Dato for udgivelse
03 Oct 2011 11:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2011 10:24
SKM-nummer
SKM2011.647.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-089989
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Andelsbevis, andelsboligforening, porteføljeaktie, anskaffelsessum, klassificering
Resumé

Skatterådet fandt, at en andelsboligforening var et selvstændigt skattesubjekt omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, og at andelsbeviset ved en koncernintern overdragelse var omfattet af ABL § 9. Dvs. at der skulle ske beskatning efter reglerne om porteføljeaktier. Anskaffelsessummen blev fastsat til den handelsværdi, der var fastsat i årsrapporten for 2008 i henhold til overgangsbestemmelsen vedr. porteføljeaktier for fastsættelse af anskaffelsessum. Som afståelsessum skulle andelsværdien i årsrapporten for 2010 anvendes.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 1,
Aktieavancebeskatningsloven 4A,
Aktieavancebeskatningsloven 4B,
Aktieavancebeskatningsloven 9,
Aktieavancebeskatningsloven 17
Selskabsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 6

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1,
Aktieavancebeskatningsloven 4A,
Aktieavancebeskatningsloven 4B,
Aktieavancebeskatningsloven 9,
Aktieavancebeskatningsloven 17
Selskabsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.B.2.1.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit C.B.2.3.4

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.4.4

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit C.D.1.1.12

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Selskab A/S' andelsbevis i en andelsboligforening er en datterselskabsaktie i henhold til Aktieavancebeskatningslovens § 4A og at Selskab A/S dermed kan sælge andelsbeviset skattefrit til sit moderselskab?
 2. Såfremt Skatterådet ikke kan svare bekræftende til spørgsmål 1, skal andelsbeviset da betragtes som en porteføljeaktie og beskattes i henhold til Aktieavancebeskatningslovens § 9?
 3. Såfremt Skatterådet svarer bekræftende til spørgsmål 2, kan indgangsværdien og dermed anskaffelsessummen for andelsbeviset da fastsættes til kr. X, svarende til andelsværdien pr. 31/12 2008?
 4. Såfremt Skatterådet ikke kan svare bekræftende til spørgsmål 3, hvilken indgangsværdi og dermed anskaffelsessum skal andelsbeviset da fastsættes til?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at handelsværdien og dermed salgssummen for andelsbeviset ved et salg hurtigst muligt fra Selskab A/S til moderselskabet kan fastsættes til kr. X, svarende til andelsværdien pr. 31/12 2010?
 6. Såfremt Skatterådet ikke kan svare bekræftende på spørgsmål 5, hvad skal handelsværdien og dermed salgssummen for andelsbeviset da fastsættes til?

Svar

 1. Nej.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Bortfalder.
 5. Ja.
 6. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab A/S er et 100 % ejet datterselskab af moderselskabet.

Selskab A/S er en Handelsvirksomhed med Webshop. Virksomheden har eksisteret i mange år og har ligget på samme adresse siden firmaet slog dørene op for første gang. Selskab A/S forhandler artikler til det danske Erhverv, og har en Webshop med anerkendte og populære mærker til familien Danmark. 

Selskaberne har indkomståret 1/10 - 30/9. Selskaberne er dermed i indkomståret 2010 på tidspunktet for indsendelse af anmodningen.

Selskab A/S ejer et andelsbevis i en andelsboligforening. I foreningen er der både bolig- og erhvervslejemål.

Der er tale om et erhvervslejemål, som på nuværende tidspunkt anvendes af Selskab A/S selv.

I forbindelse med overvejelser omkring frasalg eller omstrukturering af Selskab A/S ønsker moderselskabet at købe andelsbeviset ud af Selskab A/S.

Overdragelsen vil finde sted umiddelbart efter modtagelsen af nærværende bindende svar.

I forbindelse med overdragelsen af andelsbeviset ønsker begge parter i handlen, at andelsbevisets skattemæssige status samt handelsværdi er afklaret forinden handlen gennemføres.

Andelsboligforeningen har kalenderårsregnskab og den senest foreliggende årsrapport er for indkomståret 2010.

Det fremgår af årsrapporten pr. 31/12 2010, at der er 10 andelslejligheder.

Det fremgår endvidere af Andelsboligforeningens vedtægter, at et andelsbevis giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.

Selskab A/S ejer en lejlighed i foreningen. Lejligheden udgør X m2 ud af et samlet areal på X m2.

Selskab A/S har indskudt kr. X ud af et samlet indskud på kr. X i Andelsboligforeningen.

I 2008 blev forholdstalene for andelsboligerne ændret, idet erhvervslejlighederne alene vægter med 50 % for så vidt angår beregnet andelsværdi pr. lejlighed.

Det ændrer dog ikke ved, at Selskabet A/S har indskudt kr. X for andelen.

Det kan oplyses, at de andelsbeviser, der er handlet siden andelsboligforeningens stiftelse, er handlet til de værdier, der er fastsat af andelsboligforeningens generalforsamling.

Gengivelse af § 15 fra Andelsboligforeningens vedtægter:

"§ 15

Overdragelsessum:

Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens regler herom. Overdragelsessummen skal indbetales til administrators kontor, jfr. § 17, stk. 4, før indflytning i boligen må ske.

Værdien af andelen i foreningens formue fastsættes af generalforsamlingen. Andelsværdien opgøres i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens fastsættelse af andelsværdien er bindende, selv om der lovligt kunne være fastsat en højere pris."

Årsrapport (1. jan. - 31. dec. 2008) Andelsværdiberegning:

B. Handelsværdien - Valuarvurdering

(Opgørelse ikke medtaget i offentliggørelsen af sagen).

Årsrapport (1. jan. - 31. dec. 2010) Andelsværdiberegning:

B. Handelsværdien - Valuarvurdering

(Opgørelse ikke medtaget i offentliggørelsen af sagen).

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1 og 2

Det fremgår af Aktieavancebeskatningslovens § 4A, at ved et datterselskab forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet.

I nærværende sag, ejer Selskab A/S 1 ud af 10 andelsbeviser. Der er ikke nogen egentlig nominel andelskapital, men Selskab A/S har oprindeligt indskudt kr. X ud af et samlet indskud på alle 10 lejligheder på kr. X og dermed udgør selskabets andel af de indskudte beløb mere end 10 %.

I henhold til Andelsboligforeningens vedtægt § 6, fremgår det, at medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres fordelingstal.

Fordelingstallene for de enkelte andele er lig med den brøkdel, som indskuddet for de enkelte boliger og erhverv udgør af summen af samtlige indskud, når der tages højde for, at erhvervslejligheder indgår med 50 %.

Som ovenfor anført har Selskab A/S indskudt kr. X ud af et samlet indskud på kr. X og dermed ejer selskabet mere end 10 %.

Det er derfor vores opfattelse, at Andelsbeviset er en datterselskabsaktie omfattet af reglerne i Aktieavancebeskatningslovens § 4A, og at Selskab A/S salg af andelsbeviset til moderselskabet er skattefrit i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 8.

Såfremt Skatterådet ikke kan bekræfte, at andelsbeviset skal behandles som en datterselskabsaktie, er det vores opfattelse, at andelsbeviset skal betragtes som en porteføljeaktie og beskattes i henhold til Aktieavancebeskatningslovens § 9.

Spørgsmål 3 og 4

Selskab A/S har indkomståret 1/10 - 30/9 og er i indkomståret 2010.

Hvis Skatterådet anser andelsbeviset i Andelsboligforeningen for en porteføljeaktie, er det væsentligt for Selskab A/S, at få den korrekte indgangsværdi primo indkomståret 2010.

I henhold til overgangsreglerne i lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9, skal aktier, som selskabet ejede ved begyndelsen af indkomståret 2010 anses for anskaffet til handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010.

Overgangsreglerne er endvidere beskrevet nærmere i Ligningsvejledningen S.G.4.3.

Da der er tale om et unoteret andelsbevis, er det vores opfattelse, at handelsværdien skal fastsættes ud fra den beregnede andelskrone pr. 31/12 2008, jfr. årsrapport 31/12 2008.

Andelskronen er beregnet i årsrapporten under note 19. Der er fastsat en beregnet andelsværdi pr. lejlighed efter tre principper.

Generalforsamlingen for Andelsboligforeningen har fra og med årsrapporten for 2005 besluttet, at andelsværdien opgøres på baggrund af valuarberegning.

Det er vores opfattelse, at handelsværdien for andelsbeviset sker på baggrund af valuarvurderingen, idet denne er udtryk for handelsværdien af andelsbeviset.

For lejligheden er handelsværdien for andelsbeviset fastsat til kr. X pr. 31/12 2008.

Det er derfor vores opfattelse, at indgangsværdien og dermed den skattemæssige anskaffelsessum for andelsbeviset i givet fald kan fastsættes til kr. X.

Såfremt Skatterådet ikke kan bekræfte, at indgangsværdien og dermed den skattemæssige anskaffelsessum for andelsbeviset skal fastsættes til kr. X, hvilken indgangsværdi og anskaffelsessum skal da fastsættes for Selskabet A/S' andelsbevis i Andelsboligforeningen?

Spørgsmål 5 og 6

Da der er tale om handel mellem interesseforbundne parter, skal andelsbeviset overdrages til en pris, der svarer til handelsværdien mellem uafhængige parter.

Såvel Selskab A/S som moderselskabet ønsker at få fastsat handelsværdien, således at selskaberne ikke risikerer efterfølgende skattemæssige reguleringer.

Det fremgår af vedtægterne for Andelsboligforeningen i § 15, at ved overdragelse af et andelsbevis skal prisen for andelen godkendes af bestyrelsen for Andelsboligforeningen og at værdien af en andel fastsættes i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens fastsættelse af andelsværdien er bindende, selv om der lovligt kunne være fastsat en højere pris.

Prisen ved overdragelse af et andelsbevis fastsættes en gang årligt i forbindelse med årsrapporten.

Bestyrelsen kan anvise en vurderingsmand, som foretager en opgørelse af tillæg for prisen for forbedringer, inventar og løsøre i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

For så vidt angår lejligheden er der ikke basis for tillæg til den andelsværdi for lejligheden, som er fastsat til kr. X i årsrapporten for 2010.

Vi skal derfor bede Skatterådet bekræfte, at Selskab A/S kan overdrage andelsbeviset til moderselskabet for kontant kr. X.

Det kan oplyses, at de andelsbeviser, der er handlet siden andelsboligforeningens stiftelse, er handlet til de værdier, der er fastsat af andelsboligforeningens generalforsamling.

Der er således ikke handlet til andre værdier.

Såfremt Skatterådet ikke kan besvare bekræftende til spørgsmål 5, skal vi bede Skatterådet tilkendegive hvilken værdi, andelsbeviset skal overdrages for, således at selskaberne undgår efterfølgende skattemæssige reguleringer.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad. spm. 1:

Spørger ønsker at vide, om Selskab A/S' andelsbevis i andelsboligforeningen er en datterselskabsaktie i henhold til ABL § 4 A og at Selskab A/S dermed kan sælge andelsbeviset skattefrit til moderselskabet?

Før der kan svares på spørgsmål 1 skal der tages stilling til, om andelsbeviset i andelsboligforeningen er omfattet af ABL § 1. For at et andelsbevis i en andelsboligforening kan være omfattet af ABL skal foreningen være et selvstændigt skattesubjekt

Vurdering af om andelsboligforeningen er et selvstændigt skattesubjekt

Såfremt en andelsboligforening er et selvstændigt skattesubjekt, vil den være omfattet af opsamlingsbestemmelsen i SEL § 1, stk.1, nr. 6.

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6:

"§ 1. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

....

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2011-2 i afsnittet C.D.1.1.12 Andre foreninger, at:

"Kriterierne til vurdering af hvornår der er tale om en forening efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6

Udover de førnævnte kriterier kan nedenstående kriterier være af betydning for kvalifikationen. Det bemærkes, at intet enkelt af disse kriterier kan være ubetinget afgørende. Se desuden Skattedepartementets udtalelse i TfS 1984, 434 DEP, der opregner de for foreninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kendetegnende karakteristika. Det skal desuden understreges, at der er tale om en konkret vurdering af både vedtægter og sammenslutningens konkrete virke.

Kriterier der indikerer, at der et tale om en forening:

 • Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent).
 • Mange deltagere.
 • Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre.
 • Sammenslutningen styres af foreningsorganer, dvs. generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse.
 • Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri.
 • En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den udtrædende krav på nogen del af dennes formue.
 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelle formål.

Det fremgår af det oplyste i selve sagen, i vedtægterne og reviderede årsregnskaber, at der er tale om en almindelig andelsboligforening.

I vedtægterne står der følgende, der kan bruges til afgørelse af, hvorvidt der er tale om et selvstændigt skattesubjekt:

§2 Foreningens formål:

Foreningens formål er, at erhverve, eje og drive ejendommen matr. X.

§ 5 Hæftelse:

Medlemmerne hæfter kun personligt pro rata med sit indskud for den pantegæld, som indestår i ejendommen. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser alene med deres andel og eventuelt indestående kontante midler, som indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital. Foreningen hæfter selv hæfter med sin formue, bl.a. den faste ejendom.

§ 6 Andel:

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres fordelingstal.

§ 14 Overdragelse af andel:

Enhver andelshaver kan frit overdrage sin bolig eller erhverv.

(Det skal bemærkes, at foreningen kan have en venteliste og at bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Dette er en almindelig regel i andelsboligforeninger).

§ 15 Overdragelsessum:

...

Værdien af andelen i foreningens formue fastsættes af generalforsamlingen. Andelsværdien opgøres i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens fastsættelse af andelsværdien er bindende, selv om der lovligt kunne være fastsat en højere pris.

§ 25 Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabets udløb med følgende dagsorden:

....

6. Valg af bestyrelse.

...

§ 26:

...

Hver andel giver én stemme. Andelshavere der på tidspunktet for generalforsamlingens indkaldelse er i restance med boligafgift eller andre ydelser til foreningen, er dog ikke stemmeberettigede.

...

§ 29 Bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 34 Regnskab og revision:

.... Årsregnskabet udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§ 36 Opløsning:

Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer med 50 % i forhold til fordelingstallet, jfr. § 6 og 50 % fordelt efter principperne om boligafgiften, jfr. § 9, stk. 1 og 2.

Det er Skatteministeriets samlede vurdering ud fra det oplyste i vedtægterne, at andelsboligforeningen i sagen kan klassificeres som et selvstændigt skattesubjekt omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Vurdering af om andelsbeviset er omfattet af aktieavancebeskatningsloven

Der skal nu tages stilling til, om et andelsbevis i andelsforeningen er omfattet af ABL § 1, stk. 2.

Lovgrundlag

Aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 1 og 2:

"§ 1. Gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Lovens regler om aktier finder tilsvarende anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer. Lovens regler finder endvidere tilsvarende anvendelse på ejerandele i selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 2 C.".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

I Den juridiske vejledning i afsnit "C.B.2.1.3.1 Værdipapirer omfattet af aktie-avancebeskatningsloven", står der følgende:

"Reglerne gælder ikke kun andele i egentlige erhvervsdrivende andelsselskaber, idet også andele i fx andelsboligforeninger og andelshaveforeninger kan være omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Afståelse af andele i andelsboligforeninger m.m. kan dog være skattefri efter parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 4."

På baggrund af ovenstående, hvor andelsboligforeningen blev klassificeret som et selvstændigt skattesubjekt og de tilknyttede rettigheder til andelsbeviset, finder Skatteministeriet, at et andelsbevis i andelsboligforeningen er omfattet af ABL § 1, stk. 2.

Vurdering af om andelsbeviset er omfattet af ABL § 4 A

Det skal nu vurderes, om et andelsbevis i andelsboligforeningen er omfattet af ABL § 4 A.

Lovgrundlag

Aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 1 og 2:

"§ 4 A. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2, 3 og 7.

Stk. 2. Det er en betingelse efter stk. 1, at datterselskabet er omfattet af selskabs-skattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende."

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det fremgår af ABL § 4 A, stk. 1, at det er en forudsætning for at der kan være tale om datterselskabsaktier, at aktierne er omfattet af stk. 2 i paragraffen.

I Den juridiske vejledning 2011-2 i afsnittet C.B.2.3.4 Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabs- og koncernselskabsaktier, at:

"Ved datterselskabsaktier forstås normalt aktier, som ejes af et selskab, som ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet. Se ABL § 4 A, stk. 1.

Det er en betingelse, at datterselskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2h og 3a-5b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en DBO med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Se ABL § 4 A, stk. 2."

Det fremgår tidligere af besvarelsen på spørgsmålet, at andelsboligforeningen er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Andelsboligforeningen er derfor ikke omfattet af de nævnte bestemmelser i SEL i ABL § 4 A, stk. 2. Det skal bemærkes i forhold til direktiv 90/435/EØF, så er de danske selskaber nævnt i bilaget til direktivet "aktieselskaber" og "anpartsselskaber" og da der er tale om en dansk forening og andelen er ejet af et dansk selskab, så er problemstillingen ikke omfattet af en DBO.

Det er Skatteministeriets vurdering på baggrund af ovenstående, at betingelserne i ABL § 4 A, stk. 2, ikke er opfyldte og der derfor ikke kan være tale om aktier omfattet af ABL § 4 A, stk. 1.

Skatteministeriet indstiller, at der svares nej til spørgsmål 1.

Ad. spm. 2:

Såfremt der svares nej til spørgsmål 1 ønsker spørger at vide, om andelsbeviset skal betragtes som en porteføljeaktie og beskattes i henhold til Aktieavancebeskatningslovens § 9?

Lovgrundlag

Aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 1 og 2 (datterselskabsaktier):

"§ 4 A. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2, 3 og 7.

Stk. 2. Det er en betingelse efter stk. 1, at datterselskabet er omfattet af selskabs-skattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1 (koncernselskabsaktier):

"§ 4 B. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning."

Aktieavancebeskatningslovens § 9 (porteføljeaktier):

"§ 9. Gevinst på aktier, der ikke er omfattet af § 8, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog § 10."

Aktieavancebeskatningslovens § 17, stk. 1 (næringsaktier):

"§ 17. Hvis den skattepligtige udøver næring ved køb og salg af aktier, medregnes gevinst og tab ved afståelse af aktier, som er erhvervet som led i denne næringsvej, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Selskabsskattelovens § 31, stk. 1:

"§ 31. Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 og 5 b, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes (national sambeskatning)...."

Selskabsskattelovens § 31 A, stk. 1:

"§ 31 A. Det ultimative moderselskab kan vælge, at sambeskatningen for de koncernforbundne selskaber og foreninger m.v., som sambeskattes efter § 31, tillige skal gælde alle koncernforbundne udenlandske selskaber og foreninger m.v., i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital (international sambeskatning)...."

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Skatteministeriet skal bemærke, at beskatning som porteføljeaktier efter ABL § 9, først kan ske, når det er afgjort, at andelsbeviset i andelsboligforeningen ikke skal beskattes efter reglerne om "datterselskabsaktier - ABL § 4 A", "koncernselskabsaktier - ABL § 4 B" eller "næringsaktier - ABL § 17".

Datterselskabsaktier:

I besvarelsen af spm. 1 har Skatteministeriet indstillet, at der ikke er tale om datterselskabsaktier omfattet af ABL § 4 A. Der henvises til denne besvarelse vedr., hvorvidt andelsbeviset er omfattet af ABL § 4 A.

Koncernselskabsaktier:

Koncernselskabsaktier er aktier, der er omfattet af ABL § 4 B. Det fremgår af ABL § 4 B, at en forudsætning for at være omfattet af reglen, er, at ejeren og det selskab, der ejes aktier i, er eller kan sambeskattes efter reglerne i SEL § 31 eller SEL § 31 A.

I SEL § 31 er der opremset de selskaber og enheder mv., der er omfattet af reglen om national sambeskatning. Det fremgår af spm. 1, at andelsboligselskabet kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. I opremsningen af selskaber og enheder mv. i SEL § 31 er stk. 1, nr. 6, ikke nævnt og andelsboligselskabet er derfor ikke omfattet af SEL § 31. Da der er tale om to danske selskaber kan SEL § 31 A heller ikke finde anvendelse, da SEL § 31 A vedrører udenlandske selskaber, der kan sambeskattes med danske selskaber.

På baggrund af ovenstående finder Skatteministeriet, at andelene i andelsboligforeningen ikke er omfattet af reglerne om koncernselskabsaktier i ABL § 4 B.

Næringsaktier:

ABL § 17 vedrører aktier mv., der handles som led i næring med aktier. Ved handelsnæring med aktier skal der bl.a. lægges vægt på, om aktierne er erhvervet med videresalg for øje og med henblik på at opnå gevinst ved et videresalg.

Det fremgår af det oplyste, at der er tale om et andelsbevis i en andelsboligforening og at andelen som selskabet har, vedrører erhvervslokaler, hvorfra selskabet driver erhvervsvirksomhed og har gjort dette i mange år. Det er derfor Skatteministeriets vurdering, at andelen ikke er omfattet af ABL § 17, da andelen ikke kan klassificeres som en næringsaktie.

Porteføljeaktier:

Skatteministeriet finder med baggrund i ovenstående, at andelsbeviset ikke er omfattet af ABL §§ 4 A, 4 B eller 17. Andelsbeviset er derfor omfattet af opsamlingsreglen i ABL § 9 (porteføljeaktier).

Skatteministeriet indstiller, at der svares ja til spørgsmål 2.

Ad. spm. 3:

Såfremt Skatterådet svarer bekræftende til spørgsmål 2, ønsker spørger at vide, om indgangsværdien og dermed anskaffelsessummen for andelsbeviset kan fastsættes til kr. X, svarende til andelsværdien pr. 31/12 2008?

Lovgrundlag

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 i § 22, stk. 9, står følgende:

Stk. 9. Ved beskatning af porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, og aktier omfattet af ligningslovens § 16 I som affattet ved denne lovs § 12, nr. 17, som ejes ved begyndelsen af indkomståret 2010, anvendes som anskaffelsessum:

1) Handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010, medmindre selskabet er omfattet af nr. 2. Hvis et selskabs samlede anskaffelsessummer på portefølje-aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, ved begyndelsen af indkomståret 2010 overstiger disse aktiers samlede handelsværdi, kan dette nettokurstab fradrages efter reglerne i § 9, stk. 2-5, i netto-gevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere. Ved opgørelsen efter 2. pkt. medregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen på aktier, som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet havde været ejet i 3 år eller mere. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomstårene 2007-2009 har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier som nævnt i 2. og 3. pkt. ved indkomstopgørelsen. Hvis den skattepligtige i indkomståret 2010 vælger realisationsbeskatning vedrørende porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan nettokurstab på sådanne aktier efter 2. pkt. alene fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. 2. og 3. pkt. omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og på aktier, der er erhvervet i forbindelse med en skattefri omstrukturering, der er vedtaget den 25. maj 2009 eller senere. Livsforsikringsselskaber opgør ikke et nettokurstab.

2) Den skattemæssige anskaffelsessum, hvis selskabet ikke har påbegyndt indkomståret 2010 den 25. maj 2009 og ikke ejer porteføljeaktier på dette tidspunkt, eller hvis selskabet stiftes efter den 25. maj 2009. Hvis handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er mindre end den skattemæssige anskaffelsessum, skal anskaffelsessummen nedsættes med de modtagne udbytter, som selskabet m.v. i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre forskellen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og handelsværdien.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

I Lov nr. 525 af 12. juni 2009 i § 22, stk. 9, nr. 1, fremgår det, at det er handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010, der skal anvendes som anskaffelsessum.

Det er oplyst, at selskabets indkomstår løber fra d. 1. oktober 2009 til d. 30. september 2010. Dette medfører, at det er andelsbevisets handelsværdi d. 1. oktober 2009, der skal anvendes som anskaffelsessum.

Det fremgår ikke af det oplyste, at andelene har været handlet til andre værdier end de værdier, der fastsættes af andelsboligforeningens generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

Det fremgår andelsboligforeningens vedtægter i "§ 15 Overdragelsessum", at:

"Værdien af andelen i foreningens formue fastsættes af generalforsamlingen. Andelsværdien opgøres i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens fastsættelse af andelsværdien er bindende, selv om der lovligt kunne være fastsat en højere pris."

Det er Skatteministeriets vurdering, at der ud fra det oplyste i sagen ikke er grundlag for at tilsidesætte den værdi, som blev vedtaget af generalforsamlingen.

Det fremgår af årsrapporten for 2008, at der er lavet en valuarvurdering fra april 2009. For lejligheden er handelsværdien for andelsbeviset fastsat til kr. X. I forhold til vurderingen i spm. 3, så er Valuarvurderingen gældende fra april 2009 til og med til der vedtages en ny af generalforsamlingen i foråret i 2010.

Det er Skatteministeriets vurdering ud fra der oplyste, at anskaffelsessummen kan fastsættes til kr. X, der var den værdi, der står i valuarvurderingen fra april 2009, da det er den værdi, der gælder ved starten af indkomståret 2010 d. 1. oktober 2009.

Skatteministeriet indstiller, at der svares ja til spørgsmål 3.

Ad. spm. 4:

Såfremt Skatterådet ikke kan svare bekræftende til spørgsmål 3, bedes det svare på hvilken indgangsværdi og dermed anskaffelsessum andelsbeviset så skal fastsættes til?

Spm. 4 bortfalder, da der er svaret ja til spm. 3.

Ad. spm. 5:

Skatterådet bedes bekræfte, at handelsværdien og dermed salgssummen for andelsbeviset ved et salg hurtigst muligt fra Selskabet A/S til moderselskabet kan fastsættes til kr. X, svarende til andelsværdien pr. 31/12 2010?

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

I Den juridiske vejledning 2011-2 C.B.3.5.4.4 Aktier står følgende:

"Ved overdragelse af aktier mellem en hovedaktionær og et selskab, som hoved-aktionæren har den bestemmende indflydelse i, skal overdragelsen ske til handelsværdien. Der skal være tale om samme pris og samme vilkår, som hvis handlen var indgået mellem uafhængige parter."

Det fremgår af det oplyste, at andelene ikke har været handlet til andre værdier end de værdier, der fastsættes af andelsboligforeningens generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

Andelsværdien er opgjort i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Med baggrund i ovenstående er det Skatteministeriets vurdering, at salgssummen kan fastsættes til den værdi, der står i den valuarvurdering, der er vedtaget af generalforsamlingen for det relevante år, på tidspunktet for overdragelsen.

Skatteministeriet forudsætter i sin besvarelse af spørgsmålet, at overdragelsen sker kort tid efter modtagelsen af det bindende svar, hvor valuarvurdering fra marts 2011 gælder. I marts 2011 valuarvurderingen er handelsværdien fastsat til kr. X for andelsbeviset, der gælder for lejligheden.

Skatteministeriet indstiller, at der svares ja til spørgsmål 5.

Ad. spm. 6:

Såfremt Skatterådet ikke kan svare bekræftende på spørgsmål 5, ønsker spørger at vide, hvad handelsværdien og dermed salgssummen for andelsbeviset så skal fastsættes til?

Spm. 6 bortfalder, da der er svaret ja til spm. 5.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets begrundelse og indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Spørgsmål 1 til 4 er gældende i 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.

Spørgsmål 5 er gældende indtil, der overdrages til en anden værdi end den der fastsættes i årsrapporten for andelsboligforeningen. Hvis der ikke sker nogen overdragelse til en anden værdi, så er svaret bindende indtil, der fastsættes en ny værdi i årsrapporten for 2011.