Dato for udgivelse
07 Jun 2011 13:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Mar 2011 10:34
SKM-nummer
SKM2011.396.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 45C-1648/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Tab, igangværende, arbejder, proces
Resumé

H1 ApS havde i sin selvangivelse for indkomståret 2001 medtaget indtægter på 913.927,- kr. vedrørende igangværende arbejder.

Selskabet nedlagde påstand om, at beløbet var fradragsberettiget ved indkomstopgørelsen for 2005, idet beløbet var tabt.

Retten fandt ikke, at selskabet havde dokumenteret, at beløbet var tabt. Retten henså herved til, at der ikke var fremlagt dokumentation for, at de aftaler, der lå til grund for det indtægtsførte beløb, ikke blev til noget og ikke førte til en honorarbetaling. Endvidere lagde retten vægt på, at selskabets revisor oprindelig havde oplyst, at de igangværende arbejder var medtaget ved en fejl og siden, at de var medtaget efter selskabets anmodning, ligesom det under hovedforhandlingen blev forklaret, at tabet vedrørende en del af beløbet allerede blev konstateret i indkomståret 2004.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Retten gav heller ikke selskabet medhold i en påstand om genoptagelse af skatteansættelsen for 2001, idet Landsskatteretten ikke havde behandlet dette indkomstår.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.A.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.B.2.6.2.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 A.A.8.2.3
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 A.A.8.2.3.11
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 A.A.10.3.3
Redaktionelle noter

Anket til landsretten og efterfølgende afvist

Parter

H1 ApS
(Advokat Simon B. Clark)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

H. Fog-Petersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøger, H1 ApS, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgers skatteansættelse for 2005 genoptages, subsidiært, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers skatteansættelse for 2001 genoptages.

Sagsøgte har påstået frifindelse for sagsøgers principale påstand og principalt afvisning og subsidiært frifindelse over for den subsidiære påstand.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Landskatteretten har i kendelse af 9. december 2009 udtalt

"...

Klager: H1 ApS

Indkomstår: 2005

Klage over: SKATs afgørelse af 18. februar 2009. Klagen vedrører genoptagelse af skatteansættelsen.

Indkomståret 2005

Skattecentret har ikke imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse vedrørende tab på igangværende arbejde på 913.927 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen

...

Møde mv.

...

Generelle oplysninger

H1 ApS's (selskabet) hovedaktivitet er at drive finansiel rådgivning indenfor virksomheds- og ejendomssalg. Selskabets omsætning er i indkomståret 2005 opgjort til 2.355.868 kr. og årets resultat til 967.000 kr. før underskudfremførsel. I revisionspåtegning af 4. maj 2006 fremgår under "forbehold", at revisor ikke har mulighed for at bedømme et skattekrav (450.000 kr.) som er nævnt under note 5 i årsrapporten.

Sagens oplysninger

Selskabet opgjorde i forbindelse med indsendelse af selvangivelse og årsregnskab for indkomståret 2001 en samlet omsætning på 1.131.088 kr., hvoraf igangværende arbejde udgjorde 913.927 kr. Selskabet er sambeskattet med datterselskabet ApS H1.1,

Ved agterskrivelse af 16. februar 2005 foretog selskabsbeskatningen en korrektion af selskabets fradrag for fremførte underskud for bl.a. indkomståret 2001. Endelig afgørelse blev foretaget af selskabsbeskatningen den 30. marts 2005 i overensstemmelse med den tidligere varslede ændring. Selskabets selvangivne sambeskatningsindkomst på 783.577 kr. før fremførsel af underskud blev reduceret med 86.057 kr., som udgjorde fradrag for fremført underskud. Den ansatte skattepligtige sambeskatningsindkomst blev herefter opgjort til 697.520 kr.

Selskabets revisor anmodede den 22. august 2005 selskabsbeskatningen om genoptagelse af bl.a. skatteansættelsen for indkomståret 2001.

Selskabsbeskatningen imødekom ikke anmodningen. Denne afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten.

Ved kendelse af 11. juli 2007 stadfæstede Landsskatteretten selskabsbeskatningens afgørelse. Retten tiltrådte dels, at selskabets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2001 var indgivet efter udløbet af fristen i dagældende skattestyrelseslovs § 34, stk. 2 om ordinær genoptagelse, dels at anmodningen om ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldte de stillede betingelser i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 2 og 5 eller de øvrige bestemmelser i § 35, stk. 1. Retten fandt endvidere, at selskabet måtte anses for at have været i besiddelse af det materiale/oplysninger, der havde dannet baggrund for genoptagelsesanmodningen i mere end 6 måneder før indsendelse af anmodningen, jf. dagældende skattestyrelseslovs 35, stk. 2, og at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde en genoptagelse.

Den 9. juli 2008 har selskabet anmodet skattecentret om genoptagelse af indkomståret 2005 som følge af tab på igangværende arbejder på 913.927 kr. I den forbindelse anmodede skattecentret selskabet om at indsende dokumentation for tabet, idet beløbet udgjorde det samme beløb som var afgjort af Landsskatteretten for indkomståret 2001. Som dokumentation for tabet indsendte selskabet 5 bilag med dateringer i tidsintervallet 5. juli 1995 - 27. marts 2001.

I forbindelse med et møde mellem selskabet og selskabsbeskatningen den 2. december 2008 blev det aftalt, at selskabet skulle indsende dokumentation for det fornødne sammenhæng mellem igangværende arbejder i 2001 på 913.927 kr. og en entreprise, der blev afsluttet i 2005. Sagen blev herefter udsat på selskabets indsendelse af en uddybende redegørelse senest primo 2009 for sammenhængen mellem indsendte bilag og indtægtsførelsen i 2005.

Den 14. januar 2009 fremsendte selskabets direktør følgende redegørelse:

"...

Vi har betalt kr. 433.519,00 i skat (2/10 & 3/10-2006) af en indkomst på 913.927,00 i 2001, en indtægt som aldrig materialiserede sig for os. Vi betragter den indbetalte skat af denne fiktive indtægt som forudbetalt skat, altså et skatteaktiv.

Jeg må derfor anmode om at H1 ApS tilgodeses dette aktiv. Såfremt dette ikke kan accepteres anmoder vi om et nyt møde.

..."

Den 18. februar 2009 traf SKAT afgørelse i sagen vedrørende indkomståret 2005. Denne afgørelse er påklaget til Landsskatteretten.

SKATs afgørelse

Selskabets anmodning om genoptagelse kan ikke imødekommes. Selskabet har ikke indsendt en fyldestgørende redegørelse for sammenhængen mellem de indsendte bilag og selskabets indtægtsførelse for indkomståret 2005, og det har derfor ikke været muligt at konstatere et tab i indkomståret 2005 på. 913.927 kr. Selskabet har udelukkende indsendt oplysninger om, at beløbet vedrører igangværende arbejder for indkomståret 2001.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at indkomstansættelsen for indkomståret 2005 genoptages, og at der godkendes fradrag for tab på 913.927 kr. Subsidiært er nedlagt påstand om, at der for 2005 godkendes et fradrag for tab på GBP 55.000 kr. (omregnet til DKK). Mere subsidiært er nedlagt påstand om, at selskabets skatteansættelse for indkomståret 2001 genoptages.

Til støtte for den principale påstand er henvist til, at selskabets hovedanpartshaver i brev af 15. maj 2002 til selskabets daværende revisor har oplyst, at de selvangivne igangværende arbejder for indkomståret 2001 har vedrørt 3 projekter, som der var indgået kommissionsaftaler angående:

1. G1 A/S - GBP 10.000

2. G2 A/S - GBP 10.000

3. G3 - GBP 55.000

Samlet har beløbet udgjort GBP 75.000, omregnet til 913.927 kr. efter gældende kurs. Der henvises til fremlagte kommissionsaftaler vedr. G1 A/S og G2 A/S af henholdsvis 27. marts 2001 og 18. august 2000 samt til kopi af kontrakt af 6. juni 1997 angående G3, der skal ses i sammenhæng med indsendt kommissionsaftale af 10. august 2001. Selskabet har således betalt skat af et beløb i forventning om, at der senere ville kunne henføres en reel indtægt til de enkelte aftaler. Selskaber har arbejdet på vilkårene "No Cure - No Pay".

De to kommissionsaftaler med G1 A/S og G2 A/S har ikke materialiseret sig i en egentlig indkomst. G1 A/S blev i 2004 solgt til det tyske selskab G4, og G2 A/S blev i 2005 solgt til den svensk baserede private fond G5.

Der kan ikke fremlægges dokumentation for salget af G1 A/S i form af salgsdokumenter, men salget fremgår af diverse avisartikler mv. Ingen af de to aftaler har således udmøntet sig i en indtægt til selskabet, hvorfor selskabet følgelig i 2005 har konstateret tab på igangværende arbejder.

For så vidt angår kommissionsaftalen med G3 har denne udmøntet sig i, at selskabet blev involveret i et salg af ejendommen ...1. Ejendommen er kategoriseret indenfor "care for the elderly", og er en del af det virksomhedsområde, som vedrører kommissionsaftalen med G3. I indkomståret 2005 har selskabet oppebåret et honorar på 2.320.000 SEK ekskl. moms, jf. kopi af faktura. Honoraret er indtægtsført og selvangivet i 2005. Honoraret blev oppebåret på baggrund af en række forhandlinger, møder o.a. Der henvises til bilagsmateriale, der beskriver tidspunkt og indhold af de forudgående arbejdsmæssige handlinger. Beløbet på GBP 55.000 vedrørende G3, som allerede har været medregnet ved selvangivelsen for 2001, har ikke været modregnet i selskabets honorar på 2.320.000 SEK.

Selskabets forretningskoncept forudsætter, at en tidligere indgået aftale vil kunne føre til etablering af nye kontakter/aftaler. Dette kan på et tidspunkt føre til yderligere indkomst for selskabet, idet der så bliver indgået en ny og indtægtsgivende aftale. Den aftale som ligger til grund for den opnåede omsætning på de ca. 2,3 mio. SEK i 2005 er således kun blevet realiseret på baggrund af kommissionsaftalen til GBP 55.000. Dette formuegode må derfor være anvendt og forbrugt i indkomståret 2005, hvorfor det også er i dette år, der skal gives fradrag for beløbet.

Realiteten er således, at selskabet i 2001 har betalt skat af en indtægt, det ikke har haft. Selvom der måtte være tvivl om opgørelsen og størrelsen af indkomsten i 2001, hvor de igangværende arbejder er selvangivet, er det de samme beløb, som der nu ønskes fradrag for.

Der henvises til, at såfremt det i 2001 var blevet anerkendt, at selskabet havde et fradragsberettiget tab på GBP 75.000 eller 913.927 kr. ville det alene være et spørgsmål om, hvornår aktiver kunne anses for at være forbrugt. Af Østre Landsrets dom gengivet i SKM2006.84.ØLR fremgår, at

"...

der ikke ved opgørelsen af skattepligtig indkomst er pligt til at medtage avancer, der ikke kan realiseres, og som der ikke er erhvervet ret til.

..."

På den baggrund må konstateres, at der tilsvarende først er mulighed for at fradrage et tab, når det er konstateret.

Hvis selskabet ikke indrømmes fradragsret for de konstaterede tab så er selskabet de facto blevet beskattet af en fiktiv indkomst i 2001. En sådan situation er selvsagt ikke i overensstemmelse med selve grundlaget for skattelovgivningen, hvor netop indtægter beskattes og tab (forbrug) tilsvarende kan fradrages. Såfremt Landsskatteretten ikke finder, at der kan gives fradrag i indkomståret 2005, hvor tabene er realiserede, må det medføre, at hele skatteansættelsen for indkomståret 2001 skal genoptages. Der henvises yderligere til selskabets brev af 10. august 2008 til skattecentret

I forbindelse med ligningen af selvangivelsen for indkomståret 2001 har skattemyndighederne ikke været opmærksom på, at der i selskabets regnskaber og således ved opgørelsen af igangværende arbejder var sket et principskifte. Det var på daværende tidspunkt en forudsætning for et sådant principskifte, at der forud var indhentet tilladelse fra Skatterådet. En sådan tilladelse til principskifte var ikke indhentet. Derfor har ligningen for 2001 været foretaget ukorrekt og ikke på fyldestgørende grundlag. Af denne grund skal selskabet have lejlighed til at få genoptaget skatteansættelsen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb skal fremlægge nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Selskabet har den 9. juli 2008 anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2005. Anmodningen er således indgivet inden udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 om ordinær skatteansættelse.

Selskabet har ikke fremlagt ny dokumentation, der kan begrunde en genoptagelse af skatteansættelsen. Et tab er fradragsberettiget, når det er konstateret og kan gøres endeligt op, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. De fremlagte aftaler dokumenterer ikke i tilstrækkelig grad, at der har været et tab på igangværende arbejder i det påklagede år. Der er herefter ikke grundlag for at pålægge skattecentret at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2005, idet det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at den oprindeligt selvangivne skatteansættelse ikke er opgjort på et korrekt grundlag

Landsskatteretten har ikke kompetence til i forbindelse med behandlingen af en påklaget ansættelse for indkomståret 2005 at tage stilling til en ansættelse/afgørelse for indkomståret 2001 jf. den nedlagte mere subsidiære påstand.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

..."

Der er under sagen afgivet vidneforklaring af A og af revisor JV.

Vidnet A har som vidne forklaret, at han er uddannet civilingeniør og har taget en magistergrad. Han har i mange år drevet en virksomhed med salg af ejendomme og virksomheder på vilkåret no cure no pay.

En salgsaftale løber normalt indtil 10 år. I 1990´erne begyndte han at beskæftige sig med vindmølleindustrien. Det førte ham til at indgå aftalen om salg med G1 og siden med G2. Han gennemfører mellem 5-10 % af handlerne.

Foreholdt bilag 4 har vidnet forklaret, at det er ham, der har udfærdiget aftalen. Vidnet har vedrørende bilag 5 forklaret, at han først kan oplyse navnet, når aftalen er i hus, derfor er navnet G1 anført efter underskriften, ellers kunne parterne undvære vidnets bistand.

Vidnet har vedrørende bilag 6 forklaret, at det er en følge af vidnets samarbejde med G3. Men aftalen førte ikke til noget idet modparten ikke længere ønskede at være beskæftiget i det marked.

Salærtaksten var resultatet af en forhandling.

Vidnet har vedrørende bilag 7 forklaret at den aftale blev heller ikke til noget, fordi direktør SL rejste fra firmaet. Det er ham, der har skrevet med håndskrift på dokumentet. G6 standsede deres kontrakter.

Også her var aftalen no cure no pay, selv om det ikke er anført i kontrakten, og sagsøger har ikke sendt nogen regning til selskabet for det arbejde, han har udført.

Foreholdt at NK optog udeståendet i selvangivelsen for 2001, har vidnet forklaret, at beløbet fremkom som et muligt honorar, der ville komme hjem efter et par år. Beløbet er skønsmæssigt fastsat.

Vidnet har vedrørende aftalen i bilag 4 forklaret, at han ikke fik nogen direkte underretning om, at aftalen ikke blev til noget. Han fik sine oplysninger fra medierne, når de forskellige aktiver blev solgt til anden side. Det var i 2005.

Vidnet har vedrørende aftalen i bilag 5 forklaret, at G1 blev solgt til et andet selskab, også her blev han klar over resultatet via medierne. Det var i november 2004.

Vidnet har vedrørende bilag 6 og 7 forklaret, at det var mange projekter, det drejede sig om. Det var ved bilag 9, han blev klar over, at projekterne ikke blev til noget. Men han havde kontakt med NJ vedrørende andre projekter.

Som vidne fremstod revisor JV, der forklarede, at han i 30 år har drevet et enkeltmandsfirma fra sin hjemmeadresse.

Han blev tilknyttet H1 ApS fra 2003, og det er han stadigvæk. Han rådgiver således A om skatteretslige spørgsmål.

Han indsendte begæringen om genoptagelse af skatteansættelsen for 2001, fordi det viste sig, at der var optaget en forkert post vedrørende igangværende arbejder. Det havde han tidligere haft succes med for andre f.eks. håndværkere. Vidnet kunne ikke se, hvorfor hans forgænger havde optaget posten i selvangivelsen.

Det er vidnet, der fremsendte genoptagelsesanmodningen for 2001 bilag C. Han indsendte en genoptagelsesbegæring for 2005. På den baggrund deltog han i et møde med skat jf. bilag E. Det er meget almindeligt for håndværkererhverv, men også for ingeniører og arkitekter at medtage en post i selvangivelsen vedrørende igangværende arbejder.

Men i 2005 var aktivet forbrugt, idet de til grundliggende sager var løbet ud i sandet, og en af aftalerne fra det indkomstår førte til et stort honorar, hvori der skulle ske fradrag for det allerede selvangivne beløb. Det var et honorar på ca. 2.000.000 kr. vedrørende en faktura fra 2005.

Forholdt bilag 10 har vidnet forklaret, at det ikke var nogen af de nævnte selskaber, der betalte et honorar, men et andet selskab, der "flød ud af aftalen" og med hvem, der blev indgået en aftale, betalte et honorar til sagsøger på ca. 2.000.000 kr.

Vidnet havde til mødet eller senere nok medtaget en del af aftalerne til SKAT. Men det førte dog ikke til, at de fik medhold.

Den i afgørelsen nævnte redegørelse blev fremsendt af vidnet.

Vidnet har vedrørende posten igangværende arbejder forklaret, at det er sædvanligt, at man først angiver honoraret, når aftalen er sluttet.

Vidnet har tilføjet, at værdiansættelsen er et skøn, men han kender ikke baggrunden for det, men det er et forsigtigt skøn.

Foreholdt bilag C, og at vidnet heri har anført, at det er en fejl, at beløbet blev medtaget i sagsøgers selvangivelse, har vidnet forklaret, at han på det tidspunkt ikke var bekendt med de skattemæssige bilag.

Vidnet har vedrørende dokumentation for beløbet på 913.927,00 kr. forklaret, at han har bilag 3, der er lavet som bilag til selvangivelsen. Vidnet har ikke set mere, eller fået udleveret andet materiale af NK.

Vidnet fik efterfølgende kontrakterne bilag 4-7 og et brev fra H1 til NK, hvor beløbene blev opgjort for maj 2002, og hvor der var en opstilling af de igangværende arbejder. Vidnet husker ikke brevets konkrete indhold.

Vidnet så en fotokopi fra H1s arkiver.

Sagsøger foreviste brevet, der blev fremlagt som bilag 10.

Da han besluttede at begære beløbet fratrukket i 2005, så han kontrakterne og hørte sagsøgers forklaringer, om at forretningerne ikke blev til noget. Aftalen vedrørende G2 løb ud i sandet i 2005 formentlig, fordi virksomheden, sagsøger skulle have solgt, blev solgt af et andet selskab. Han har ikke yderligere dokumentation.

Vidnet har vedrørende G1 forklaret, at tabet kunne konstateres i 2005. Foreholdt, at sagsøger har forklaret, at tabet blev konstateret i 2004, har vidnet fastholdt sin forklaring.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument af 14. februar 2011 gjort gældende, at

"...

nærværende sag omhandler spørgsmålet om sagsøgers ret til fradrag i 2005 for selvangivne indtægter i indkomståret 2001, som senere viste sig ikke at blive realiseret.

Spørgsmålet er således, om der kan ske genoptagelse af sagsøgers skatteansættelse for 2005, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

De nedlagte påstande relaterer sig til, at sagsøger i forbindelse med selvangivelsen for 2001 indleverede oplysninger om en samlet omsætning på 1.139.088 kr., hvoraf de 913.927 kr. vedrørte igangværende arbejder.

De 913.927 kr. er omregnet fra GBP 75.000 og er fordelt på 3 poster af henholdsvis GBP 10.000, 10.000 og 55.000.

En genoptagelse af sagsøgers skatteansættelse for 2005 vil således medføre en ændring af den skattepligtige indkomst med et beløb svarende til det, der er tabt i det pågældende indkomstår.

For så vidt angår den nu nedlagte subsidiære påstand, vil en genoptagelse af skatteansættelsen for 2001 ligeledes føre til en konsekvensændring af skatteansættelserne for de efterfølgende år, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Til støtte for den nedlagte principale påstand gøres det fortsat gældende,

at

sagsøger har selvangivet et beløb på 913.927 kr. i indkomståret 2001 som værdien igangværende arbejder, men har ikke modtaget dette beløb,

   

at

sagsøger har dokumenteret de selvangivne beløb.

   

at

sagsøger udførte sit arbejde i 2001 på baggrund af aftaler om og vilkår om "No Cure - No Pay", hvilket den fremlagte dokumentation viser

   

at

sagsøger har redegjort for sammenhængen mellem de selvangivne beløb og for de senere konstaterede tab.

   

at

sagsøger ikke har realiseret en indtjening på baggrund af de indtægtsførte og selvangivne beløb,

   

at

sagsøger således har betalt skat af et indtægtsført og selvangivet beløb, som ikke reelt er tjent,

   

at

sagsøger således har betalt skat af en indtægt, der ikke rent faktisk er realiseret

   

at

sådanne forhold i sagens natur ikke er i overensstemmelse med skattelovgivningen, herunder statsskattelovens § 4-6, hvor netop tjente beløb indtægtsføres og beskattes mens tab (forbrug) tilsvarende kan fradrages,

   

at

der således er fremlagt oplysninger af faktisk karakter - kommissionsaftalerne som bilag 4 til bilag 7 - der ikke tidligere er indgået i sagsbehandlingen i relation til skatteansættelsen for 2005,

   

at

skatteansættelsen for 2005 således er foretaget på et ufuldstændigt grundlag,

   

at

de nye faktiske oplysninger dokumenterer, at den tidligere foretagne skatteansættelse for 2005 er ukorrekt,

   

at

det er godtgjort, at tabet er lidt i 2005,

   

at

sagsøgers skatteansættelse for 2005 således skal genoptages, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, således at der kan ske en korrektion af de indtægtsførte, men aldrig realiserede beløb,

For så vidt angår den subsidiære påstand gøres det fortsat gældende,

at

skattemyndighederne ikke i forbindelse med ligningen af selvangivelsen for 2001 var opmærksomme på, at der var sket et principskifte i sagsøgers regnskaber,

   

at

et sådant principskifte på daværende tidspunkt krævede forudgående tilladelse fra Skatterådet,

   

at

der således er udvist myndighedsfejl, der har haft en konkret og væsentlig indflydelse på den færdige ligningsmæssige behandling og resultat af myndighedernes ligningsarbejde,

   

at

dette samlet fører til, at sagsøgers skatteansættelse for 2001 skal genoptages,

   

at

en genoptagelse af skatteansættelsen for 2001 tillige medfører, at sagsøgers skatteansættelser i de senere år, og herunder 2005, skal genoptages, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

..."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument af 29. december 2010 gjort gældende,

"...

at H1 ApS ikke i henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, har fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændret skatteansættelse for indkomståret 2005.

Som det fremgår af SKAT´s afgørelse af 18. februar 2009 (bilag E) side 1, anmodede H1 ApS den 9. juli 2008 inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, den 1. maj 2009, om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2005.

H1 ApS selvangav for indkomståret 2001 som skattepligtig indkomst bl.a. 913.927,- kr. under betegnelsen "Igangværende arbejder" jf. specifikationerne til årsregnskabet for 2001 (bilag 3), side 4, note 1.

Selskabet har ikke dokumenteret, at dette beløb er tabt i 2005 og dermed fradragsberettiget for dette indkomstår.

Herunder har H1 ApS ikke dokumenteret, at det beløb, der blev indtægtsført for 2001, 913.927,- kr., hidrører fra de kontrakter, der er fremlagt som bilag 4, 5, 6 og 7. I specifikationerne til årsregnskabet (bilag 3), side 4, note 1, er det ikke angivet, hvad beløbet vedrører, ligesom det heller ikke på anden måde kan udledes, hvad det indtægtsførte beløb dækker over eller i øvrigt, hvordan det fremkommer.

H1 ApS har heller ikke dokumenteret sin påstand om, at de omstridte beløb er tabt, herunder heller ikke at et fradragsberettiget tab måtte være lidt i indkomståret 2005. Selskabet har intet fremlagt, der viser, eller bare sandsynliggør, at der på noget tidspunkt er lidt et tab på det for 2001 indtægtsførte beløb. Selskabet har som nævnt end ikke dokumenteret, hvad det indtægtsførte beløb vedrører og som en naturlig konsekvens heraf heller ikke dokumenteret et tab herpå.

3.2 H1 ApS subsidiære påstand

Til støtte for Skatteministeriets principale påstand om afvisning gøres det gældende, at Landsskatteretten i kendelsen af 9. december 2009 (bilag 1) ikke har prøvet eller afvist spørgsmålet, om H1 ApS kan få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 2001. Landsskatteretten har alene prøvet, om der kan ske genoptagelse af indkomståret 2005. Selskabet kan derfor ikke få domstolenes prøvelse af den subsidiære påstand om genoptagelse af indkomståret 2001.

Landsskatteretten foretog derimod en prøvelse af selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2001 i kendelsen af 11. juli 2006 (bilag D). Tremånedersfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, for at indbringe denne kendelse for domstolene, er imidlertid for længst sprunget.

H1 ApS kan ikke omgå tremånedersfristen ved under indbringelsen af kendelsen vedrørende 2005 (bilag 1) at inddrage indkomståret 2001 for domstolene. I givet fald måtte selskabet have indbragt kendelsen i bilag D rettidigt inden for tremånedersfristen.

Til støtte for den subsidiære påstand om frifindelse gør Skatteministeriet gældende, at H1 ApS ikke i henhold til skatteforvaltningslovens § 27 har krav på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2001.

Selskabet har ikke specifikt peget på, hvilken af de under 1) - 8) nævnte muligheder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, der skulle kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Skatteministeriet gør gældende, at ingen af de omhandlede muligheder kan føre til ekstraordinær genoptagelse.

Herunder bestrider Skatteministeriet, at der foreligger sådanne "særlige omstændigheder", der kan føre til ekstraordinær genoptagelse i medfør af § 27, stk. 1, 8).

H1 ApS har ikke godtgjort, at det omstridte beløb på 913.927,- kr. ikke skal medregnes til selskabets indkomst for 2001. I overensstemmelse med selskabets selvangivelse må det tværtimod lægges til grund, at beløbet netop skal medregnes til den skattepligtige indkomst for 2001. Over for at beløbet er selvangivet, foreligger der intet der godtgør, endsige sandsynliggør, at beløbet ikke skulle have været indtægtsført.

Selvom det i øvrigt havde været tilfældet, ville det ikke have været tilstrækkeligt til at opnå ekstraordinær genoptagelse.

Med henvisning til replikken, side 6, bestrider Skatteministeriet, at der er udvist myndighedsfejl, herunder at sådanne fejl i givet fald skulle kunne føre til, at der skal ske ekstraordinær genoptagelse.

Særligt hvad angår H1 ApS' synspunkt om, at selskabet for indkomståret 2001 foretog principskifte ved at indtægtsføre igangværende arbejder, bemærkes det som udgangspunkt, at selskabet ikke har godtgjort, at der ikke i tidligere indkomstår blev medregnet igangværende arbejder og derfor heller ikke har godtgjort, at der blev skiftet princip i 2001.

I øvrigt har H1 ApS som anført ovenfor under pkt. 3.1 end ikke godtgjort, hvad det indtægtsførte beløb på 913.927,- kr. dækker over. Det er derfor heller ikke godtgjort, at der er tale om igangværende arbejder og heller ikke derfor, at der foreligger et principskifte.

Uanset at H1 ApS måtte have skiftet princip for indkomståret 2001, og uanset at dette krævede tilladelse fra det daværende Ligningsråd, jf. Ligningsvejledningen 2001, afsnit E.B.2.6.2.1, og at tilladelsen ikke er givet, kan det ikke føre til, at selskabets skatteansættelse for 2001 skal genoptages. En sådan fejl vil alene bero på selskabets egne forhold.

I den situation må den nuværende skatteansættelse for indkomståret 2001 i øvrigt under alle omstændigheder lægges til grund, jf. lignende situationer i SKM2003.413.HR og SKM2004.409.HR.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagsøger har i sin selvangivelse for indkomståret 2001 medtaget indtægter vedrørende nogle igangværende arbejder.

Sagsøger har under hovedforhandlingen forklaret, at posterne vedrører forventede honorarer i forbindelse med nogle indgåede aftaler om salg af virksomheder m.v.

Sagsøger har forklaret, at aftalerne ikke blev gennemført og i overensstemmelse med aftalernes bestemmelse om "no cure no pay", havde han ikke krav på honorar for sin indsats.

Sagsøger har ikke fremlagt anden dokumentation for, at aftalerne ikke blev til noget, og retten finder således ikke, at sagsøger har løftet sin bevisbyrde for, at aftalerne ikke førte til en honorarbetaling.

Retten har endvidere lagt vægt på, at sagsøgers revisor oprindelig havde oplyst, at fordringerne var medtaget ved en fejl og siden, at beløbene var medtaget efter sagsøgers anmodning, men at de i 2001 forventede indtægter udeblev, og at skatteansættelsen derfor skulle genoptages.

Hertil kommer, at det under hovedforhandlingen blev forklaret, at tabet vedrørende den ene indtægtspost allerede blev konstateret i indkomståret 2004.

Der er herefter en sådan usikkerhed om kravet, at sagsøgte vil være at frifinde for sagsøgers principale påstand.

Da spørgsmålet om genoptagelse af skatteansættelse for indkomståret 2001 ikke er blevet behandlet i landskatterettens kendelse, tager retten sagsøgtes afvisningspåstand til følge.

Efter sagens udfald findes sagsøger at burde betale omkostninger til sagsøgte. Beløbet udgør 37.500 kr. og vedrører delvis dækning af udgiften til advokatbistand

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøger, H1 ApS, sagens omkostninger til sagsøgte med kr. 37.500