Dato for udgivelse
27 sep 2011 14:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 sep 2011 13:34
SKM-nummer
SKM2011.629.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-061132
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Betyrelseshonorar, virksomhedsindkomst, virksomhedsordningen
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at bestyrelseshonorarer kan udbetales til en personligt ejet virksomhed.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 43

Reference(r)

Kildeskatteloven § 43

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.4.1

Spørgsmål

  1. Kan bestyrelseshonorarer udbetales til den personligt ejede virksomhed A?

Svar

  1. Se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved X's pensionering, etablerede X egen virksomhed med henblik på at øve virksomhedsrådgivning i form af bestyrelses- og konsulentarbejde.

X forventer at deltage i fire til seks bestyrelser med et honorar på ca. kr. xx årligt pr. bestyrelse. Hertil kommer konsulentarbejde vedrørende strategi og ledelse. X forventer en samlet omsætning på ca. kr. xx i indeværende år, og herefter ca. kr. xx årligt.

Da X nu forbereder at indtræde i to mindre virksomheder, vil X gerne have bekræftelse på, at bestyrelseshonoraret kan udbetales til X's virksomhed A.

Spørgsmålet stilles, da der kan være usikkerhed om honoraret må udbetales uden indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Denne forespørgsel gælder X's indtræden i bestyrelsen for B A/S.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ikke angivet en nærmere argumentation.

Spørger har den 30. maj 2011 kommet med følgende bemærkninger til udkast til indstilling:

"Fremstillingen af sagen er stort set i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Jeg hæfter mig imidlertid ved forholdet at "bestyrelsesarbejdet indgår som et integreret led i konsulentarbejdet".

I mit tilfælde er det, som beskrevet, netop hensigten med mit firma.

I den konkrete sag har jeg gennemført tre indledende møder hvor vi har drøftet forudsætninger for virksomhedens strategi, handlingsplaner samt bestyrelses kompetence og sammensætning.

Honoraret for disse konsulentopgaver er aftalt til at indgå som en integreret del af bestyrelseshonoraret.

Jeg vil derfor mene at bestyrelseshonoraret må anses for indkomst i min virksomhed."

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at bestyrelseshonorarer kan udbetales til den personligt ejede virksomhed A.

Et bestyrelseshonorar er som udgangspunkt vederlag for personligt arbejde, hvorfor det beskattes som A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, stk.1 og stk. 2, litra a.

Af Ligningsvejledningen (2011-1), afsnit E.A.4.1 fremgår, at:

Bestyrelseshonorarer anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når indtægten indgår i et interessentskab, der driver sådan virksomhed, eller når sådanne indtægter i øvrigt er et naturligt led i erhvervsvirksomheden. For advokater indgår sådanne bestyrelseshonorarer således i virksomhedens indkomst, uanset at honoraret er A-indkomst for modtageren.

Af praksis kan nævnes:

SKM2011.84.SR: Skatterådet afviste, at A kunne fakturere bestyrelseshonorar optjent for bestyrelsesarbejde i Y A/S og Z fra sit svenske selskab. Selskabet beskæftigede sig primært med konsulentvirksomhed.

Se også SKM2011.283.SR: A udførte, via sit selskab X, hverv som konsulent og professionelt bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Skatterådet fandt, at A's bonus for arbejde som bestyrelsesformand for B A/S var vederlag for personligt arbejde, og kunne derfor ikke indgå som selskabsindkomst. Skatterådet fandt ikke, at det var relevant hvorvidt A's selskab som sådan drev konsulentvirksomhed, men derimod om den udbetalte bonus skete som vederlæggelse for en aktivitet, der skattemæssigt enten må karakteriseres som personligt arbejde eller som led i en erhvervsmæssig aktivitet.

SKM2003.511.LR: Ligningsrådet fandt, at honorarer for bestyrelsesarbejde ikke kunne indgå som selskabsindkomst, da det udførte bestyrelsesarbejde ikke var et så integreret led i udførelsen af konsulentvirksomhed. Ligningsrådet fandt dog, at honorarerne fra bestyrelsesarbejdet kunne indgå som virksomhedsindkomst.

SKM2002.108.LR: Ligningsrådet traf afgørelse om, at bestyrelsesarbejde under de foreliggende omstændigheder havde indgået som et integreret led i udførelsen af konsulentvirksomheden, og fandt på dette grundlag, at bestyrelsesarbejdet kunne indtægtsføres i selskabet. Bestyrelsesarbejdet havde været tæt knyttet til og et udslag af det konsulentarbejde, som P igennem konsulentarbejdet havde udført for de pågældende virksomheder.

Retstilstanden er for så vidt angår advokater den, at bestyrelsesarbejde anses for en integreret del af advokatvirksomheden og dermed kan indtægtsføres i advokatvirksomheden.

Retstilstanden er for så vidt angår konsulenter den, at bestyrelsesarbejde kan indgå i konsulentvirksomheden, såfremt bestyrelsesarbejdet anses som et integreret led og et udslag af konsulentarbejdet, der er udført for det konkrete selskab.

I den konkrete sag forholder det sig anderledes. X er ikke advokat og udfører ikke konsulentopgaver for det omhandlede selskab. Den foreliggende praksis på de to områder, er derfor ikke aktuel i den konkrete sag.

Begrundelse

En forudsætning for at anvende virksomhedsordningen er, at indtægter/udgifter, der henføres under ordningen er indtægtsført/afholdt som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Efter Skatteministeriets opfattelse opfylder bestyrelsesarbejde ikke de væsentligste, centrale kriterier for at kunne karakteriseres som indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed- herunder de i Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.4.1 anførte kriterier d), f), g), h), l) og m). I den sammenhæng mener Skatteministeriet ikke, at bestyrelsesmedlemmet påtager sig en sådan økonomisk risiko, som normalt er kendetegnet ved erhvervsmæssig virksomhed.

Skatterådet har endvidere ved konkrete afgørelser - herunder senest SKM2011.84.SR og SKM2011.283.SR - fastslået, at bestyrelseshonorarer (når bortses fra specifikke undtagelser) er vederlag for personligt arbejde. Bestyrelsesmedlemmer anses for honorarmodtagere.

Henset til det ovenfor anførte, herunder til Skatterådets fastlagte praksis samt at bestyrelsesarbejde vederlægges som personligt arbejde - og ikke som led i selvstændig erhvervsmæssig virksomhed - mener Skatteministeriet, at indkomsten fra X's bestyrelsesarbejde er honorarindkomst.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmålet besvares med "Se indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.