Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen af forsikringsvirksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: Forsikringsvirksomhed
 • Momsfritagelse ud over traditionel forsikringsvirksomhed
 • Eksempler på momsfritagelse af forsikringsvirksomhed
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Forsikringsvirksomhed

Dansk retspraksis definition af forsikringsvirksomhed

Dansk retspraksis definerer forsikringsvirksomhed, som virksomhed hvis ydelser består i - mod vederlag - at dække bestemte risici i overensstemmelse med vilkår fastsat i en forsikringsaftale. Se TfS 1996.118.ØLR.

EU-domstolens definition af forsikringsvirksomhed/forsikringstransaktion

I momssystemdirektivet anvender man ikke begrebet forsikringsvirksomhed, men derimod begrebet forsikringstransaktion.

EU-domstolen har ved flere lejligheder haft mulighed for at udtale sig om rækkevidden af dette begreb. Domstolen har bl.a. anført, at forsikringstransaktioner skal eller kan defineres som transaktioner, hvor en forsikringsgiver påtager sig - mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden - at betale den ydelse til den forsikrede, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse. Se sag C-8/01, Taksatorringen.

For at der kan være tale om en forsikringstransaktion, kræver det, at der består et kontraktforhold mellem den, der leverer forsikringsydelsen, og den, hvis risiko dækkes af forsikringen - den forsikrede. Se sag C-8/01, Taksatorringen.

I sagen vedrørende Taksatorringen var der ikke et konktraktforhold mellem foreningen og dens medlemmer. Dermed var Taksatorringen ikke omfattet af momsfritagelsen. Af dommen fremgår det:

"Det må imidlertid konstateres, at der overhovedet ikke består et kontraktforhold mellem en forening som Taksatorringen - hvis medlemmer var forsikringsselskaber, og hvis virksomhed bestod i for medlemmerne at foretage taksation af motorkøretøjsskader - og de forsikrede."

EU-domstolen har endvidere i en anden sagt udtalt, at en overdragelse mod vederlag af en portefølje af livsgenforsikringskontrakter, som skete mellem det overdragende selskab og selskabet S, og som bestod i sidstnævntes betaling af en pris for erhvervelsen af de nævnte kontrakter, ikke besad de kendetegn ved en forsikringstransaktion, som er beskrevet bl.a. i C-8/01, Taksatorringen. Se sagen C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH.

Momsfritagelse ud over traditionel forsikringsvirksomhed

Det har ikke betydning for momsfritagelsen, om forsikringsselskabet efter national ret har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed

Det er heller ikke nødvendigt, at den ydelse, som forsikringsgiveren har påtaget sig at levere i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, består i betaling af et pengebeløb. I henhold til EU-domstolens retspraksis kan der også være tale om assistancevirksomhed enten i form af penge- eller naturalydelser.

Skatterådet har i en konkret sag bekræftet, at en modtaget garantibetaling fra et inkassofirma i tilfælde, hvor inkassofirmaet ikke kunne inddrive fordringen, var momsfri forsikringsudbetaling. SKM2009.440.SR.

Eksempler på momsfritagelse af forsikringsvirksomhed

Udover traditionel forsikringsvirksomhed kan der fra retspraksis fremhæves følgende eksempler på momsfri forsikringsvirksomhed:

 • Vejhjælp
  Tjenesteydelser leveret i form af vejhjælp i forbindelse med skader udgør en forsikringstransaktion i henhold til fritagelsesbestemmelsen. Se EF-domstolen dom i sag C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik. SKAT har på baggrund af dommen udsendt en SKAT-meddelelse, hvoraf det fremgår, at de omhandlede assistanceydelser i forbindelse med skader på motorkøretøjer må anses for momsfrie. Det gælder, uanset om ydelsen bliver leveret af en automobilklub eller af en anden virksomhed. Se SKM2007.620.SKAT. For at opnå momsfritagelsen er det en betingelse, at virksomheden imod forudgående præmiebetaling forpligter sig til at yde den sikrede bistand, når vedkommende kommer i vanskeligheder som følge af en hændelig begivenhed under befordringen eller under evt. parkering. Se hvilke ydelser, der kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement i SKM2017.23.SR og SKM2017.30.SR.
 • Forsikring i forbindelse med leasing
  Landsskatteretten har i en sag om et selskab, der udleasede biler, anset selskabets opkrævning af forsikringsbeløb i forbindelse med udleasing af biler for selvstændige ydelser i forhold til leasingydelserne. Se SKM2001.236.LSR. På den baggrund blev forsikringsbeløbene anset for omfattet af momsfritagelsen. Når selskabet udleasede biler, stillede det krav om, at leasingtager havde de fornødne ansvars- og kaskoforsikringer på bilen, der blev indregistreret med leasingtager som bruger. Hvorvidt leasingtager ønskede at tegne forsikringen gennem selskabet eller et andet forsikringsselskab var imidlertid frivilligt. Se også C-224/11, BGZ Leasing sp. z o.o.
 • Forsikring gennem fagforbund
  Landsskatteretten har i en kendelse tilkendegivet, at et fagforbund var omfattet af momsfritagelsen i forbindelse med tegning af en gruppeulykkesforsikring. Se SKM2003.303.LSR. Forsikringen var tegnet af forbundet som forsikringstager med forbundets medlemmer som forsikrede. Retten bemærkede desuden, at forbundet ikke var momspligtig af den modregnede del af den betalte præmie. Der blev dermed lagt vægt på, at fagforbundet ikke kunne antages at levere administrationsydelser mod vederlag til forsikringsselskabet, jf. ML § 4, stk. 1, men derimod selv forestod en del af den forsikringstransaktion, forbundet leverede sine medlemmer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-235/19, United Biscuits (Pensions Trustees) Limited

EU-Domstolen konkluderede, at momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a), skal fortolkes således, at ydelser ved forvaltning af investeringer i en erhvervstilknyttet pensionsordning, med undtagelse af enhver skadeserstatningsforpligtigelse, ikke kan kvalificeres som "forsikringstransaktioner" i bestemmelsens forstand og følgelig ikke omfattes af den fritagelse for moms, der er fastsat i nævnte bestemmelse for sådanne transaktioner.

 

C-40/15, Aspiro

Selskabet udfører en række tjenesteydelser i forbindelse med skaderegulering i en forsikringsgivers navn og for dennes regning på grundlag af en kontrakt.

EU-domstolen bemærker, at skadereguleringsydelsen ikke er en forsikringstransaktion, da selskabet ikke selv er forpligtet over for den forsikrede til at garantere dækningen af en risiko og på ingen måde er forbundet med denne i et kontraktforhold.

Endvidere at skadereguleringsydelsen ikke kan anses for at være udført af forsikringsmæglere eller -formidlere. Det er bl.a. en betingelse, at ydelsen skal være forbundet med selve karakteren af erhvervet som forsikringsmægler eller -formidler, som består i at søge efter kundeemner og sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren med henblik på indgåelse af forsikringskontrakter.

EU-domstolen konkluderer, at artikel 135, stk. 1, litra a), i momssystemdirektivet skal fortolkes således, at skadereguleringsydelser som dem, der er omhandlet i hovedsagen, og som leveres af tredjemand i et forsikringsselskabs navn og for dettes regning, ikke er omfattet af fritagelsen.

 

C-584/13, Mapfre asistencia og Mapfre warranty

Sagen drejer sig om fortolkning af udtrykket "forsikringstransaktioner" i sjette momsdirektiv, nu momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra a.

EU-domstolen konkluderede, at artikel 13, punkt B, litra a), i sjette direktiv 77/388/EØF, skal fortolkes således, at en tjenesteydelse, som består i, at en erhvervsdrivende, der er uafhængig af forhandleren af et brugt køretøj, mod betaling af et fast beløb yder en garanti, der dækker mekanisk svigt, som kan ramme visse dele af dette køretøj, udgør en forsikringstransaktion, der er fritaget for moms som omhandlet i denne bestemmelse. Levering af en sådan ydelse og salget af det brugte køretøj skal principielt anses for særskilte og uafhængige ydelser, som skal betragtes særskilt i momsmæssig henseende.

 

C-224/11, BGZ Leasing sp. z o.o.

Leasingtageren var under leasingperioden eneansvarlig i tilfælde af bl.a. beskadigelse, tab samt forringelse af værdien af den leasede vare, med undtagelse af den værdiforringelse, der skyldes almindelig brug af denne vare. BGZ Leasing krævede, at de varer, som selskabet leasede ud, var forsikret. BGZ Leasing tilbød sine kunder mulighed for at yde dem en forsikring. Hvis disse kunder ønskede at benytte sig af denne mulighed, tegnede BGZ Leasing den tilsvarende forsikring hos en forsikringsgiver og viderefakturerede de pågældende kunder prisen herfor.

Domstolen fandt, at en ydelse i form af forsikring af en leaset vare og en ydelse i form af selve leasingen i princippet skal anses for særskilte og uafhængige ydelser i momsmæssig henseende. Det tilkom dog den forelæggende ret at afgøre, om de pågældende transaktioner, henset til hovedsagens konkrete omstændigheder, var så nært indbyrdes forbundet, at de skulle anses for at udgøre en enkelt transaktion, eller om de derimod udgjorde uafhængige ydelser. Givet at den forelæggende ret måtte finde, at der var tale om uafhængige ydelser, udtalte domstolen, at når en leasinggiver selv forsikrer den leasede vare og viderefakturerer leasingtageren de nøjagtige omkostninger ved forsikringen, udgør en sådan transaktion under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede en forsikringstransaktion i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a).

Dommen ændrer således ikke ved den praksis, der følger af kendelsen i SKM2001.236.LSR.

C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH

En overdragelse mod vederlag af en portefølje af livsgenforsikringskontrakter, som skete mellem det overdragende selskab og selskabet S, og som bestod i sidstnævntes betaling af en pris for erhvervelsen af de nævnte kontrakter, besad ikke de nødvendige kendetegn ved en forsikringstransaktion.

Om dommen, se også afsnit D.A.6.2.1.3 Kort om særregler.

C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik

Tjenesteydelser i form af vejhjælp, som et organ forpligter sig til yde sine abonnenter mod disses indbetaling af et fast årligt bidrag, i tilfælde af udløsning af risikoen for skade eller ulykke, der blev dækket af dette organ, var omfattet af begrebet »forsikringstransaktioner« i 6. direktiv og derfor momsfritagne.

Se SKM2007.620.SKAT, hvor SKAT kommenterer konsekvenserne af C-13/06.

C-8/01, Taksatorringen

En forening leverede taksation af motorkøretøjsskader til sine medlemmer, som var forsikringsselskaber. Ydelsen udgjorde hverken forsikringstransaktioner eller tjenesteydelser i forbindelse med disse transaktioner, som udføres af forsikringsmæglere eller forsikringsformidlere. Ydelserne blev derfor anset for momspligtige.

Dommen er ligeledes relevant for fortolkningen af ML § 13, stk. 1, nr. 19. Se D.A.5.19.

C-349/96, Card Protection Plan

CPP tilbød mod vederlag kreditkortkunder en ordning, der havde til formål at begrænse det økonomiske tab og de ulemper, som kunderne ville blive udsat for, hvis deres kreditkort eller visse andre genstande, som fx bilnøgler, pas eller forsikringspolicer, blev stjålet eller bortkom. CPP havde ved tegning af en forsikring hos et forsikringsselskab opnået en en bloc-dækning, for så vidt angik kortbeskyttelsesordningens regler om erstatning til kortkunder, hvis kreditkort er blevet stjålet eller er bortkommet. EU-domstolen kom frem til, at CPPs virksomhed var momsfritaget forsikringsvirksomhed.

 

Landsretsdomme

TfS1996.118Ø

Et selskab, der drev virksomhed som forsikringsagentur og administrerede de heraf følgende police- og skadesporteføljer, indgik en samarbejdsaftale med to forsikringsselskaber om, mod vederlag i form af provision, at varetage police- og skadeadministration og økonomifunktionen for de to forsikringsselskaber. Ordningen omfattede tillige bl.a. en agenturaftale, hvorved selskabet bemyndigedes til mod tegningsprovision at tegne forsikringer. De af samarbejdsaftalen omfattede administrative ydelser var momspligtige.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2003.303.LSR

Et fagforbund var momsfritaget af administrationshonorarer modtaget af et forsikringsselskab i forbindelse med administration af en gruppeulykkesforsikring og familieforsikring for medlemmerne samt af et månedligt honorar opkrævet hos medlemmerne.

 

SKM2001.236.LSR

Et selskab udleasede aktiver til erhvervskunder. Selskabets opkrævning af forsikringsbeløb i forbindelse hermed ansås i forhold til leasingydelsen for selvstændige ydelser, der var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 10.

 

Skatterådet

   

SKM2017.711.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørgers salg af en forsikring, der dækker pludselige uforudsete fejl på solgte biler er momsfri. Momsfritagelsen gælder både når forsikringsaftalen er indgået mellem bilkøberen og forsikringsselskabet med Spørger som formidler, og når forsikringsaftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen.

Skatterådet bekræfter samtidig,

 • at Spørgers reparation af bilkøberens bil dækket af forsikringen, ikke skal anses som en leverance mod vederlag af momspligtige varer og ydelser til forsikringsselskabet, når forsikringsaftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen, og Spørger har genforsikret sig i et forsikringsselskab. Spørger har derfor ikke fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil,
 • at Spørger har fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil omfattet af den almindelige reklamationsret, selv om Spørger har dækket sig af via et forsikringsselskab,
 • at Spørger ikke har fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil dækket af forsikringen, hverken når Spørger har indgået forsikringsaftalen med bilkøberen, eller når forsikringsselskabet har indgået forsikringsaftalen med bilkøberen, og
 • at Spørger har fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil omfattet af en udvidet reklamationsret, når Spørger har solgt bilen med udvidet reklamationsret uden særskilt betaling herfor.
 

SKM2017.536.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en aftale med spørger om et abonnement, hvorefter spørger mod et fast årligt beløb påtager sig at rydde sne, når og hvis der opstår behov herfor, er udtryk for en forsikringslignende ordning, som er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 10.

 

SKM2017.30.SR

Skatterådet kan bekræfte, at følgende ydelser kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement:

 • levering af vejhjælp
 • fri lapning
 • fri reparation af stenslag i rude
 • fri lånebil ved hændelige begivenheder

Skatterådet kan ikke bekræfte, at følgende ydelser kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement:

 • fri adgang til batteritjek
 • test af batteri før vinteren
 • fri adgang til skifte mellem sommer- og vinterhjul

Skatterådet kan bekræfte, at følgende ydelser skal betragtes som selvstændige momspligtige ydelser:

 • dækopbevaring
 • fri pæreskift
 • fri sprinklervæske
 • en månedlig bilvask

Skatterådet kan endelig bekræfte, at når der betales et samlet vederlag for et vejhjælpsabonnement og dette inkluderer både momspligtig og momsfri ydelser, skal der foretages en fordeling af vederlaget. Når virksomheden ikke leverer ydelserne særskilt skal fordelingen ske efter den omkostningsbaserede metode, hvor vederlaget skal fordeles på leverancerne efter de faktiske omkostninger for hver bestanddel.

 

SKM2017.23.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at følgende ydelser kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement:

 • to årlige serviceeftersyn
 • lovpligtigt bilsyn
 • månedlig bilvask
 • to årlige hjulskift
 • dækopbevaring

Skatterådet kan bekræfte, at:

 • reparation af stenslag i bilens forrude, kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement,

 • vejhjælpsydelser i form af starthjælp, nødreparationer, punktering og døroplukning kan leveres momsfrit, selv om vejhjælpsabonnementet ikke omfatter bugsering og fritrækning,

 • når der betales et samlet vederlag for et vejhjælpsabonnement, og dette inkluderer både momspligtige og momsfri ydelser, skal der foretages en fordeling af vederlaget. Når virksomheden ikke leverer ydelserne særskilt skal fordelingen ske efter den omkostningsbaserede metode, hvor vederlaget skal fordeles på leverancerne efter de faktiske omkostninger til hver bestanddel,

 • der i det første kalenderår kan foretages en begrundet skønsmæssig fordeling af vederlaget mellem de momspligtige og momsfri leverancer, og

 • fordelingen af vederlaget mellem momspligtige og momsfri leverancer i de efterfølgende kalenderår kan ske på baggrund af fordelingen af de faktiske omkostninger i det foregående kalenderår.

Skatterådet afviser at svare på, om der skal foretages en efterregulering, hvis den faktisk konstaterbare udnyttelsesgrad ved kalenderårets udgang adskiller sig væsentligt fra den skønsmæssigt fastsatte udnyttelsesgrad ved kalenderårets begyndelse.

 

SKM2016.416.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers aftale med et forsikringsselskab om for en fast periodisk betaling at levere assistance til forsikringsselskabets kunder i tilfælde af f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade kan anses som forsikringsvirksomhed omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 10.  

SKM2015.638.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørgers ydelser i henhold til indgåede serviceaftaler delvist må anses for forsikringsydelser omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 10. Rådet kan dog ikke bekræfte, at Spørger kan anvende en fordelingsnøgle svarende til 45/55.  

SKM2013.766.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger skal opkræve moms af den samlede leasingbetaling i følgende tilfælde: 
 • Når leasingaftalen indeholder en ikke-obligatorisk forsikring af leasinggenstanden, hvis (i) forsikringselementet indgår i den samlede leasingbetaling med en pris svarende til den pris, som spørger samtidig bliver opkrævet af forsikringsgiver, (ii) forsikringselementets andel af den samlede leasingbetaling udspecificeres på fakturaen til slutkunden.
 • Når leasingaftalen indeholder en forsikring af leasinggenstanden, hvis (i) forsikringselementet indgår i den samlede leasingbetaling med en pris, der overstiger den pris, som spørger samtidig bliver opkrævet af forsikringsgiver, (ii) forsikringselementets andel af den samlede leasingbetaling udspecificeres på fakturaen til slutkunden.
 • Når leasingaftalen indeholder en forsikring af leasinggenstanden, hvis (i) forsikringselementet indgår i den samlede leasingbetaling med en pris, der overstiger den pris, som spørger samtidig bliver opkrævet af forsikringsgiver, (ii) forsikringselementets andel af den samlede leasingbetaling ikke bliver udspecificeret på fakturaen til slutkunden.
 

SKM2009.440.SR

Skatterådet har bekræftet, at en modtaget garantibetaling fra et inkassofirma i tilfælde, hvor inkassofirmaet ikke kunne inddrive fordringen, var momsfri forsikringsudbetaling.