Dato for udgivelse
13 nov 2009 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 nov 2009 13:19
SKM-nummer
SKM2009.687.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-132069
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning
Resumé
Skatterådet bekræfter, at der ikke skal ske multimediebeskatning af computer og telefon når der indgås tro og love erklæring om, at disse ikke må medtages på bopælen og derved alene er til rådighed på arbejdspladsen. Skatterådet bekræfter endvidere, at en arbejdsgiver kan stille 2 computere og 2 telefoner til rådighed for hver enkelt medarbejder, når der er en reel arbejdsmæssig begrundelse herfor samt at den ene telefon og den ene computer kan stilles til rådighed i forbindelse med en kontantlønsnedgang.
Hjemmel
LL § 16, stk. 12
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, A.B.1.9.

Spørgsmål

 1. Mobiltelefoner: Hvis en medarbejder stilles en mobiltelefon til rådighed til brug for arbejdet, er det da tilstrækkeligt for at afkræfte formodningen om privat rådighed og dermed multimedieskatten, hvis medarbejderen skriver under på en tro-og-love-erklæring om, at mobiltelefonen aldrig hjemtages til bopælen, og at arbejdsgiver fører behørig kontrol hermed?
 2. Bærbare computere: Hvis en medarbejder stilles en bærbar computer til rådighed til brug for arbejdet, er det da tilstrækkeligt for at afkræfte formodningen om privat rådighed og dermed multimedieskatten, hvis medarbejderen skriver under på en tro-og-love-erklæring om, at computeren aldrig hjemtages, og arbejdsgiver fører behørig kontrol hermed?
 3. Fleksible løngoder (kontantlønsnedgang) mobiltelefoner: En gruppe medarbejdere får stillet fri mobiltelefon til rådighed af arbejdspladsen. Disse medarbejdere har mulighed for at tage mobiltelefonen med hjem og betaler dermed multimedieskat. Der er en erhvervsmæssig begrundelse for, at den ansatte har 2 mobiltelefoner, idet den første mobiltelefon enten er en hotline/vagttelefon eller er den telefon, som kunder altid skal kunne komme igennem på. Kan disse medarbejdere gennem en bruttolønsordning, få stillet endnu en mobiltelefon til rådighed, sådan at denne yderligere telefon også er omfattet af multimediebeskatningen?
 4. Fleksible løngoder (kontantlønsnedgang) - bærbare computere: En gruppe medarbejdere får stillet en bærbar computer til rådighed af arbejdspladsen. Disse medarbejdere har mulighed for at tage computeren med hjem og betaler dermed multimedieskat. Denne bærbare computer har begrænset funktionalitet, da medarbejderen ikke har administrationsrettigheder. Kan disse medarbejdere gennem en bruttolønsordning få stillet endnu en bærbar computer til rådighed med øget funktionalitet (administrationsrettigheder), sådan at denne yderligere computer også er omfattet af multimediebeskatningen? SKAT kan lægge til grund, at begge bærbare computere kan tilgå virksomhedens netværk hjemmefra, selvom den første computer altså ikke har administrationsrettigheder. Spørger betaler i de fleste tilfælde opkoblingen hjemmefra, hvilket i sig selv udløser multimediebeskatning.
 5.  Fleksible løngoder (kontantlønsnedgang) -bærbare computere, fortsat: Hvis SKAT måtte svare nej til spørgsmål 4, vil en medarbejder i samme situation som i spørgsmål 4, men som underskriver en tro-og love-erklæring på, at bærbar computer nr. 1 aldrig hjemtages og derefter udelukkende hjemtager bærbar computer nr. 2, være fritaget for en krone for krone beskatning?

Svar

 1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse
 2. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse
 3. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse
 4. Ja, se sagsfremstilling
 5. Bortfalder som følge af besvarelsen af spørgsmål 4.

Beskrivelse af de faktiske forhold samt begrundelse

Spørger har for nylig afskaffet næsten samtlige fastnet telefoner, således at langt hovedparten af de ansatte kun har en personlig mobiltelefon, som de benytter i forbindelse med deres arbejde.

Størstedelen af de ansatte benytter kun mobiltelefonen i forbindelse med, at de befinder sig på arbejdspladsen. Disse medarbejdere har endvidere typisk en stationær computer på arbejdspladsen og ingen bærbar computer. Disse medarbejdere har spørger et ønske og forventning om ikke bliver omfattet af multimedieskatten. Derfor skal de hver dag efterlade mobiltelefonen på arbejdspladsen ved arbejdets slutning.

Endvidere har spørger visse medarbejdere med skiftende arbejdstider samt med arbejde på skiftende arbejdssteder, sådan at de ikke kan efterlade mobiltelefonen på arbejdspladsen. De har derfor mobiltelefonen med hjem, hvorfor der for denne gruppe vil blive en vis kontrol af brugen via teleleverandørens opkaldslister, da telefonen ikke er stillet til rådighed for privat brug. Heller ikke disse medarbejdere forventer spørger skal multimediebeskattes.

Endvidere har spørger en gruppe medarbejdere med skiftende arbejdstider samt skiftende arbejdssteder, som kan sammenlignes med den ovenstående gruppe. Disse medarbejdere har udover en mobiltelefon imidlertid også en bærbar computer med arbejdsgiverbetalt Internet adgang (mobilt bredbånd tilknyttet computeren), da dette er nødvendigt for udførelsen af deres arbejde. Da spørger ikke har mulighed for at føre kontrol med den private brug af den bærbare computer eller af brugen af den indbyggede opkobling til Internettet og arbejdsgivers netværk, multimediebeskattes disse medarbejdere.

Spørger har endelig en del ansatte, der får stillet bærbar computer samt mobiltelefon til rådighed også til privat brug. Multimedierne kan tages med på bopælen. De bærbare computere har imidlertid begrænset funktionalitet, da de ansatte ikke har administratorrettigheder. De ansatte kan således ikke installere software, få netbank eller digital signatur osv. Disse medarbejdere vil efter 1. januar 2010 som en konsekvens af den private rådighed blive omfattet af multimedieskatten. Når disse medarbejdere alligevel medtages i anmodningen om et bindende svar, skyldes det, at de tilbydes kontantlønsnedgang hvor en yderligere mobil eller en yderligere bærbar indgår. Spørgsmålene vedrører derfor i disse tilfælde beskatningen af disse yderligere goder i det følgende kaldt mobiltelefon nr. 2 eller computer nr. 2.

Fleksible løngoder (kontantlønsnedgang)

Spørger ønsker at tilbyde alle medarbejdere fleksible løngoder mod lønreduktion (kontantlønsnedgang). Blandt disse goder er både mobiltelefoner og bærbare computere. Dette gode skal være et tilbud til alle medarbejdere, og ikke blot til dem, som i forvejen har bærbar computer og mobiltelefon. De valgte goder vil både kunne benyttes i arbejdsmæssige og i private sammenhænge. It-mæssigt har man et ønske om ikke at udskifte de eksisterende mobiltelefoner og bærbare computere, men at tilbyde disse fleksible goder som et supplement til det allerede udleverede erhvervsmæssige udstyr.

SKAT kan ved sit bindende svar lægge til grund, at de af SKAT stillede betingelser for en lovlig kontantlønsnedgang er opfyldt. Betingelserne fremgår af Ligningsvejledningen 209-2, afsnit A.B.1.9.1 fra juli 2009.

Fleksible løngoder - mobiltelefoner:

Nogle af de medarbejdere, der i forvejen får stillet en mobiltelefon til rådighed af spørger, kunne vi forestille os, ville ønske endnu en mobiltelefon gennem fleksible løngode ordningen. Begrundelsen for endnu en mobiltelefon kunne være et friere valg af modeller samt et ønske om to forskellige telefonnumre. Begge mobiltelefoner er udelukkende stillet personligt til rådighed for medarbejderen. Disse medarbejdere betaler multimedieskat af mobiltelefon nr. 1, men ville i så fald have to mobiltelefoner stillet til rådighed af spørger. Spørger mener, at visse erhvervsmæssigt begrundede situationer kan begrunde to mobiltelefoner, fx at den ene udelukkende må benyttes erhvervsmæssigt eller er en vagttelefon/hotline.

Fleksible løngoder - Bærbar computere:

Nogle af de medarbejdere, der i forvejen får stillet en bærbar computer til rådighed af spørger, kunne spørger forestille sig, ville ønske endnu en bærbar gennem fleksible løngode ordningen. Begrundelsen for endnu en bærbar computer vil via citrix have adgang til spørgers netværk. Disse medarbejdere betaler multimedieskat af computer nr. 1, men ville i så fald have to bærbare computere stillet til rådighed af spørger. Vi mener, at disse medarbejdere i forvejen betaler multimedieskat for en privat rådighed over en bærbar computer, men da denne funktionalitet er stærkt begrænset, kan bærbar computer nr. 2, der typisk i modsætning til bærbar nr. 1, vil stå fast på bopælen, være omfattet af multimedieskatten og dermed endelig beskattet. En yderligere beskatning af computer 2 vil derfor ikke komme på tale.

Såfremt de to bærbare computere udgør et skattemæssigt problem, dvs. den ansatte bliver beskattet krone for krone af udgiften til computer nr. 2, forestiller vi os, at medarbejderen kun medtager én bærbar computer til bopælen, og at denne benyttes arbejdsmæssigt med adgang til virksomhedens netværk. Konsekvenser, som vi ser det, er, at medarbejderen i så fald skal svare multimedieskat, men ikke blive beskattes krone for krone af værdien af den bærbare computer nr. 2.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Dispositionen er ikke gennemført, men påtænkes gennemført i 2010 i forbindelse med indførslen af multimedieskatten. Baggrunde, formålet og indholdet følger af det ovenstående. Årsagen er et overblik over konsekvenserne før dispositionen gennemføres.

Endvidere oplyser spørger, at SKAT kan lægge til grund, at tro og love erklæringerne vedrørende erhvervsmæssig brug af mobiltelefoner vil blive udformet sådan, at kun begrænset privat brug på arbejdspladsen indenfor arbejdstiden vil blive tilladt. Det drejer sig om de telefoner, der ikke må medtages på bopælen.

For så vidt angår de computere, der ikke må medtages på bopælen, oplyser spørger, at SKAT kan lægge til grund, at arbejdsgiver i hvert enkelt tilfælde har en berettiget tiltro til, at den ansatte efterlever tro og love erklæringen, sådan et en egentlig fysisk kontrol kun rent undtagelsesvis må formodes at komme på tale. Endvidere vil arbejdsgiver hvert år ved årets udgang bede den ansatte om skriftligt at bekræfte, at aftalen om, at computeren ikke har været med hjemme på bopælen er overholdt.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervsfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfanget den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Begrundelse:

I nærværende sag er der, i situation 1, tale om, at de ansatte får stillet en mobiltelefon og en bærbar computer til rådighed for erhvervsmæssigt brug. Disse multimedier må ikke medtages på bopælen, hvorfor de alene er til rådighed for erhvervsmæssigt brug. Arbejdsgiver vil føre kontrol hermed.

I situation 2 har de ansatte i forvejen en mobiltelefon samt en bærbar computer, der må medtages på bopælen og dermed anvendes privat, hvor der skal betales multimedieskat af den private rådighed.

Arbejdsgiver ønsker, via en fleksibel lønpakke (kontantlønsnedgang), at stille endnu en mobiltelefon og endnu en bærbar computer til rådighed. Disse multimedier har lidt flere anvendelsesmuligheder end telefon nr. 1 og computer nr. 1. Arbejdsgiver anser, at der kan være et behov og/eller ønske om dette.

Ad. spørgsmål 1 og 2:

For så vidt angår spørgsmål 1 og spørgsmål 2, dvs. situation 1, hvor såvel telefon som den bærbare computer alene er til rådighed for erhvervsmæssig anvendelse og ikke må medtages på bopælen, sker der ingen beskatning efter LL § 16, stk. 12. I bemærkningerne til L 199: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og andres loves punkt 2.7.7 er det dog anført at:

..."Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er en privat rådighed over personalegodet.

Såfremt goderne på intet tidspunkt bringes ind i privatsfæren, sker der ingen beskatning af disse goder.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 og 2 besvares med et ja.

Ad. spørgsmål 3 og 4:

I situation 2 er der derimod tale om, at medarbejderne allerede har fri telefon og fri computer som de bliver beskattet af, jf. nugældende regler i LL § 16, stk. 1 og 3 og som de også vil blive beskattet af efter de nye regler om multimediebeskatning, jf. LL § 16, stk. 12 fra og med indkomståret 2010.

Som anført i LL § 16, stk. 12, vil den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der til stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. skulle beskattes med et grundbeløb op 3.000 kr. (2010-niveau).

I bemærkningerne til lov om multimediebeskatning pkt. 2.7.2, er det anført, at..."Arbejdstagerens private rådighed dækker, at øvrige personer i arbejdstagerens husstand også har mulighed for at anvende de pågældende multimedier, men ikke at arbejdsgiveren mv. direkte stiller multimedier til rådighed til arbejdstagerens ægtefælle, børn mv.'s private benyttelse. Der er således grænser for omfanget af multimedier, som den enkelte arbejdstager kan få stillet til rådighed for privat benyttelse. Det må afgøres konkret, om der er en reel begrundelse, såsom at der rådes over flere boliger, for at medarbejderen får stillet flere af de samme goder til rådighed for privat benyttelse, (eksempelvis to computere, to telefoner eller to bredbåndsforbindelser), eller om der er tale om, at goderne reelt anses for stillet til rådighed direkte for den øvrige husstands beboere..."

Ud fra de foreliggende oplysninger er det SKATs opfattelse, at der er en reel begrundelse for såvel telefon nr. 2 som computer nr. 2. SKAT lægger herved vægt på det oplyste om, at telefon nr. 1 enten er en vagttelefon eller at kunder mv. altid skal kunne komme igennem på telefon nr. 1, og at computer nr. 2 har en større anvendelsesmulighed end computer nr. 1. SKAT forudsætter derved, at såvel telefon nr. 2 og computer nr. 2 ikke er stillet til rådighed til direkte brug for den øvrige del af husstanden.

Når de ansattes i situation 2 således vil modtage endnu en fri telefon og endnu en fri computer medfører det efter SKATs opfattelse ingen ændring i, at de alene skal beskattes af et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau).

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3 og 4 besvares med et ja.

Ad. spørgsmål 5:

Som følge af besvarelsen af spørgsmål 4 bortfalder spørgsmål 5.

Vedrørende det af spørger anførte om kontrol:

Som udgangspunkt er en sådan telefon skattepligtig, og skal beskattes efter LL § 16, stk. 12 (multimediebeskattes). Som det fremgår, er der dog mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed, såfremt:

 • Telefonen skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet.
 • Der skal indgås en tro og love erklæring om udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.
 • At telefonen rent faktisk benyttes erhvervsmæssigt.
 • Arbejdsgiveren skal føre kontrol med anvendelsen.

Telefonen må således ikke benyttes privat - ej heller til almindelig privat brug fra arbejdspladsen.

SKAT kan således bekræfte, at virksomheden skal føre kontrol med, at de medarbejdere, der medtager en erhvervsmæssig telefon på bopælen, ikke anvender denne privat.

Endvidere kan det oplyses, at SKAT arbejder på en vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere om multimediebeskatningen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.