Resumé

Skatteministeriet udgiver to gange årligt en juridisk vejledning om personbeskatning. 

Vejledningen giver udtryk for Skatteministeriets opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus.

Link til Ligningsvejledningen; Almindelig del 2011-2 og tidligere versioner.

Tema(er)
Personalegoder, gaver, legater og gevinster. Indtægter, ægtefæller, børn. Rejsereglerne og AM-bidrag. Fradrag for gaver og løbende ydelser
Hvad er nyt?

C.A Personbeskatning, afsnit C.A.3 Indtægter er omstruktureret og omskrevet i forhold til Ligningsvejledningen; Almindelig del -størstedelen af de tidligere afsnit A.B.1.8, A.B.1.1-4 og A.B.2-5.

C.A.4.1.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver  LL §§ 12 og 8 A er omstruktureret og omskrevet i forhold til Ligningsveledningen, Almindelig del - de tidligere afsnit A.F.4, A.F.5 og A.F.6.

C.A.5.14.4 Befordring er omstruktureret og omskrevet i forhold til Ligningsvejledningen; Almindelig del - de tidligere afsnit A.B.1.9.7.

Desuden er afsnittet C.A.7 Rejsereglerne omstruktureret og omskrevet i forhold til Ligningsvejledningen; Almindelig del - størstedelen af de tidligere afsnit A.B.1.7 og A.F.1.1 - A.F.1.1.2.

Afsnit C.A.8 Ægtefæller er omstruktureret og omskrevet i forhold til Ligningsvejledningen; Almindelig del - de tidligere afsnit A.A.4 og dele af A.B.6.

Afsnit C.A.9 Børn er omstruktureret og omskrevet i forhold til Ligningsvejledningen; Almindelig del - de tidligere afsnit A.A.5.

Desuden er der skrevet et nyt afsnit om AM-bidrag i C.A.12.

Vejledningen er skrevet direkte til nettet. Læs mere nedenfor.

Det er meningen, at alle Skatteministeriets juridiske vejledninger skal omstruktureres og omskrives i løbet af de næste par år. Fokus er retssikkerhed, herunder at skabe én samlet læsevenlig vejledning af høj kvalitet, som også er egnet til netbrug. Efterhånden som de eksisterende vejledninger bliver omskrevet, vil de derfor ikke længere være selvstændige vejledninger, men efter en ny struktur indgå som kapitler med forløbende bogstav- og tal-nummerering (ligesom C.A.) i Skatteministeriets Den juridiske vejledning.

Faglige nyheder

Der er foretaget halvårlig ajourføring og redaktionelle ændringer i forhold til sidste udgave af vejledningen, 2011-2. Vejledningen er blevet opdateret med de seneste afgørelser, ny lovgivning og satser.

I denne udgave af vejledningen er bl.a. følgende lovændring indarbejdet: Lov nr. 1382 af 28/12 2011, som bl.a. afskaffer multimediebeskatningen og genindfører de indtil 2010 gældende regler om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse med diverese tilpasninger, ophæver skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger og ophæver skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer mv.

Samme lov justerer forsøgsordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Denne ændring er indarbejdet i Ligningsvejledningen Almindelig del, afsnit A.F.7 da det relvante afsnit endnu ikke er omskrevet.

Sådan er vejledningen omskrevet

Vejledningen er med hensyn til struktur og sprog især omskrevet således:

 • Teksten er opdelt i mange og mindre enheder. 
 • Der er indholdsfortegnelser på alle niveauer af teksten. Overskriften for indholdsfortegnelsen er altid "Indhold".
 • Der er en række standardoverskrifter:
  • Indhold
  • Resumé
  • Regel
  • Hovedregel
  • Undtagelse(r)
  • Betingelse(r)
  • Retningslinjer
  • Bemærk
  • Se også
  • Definition
  • Eksempel.
 • Der er standardoversigter for:
  • Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. (viser afgørelsesskemaer med kort resume og bemærkninger).
  • Lovens baggrund, formål og historik (viser en lovs baggrund og formål samt en oversigt over historikken).
 • Kildehenvisninger som fx paragrafhenvisninger er som udgangspunkt i en særskilt sætning, der begynder med "Se ...".
 • Hvis der ikke er holdepunkter for en fortolkning frem for en anden, eller der slet ikke er en praksis, fordi der fx er tale om ny lovgivning, skal det fremgå af vejledningsteksten, at det er Skatteministeriets opfattelse, når Skatteministeriet udmelder sin fortolkning. I teksten bliver følgende formulering derfor brugt: "Det er Skatteministeriets opfattelse, at ...". På den måde kender læseren kilden til fortolkningen.

Ikke indarbejdede afgørelser mv.

I forbindelse med omskrivningen af vejledningen er følgende afgørelser, kendelser og domme ikke længere indarbejdet i vejledningen:

C.A.7 Rejsereglerne:

 • SKM2004.419.LSR Afgørelsen tilfører ikke nyt og oplysningerne i sagen er mangelfulde.
 • SKM2001.188.TSS er frasorteret i afsnit C.A.7.1.3. Betingelse om ''sædvanlig bopæl''">C.A.7.1.3 da det der fremgår heraf i relation til sædvanlig bopæl (at der skal være udgifter hertil) er forkert, hvilket er korrigeret ved SKM2004.382TSS som er nævnt i afsnit C.A.7.1.3 Betingelse om ''sædvanlig bopæl''">C.A.7.1.3
 • SKM2004.486.LSR Afgørelsen blev indbragt for domstolene og er afgjort i SKM2009.129.HR som er nævnt.
 • SKM2005.183.ØLR Afgørelsen var medtaget under driftsomkostningsbegrebet i  SL § 6 der handler om den rejsendes fradrag. Denne sag handlede om en boligforenings fradrag og beskatningen af forretningsføreren af nogle af de udbetalte godtgørelser.

C.A.3 Indtægter:

 • SKM2011.375.LSR Afgørelsen havde ikke indholdsmæssig relevans for afsnittet.

C.A.3.4.6 Sømænd:

 • SKM2005.376.VLR. Dommen er ikke længere relevant efter, at der kom ny sømandsbeskatningslov i 2005.

 

Hvis du ønsker at se disse afgørelser mv., så se i den tidligere version af vejledningen, som du finder her Ligningsvejledningen; Almindelig del 2011-2.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A Personbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.