Dato for udgivelse
22 Jun 2011 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2011 10:05
SKM-nummer
SKM2011.427.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-166894
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Flexleasing, leasing, forsikring, viderefakturering, leasingtager, udlæg,
Resumé

Skatterådet kunnde ikke bekræfte, at leasinggiver kan undlade tillæg moms, ved viderefakturering af forsikringspræmie som udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3. Skatterådet fandt imidlertid, at leasinggiver leverer en selvstændig forsikringsydelse, der er fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Reference(r)
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.
Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-1. afsnit D.A.5.10.2.

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at leasinggiver kan undlade tillæg af moms, ved viderefakturering af forsikringspræmie som udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at leasinggiver kan undlade tillæg af moms ved fakturering af a conto forsikringspræmie, når a conto forsikringspræmien bogføres som udlæg?
  3. Kan Skatterådet bekræfte, at leasinggiver kan undlade at lave efterreguleringer, jf. bilag og stadig kalde det for viderefakturering af udlæg, uden tillæg af moms?
  4. Kan Skatterådet bekræfte, at leasinggiver kun afregner moms på en eventuel nettogevinst på alle udlæg og ikke får fradrag på et eventuelt nettotab?

Svar:

1. - 4. Se begrundelsen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et leasingselskab, der tilbyder deres kunder forskellige leasing former - herunder flexleasing.

Flexleasing er baseret på anvendelsen af registreringsafgiftslovens § 3b, hvor der på indregistrerede biler kun betales registreringsafgift for de måneder, hvor bilen er på plader. Antallet af måneder, hvor bilen er på plader fremgår af den indgåede leasingkontrakt mellem leasinggiver og leasingtager. Leasingkontrakten indeholder typisk en vinterperiode, hvor bilen ikke er på plader. I denne periode står bilen til opbevaring.

Leasinggiver, som ejer køretøjet, sørger for forsikring, og udgiften viderefaktureres til leasingtager. Det har været svært at finde forsikringsselskaber, som ønsker at forsikre disse flexleasede biler, da der hos forsikringsselskaberne endnu ikke er opnået nogen videre erfaring omkring risikofaktoren ved forsikring af biler under denne leasingform.

Bilerne forsikres til kostprisen uden registreringsafgift, dog er præmien alligevel relativt høj i forhold til den pris, den enkelte kunde ville kunne forhandle sig frem til hos sit eget forsikringsselskab, hvorfor leasinggiver ikke vil have nogen fortjeneste på forsikringerne.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Fakturering af forsikringspræmie som udlæg

Som nævnt, så sørger leasinggiver for forsikring af bilen. Hvorefter udgiften viderefaktureres til leasingtager. Leasinggiver fører en udlægskonto og kan godtgøre, at der er tale om en udgift, som reelt er afholdt på leasingtagers vegne. Leasinggiver ønsker at viderefakturere forsikringerne som udlæg til leasingtager uden tillæg af moms ifølge reglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3.

A conto forsikringspræmie ved opstart af leasingkontrakten

Leasinggiver betaler forsikringsselskabet forud for forsikringspræmien. Betalingen sker på baggrund af et estimeret antal års kontrakter. Derfor ønsker leasinggiver af likviditetsmæssige grunde også at forud fakturere præmien til leasingtager. Leasinggiver ønsker at dette skal foregå som en a conto faktura.

Endelig forsikringspræmie er ukendt på tidspunktet for kontraktens indgåelse

Leasingkontrakten indeholder blandt andet forudsætninger om fordelingen mellem perioden på plader (pladeperioden) og perioden uden plader (stilstandsperioden). Disse forudsætninger danner grundlag for den ovennævnte a conto faktura til leasingtager på forsikringspræmie. Dette kan begrundes med, at risikoen for skader på bilen er højere i pladeperioden end i stilstandsperioden - derfor er forsikringspræmien ligeledes højest i den førstnævnte periode. Da forsikringspræmien afregnes på dagsbasis, vil en forskydning af blot en enkelt dag, i forhold til det i kontrakten forudsatte, resultere i, at den endelige forsikringspræmie som skal betales til forsikringsselskabet, er anderledes end den ved kontraktoprettelsen beregnede a conto præmie.

Leasinggivers prisaftale med forsikringsselskabet løber for et kalenderår ad gangen. I efterfølgende kalenderår vil præmien blive pristalsreguleret - forsikringsselskabet kan forhøje eller sænke præmierne ud fra erfaringer fra de tidligere år. Leasinggiver kan derfor kun beregne den reelle forsikringsudgift, der viderefaktureres til leasingtager frem til den 31/12.

De fleste leasingkontrakter løber på tværs af 2 kalenderår og derfor vil præmien i perioden fra 1/1 til slutdato være ukendt ved kontraktindgåelsen.

Udlæg som normalt opfattes som viderefakturering 1:1 kan derfor kun lade sig gøre, hvis der ved afslutning af leasingkontrakten gøres endeligt op med hensyn til endelig forsikringspræmie til forsikringsselskabet i forhold til a conto forsikringspræmie opkrævet hos leasingtager. De administrative omkostninger forbundet med at foretage disse efterreguleringer er meget omfattende set i forhold til, at de beløb, der skal returneres eller efteropkræves hos leasingtager typisk vil lægge mellem 100-300 kr.

Spørger vurderer, at for spørger vil summen af positive og negative reguleringer være tæt på nul.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at leasinggiver kan undlade tillæg af moms, ved viderefakturering af forsikringspræmie som udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3.

Lovgrundlag:

Momslovens § 13, stk. 1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

10) Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere.

(...)

Praksis:

SKM2001.236.LSR:

Forsikring i forbindelse med leasing: Landsskatteretten har i en sag om et selskab, der udleasede biler, anset selskabets opkrævning af forsikringsbeløb i forbindelse med udleasing af biler for selvstændige ydelser i forhold til leasingydelserne. På den baggrund blev forsikringsbeløbene anset for omfattet af momsfritagelsen. Når selskabet udleasede biler, stillede det krav om, at leasingtager havde de fornødne ansvars- og kaskoforsikringer på bilen, der blev indregistreret med leasingtager som bruger. Hvorvidt leasingtager ønskede at tegne forsikringen gennem selskabet eller et andet forsikringsselskab var imidlertid frivilligt.

Begrundelse:

Det fremgår af de faktiske oplysninger, at spørger, der er ejer af de biler, der leases ud, sørger for forsikring for bilerne, og viderefakturerer udgiften hertil til leasingtager.

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning, 2011-1, afsnit D.A.5.10.2, at forsikringsvirksomhed efter dansk retspraksis defineres som virksomhed, hvis ydelser består i - mod vederlag - at dække bestemte risici i overensstemmelse med vilkår fastsat i en forsikringsaftale.

I momssystemdirektivet anvender man ikke begrebet forsikringsvirksomhed, men derimod begrebet forsikringstransaktion.

For at der kan være tale om en forsikringstransaktion, kræves det, at der består et kontraktforhold mellem den, der leverer forsikringsydelsen, og den, hvis risiko dækkes af forsikringen - den forsikrede.

Det har ikke betydning for momsfritagelsen, om den der leverer forsikringsydelsen har særlig tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

Idet der henvises til Landsskatterettens afgørelse i SKM2001.236.LSR, finder Skatteministeriet, at spørger leverer en selvstændig forsikringsydelse til leasingtagerne, og opkræver et vederlag herfor.

Det er ligeledes med henvisning til Landsskatterettens kendelse Skatteministeriets opfattelse, at denne forsikringsydelse er fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Spørger skal således ikke opkræve og afregne moms, af de beløb, der opkræves til dækning af forsikringspræmien fra leasingtagerne. Dette er dog ikke begrundet i, at udgiften afholdes på vegne af leasingtageren som udlæg, men idet der er tale om en selvstændig momsfritaget forsikringsydelse.

Det indstilles derfor, at spørgsmål 1 besvares med "se begrundelsen".

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes bekræftet, at leasinggiver kan undlade tillæg af moms ved fakturering af a conto forsikringspræmie, når a conto forsikringspræmien bogføres som udlæg.

Begrundelse:

Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, er det Skatteministeriets opfattelse, at spørger leverer en selvstændig forsikringsydelse til leasingtagerne og at der således ikke skal beregnes moms af de vederlag spørger modtager fra leasingtagerne i den anledning i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Dette gælder efter Skatteministeriets opfattelse også såfremt spørger opkræver vederlaget som et a conto beløb.

Det indstilles derfor, at spørgsmål 2 besvares med "se begrundelsen".

Ad spørgsmål 3:

Det ønskes bekræftet, at leasinggiver kan undlade at lave efterreguleringer og stadig kalde det for viderefakturering af udlæg, uden tillæg af moms?

Begrundelse:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 og 2.

Det har ikke betydning for besvarelsen, hvorledes det vederlag, der opkræves fra leasingtageren beregnes, så længe der er tale om vederlag for forsikringsydelsen.

Det indstilles derfor, at spørgsmål 3 besvares med "se begrundelsen".

Ad spørgsmål 4:

Det ønskes bekræftet, at leasinggiver kun afregner moms på en eventuel nettogevinst på alle udlæg og ikke får fradrag på et eventuelt nettotab.

Begrundelse:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1-3. Det er som nævnt Skatteministeriets opfattelse, at spørger leverer en momsfritaget forsikringsydelse til leasingtagerne. Spørger skal således ikke afregne moms af de beløb spørger modtager som vederlag for forsikringsydelsen - heller ikke selvom disse overstiger hvad spørger selv har betalt for ydelsen fra deres forsikringsselskab. Spørger har således heller ikke fradrag, uanset om der skulle blive tale om et nettounderskud.

Det indstilles på den baggrund, at spørgsmål 4 besvares med "se begrundelsen".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådets tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.