sambeskatningsforhold ikke krav om, at det indskydende og det modtagende selskab har samme skattemæssige fusionsdato.

Begge de fusionerede selskaber og ligeledes den danske filial har kalenderårsregnskab, og da der er tale om en koncernintern fusion, er der ikke risiko for, at indkomst vedrørende en periode før koncernetableringen flyttes ind i koncernen, eller at indkomst vedrørende en periode, hvor der er koncernforbindelse, flyttes ud af koncernen.

På baggrund af de almindelige regler om efter danske principper at tillægge fusionen tilbagevirkende kraft, er det således repræsentantens opfattelse, at fusionsdatoen for den danske filial er 1. januar 2011.

Når fusionsdatoen er 1. januar 2011 betyder det, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskab, og fusionen kan således gennemføres uden skattemæssige konsekvenser for filialen, da samtlige aktiver og passiver forbliver under dansk beskatning.

Der er ikke umiddelbart offentliggjort skattepraksis på fusioner omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3, men det er repræsentantens opfattelse, at flere offentliggjorte bindende svar, der vedrører grænseoverskridende fusioner, bekræfter, at fusionen kan gennemføres skattefrit for så vidt angår den danske filial, uanset at fusionsdatoen for filialen ikke er sammenfaldende med fusionsdatoen i de udenlandske selskaber.

Repræsentanten henviser til TfS 2009, 51 SR, hvor SKAT bekræfter at " fusionsdatoen i henhold til fusionsskattelovens § 5 vil være den 1. januar 2008, selv om den selskabsretlige fusionsdato i Sverige vil være en senere dato, når den regnskabsmæssige og skattemæssige fusionsdato i Sverige vil være den 1. januar 2009"

SKAT bemærker i begrundelsen, at " SKAT finder dog, at disse afgørelser (SKM.2007.820.SR og SKM.2008.602.SR, red.) kun i et vist omfang er sammenlignelige med nærværende sag, idet der her er tale om, at det udenlandske modtagende selskabs selskabsretlige fusionsdato afviger fra det indskydende selskabs regnskabsmæssige fusionsdato.

Afgørelserne er dog med til at illustrere anvendelsen af fusionsskattelovens § 5, herunder at den alene har relevans for de i fusionen deltagende danske selskaber"

Der har således dannet sig den praksis, at fusionsskattelovens krav til fusionsdato ikke gælder, når det modtagende selskab er et udenlandsk selskab. Bestemmelsen er således alene relevant, når det modtagende selskab er et dansk selskab. Der henvises i denne forbindelse til TfS 2008, 305, hvor Skatterådet har udtalt følgende:

"Da reglerne i fusionsskattelovens § 5 alene har betydning i relation til danske selskaber, er det SKATs opfattelse, at fusionen også i den her foreliggende situation kan gennemføres skattefrit, selvom fusionsdatoen i X-land ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår."

I den aktuelle situation er det således repræsentantens opfattelse at den foreliggende fusion kan gennemføres som skattefri.

Hvis Skatterådet bekræfter spørgsmål 2, om at fusionen efter danske regler gennemføres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2011, er det repræsentantens opfattelse at hele indkomsten i 2011, selvangives i den nyetablerede filial af det forsættende selskab, uanset at filialen først registreres i december 2011.

Denne mulighed sikres netop ved den skattemæssige tilbagevirkende kraft.

I forhold til de praktiske forhold, er det repræsentantens opfattelse, at netop brugen af fusionsinstituttet og reglerne om skattefri fusion håndterer disse ligningsmæssige forhold.

Den forskellige regnskabsmæssige fusionsdato bør således ikke betyde, at fusionen ikke kan gennemføres skattefrit for den danske filial

Det fremgår ligeledes af præamblen til direktiv 90/434/EØF om skattefrie fusioner, at det bør sikres at, at en fusion ikke beskattes men samtidig skal tilgodese de finansielle interesser i den stat, hvor det indskydende eller det erhvervede selskab er hjemmehørende.

Omkring den specielle situation med faste driftssteder fremgår det af artikel 10, at "den medlemsstat, hvori det faste driftssted er beliggende, og den medlemsstat, hvori det modtagende selskab er hjemmehørende, anvender dette direktivs bestemmelser på denne tilførsel, som om den medlemsstat, hvori det faste driftssted er beliggende, var den medlemsstat, hvori det indskydende selskab er hjemmehørende".

Direktivet om skattefrie fusioner, som er implementeret i fusionsskatteloven, tager således også højde for den konkrete situation med et fastdriftssted i det indskydende selskab og dikterer ligeledes skattefrihed for filialen.

Alternativt, hvis Skatterådet bekræfter spørgsmål 3, om at fusionen efter danske regler gennemføres pr 1. januar 2012, så selvangives 2011, på normale vilkår i den eksisterende filial af Selskab D og indkomsten i 2012 selvangivelse i den nyregistrerede filial af det forsættende selskab. Netop brugen af 1. januar 2012, er efter repræsentantens opfattelse i overensstemmelse med den øvrige praksis på området. Dette formentlig også ud fra det praktiske formål at fusionen får virkning på næsten samme tidspunkt og ikke med en forskydning på et år.

Uanset hvordan fusionen gennemføres vil det imidlertid ikke have betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, da der netop ikke flyttes beskatningsgrundlag ud af landet, og al indkomst beskattes i Danmark i den ene eller den anden filial.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1, 2 og 3

Kan SKAT bekræfte, at den nedenfor beskrevne grænseoverskridende fusion kan gennemføres som en skattefri fusion omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 med den virkning, at der ikke udløses dansk beskatning, idet samtlige af filialens aktiver og passiver forbliver i Danmark?

Kan SKAT bekræfte, at den nedenfor beskrevne grænseoverskridende fusion kan gennemføres som en skattefri fusion omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 med fusionsdato 1. januar 2011?

Hvis spørgsmål 2 besvares benægtende, kan SKAT da bekræfte, at den nedenfor beskrevne grænseoverskridende fusion kan gennemføres som en skattefri fusion omfattet af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 med fusionsdato 1. januar 2012?

Ved fusion mellem et selskab, der er hjemmehørende her i landet og et selskab, der er hjemmehørende i udlandet, og ved fusion mellem selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i stk. 2-4, jf. fusionsskattelovens § 15, stk. 1.

I fusionsskattelovens § 15, stk. 3, er det videre fastsat, at ophører et i udlandet hjemmehørende selskab ved fusion med et i udlandet hjemmehørende selskab, og er såvel det indskydende som det modtagende selskab omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, og ikke ved beskatningen her i landet anses for en transparent enhed, finder reglerne i kapitel 1 tilsvarende anvendelse. § 8, stk. 1-4, finder dog alene anvendelse på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af fusionen er knyttet til det udenlandske modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 7.

Reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 finder således tilsvarende anvendelse ved fusion mellem udenlandske selskaber, når såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat" i fusionsdirektivets artikel 3.

Begrebet "selskab i en medlemsstat" er i direktivets artikel 3 defineret som ethvert selskab,

a) der antager en af de former, der er nævnt i et bilag til direktivet,

b) som ifølge skattelovgivningen i en medlemsstat anses for at være hjemmehørende i denne stat i skatteretlig forstand, og som i henhold til en overenskomst om dobbeltbeskatning med tredjeland ikke anses for at være hjemmehørende uden for Fællesskabet,

c) som desuden uden valgmulighed og uden fritagelse er omfattet af en af de former for skat, der er nævnt i bilaget til direktivet eller enhver anden form for skat, der træder i stedet for en af de nævnte former for skat.

For Belgiens vedkommende er det ifølge bilag til direktivet selskaber, der benævnes "société anonyme" (S.A.), og som er omfattet af "impot des sociétés/vennootschapsbelasting", og for Sveriges vedkommende er nævnt selskaber, der benævnes "aktiebolag", og som er underlagt "statslig inkomstskatt".

Det er i nærværende sag oplyst, at Selskab D (Sverige), påtænkes fusioneret med dets søsterselskab Selskab B, hjemmehørende i Belgien.

Spørgers repræsentant har oplyst, at begge selskabstyper er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat".

Det er videre oplyst, at fusionen for begge selskaber gennemføres som skattefri fusion med succession i både Sverige og Belgien. Endvidere vil fusionen være skattefri for Selskab C i X-land, ligesom fusionen er skattefri for Selskab A i Y-land. Fusionen gennemføres således som skattefri fusion i alle selskabernes, inklusiv selskabsdeltagernes, hjemlande.

Det lægges i henhold til det af repræsentanten oplyste til grund, at de fusionerende selskaber således er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, og endvidere at fusionen gennemføres som skattefri fusion i de deltagende selskabers hjemlande.

Skatteministeriet skal videre bemærke, at det følger af fusionsskattelovens § 2, stk. 1, at det er en betingelse for beskatning efter reglerne i denne lov, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

Ombytningsforholdet i skattefri fusioner er ikke reguleret i fusionsskatteloven, men det fremgår af praksis, jf. bl.a. SKM2003.574.LSR, at udgangspunktet er, at ombytningsforholdet skal fastsættes ud fra handelsværdier. Ombytningsforholdet i skattefri fusioner er omtalt i forarbejderne til L110 2006-07, bilag 23, hvori Skatteministeriet har udtalt: "Der er ikke tilsigtet ændringer i de gældende regler og praksis om ombytningsforholdet - heller ikke for så vidt angår skattefri fusion."

Udgangspunktet er således, at ombytningsforholdet skal fastsættes til handelsværdi, og på tidspunktet for den skattemæssige fusionsdato, jf. fusionsskattelovens § 5 om fusionsdato, for at den pågældende fusion kan anses for at være omfattet af fusionsskatteloven.

Skatteministeriet forudsætter herved, at betingelsen om vederlæggelse og ombytningsforhold, kan anses for opfyldt, jf. fusionsskattelovens § 2, stk. 1.

Det er endvidere en betingelse for skattefri fusion, at fusionsskattelovens § 5 om fusionsdato iagttages.

Ifølge fusionsskattelovens § 5 er fusionsdatoen i skattemæssig henseende datoen for den åbningsstatus, der skal udarbejdes for det modtagende selskab. Det er en betingelse for at anvende fusionsskattelovens regler, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

I fusionsskattelovens § 5, stk. 3, er det imidlertid fastsat, at skal indkomsten i et selskab, som deltager i fusionen, opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 3, som følge af at koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med fusionen, anvendes tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af koncernforbindelsen uanset stk. 1 og 2.

Bestemmelsen medfører, at sambeskatningsreglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 3, således gives forrang i forhold til hovedreglen i fusionsskattelovens § 5, stk. 1. Reglen i fusionsskattelovens § 5, stk. 1 om, at fusionsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for modtagende selskabs regnskabsår, må altså vige, såfremt omstruktureringen medfører, at der, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3, skal udarbejdes delopgørelse. Reglerne sikrer, at der ikke flyttes indkomst, der vedrører perioden forud for koncernforbindelsen, ind i koncernen/sambeskatningskredsen, ligesom den sikrer mod at indkomst vedr. en periode, der ligger forud for koncernforbindelsen, flyttes ud af koncernen/sambeskatningskredsen. Fusionsdatoen i relation til et selskab, hvor koncernforbindelsen til andre selskaber er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med fusionen, kan således ikke ligge før ophøret henholdsvis etableringen, dvs. datoen for generalforsamlingens vedtagelse af fusionen.

Reglen i fusionsskattelovens § 5, stk. 3, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3 kan altså medføre, at de i omstruktureringen deltagende selskaber kan have forskellige fusionsdatoer, afhængig af om selskaberne skal udarbejde delopgørelse eller ej. Jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 3, sidste pkt. kræves det derfor ikke, at de fusionerede selskaber har samme skattemæssige fusionsdato.

I nærværende påtænkte fusion er der tale om vandret fusion mellem søsterselskaberne, Selskab D (Sverige) og Selskab B. Selskaberne er efter det oplyste 100 % ejede datterselskaber af selskab A og dettes datterselskab, Selskab C, og dermed koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C. Den danske filial af Selskab D er sambeskattet med den danske filial af det koncernforbundne svenske selskab E.

Det er oplyst, at begge de fusionerede selskaber og ligeledes den danske filial har kalenderårsregnskab. Mellem de fusionerede selskaber er det aftalt, at "fusionen træder i kraft på det regnskabsmæssige og skattemæssige niveau den 31. december 2011 kl 12:00 PM ("Ikrafttrædelsesdatoen"). Selskab B. skal være ejer af de indskudte aktiver fra Selskab D (Sverige) og nyder brugen af dem fra den faktiske dato for fusionen." Først d. 31. december 2011, kl. 24.00, overgår det indskydende selskabs rettigheder og forpligtelser derfor regnskabsmæssigt til det modtagende selskab. Fra dette tidspunkt overgår det indskydende selskabs filial, filial af Selskab D (Sverige), til Selskab B, og de overførte aktiver og passiver vil fra dette tidspunkt udgøre et fast driftssted/filial hørende under Selskab B.

Skatteministeriet bemærker, at et udenlandsk selskab har pligt til at anmelde en filial til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis det vil drive virksomhed i Danmark, og først fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen er sket, kan filialen anses for at have påbegyndt erhvervsvirksomhed her i landet. En filial kan ikke have en startdato tilbage i tid, men vil få startdato på registreringsdatoen.

Fusionen gennemføres i udlandet både civilretligt, regnskabsmæssigt og skattemæssigt først den 31. december 2011 kl. 24.

Det bemærkes til ovenstående, at den skattemæssige fusionsdato bestemmes af de selskabsretlige hhv. regnskabsmæssige regler, dog med de i FUL § 5, stk. 3 opregnede undtagelser. I særlige tilfælde kan der ses bort fra, at en fusion ikke kan få regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft. Se hertil SKM2008.183.SR. Der kan imidlertid ikke ses bort fra, at transaktionen hverken selskabsretligt eller regnskabsmæssigt kan have tilbagevirkende kraft. Det bemærkes hertil, at den danske filial selskabsretligt ikke kan anses for overgået til det modtagende selskab før den 31. december 2011 kl. 24. Se selskabslovens § 349, stk. 2 der siger, at filialen ikke må påbegynde sin virksomhed, før registrering eller anmeldelse er sket.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at fusionen tidligst kan have skattemæssig virkning fra den 31. december 2011 kl. 24. Fusionstidspunktet for den danske filial kan derfor fastsættes til den 1. januar 2012, hvilken dato er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskab.

Det forudsættes herved, at filialen hørende under Selskab B. er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med start pr. denne dato.

Den skattemæssige fusionsdato skal herved fastsættes til den 1. januar 2012.

Det bemærkes endvidere, at det i fusionsskattelovens § 15, stk. 3, er fastsat, at § 8, stk. 1-4, alene finder anvendelse på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v. der som følge af fusionen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 7. Eftersom det indskydende selskabs filial, filial af Selskab D (Sverige), forbliver uændret efter fusionen i Danmark, vil de til Selskab B. overførte aktiver og passiver efter det oplyste fortsat blive anset for at udgøre et fast driftssted her i landet.

Skatteministeriet bemærker herved, at det dog er nødvendigt at stille forbehold om, at en skattefri fusion alene omfatter de aktiver og passiver, der som følge af fusionen knyttes til det modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet. For øvrige aktiver og passiver skal der ske beskatning i henhold til selskabsskattelovens § 7. Er der således tale om, at der i forbindelse med fusionen er goodwill m.v., der udgår af dansk beskatning, skal der ske beskatning.

Skatteministeriet finder derfor, at den beskrevne påtænkte grænseoverskridende fusion mellem Selskab D (Sverige) og Selskab B kan gennemføres som en skattefri fusion efter fusionsskattelovens § 15, stk. 3.

Skatteministeriet indstiller, at besvarelsen af spørgsmål 1 er "Ja".

For så vidt angår spørgsmål 2 indstilles det, at svaret er "Nej".

Som følge af bekræftende besvarelse af spørgsmål 1 og det anførte ovenfor, indstiller Skatteministeriet, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.