Dato for udgivelse
19 dec 2011 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 dec 2011 14:18
SKM-nummer
SKM2011.833.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-124591
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
genbrugbutik, gengrugslys, udtagningsmoms, momsfritagelse, overgang til forbrug
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørger, der er en almennyttig institution, kan sælge momsfri stearinlys (genbrugslys) fra egen lysfabrik, i genbrugsbutikker, når spørger samtidig har et momspligtigt salg via frivillige lyssælgere, når spørger betaler udtagningsmoms i forbindelse med donationen til genbrugsbutikken og lysene således kan anses for at være overgået til forbrug.

 

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan sælge momsfri stearinlys (genbrugslys) i genbrugsbutikker fra egen lysfabrik, hvis organisationen alene sælger momsfrit i genbrugsbutikker.

Reference(r)
Momslovens §§ 5, 13, stk. 1, nr. 18, og 42, stk. 1, nr. 5.
Henvisning
Den Juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.18.

Spørgsmål:

  1. Kan spørger sælge momsfri stearinlys (genbrugslys) i genbrugsbutikker fra egen lysfabrik, hvis spørger samtidig har et momspligtigt salg via frivillige lyssælgere?
  2. Kan spørger sælge momsfri stearinlys (genbrugslys) i genbrugsbutikker fra egen lysfabrik, hvis organisationen alene sælger momsfrit i genbrugsbutikker?

Svar:

  1. Ja
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en almenvelgørende selvejende institution, der blandt andet driver en række genbrugsbutikker, hvis salg er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Spørger har endvidere en momsregistrering for salg af genbrugslys via frivillige lyssælgere.

Spørger har et ønske om også at kunne sælge genbrugslys via sine genbrugsbutikker uden momsmæssige konsekvenser for butikkerne.

Spørgers formål ifølge vedtægterne er kristent og velgørende.

Spørgers opfattelse og begrundelse

I SKM2002.187.TSS udtalte Told- og Skattestyrelsen sig om de momsmæssige konsekvenser af salg af nye lys fra dertil opstillet container i en genbrugsbutik.

Lysene skulle fabrikeres af gamle indsamlede lysestumper, som en lysfabrik ved brug af frivillig arbejdskraft, ville omsmelte til nye lys.

Lysene skulle sælges fra en specielt fremstillet montre i genbrugsbutikken, og salget af lysene skulle ikke indgå i omsætningen i den enkelte genbrugsbutik.

Lysfabrikken var momsregistreret og ville derfor afregne salgsmoms af ethvert salg af lys fra montren.

Told- og Skattestyrelsen fandt det uforeneligt med momsfritagelsen af genbrugsbutikken i henhold til den dagældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 19, at der blev opstillet en montre med lys.

Dette svar blev begrundet med, at den dagældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 19, (nugældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 18) skal fortolkes indskrænkende, og at genbrugsbutikkens transaktioner ikke måtte foretages i direkte konkurrence med virksomheder, der skal betale moms; ligesom lysvirksomheden var en momspligtig virksomhed, som drev selvstændig økonomisk virksomhed, og opnåede en klar fordel frem for konkurrenterne, da virksomheden ikke havde udgifter til hverken lokaler eller personale.

Told- og Skattestyrelsen har i en vejledende udtalelse i 2004 præciseret, at SKM2002.187.TSS også omfattede lys fabrikeret af indsamlede lysstumper - de såkaldte genbrugslys.

Skatterådet har i SKM2007.350.SR tilladt en genbrugsbutik at sælge nye varer, når varerne var doneret vederlagsfrit fra en virksomhed til en genbrugsbutik med velgørende formål. Virksomheden betalte udtagningsmoms af den fradragne moms i forbindelse med indkøbet af varen. Herudover var det en betingelse, at genbrugsbutikkerne opfyldte de øvrige betingelser for momsfritagelsen, herunder at varerne er modtaget helt vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft.

I ovenstående tilfælde blev varerne således betragtet som brugte, idet varerne momsmæssigt var behandlet som overgået til forbrug.

Spm. 1

Ud fra retningslinjerne, som Skatterådet fastsatte i SKM2007.350.SR, har organisationen til hensigt at sælge stearinlys fra sin egen lysfabrik i genbrugsbutikkerne.

Organisationen vil derfor både sælge stearinlys tillagt moms via frivillige lyssælgere mv. samt sælge momsfrie stearinlys via genbrugsbutikkerne.

Når lysene sælges momsfrit fra genbrugsbutikkerne, udtagningsbeskattes de "momsfri" stearinlys.

Derved opnås den samme momsmæssige virkning som i SKM2007.350.SR.

Spm. 2

Dispositionen er den samme som i "spm. 1", dog sker der ikke et selvstændigt momspligtigt salg fra organisationen.

Der vil altså alene være tale om momsfrit salg gennem genbrugsbutikkerne, hvorfor der ikke sker momsfradrag i organisationen i forbindelse med produktionen.

Det er vores opfattelse, at alle vores spørgsmål kan besvares med "Ja".

Det afgørende for, at der kan ske salg af nye varer i en genbrugsbutik, er i henhold til Skatterådets bindende svar i SKM2007.350.SR, at:

  1. Virksomheden donerede varerne til en genbrugsbutik med velgørende formål.
  2. At virksomheden betalte udtagningsmoms af den fradragne moms i forbindelse med indkøbet af varen.
  3. At genbrugsbutikkerne opfylder de øvrige betingelser for momsfritagelsen, herunder at varerne er modtaget helt vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft.

Spm. 1 og 2

Stearinlysene udtagningsbeskattes i lighed med situationen i SKM2007.350.SR, hvorfor lysene momsmæssigt behandles som overgået til forbrug.

Der sker dog ikke direkte en donation af lysene som en gave, idet lysfabrikken og genbrugsbutikkerne organisatorisk er organiseret i samme juridiske enhed.

Det ændrer dog ikke ved, at lysfabrikken ikke opnår en konkurrencefordel i forhold til sine konkurrenter.

Efter vores opfattelse gør det ingen forskel, hvorvidt lysfabrikken har momspligtigt salg via frivillige lyssælgere mv. eller alene producerer genbrugslys med henblik på salg via genbrugsbutikkerne.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momssystemdirektivet art. 132, stk. 1, litra o:

Levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n) i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning.

Momslovens § 5:

Stk. 1: Med levering mod vederlag sidestilles udtagning, herunder anvendelse, af varer fra virksomheden, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af de pågældende varer. Det gælder, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. (...).

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

Varer leveret fra genbrugsbutikker, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en forudsætning, at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft.

Momslovens § 42, stk. 1, nr. 5:

Virksomheden kan ikke fradrage afgift af indkøb mv., som vedrører (...) gaver (...).

Praksis

Det fremgår af SKM2007.350.SR, at der, når der stilles krav om, at genbrugsbutikken alene må sælge brugte varer, må forstås varer, der er overgået til forbrug.

Når en virksomhed donerer varer, der er fremstillet med henblik på momspligtigt videresalg, har momsen på indkøbstidspunktet været fradragsberettiget. Når virksomheden efterfølgende donerer varerne til en genbrugsbutik med velgørende formål, anses donationen for en gave, for hvilken der ikke er fradragsret, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 5. Donationen anses således for en leverance mod vederlag, hvorefter virksomheden skal betale udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 2. Grundlaget for beregningen af udtagningsmomsen er indkøbsprisen.

Når virksomheden, der leverer donationen, således behandler varerne momsmæssigt som overgået til forbrug, fandt Skatterådet, at varerne kunne anses for at være brugte, og varerne kunne derfor sælges i de momsfritagne genbrugsbutikker.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge momsfri stearinlys (genbrugslys) i genbrugsbutikker fra egen lysfabrik, hvis spørger samtidig har et momspligtigt salg via frivillige.

Begrundelse

Det fremgår af momslovens § 13. stk. 1, nr. 18, at varer leveret fra en genbrugsbutik, hvis overskud anvendes til almenvelgørende formål, er fritaget for moms.

Det er en forudsætning, at butikken udelukkende sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Spørger er en selvejende, almennyttig institution, der driver en række genbrugsbutikker. Overskuddet fra genbrugsbutikkerne går til at fremme spørgers mission, som er at give mennesker i andre lande mulighed for at møde den kristne tro og hjælpe dem til bedre leveforhold.

Det fremgår af den Juridiske Vejledning, 2011-2, afsnit D.A.5.18, at som almenvelgørende formål anses blandt andet ulandshjælp og kirkeligt arbejde.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at betingelsen om anvendelse af overskuddet til almenvelgørende formål er opfyldt.

Spørger er ud over driften af de momsfritagne genbrugsbutikker momsregistreret for salg af stearinlys via frivillige lyssælgere.

Lysene bliver produceret på spørgers lysfabrik. Lysfabrikken tager momsfradrag for produktionsomkostninger.

Spørger ønsker nu at donere lys fra fabrikken til salg i genbrugsbutikkerne.

Lysfabrikken vil betale udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 2, for så vidt angår de lys, der gives til genbrugsbutikkerne.

Skatteministeriet finder, at hvis den registreringspligtige lysfabrik, der har momspligtigt salg af stearinlys, vælger at donere lys til genbrugsbutikkerne, er der tale om en gave. Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 5, at der ikke er fradragsret for indkøb mv., der vedrører gaver. Gaver sidestilles jf. momslovens § 5, stk. 2, med en leverance mod vederlag, og lysfabrikken skal derfor betale udtagningsmoms.

Idet der henvises til SKM2007.350.SR, er det herefter Skatteministeriets opfattelse, at lysene må anses for at være overgået til forbrug, således at de lys, der sættes til salg i genbrugsbutikkerne, må anses for at være brugte varer.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller på den baggrund, at spørgsmål 1 besvares med "Ja", idet det i øvrigt forudsættes, at genbrugsbutikkerne opfylder kravene til momsfritagelse i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, jf. Juridisk Vejledning 2011, D.A.5.18.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge momsfri stearinlys (genbrugslys) i genbrugsbutikker fra egen lysfabrik, når lysfabrikken ikke i øvrigt har momspligtigt salg.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til det anførte overfor under besvarelsen af spørgsmål 1.

Det fremgår bl.a. af sag c-287/00, Kommissionen mod Tyskland, at fritagelsesbestemmelserne i momssystemdirektivet skal fortolkes indskrænkende, da de er undtagelser fra det almindelige princip om, at omsætningsafgift opkræves af enhver tjenesteydelse, der leveres af en afgiftspligtig person.

Begrundelse

Spørger har oplyst, at i denne situation vil spørgers lysfabrik alene fremstille genbrugslys med henblik på at sælge dem i spørgers genbrugsbutikker.

Da produktionen af stearinlys således alene er tilrettelagt med henblik på momsfrit salg, vil spørger ikke tage fradrag for indkøb til brug for fremstillingen.

Som nævnt ovenfor fremgår det af Den Juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.18, at det er en betingelse for, at en genbrugsbutik kan sælge momsfrit, at butikken udelukkende sælger brugte varer.

Der er ikke i forarbejderne til momsloven taget nærmere stilling til, hvad der skal forstås ved begrebet "brugte varer". I SKM2007.350.SR afgjorde Skatterådet, at "brugte varer" omfatter varer, der er overgået til endeligt forbrug, og at begrebet derfor momsmæssigt skal forstås således, at der er tale om brugte varer, når der er beregnet moms ved varernes overgang til forbrug.

I den foreliggende situation er lysene fremstillet udelukkende med henblik på salg i genbrugsbutikkerne uden beregning af moms.

Skatteministeriet finder på den baggrund ikke, at lysene kan anses for at være "brugte" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18's forstand. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at momslovens fritagelsesbestemmelser efter EU-domstolens praksis skal fortolkes indskrænkende.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.