Dato for udgivelse
08 jun 2011 09:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 maj 2011 10:32
SKM-nummer
SKM2011.398.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-001989
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning, Ipad, flere multimedier, lønomlægning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en tablet, som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy er en ny type multimedie, der kan omfattes af multimediebeskatningen.

Skatterådet bekræfter videre, at en sådan type multimedie særskilt kan indgå i en lønomlægning, såfremt de herom gældende betingelser i øvrigt er opfyldt.

Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at en tablet og en bærbar Pc er så forskellig i deres egenart, at begge multimedier kan indgå i en lønomlægning uden særskilt beskatning af den ene af enhederne såfremt der ikke foreligger et særligt arbejdsmæssigt behov for begge typer multimedier.

Hjemmel
Ligningsloven § 16, stk. 12
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Skatteministeriets Juridiske vejledning, afsnit C.A.5.2.

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at spørgers medarbejdere i forbindelse med ny kontantlønnedgang omfattende nedennævnte produkter, vil blive omfattet af multimediebeskatningen?
  2. Kan det bekræftes, at en Tablet og en bærbar Pc er at betragte som så forskellige i deres egenart, at den samme medarbejder kan vælge begge dele i en kontantlønnedgang uden at blive særskilt beskattet af den ene af enhederne?

Svar:

Ad. 1: Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse.
Ad. 2: nej, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at tilbyde deres medarbejdere et større udvalg af forskellige multimedier, som Pc; stationær og bærbar, mobiltelefoner, tablets, og printere igennem en kontantlønnedgang.

Det er meget vigtigt at spørgers medarbejdere har mulighed for at arbejde når det passer dem bedst, og at de har mest mulig fleksibilitet.

Spørgers medarbejdere opfordres hermed til, at følge med i den teknologiske udvikling og har mulighed for at lære anvendelsen af de forskellige medier. 'efterhånden som medarbejderne bliver bekendt med nye teknologier og f.eks. anvendelsesmulighederne i Iphone og Ipad begynder de også at integrere disse medier og muligheder i deres arbejde.

IPhone4, Ipad og bærbare Pc har overlappende teknologier og muligheder, men samtidig så er deres anvendelsesmuligheder i spørgers øje indbyrdes meget forskellige, og kan derfor ikke substituere hinanden.

En IPhone4 er en mobiltelefon, og et bærbart multimedieværktøj, men den har slet ikke de egenskaber som Ipad og den bærbare Pc har.

En Ipad er vel en bærbar PC i specialist form. Altså kan den nogle få af de ting, som den bærbare Pc kan. Den begrænsede anvendelsesmulighed og kapacitet har muliggjort et meget handy design, og gjort den meget let transportabel. Desuden har den en stor touch-screen skærm, der giver Ipad'en nogle meget specifikke anvendelsesmuligheder som den bærbare Pc ikke har.

Den bærbare Pc kan de fleste af de ting som en IPad kan, men pga. deres forskellige design og kapacitet, har de to meget forskellige anvendelsesmuligheder.

F.eks. er det muligt at anvende en Ipad eller en IPhon4 til tekstbehandling, men det er langsommeligt og ukomfortabelt, hvorfor den bærbare Pc vil blive brugt til større tekstbehandling, mens en Ipad vil være nemmere at have med f.eks. i toge, hvor man kan sidde og arbejde til og fra arbejde eller på vej til møder.

Det er spørgers opfattelse, at de tre enheder beskrevet ovenfor er så forskellige i deres anvendelsesmuligheder, at de ikke kan substituere hinanden uden uhensigtsmæssig gene.

Den påtænkte kontantlønnedgang ønskes tilbudt til medarbejderne pr. 1. februar 2011.

Endvidere er det ønsket, at medarbejderne anvender de tilbudte medier både privat og arbejdsmæssigt.

Spørger har endvidere oplyst følgende om de faktiske forhold:

..."De nævnte multimedier vil både være til rådighed på arbejdspladsen og i hjemmet samt at medarbejderne i dag har stationære Pc'er til rådighed på arbejdspladsen, og op mod halvdelen af medarbejderne har tillige en arbejdsmobiltelefon til rådighed, som kan anvendes overalt.

Videre oplyser spørger, at virksomheden ønsker at drage erhvervsmæssig nytte af den teknologiske udvikling og dermed de nye teknologiske værktøjer, som løbende kommer på markedet. Det er spørgers ønske, at medarbejdernes interesse og evner indenfor brugen af disse nye teknologiske virkemidler vil gavne og hjælpe virksomheden med at nå sine økonomiske mål på sigt. Det er således klart i spørgers interesse, at medarbejderne igennem deres interesser driver den teknologiske udvikling fremad i virksomheden. Overordnet set kan medarbejderne udføre deres nuværende arbejdsopgaver i virksomheden med de tekniske virkemidler, som der stilles til rådighed fra virksomheden i dag.

Det er målet, at alle de multimedier, som virksomheden udbyder i ordningen, skal kunne medbringes og anvendes både erhvervsmæssigt og privat.

Årsagen til, at medarbejderne selv skal betale for de nævnte multimedier er flere:

·         Det vurderes, at det på kort sigt er medarbejdernes interesse, der bliver tilgodeset med den diskuterede ordning

·         Multimedierne øger medarbejderens personlige fleksibilitet

o   F.eks. kan referater eller oplæg vedrørende kundemøder skrives på vej til/fra arbejde

·         Medarbejderne skal have mulighed for at anvende multimedierne i privatsfæren, da det vurderes, at den tid, medarbejderne, i deres fritid, anvender til at lære de nye multimedier at kende, på sigt, også gavner virksomheden.

Virksomhedens omkostninger ved at oprette og administrere den diskuterede ordning vurderes, at være en investering i fremtidens arbejdsplads..."

Endelig har spørger oplyst, at det ikke er hensigten, at medarbejderne skal have "hele pakken", dvs. alle de omhandlede multimedier, men vælge de multimedier, der passer til den enkeltes behov. Det er således ikke tanken, at medarbejderne skal have 2 mobiltelefoner, eller både en stationær og en bærbar Pc. De medarbejdere, der i forvejen har mobiltelefon, kan alene vælge den udskiftet såfremt den tekniske og/eller fysiske stand gør en nødvendig udskiftning nært forestående.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I begrundelserne for SKM2010.397.SR skrives bl.a. "Af SKM2009.687.SR fremgår at...

..."I den foreliggende sag er der ikke tale om, at de bærbare computere har forskellige funktionaliteter. Der er heller ikke tale om, at der rådes over flere boliger. Begrundelsen er ifølge spørger, at der er et arbejdsmæssigt behov for at medarbejderne har en yderligere bærbar computer stillet til rådighed udover de 2 der i forvejen er stillet til rådighed. Dette skyldes, at computer nr. 3 skal kunne anvendes til øvrige erhvervsmæssige og private formål. Dette er yderligere oplyst, at bærbar computer nr. 3, ligesom bærbar computer nr. 2 anskaffes via en kontantlønnedgang hos medarbejderen..."

Heraf udleder spørger, at det er væsentligt at de forskellige multimedier har forskellige funktionaliteter, hvilket de efter spørgers opfattelse har.

I begrundelsen for SKM2010.397.SR skrives bl.a.:

..."Multimediebeskatning for en ansat kan således godt omfatte, at der stilles 3 computere til rådighed for en ansat i hjemmet, hvis der foreligger en konkret arbejdsmæssig begrundelse herfor. Et arbejdsmæssigt behov som i spørgers tilfælde for at medarbejderne tester software på 3 computere samtidigt, hvor testen kan løbe over flere timer til hele uger, kan således godt efter omstændighederne begrunde, at en ansat får stillet 3 computere til rådighed i hjemmet. Hertil kommer, at spørger har oplyst, at medarbejderne også på arbejdspladsen har behov for at anvende mellem 1 og 4 bærbare computere til test af ny teknologi..."

Flere af spørgers medarbejdere har en del kundemøder udenfor huset, og det forventes at de nye multimedier vil blive anvendt flittigt i disse tilfælde. Herudover har spørgers ansatte adgang til mange forskellige møderum, hvor de har mulighed for at medbringe den bærebare computer eller IPad'en.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2011-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2010.403.SR bekræftede Skatterådet, at  yderligere multimedier skal beskattes hos de medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke kan anses at opfylde betingelsen om et reelt arbejdsmæssigt behov for flere multimedier til rådighed, jf. bemærkninger til lov om multimediebeskatning. Uagtet eventuel beskatning af personalegodet, kan et sådan indgå i en kontantlønnedgang, såfremt de herom gældende betingelser er opfyldt.

I SKM2010.397.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at medarbejdernes erhvervelse af en 3. bærbar computer vil være omfattet af den allerede eksisterende multimediebeskatning. Det forhold, at bærbar computer nr. 2 og 3 er anskaffet via en kontantlønnedgang taler for, at der er en stor privat interesse fra medarbejdernes side for at få 2 ekstra bærbare computere stillet til rådighed i hjemmet. Det må således have formodningen imod sig, at medarbejderne vil finansiere to computere, der skal anvendes i arbejdsgivers interesse.

I SKM2010.79.SR bekræfter Skatterådet, at en arbejdsgiver kan stille såvel en stationær computer som en bærbar computer til rådighed for en ansat, idet der er en arbejdsmæssig begrundelse herfor samt at dette kan ske i forbindelse med en kontantlønnedgang.

I SKM2009.687.SR bekræfter Skatterådet, at der ikke skal ske multimediebeskatning af computer og telefon når der indgås tro og love erklæring om, at disse ikke må medtages på bopælen og derved alene er til rådighed på arbejdspladsen. Skatterådet bekræfter endvidere, at en arbejdsgiver kan stille 2 computere og 2 telefoner til rådighed for hver enkelt medarbejder, når der er en reel arbejdsmæssig begrundelse herfor samt at den ene telefon og den ene computer kan stilles til rådighed i forbindelse med en kontantlønnedgang.

Begrundelse:

I nærværende sag spørges der om, hvorvidt arbejdsgiver i forbindelse med ny aftale om kontantlønnedgang, kan stille følgende produkter til rådighed under multimediebeskatningen.

  • Mobiltelefon, f.eks. Apple IPhone 4, HTC Desire
  • Bærbar PC, og skærm 13" - 15"
  • Stationær PC, og skærm 21,5" - 27"
  • Tablet, f.eks. Apple Ipad

Det er oplyst, at medarbejderne alene har en stationær computer på arbejdspladsen samt for nogle medarbejderes vedkommende tillige en mobiltelefon, der også må anvendes privat. Det lægges til grund at medarbejderne således allerede multimediebeskattes af denne mobiltelefon, mens de medarbejdere, der ikke har en sådan mobiltelefon, ikke allerede multimediebeskattes.

Som anført i LL § 16, stk. 12, vil den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der til stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. skulle beskattes med et grundbeløb på 3.000 kr. (2011-niveau).

I bemærkningerne til lov om multimediebeskatning pkt. 2.7.2, er det anført, at: "Arbejdstagerens private rådighed dækker, at øvrige personer i arbejdstagerens husstand også har mulighed for at anvende de pågældende multimedier, men ikke (Skatteministeriets fremhævning) at arbejdsgiveren mv. direkte stiller multimedier til rådighed til arbejdstagerens ægtefælle, børn mv.'s private benyttelse. Der er således grænser for omfanget af multimedier, som den enkelte arbejdstager kan få stillet til rådighed for privat benyttelse. Det må afgøres konkret, om der er en reel begrundelse, såsom at der rådes over flere boliger, for at medarbejderen får stillet flere af de samme goder til rådighed for privat benyttelse, (eksempelvis to computere, to telefoner eller to bredbåndsforbindelser), eller om der er tale om, at goderne reelt anses for stillet til rådighed direkte for den øvrige husstands beboere"

Af SKM2009.687.SR fremgår at der i den konkrete sag var en reel begrundelse for at bærbar computer nr. 2 via en kontantlønnedgang, blev stillet til medarbejdernes rådighed. Det skyldtes at medarbejderne ikke havde administratorrettigheder til bærbar computer nr. 1, der således havde begrænset funktionalitet. Bærbar computer nr. 2 var ikke begrænset og havde således en større anvendelsesmulighed end bærbar computer nr. 1. Det blev endvidere forudsat at bærbar computer nr. 2 ikke var stillet til rådighed til direkte brug for den øvrige del af husstanden.

I den foreliggende sag er der ikke tale om, at der rådes over flere boliger. Spørger angiver, at den arbejdsmæssige begrundelse for flere multimedier til rådighed er, at medarbejderne vil tilegne sig teknologisk viden, at medarbejderne nemmere vil kunne arbejde til/fra arbejdet samt hjemmefra samt at medbringe enkelte af de omhandlede multimedier på kundebesøg, og at de omhandlede multimedier har forskellige funktionaliteter.

Det er yderligere oplyst at de omhandlede multimedier ønskes anskaffet via en lønomlægning hos medarbejderen.

Som det fremgår af lovbemærkningerne, må det afgøres konkret, om der er en reel begrundelse for, at de ansatte har flere multimedier stillet til rådighed i hjemmet.

Multimediebeskatning for en ansat kan således godt omfatte, at der stilles flere multimedier til rådighed for en ansat i hjemmet, hvis der foreligger en konkret arbejdsmæssig begrundelse herfor. I vurderingen af det arbejdsmæssige behov, kan fx funktionaliteten af de enkelte multimedier indgå.

Som tidligere nævnt har medarbejderne alene en stationær computer til rådighed på arbejdspladsen samt for ca. halvdelen af medarbejdernes vedkommende tillige en mobiltelefon, der også må anvendes privat.

Der er derudover oplyst, at det ikke er hensigten, at medarbejderne skal have "hele pakken", dvs. alle de omhandlede multimedier, men vælge de multimedier, der passer til den enkeltes behov. Det er således ikke tanken, at medarbejderne skal have 2 mobiltelefoner, eller både en stationær og en bærbar Pc. De medarbejdere, der i forvejen har mobiltelefon, kan alene vælge den udskiftet såfremt den tekniske og/eller fysiske stand gør en nødvendig udskiftning nært forestående.

I Skatteministeriets juridiske vejledning, afsnit C.A.5.2.1.4.2 er det om multimedier anført, at:

..."Det afgørende er, hvilken hovedfunktion multimediet har..."

Det betyder, at når der vælges multimedier må der henses til funktionerne for det enkelte multimedie sammenholdt med det arbejdsmæssige behov for én eller flere multimedier.

Et arbejdsmæssigt behov angives i spørgers tilfælde for at medarbejderne tillige kan arbejde hjemmefra samt kunne medbringe flere af de omhandlede multimedier til kundemøder mv., hvilket efter omstændighederne godt kan begrunde, at en ansat får stillet flere computere til rådighed i hjemmet.

Det forhold, at samtlige af de omhandlede multimedier skal anskaffes via en kontantlønnedgang, taler dog umiddelbart for, at der er en stor privat interesse fra de ansattes side for at få omhandlede multimedier til rådighed i hjemmet. Det må således have formodningen imod sig, at de ansatte vil finansiere samtlige multimedier, der skal anvendes i arbejdsgivers interesse.

Derudover drejer spørgsmålet sig om, hvorvidt en Tablet og en bærbar computer er så forskellige i deres funktioner, at der er tale om to forskellige multimedier.

Som det fremgår af ovenstående "produktliste", er der for to af produkternes vedkommende tale om, at disse har "overlappende" anvendelsesfunktioner. Som nævnt i Skatteministeriets juridiske vejledning, 2011-1, afsnit C.A. 5.2 er:

..."Det afgørende, hvilken hovedfunktionen multimediet har. Fx vil en Ipad som udgangspunkt være en computer...."

En tablet og en bærbar Pc antages således at have stort set samme funktioner, hvorfor det er Skatteministeriets opfattelse, at der ikke umiddelbart foreligger en konkret arbejdsmæssig begrundelse for såvel en bærbar Pc som en Ipad for samme medarbejder, da disse multimedier antages at have stort set samme funktioner, og der ikke ses at være særlige programmer eller begrænset funktionalitet på de omhandlede multimedier, der gør disse så forskellige, at begge multimedier kan stilles til rådighed for den ansatte. Der er herved tillige henset til, at de omhandlede multimedier anskaffes via lønnedgang/lønomlægning.

Det betyder, at såfremt medarbejderne både vælger en bærbar Pc og en tablet, fx en Ipad, vil denne således ikke være omfattet af multimediebeskatningen, men vil derimod skulle beskattes særskilt, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, dvs. som et personalegode, der beskattes med markedsværdien for det pågældende gode.

Medarbejderne vil derimod kunne få stillet én type computer fx en stationær Pc eller en bærbar Pc eller en Ipad til rådighed under multimediebeskatningen, som også forudsat af arbejdsgiver/spørger.

For nogle medarbejdere kan der imidlertid være tale om et reelt arbejdsmæssigt behov for såvel en stationær Pc som en bærbar Pc eller en Ipad, hvori tillige indgår forskellen i funktionaliteten på de forskellige multimedier, jf. hertil afgørelse fra Skatterådet, gengivet som SKM2009.687.SR. Der ses ikke at være en tilsvarende forskel mellem en bærbar Pc og en Ipad.

Skatteministeriet forudsætter dog, at hverken den stationære Pc eller den bærbare Pc er stillet til rådighed til direkte brug for den øvrige del af husstanden.

Behovet for flere computere med forskellig funktionalitet beror dog på en konkret vurdering af den enkelte medarbejders arbejdsmæssige behov for flere multimedier. Skatteministeriet kan imidlertid ikke ud fra de foreliggende oplysninger vurdere, hvorvidt der vil være et sådant behov, men som oplyst af arbejdsgiver vil medarbejderne også som udgangspunkt alene anskaffe én type computer, dog eventuelt tillige en Ipad.

Endelig er det Skatteministeriets opfattelse, at medarbejderne kan have én mobiltelefon til rådighed som fx en Appel IPhone eller en HTC Desire. Skatteministeriet lægger herved til grund, at der alene bliver tale om én mobiltelefon til rådighed for privat anvendelse for hver medarbejder, således at de medarbejdere, der i forvejen har mobiltelefon til rådighed for privat anvendelse alene får denne udskiftet med en ny mobiltelefon

Indstilling:

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse og spørgsmål 2 besvares med et nej, jf. spørgsmål 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.