Dato for udgivelse
29 Apr 2011 11:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 14:23
SKM-nummer
SKM2011.283.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-176608
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
Emneord
rette indkomstmodtager, bestyrelseshonorar
Resumé

Skatterådet afviser, at bonus for arbejde som bestyrelsesformand kan udbetales til et af bestyrelsesformanden ejet selskab, og dermed anses for selskabsindkomst. Bonussen betragtes som vederlag for personligt arbejde. 

Hjemmel
LBKG 2010-12-07 nr. 1403
Reference(r)
Kildeskattelovens § 43, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen S.C.1.1.1

Spørgsmål

1. Kan bonus for arbejde som bestyrelsesformand udbetales til et af bestyrelsesformanden ejet selskab, og dermed anses for selskabsindkomst?

Svar

1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A har gennem en årrække været formand for B A/S' bestyrelse og før det medlem af bestyrelsen.

A har i en årrække haft direktionsstillinger i flere selskaber.

Endvidere udfører A via det sit eget selskab X hverv som konsulent og professionelt bestyrelsesmedlem i en række selskaber.

X er stiftet af A og dennes ægtefælle, og er en videreførelse af selskabet Y, der drev tilsvarende virksomhed.

I medfør af formålsbestemmelsen udfører selskabet bl.a. arbejdsopgaver for virksomheder i form af:

  •  midlertidige ledelsesopgaver,
  • identifikation og facilitering af investeringsmuligheder
  • strategisk rådgivning, herunder udarbejdelse og gennemgang af forretningsplaner
  • bistand i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, børsintroduktioner m.v.

Selskabets serviceydelser udføres for virksomheder i flere lande

Som en integreret del af arbejdsopgaverne for selskabets kunder udfører A bestyrelsesarbejde, i det omfang det skønnes relevant for den enkelte kunde, og kunden selv anmoder om det.

Bestyrelsesarbejdet sker i tillæg til X's øvrige ydelser.

Der er indrettet nødvendige kontorfaciliteter til brug for aktiviteterne i X i A's hjem.

De nødvendige administrative opgaver i X, herunder sekretærbistand, fakturering m.v. varetages af selskabets anden stifter, A's ægtefælle.

Endelig har selskabet udgifter til ekstern bogføringsbistand m.v.

På grund af en øget arbejdsbyrde som bestyrelsesformand i selskabet, B A/S er det blevet besluttet, at tildele bestyrelsesformanden en bonus i form af såkaldte fantomaktier.

De tildelte fantomaktier værdiansættes på tildelingstidspunktet.

På forfaldsdagen vil bestyrelsesformanden modtage et kontant beløb svarende til differencen mellem tildelingsværdien og værdien af et antal C-aktier i B A/S svarende til antallet af tildelte fantomaktier.

Det kontante beløb påtænkes udbetalt til X.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Som udgangspunkt er bestyrelseshonorarer A-indkomst for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Det følger imidlertid af SKATs praksis, at bestyrelseshonorarer der udbetales til eksempelvis advokatvirksomheder og konsulentvirksomheder kan anses for selskabsindkomst, såfremt bestyrelsesarbejdet må anses for et integreret led i udøvelsen af virksomheden, jf. TfS 1996,337TS, SKM2002.108.LR og SKM2003.511.LR.

Den primære virksomhed for X er konsulentvirksomhed, som det fremgår af selskabets vedtægter og de faktisk genererede indtægter.

På vegne af selskabet udfører A bestyrelsesarbejde i tilknytning til- og som udslag af selskabets rådgivningsydelser.

Dette bestyrelsesarbejde har et omfang svarende til ca. ¼ af selskabets samlede overskud.

I det omfang A udfører bestyrelsesarbejde, har de enkelte klient-selskaber ikke almindelige arbejdsgiverbeføjelser over for det udførte bestyrelsesarbejde.

Som en følge af X's konsulentaktiviteter og herunder bestyrelsesarbejdet er der indrettet kontorfaciliteter i A's hjem, ligesom A's ægtefælle er ansat til at forestå nødvendige administrative opgaver, herunder sekretærbistand, fakturering m.v. Endelig har X udgifter til ekstern bogholderihjælp.

På denne baggrund er det rådgivers opfattelse, at A's virke som bestyrelsesformand i B A/S må anses for en så integreret del af X's konsulentvirksomhed, at bestyrelseshonoraret kan kvalificeres som selskabsindkomst.

Rådgiver har efterfølgende besvaret følgende spørgsmål:

  • omfang og indhold af konsulentarbejde for det pågældende selskab
  • faktureres selskabet for konsulentydelserne separat
  • Hvorvidt der er udarbejdet en skriftlig aftale vedr. fantomaktierne/bonus

Rådgivers besvarelse er:

"I den forbindelse skal vi først understrege, at bestyrelsesformanden ikke for B A/S udfører konsulentarbejde ved siden af sin post som bestyrelsesformand, hvorfor det vederlag som oppebæres alene relaterer sig til arbejdet som bestyrelsesformand. Posten som bestyrelsesformand er imidlertid en integreret del af X's virksomhed, som i øvrigt består af konsulentydelser og accessorisk bestyrelsesarbejde.

Rådgiver har fremsendt kopi af den indgåede aftale om fantomaktier.

Rådgiver har indsendt høringssvar, som lyder;

"I Skatteministeriets indstilling er det anført:

"Skatteministeriet finder det helt afgørende, om det kan lægges til grund, at udbetaling af bonus fra B A/S sker som vederlæggelse for en aktivitet, der skattemæssigt enten må karakteriseres som personligt arbejde eller som led i en erhvervsmæssig aktivitet. Det bemærkes i den forbindelse, at rådgiver har oplyst, at A ikke modtager selvstændig honorering for konsulentrådgivning i B A/S. Det er ej heller muligt at anvende de særlige regler om advokatselskaber i denne sag."

Det følger af de danske - og internationale - corporate governance anbefalinger, at et bestyrelsesmedlem i en virksomhed ikke kan anses for uafhængig, såfremt medlemmet oppebærer andre vederlag, herunder konsulent- eller advokathonorarer fra selskabet. For at sikre bestyrelsesformandens uafhængighed, er det derfor ikke muligt for samme konkret at udføre konsulentydelser for B A/S.

Dette er ikke anderledes end hvad der ville gælde for advokater i en tilsvarende position.

Det er efter rådgivers opfattelse forkert at lægge afgørende vægt på om der konkret udføres andre hverv for selskabet end bestyrelseshvervet, ved vurderingen af om bestyrelsesvederlaget kan henføres til medlemmets virksomhed eller skal anses for personlig indkomst.

Det afgørende må være, om bestyrelseshvervet kan anses som en integreret (almindelig) del af den virksomhed som drives. Det har derfor - i modsætning til det af ministeriet anførte - stor betydning hvilken virksomhed bestyrelsesformandens selskab generelt driver, helt som det er tilfældet for advokater."

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at en bonus for arbejde som bestyrelsesformand for B A/S udbetales til et af bestyrelsesformanden ejet selskab, og dermed anses for selskabsindkomst.

Indledningsvist lægger Skatteministeriet til grund, at der er tale om en bonusordning, som er A-indkomst efter kildeskattelovens § 43, stk. 1. Afregningen sker udelukkende kontant.

Som udgangspunkt skal aftaler mellem to uafhængige parter respekteres, og således ikke korrigeres af SKAT.

Indkomst, der fremtræder som selskabsindkomst, og som er indtægtsført i selskabet, må som udgangspunkt også i skattemæssig henseende anerkendes som selskabets indkomst, med mindre indkomsterhvervelsen er så nært knyttet til en bestemt person, at man må anse indkomsten for erhvervet af personen og ikke selskabet.

Et bestyrelseshonorar er som udgangspunkt ligeledes vederlag for personligt arbejde, hvorfor det beskattes som A-indkomst, jf. herved kildeskattelovens § 43, stk. 1.

"Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser.

Stk. 2. Til A-indkomst kan endvidere efter skatteministerens nærmere bestemmelse henregnes nedennævnte indkomstarter:

Godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.(...)".

Når bortses fra den særlige praksis om indtægtsførsel af bestyrelseshonorarer i advokat- og konsulentselskaber, er det helt klare udgangspunkt således, at løn-, arbejde og anden vederlæggelse af personligt arbejde ikke skattemæssigt kan anerkendes udført i selskabsform. Der henvises eksempelvis til TfS1997.69VLD, TfS 1999.101ØLD, SKM2006.485.SR, SKM2006.739.SR, SKM2008.480.SR, SKM2007.368.SR og SKM2009.66.SR, hvor de skatteansættende myndigheder og domstolene har vurderet sager, der bl. a. vedrørte afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig indkomst - herunder spørgsmål om indtægtsførsel af indkomst hos et selskab.

Fra praksis vedrørende bestyrelseshonorarer i advokat- og konsulentselskaber findes bl.a. følgende sager:

I TfS 1996,337 udtaler Told og Skattestyrelsen, at advokaters bestyrelseshonorar kan anses for at være indkomst for selskabet i de tilfælde, hvor honoraret oppebæres af advokater, der driver virksomhed i selskabsform, og hvor det mellem parterne er aftalt, at bestyrelseshonoraret skal tilfalde selskabet.

I SKM2002.108.LR traf Ligningsrådet afgørelse om, at bestyrelsesarbejde under de foreliggende omstændigheder havde indgået som et integreret led i udførelsen af konsulentvirksomheden, og fandt på dette grundlag, at bestyrelsesarbejdet kunne indtægtsføres i selskabet. Bestyrelsesarbejdet havde været tæt knyttet til og et udslag af det konsulentarbejde, som P igennem konsulentarbejdet havde udført for de pågældende virksomheder.

I SKM2003.511.LR fandt Ligningsrådet, at honorarer for bestyrelsesarbejde ikke kunne indgå som selskabsindkomst, da det udførte bestyrelsesarbejde ikke var et så integreret led i udførelsen af konsulentvirksomhed.

Endvidere fandt Skatterådet i SKM2011.84.SR, at bestyrelsesarbejde var personligt arbejde, og dermed ikke kunne indtægtsføres i et selskab.

Rådgiver henviser i sin argumentation til, at spørgers selskab er et konsulentselskab, og bestyrelsesarbejdet udføres i tilknytning til- og som udslag af selskabets rådgivningsydelser. Rådgiver anser på den baggrund spørgers virke som bestyrelsesformand for en integreret del af X's konsulentvirksomhed.

Den af rådgiver anførte argumentation - med henvisning til praksis for advokat- og konsulentselskaber - er ikke relevant i denne sag, da der jo netop her er tale om honorering fra B A/S for personligt arbejde og ikke den for advokat- og konsulentselskaber forudsatte erhvervsmæssige aktivitet. At det forholder sig således, ses at være understøttet af rådgivers oplysning om, at A ikke modtager selvstændig honorering for konsulentrådgivning i B A/S.

Det er således ikke relevant for afgørelsen af sagen, om A's selskab driver konsulentvirksomhed.

Skatteministeriet finder det helt afgørende, om det kan lægges til grund, at udbetaling af bonus fra B A/S sker som vederlæggelse for en aktivitet, der skattemæssigt enten må karakteriseres som personligt arbejde eller som led i en erhvervsmæssig aktivitet.

Det bemærkes i den forbindelse, at rådgiver har oplyst, at A ikke modtager selvstændig honorering for konsulentrådgivning i B A/S. Det er ej heller muligt at anvende de særlige regler om advokatselskaber i denne sag.

Alle relevante omstændigheder i nærværende sag taler således for, at bonussen skal anses som vederlag for personligt arbejde og at det dermed ikke kan anerkendes, at vederlag for denne aktivitet kan indtægtsføres i et selskab.

På baggrund af ovenstående er det Skatteministeriets vurdering, at spørgsmål 1 skal besvares med et "nej".

Skatteministeriet har ved indstillingen ikke forholdt sig til fradragsretten for B A/S i forbindelse med bonussen til A. I den forbindelse kan henvises til SKM2009.271.HR. Forholdet er dog ikke vurderet i den konkrete sag.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.