Indhold

Dette afsnit beskriver mulighederne for fradrag for gaver til kulturinstitutioner.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser for fradrag
 • Hvem er omfattet af ordningen?
 • Beløbsmæssige grænser
 • Kulturinstitutioner
 • Driftstilskud
 • Gaver omfattet af ordningen
 • Værdiansættelsen af kunstværker og kultur- og naturhistoriske genstande
 • Forholdet til LL §8 A
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Virksomheder kan fradrage pengegaver til kulturinstitutioner, der i det foregående år har modtaget offentligt driftstilskud.

Personer og virksomheder kan fradrage værdien af gaver i form af kunstværker og kultur- og naturhistoriske genstande til sådanne kulturinstitutioner.

Er den modtagende institution nyetableret, kan den på tilsvarende vilkår modtage gaver, hvis der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune. Se LL § 8 S.

Betingelser for fradrag

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan opnås fradrag:

 • Gaven til kulturinstitutionen må ikke være forbundet med nogen form for modydelse til eller klausulering fra gavegiver.

Eksempel på klausul

Hvis et maleri doneres af en gavegiver i levende live, hvor gavegiver betinger sig brugsretten til maleriet i en efterfølgende periode eller til sin død, vil gavegiveren ikke være omfattet af fradragsordningen.

Eksempel på modydelse

Der er tale om en modydelse, hvis den modtagende  kulturinstitution efter gavegivers ønske angiver gavegivers navn ved udstilling af gaven. Indgår det derimod i kulturinstitutionens generelle politik, at gavegiver fx nævnes i institutionens årlige beretning, vil der ikke være tale om en modydelse. Det fremgår af et svar til Skatteudvalget.

 • Gaven skal gives til kulturinstitutionens kulturelle aktiviteter. Derved undgås, at en fradragsberettiget gave kan medføre konkurrenceforvridning fx mellem en restauration på et museum og en privatejet restauration.
  Gaver, der gives til kulturinstitutionens mere kommercielle aktiviteter som cafédrift og boghandel, er således ikke omfattet af fradragsordningen.
 • Kulturinstitutionen skal ønske at modtage gaven. Nogle kulturinstitutioner får allerede i dag tilbudt flere genstande, som de ikke ønsker at modtage.
  Betingelsen gælder for både pengegaver og gaver i form af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande. En pengegave til et anlægsarbejde kan være forbundet med så store afledte driftsudgifter, at kulturinstitutionen vælger at afvise pengegaven til anlægsarbejdet.
 • Kulturinstitutionen skal indberette værdien af gaven. Se SKL § 7 K. Den gavemodtagende kulturinstitution skal indberette, hvem der i årets løb har givet en gave omfattet af ordningen til foreningen. Kulturinstitutionen skal bl. a. indberette beløbets størrelse og den enkelte givers CPR-, SE- eller CVR-nummer. Indberetningen skal ske via TastSelv Erhverv. Se nærmere systemvejledning S nr. 32, som er tilgængelig på SKATs hjemmeside Kulturinstitutionen skal indberette oplysningerne til SKAT senest den 20. januar i det efterfølgende kalenderår.

Hvem er omfattet af ordningen?

Der er forskel på, hvem der er omfattet af ordningen, alt efter om gaven er et pengebeløb eller et kunstværk/ en kultur- og naturhistorisk genstand.

Gaver i form af pengebeløb

Fradragsordningen omfatter som udgangspunkt alle skattepligtige erhvervsdrivende. Se LL § 8 S, stk. 1. Følgende kan derfor fradrage gaver som er ydet til kulturinstitutioner:

 • Skattepligtige personer og dødsboer der driver erhvervsmæssig virksomhed.
 • Selskaber som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 eller § 2.
 • Fonde der er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1.

 
Ordningen omfatter både fuldt og begrænset skattepligtige personer.

Gaver i form af et kunstværk eller en kultur- og naturhistorisk genstand

Hvis gaven er et kunstværk eller en kultur- og naturhistorisk genstand, som den pågældende kulturinstitution ønsker at modtage, udvides kredsen af skatteydere, der er berettiget til at foretage fradrag, til alle skatteyderne. I det tilfælde kan skatteyderne fradrage værdien af kunstværket eller den kultur- og naturhistoriske genstand. Se LL § 8 S, stk. 2.

Testamentariske gaver og gaver fra et dødsbo i form af et kunstværk eller en kultur- og naturhistorisk genstand til en kulturinstitution er også omfattet af bestemmelsen. Det betyder, at der skal gives fradrag for værdi af gaver i form af et kunstværk eller en kultur- eller naturhistorisk genstand ved opgørelsen af boets skattepligtige indkomst, såfremt boet er skattepligtigt. Fradraget for gaven har i disse tilfælde en skattemæssig værdi på 50 pct. Se DBSL § 30.

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

Fradragsretten gælder ikke for skattepligtige, der på gavetidspunktet er

 • personer, der er nærtstående til medlemmer af ledelsen eller bestyrelsen på kulturinstitutionen eller
 • selskaber, som de samme personer eller nærtstående til dem, har en bestemmende indflydelse over.

Se LL § 2, stk. 2 og LL § 8 S, stk.5.

Som nærtstående anses ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter disse personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Definitionen af nærtstående svarer til den definition, der findes andre steder i skattelovgivningen.

Beløbsmæssige grænser og reduktion af fradrag

Der er to beløbsmæssige begrænsninger for fradrag:

 • Gaven til den enkelte kulturinstitution i det pågældende indkomstår skal have en værdi på mindst 500 kr. og
 • der er kun fradrag for det beløb, hvorved de samlede gaver overstiger 500 kr. årligt. Se LL § 8 S, stk. 4.

Der er ikke nogen beløbsmæssig øverste grænse eller en grænse for, hvor stor en del af den skattepligtiges indkomst der kan anvendes på gaver til kulturinstitutioner.

Bemærk

Selv om der ikke er nogen beløbsmæssig øverste grænse, indeholder  selskabsloven og lov om finansielle virksomheder dog nogle begrænsninger for anvendelsen af selskabers og finansielle virksomheders midler.

Reduktion af fradrag

Fradraget skal reduceres, hvis den skattepligtige får eller tidligere har fået fradrag efter en anden bestemmelse i skattelovgivningen for en del af eller hele værdien af gaven eller de omkostninger, der har været afholdt for at frembringe eller erhverve kunstværket eller den kultur- eller naturhistoriske genstand. Fradraget skal reduceres med det beløb, der er fradraget med hjemmel i en anden bestemmelse i skattelovgivningen. Se LL § 8 S, stk. 7. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.

Kulturinstitutioner

Alle kulturinstitutioner, der modtager statsligt eller kommunalt driftstilskud, er omfattet af fradragsordningen.

Ordningen omfatter kulturinstitutioner i bred forstand, bl.a. museer, spillesteder, teatre, biografer, oplevelsescentre, zoologiske haver, akvarier, orkestre, udstillingssteder og kulturhuse/medborgerhuse.

Den eneste betingelse er, at kulturinstitutionen modtager tilskud fra stat eller kommune. De fleste kulturinstitutioner modtager driftstilskud hvert år.

Der kan dog være institutioner, der får driftstilskud i nogle år, og ikke får driftstilskud i andre år. For at den skatteyder, der donerer gaver, på forhånd kan vide, om gaven er fradragsberettiget, er det en betingelse, at kulturinstitutionen i det foregående kalenderår har fået driftstilskud fra stat eller kommune. Se § 8 S, stk. 1 og 2.

Nyetablerede kulturinstitutioner

Hvis den modtagende institution er nyetableret, kan denne på tilsvarende vilkår modtage gaver, hvis der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune.

Institutioner der ikke er omfattet

Følgende institutioner er ikke omfattet af ordningen:

 • Folkekirken
 • Højskoler
 • Lokalradio og -tv
 • Idrætsorganisationer
 • Institutioner med idrætsaktiviteter.

Hvis en institution både har kulturelle aktiviteter og idrætsaktiviteter, er det afgørende for fradraget, at de kulturelle aktiviteter er dominerende.

Eksempel på en institution hvor de kulturelle aktiviteter er dominerende

Et medborgerhus hvor en bordtennisklub træner i kælderen.

Driftstilskud

Driftstilskud og underskudsgaranti

Driftstilskud er enhver form for ydelse, hvormed staten eller kommunen støtter den pågældende kulturinstitutions drift, fx huslejetilskud.

En underskudsgaranti bliver også betragtet som et driftstilskud. Det har ingen betydning for fradragsmuligheden, om underskudsgarantien bliver udnyttet eller ej.  Beslutningen om at bevilge underskudsgarantien anses som et udtryk for, at staten eller kommunen har ønsket at støtte driften af kulturinstitutionen.

Andre former for tilskud

Kulturinstitutioner, der modtager andre former for støtte fra staten eller kommunerne, er ikke omfattet af fradragsordningen.

Eksempler på tilskud der ikke berettiger til fradrag

 • Kulturinstitutioner der modtager støtte fra kommunen eller staten til gennemførelse af et konkret projekt.
 • Institutioner der modtager miljøtilskud.

Gaver omfattet af ordningen

Ved ordet gave forstås i denne sammenhæng alle former for ydelser mellem den skattepligtige og kulturinstitutionen, der ikke indebærer en modydelse fra institutionen.

Begrebet gaver er ikke defineret i lovgivningen, men efter dansk rets almindelige regler, herunder retspraksis, foreligger der en gave, når en person giver eller lover at tilføre en anden part en vederlagsfri fordel på giverens bekostning. Dispositionen skal således fremtræde som et udslag af gavmildhed.

Eksempel på en ikke-gave

Et medlemskab af en støtteforening til et museum, hvor medlemskabet medfører, at virksomheden får modydelser som fri entré, rabatter for virksomhedens forretningsforbindelser og lignende. Sådanne udgifter skal fortsat behandles efter de almindelige fradragsregler, herunder reglerne om fradrag for repræsentationsudgifter og sponsorbidrag. Se Ligningsvejledningen, Erhverv, afsnit E.B.3.6 og E.B.3.7 for nærmere beskrivelse af disse regler.

Gaver til drift og anlæg

Der kan gives gaver til både driften og til anlæg af nye aktiviteter som fx en tilbygning til et museum.

Hvis gaven vedrører bidrag til et anlægsprojekt, skal den offentlige hovedtilskudsyder godkende gaven, inden institutionen accepterer gaven.. En sådan godkendelse indebærer enten, at eventuelle afledte driftsudgifter afholdes inden for institutionens økonomiske rammer, eller at hovedtilskudsyder accepterer at afholde eventuelle afledte driftsudgifter inden for institutionens rammer. Se SKM2009.15.SR og SKM2009.303.SR.

Gaver i form af kultur- og naturhistoriske genstande

Definition: Kulturhistorisk genstand

En kulturhistorisk genstand er en menneskeskabt genstand, der indeholder eller tillægges en fortælling og betydning om menneskelig aktivitet og tænkning.

Definition: Naturhistorisk genstand

En naturhistorisk genstand er en naturskabt genstand, der indeholder en fortælling om naturen, dens struktur, processer eller funktioner.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt gaven er et kunstværk eller en kultur- eller naturhistorisk genstand

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt en genstand er et kunstværk, indhenter SKAT en vurdering af genstanden fra Akademirådet.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt en genstand er en kultur- eller naturhistorisk genstand, indhenter SKAT en vurdering af genstanden fra Kulturarvsstyrelsen.

Værdiansættelsen af kunstværker og kultur- og naturhistoriske genstande

Fradraget for et kunstværk eller en kultur- og naturhistorisk genstand skal svare til gavens handelsværdi på tidspunktet for overdragelsen.

Det er den modtagende kulturinstitution, der skal dokumentere værdien af gaven. Det kan ske ved inddragelse af en sagkyndig skønsmand, som også anvendes af auktionshuse. Kulturministeriet bestemmer, hvilke skønsmænd institutionerne skal anvende. Det er kulturinstitutionen, der skal betale udgiften i forbindelse med værdiansættelsen.

Gavegiveren forhandler eller fremstiller selv gaven

Hvis gavegiveren selv fremstiller eller forhandler kunstværket eller den kultur- og naturhistoriske genstand, kan gavegiveren kun få fradrag for de omkostninger, der har været afholdt for at frembringe eller erhverve værket/genstanden. Se LL § 8 S, stk. 2, 4. pkt.

Eksempel

Et galleri, der giver et kunstværk til et museum, kan ikke få fradrag for salgsprisen for kunstværket. Galleriet kan kun få fradrag for kunstværkets indkøbspris.

Gave fra dødsbo

Dødsboet efter en gavegiver kan få fradrag for udgifterne til at frembringe eller erhverve gaven, hvis gavegiveren ville have opfyldt betingelserne for at få fradrag.

Der er ikke fradrag for udgifterne, hvis det er arvingen, der giver gaven. Det skyldes, at den afdøde i dette tilfælde ikke længere disponerer over gaven.  Det er i den forbindelse uden betydning, om arvingen sidder i uskiftet bo. Det fremgår af et svar til skatteudvalget. 

Gave fra gensidigt testamente

En gave, der er baseret på et ægtepars gensidige testamente anses for givet på det tidspunkt, hvor den længstlevende af ægtefællerne afgår ved døden. Hvis gaven består af et kunstværk, der er skabt af kunstneren, og ægtefællen afgår ved døden først, kan kunstværkets fremstillingspris fradrages. Hvis kunstneren afgår ved døden først, vil kunstværkets salgspris kunne fradrages.

Forholdet til LL § 8 A

Fradragsordningen i LL § 8 S indebærer en udvidelse af mulighederne for at fradrage gaver til kulturinstitutioner i forhold til reglerne i LL § 8 A.

Dette skema sammenligner fradragsreglerne i LL § 8 A og § LL § 8 S:

LL § 8 A

LL § 8 S

Maksimal beløbsgrænse for pengegaver givet af virksomheder

 14.500 kr.

Ingen beløbsgrænse

Skal institutionen være godkendt efter LL § 8 A

Ja

Nej

Omfatter fradraget gaver i form af kunstværker og kultur- og naturhistoriske genstande?

Ja

Ja

Minimumsstørrelse for gaver

500 kr.

500 kr.

Bundfradrag ved beregning af fradraget

500 kr.

500 kr.

Gaver til både kulturinstitutioner og velgørende organisationer

Hvis en skatteyder giver gaver til både en kulturinstitution og en velgørende organisation, der er godkendt efter § 8 A, kan der opstå den situation, at skatteyderen får et mindre fradrag efter § 8 S, end hvis skatteyderen var blevet beskattet efter § 8 A. Skatteyderen kan derfor vælge at blive beskattet efter LL § 8 A i stedet for LL § 8 S. Se LL § 8 S, stk. 6.

Eksempel

En virksomhed giver 600 kr. til Nationalmuseet (kulturinstitution) og 600 kr. til Røde Kors (velgørende organisation, der er godkendt efter § 8A).

Dette skema viser fradrag efter § 8 S:

Kontant gave til Nationalmuseet

600 kr.

Kontant gave til Røde Kors

Giver ikke fradrag

Bundfradrag

500 kr.

Fradrag

100 kr.

Dette skema viser fradrag efter § 8 A:

Kontant gave til Nationalmuseet

600 kr.

Kontant gave til Røde Kors

600 kr.

Gaver i alt

1.200 kr.

Bundfradrag

500 kr.

Fradrag

700 kr.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2009.15.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en institution omfattet af selskabsskattelovens § 1 havde fradragsret for gaver ydet til en kulturinstitution efter LL § 8 S. Skatterådet kunne også bekræfte, at et huslejetilskud fra en kommune kunne betragtes som et driftstilskud efter LL § 8 S.

SKM2009.303.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at B-Fond var en kulturinstitution i relation til LL § 8 S. Skatterådet kunne samtidig bekræfte, at spørgeren var berettiget til fradrag efter LL § 8 S for gaver til B-Fond.