Dato for udgivelse
26 okt 2011 10:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 11:43
SKM-nummer
SKM2011.678.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-141544
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
julegave, hotelophold
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en medarbejder ikke er skattepligtig af en julegave, hvor gaven er et oplevelsesbevis specificeret til hotelophold for 2 personer.

Skatterådet bekræftede ligeledes, at en medarbejder ikke er skattepligtig af en julegave, hvor gaven er en hotelovernatning til et forudbestemt hotel.

Skatterådet var af den opfattelse, at et oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer, som ikke kan konverteres til en anden ydelse, og som ikke kan omveksles til kontanter, kan sidestilles med en naturaliegave.

Det forhold, at de ansatte i en virksomhed kan afvikle gave på ca. 24 forskellige hoteller, ændrer ikke herved.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3
Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-1,afsnit C.A.5.5.1

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.5.
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.1.4.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at en medarbejder ikke er skattepligtig af en julegave, hvor gaven er et oplevelsesbevis specificeret til hotelophold for 2 personer?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at en medarbejder ikke er skattepligtig af en julegave, hvor gaven er en hotelovernatning til et forudbestemt hotel?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet: A ApS sælger bl.a. julegaver til medarbejdere, til virksomheder over hele Danmark.

Selskabet har modtaget en række henvendelser fra disse virksomheder, der ønsker at give deres medarbejdere en julegave i form af hotelophold.

Værdien af opholdet er på 500,- kr., dvs. ikke overskrider grænsen for gaver på 1.000,- kr.

Gaven kan vælges på to måder:

  • Virksomheden køber en hotelovernatning. Medarbejdere har efterfølgende en mulighed for at vælge imellem et lille udvalg af hoteller. Gaven kan ikke byttes til kontanter.
  • Virksomheden køber en hotelovernatning til et bestemt hotel. Gaven kan ikke byttes til kontanter.

For så vidt angår den førte mulighed, er det oplyst, at medarbejderen vælger sin gave i et lukket valgshop ud fra 3-5 muligheder. Shopet indeholder alt fra vingaver til oplevelser. I dette tilfælde vælger personen gaven i kategori: "oplevelser", efterfulgt af underkategori: "hotelophold".

For at aktivere oplevelsesbeviset skal medarbejderen besøge en konkret hjemmeside, hvor medarbejderen kan vælge mellem et lille udvalg af hoteller.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er af den opfattelse, at der er tale om en konkret gave, som ikke kan byttes til kontanter eller bruges til andet end hotel overnatning. Derved stilles gaven med andre gaver, eksempelvis en termokande eller en gryde.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at en medarbejder ikke er skattepligtig af en julegave, hvor gaven er et oplevelsesbevis specificeret til hotelophold for 2 personer (spørgsmål 1).

Det ønskes endvidere bekræftet, at en medarbejder ikke er skattepligtig af en julegave, hvor gaven er en hotelovernatning til et forudbestemt hotel (spørgsmål 2).

Lovgrundlag

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at alle indtægter af økonomisk værdi er skattepligtige, uanset om der er tale om kontanter eller naturalier, og uanset om den økonomiske fordel har form af en éngangsindtægt eller er af tilbagevendende karakter.

Efter statsskattelovens § 4 vil en medarbejder derfor som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af de økonomiske fordele, som vedkommende opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser m.v. Betaler arbejdsgiveren således for en helbredsundersøgelse af medarbejderen, vil medarbejderen som udgangspunkt være skattepligtig af værdien heraf.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 3 pkt., at goder, herunder julegaver i form af naturalier, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr.

Det fremgår yderligere at ligningslovens § 16, stk. 3, 5 pkt. at goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr.

For både 3. og 5. pkt. gælder, at hvis godernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, beskattes hele den samlede værdi. Julegaver i form af naturalier fra en arbejdsgiver m.v. beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et grundbeløb på 700 kr. Værdien af visse oplistede goder beskattes uden hensyn til grundbeløbene i 3.-5. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbene er overskredet

Praksis

I SKM2007.756.SR fandt Skatterådet, at medarbejdere var skattepligtige af en julegave bestående af et X-kort med 500 kr. til investering i afrikanske projekter. X-kortet fik således karakter af et gavekort, som medarbejderen skulle beskattes af, idet kortet gav ret til køb af investering i et af de projekter, der var tilgængelige via en portal på Internettet. Endvidere var der ikke hjemmel til at undlade beskatning, når julegaven bestod af gavekort eller kontanter.

I SKM2009.302.LSR fandt Landsskatteretten, at det faktum, at arbejdstageren havde adgang til at vælge mellem et nærmere bestemt antal gaver, som på forhånd var betalt og udvalgt af arbejdsgiveren, ikke ændrede ved, at der var tale om, at arbejdstageren modtager en naturaliegave. Der var herved lagt vægt på, at udvalget af gaverne var bestemt af arbejdsgiveren, og at gavebeviset ikke kunne ombytte eller refunderes, og at konceptet ikke adskilte sig væsentligt fra den situation, hvor arbejdstageren forud for indkøbet af gaven tilbyder arbejdstagerne en tilsvarende valgmulighed mellem et nærmere antal gaver. Landsskatteretten havde ligeledes fundet, at arbejdstageren modtog en naturaliegave, selvom arbejdstageren kunne udvælge gaven hos en af arbejdsgiveren valgt udbyder på nettet.

I SKM2009.536.SR fandt Skatterådet, at medarbejdere var skattepligtige af en julegave bestående af et gavekort fra arbejdsgiver, uagtet af dette alene kunne anvendes til køb i arbejdsgivers regi. Gavekortet blev anset for at have en så bred anvendelsesmulighed, at det måtte sidestilles med almindelige gavekort, der ikke var omfattet af skattefriheden for jule- og nytårsgaver.

I SKM2010.515.SR bekræftede Skatterådet, at en julegave i form af gavebevis på maks. 700 kr., som kunne anvendes på en bestemt navngiven restaurant, ikke ville være indkomstpligtigt for de ansatte. Der var tale om gavebeviset, der alene kunne anvendes til dagens 3 retters menu eller til én af tre på forhånd af arbejdsgiver sammensatte tre-retters menuer. Gavebeviset var endvidere personligt og kunne ikke indløses til kontanter eller til andre retter/produkter fra den pågældende restaurant.

Skatterådet bekræftede dernæst, at en julegave, som gives af spørger til de ansatte, ikke ville være indkomstpligtigt for de ansatte, når gavens værdi maksimalt er 700 kr. pr. ansat, og når gaven udgøres af et samlet restaurantbesøg for samtlige virksomhedens ansatte på en given dag/aften, idet restaurantbesøget efter Skatterådets opfattelse kunne sidestilles med en firmafest/julefrokost.

Begrundelse

Som det fremgår af de ovenstående afgørelser fra Landskatteretten: SKM2009.302.LSR og Skatterådet: SKM2010.515.SR sidestilles gavebeviser, der ikke kan ombyttes eller refunderes og som angår et eller flere af arbejdsgiveren udvalgte naturalier, med naturaliegaver.

Ifølge det oplyste vil gaven i den nærværende sag bestå af:

  • et oplevelsesbevis specificeret til hotelophold for 2 personer (spørgsmål 1), eller
  • en hotelovernatning til et forudbestemt hotel (spørgsmål 2).

For så vidt angår den første mulighed, er det muligt pr d.d. at vælge mellem i alt 24 steder i Danmark, Italien, Norge og Tyskland.

Skatteministeriet skal indledningsvis bemærke, at afvikling af den type gave er afhængig af hotellernes kapacitet generelt, samt antallet af disponible værelser på bestemte datoer.

I det tilfælde, hvor der tale om en større virksomhed, kan antallet af gaver indebære, at medarbejderne på grund af hotellernes fysiske rammer skal spredes over en vis periode på et større antal hoteller.

Skatteministeriet lægger endvidere til grund, at en virksomhed kan have kontorer, filialer, agenturer m.m. fysisk placeret diverse steder. I disse tilfælde kan det forventes, at de ansatte vil ønske at afvikle gaven på steder, der ligger i vis afstand fra deres arbejdsplads/bopæl.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at et oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer, som ikke kan konverteres til en anden ydelse, og som ikke kan omveksles til kontanter, kan sidestilles med en naturaliegave. Det forhold, at de ansatte i en virksomhed kan afvikle gave på ca. 24 forskellige hoteller, ændrer ikke herved.

Taget i betragtning, at gavens værdi maksimalt vil udgør 500,- kr., vil gaven ikke blive beskattet.

Værdien af gaven vil dog i overensstemmelse med ligningslovens § 16, stk. 3, 3 pkt., blive medregnet i et grundbeløb på 1.000 kr.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 og 2 besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.