Dato for udgivelse
23 maj 2011 16:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 maj 2011 10:10
SKM-nummer
SKM2011.350.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-047667
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
almennyttig fond, uddelínger
Resumé

Skatterådet bekræfter, at fonden ud fra formålsbestemmelsen kan betragtes som almennyttig. Fondens uddelinger skal vurderes konkret for at kunne afgøre, hvorvidt uddelingen kan fradrages efter fondsbeskatningslovens § 4.

Hjemmel
LBKG 2010-11-02 nr. 1248
Reference(r)
fondsbeskatningslovens § 4
Henvisning

Ligningsvejledningen S.H.16.2

Henvisning

Ligningsvejledningen S.H.21.1 

Henvisning

Ligningsvejledningen S.H.21.3

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Fonden A, ud fra Fondens formålsbestemmelse, jf. § 5 i udkast til Fundats for Fonden A, kan betragtes, som en almenvelgørende fond eller på anden måde almennyttig fond?
  2. Såfremt Skatterådet kan besvare bekræftende på spørgsmål 1, ønskes det ligeledes bekræftet, at uddelinger samt hensættelser til opfyldelse af fondens formål, jf. § 5 i udkast til Fundats for Fonden A - dvs, uddeling samt hensættelse til uddeling til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål vil være fradragsberettiget for Fonden efter fondsbeskatningslovens (FBL) § 4?

Svar

  1. Ja
  2. Se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

X sammenlægges med Y pr. 1. januar 2011, såfremt nødvendige tilladelser opnås. Y vil blive det fortsættende selskab og X nedlægges.

Det fremgår af ophørsbestemmelsen i X' vedtægter, at såfremt at X ophører, så skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i X's virkeområde efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

For at sikre, at X's nettoformue anvendes i overensstemmelse med ophørsbestemmelsen, ønskes det at stifte en almen velgørende, ikke-erhvervsdrivende fond; Fonden A.

Udkastet til Fundats for Fonden A, fremlægges til endelig godkendelse på bestyrelsesmøde i slutningen af marts 2011.

X ønsker nu, på baggrund af udkastet til Fundats for Fonden, at få afklaret om hvorvidt Skatterådet betragter Fonden som værende en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig fond.

Forudsætning for spørgsmålene er, at Fonden X opfylder de fondsretlige karakteristika, der blandt andet fremgår af både SKATs Vejledning om fondsbegrebet samt Ligningsvejledningens D.1.4.2.3.11 , jf. nedenfor, samt at Fonden vil være skattepligtig efter FBL § 1, stk. 1, nr. 1.

Ligningsvejledningens afsnit D.1.4.2.3.11:

Grundbetingelserne for, at der er tale om en gyldigt stiftet fond, er:

  • fonden skal have et særskilt formål
  • den skal have tilstrækkelige aktiver til at kunne varetage sit formål, og disse skal være definitivt udskilt fra stifterens formue, således at fondens midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren eller dennes nærtstående 
  • fonden skal have en ledelse, der er uafhængig af stifteren. Dette krav vil normalt være opfyldt, hvis blot ét medlem af bestyrelsen har en uvildig og uafhængig stilling, eksempelvis ved at en advokat er medlem af bestyrelsen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er rådgivers opfattelse, at begge spørgsmål bør besvares med et ja.

Det fremgår af formålsbestemmelsen i § 5, i udkastet til Fundats for Fonden at: "Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i det område, der var X's virkeområde defineret som fortrinsvis x-område. Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer til gavn for konkrete projekter, der falder inden for fondens formål, herunder eksempelvis men ikke udtømmende, støtte til sociale, kulturelle og kunstneriske formål, sygdomsbekæmpende og sundheds fremmende formål, uddannelses- og udviklingsmæssige formål, ungdoms- og idrætsarbejde, arrangementer af almennyttig karakter, forskning, erhvervsudvikling, miljø- og naturforbedring, bevaringsværdige bygninger og bymiljøer m.m."

Almennyttige formål foreligger, når formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, jf. ligningsvejledningens afsnit S.H.21.3 .Blandt sådanne formål kan ifølge ligningsvejledningen nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige - herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende - humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale øjemed.

Ydelse af støtte til forskning samt forskningsrelaterede udgifter er ifølge praksis almindeligt anerkendt som uddeling til almennyttige forskningsformål.

På baggrund af ovenstående mener vi derfor, at Fondens formål er almennyttigt, hvorfor spørgsmål 1. bør besvares med et ja. Det fremgår direkte af Fondens formålsbestemmelse, at Fonden vil yde støtte til næsten samtlige af de formål som SKAT har oplistet i Ligningsvejledningens S.H.21.3 som værende almennyttige formål.

Fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, kan ifølge FBL § 4, stk. 1 fradrage uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Ligeledes kan disse fonde foretage fradrag for hensættelse til opfyldelse af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. FBL § 4, stk.4.

Vurderingen af, hvorvidt en uddeling kan anses for at være til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål foretages i overensstemmelse med den praksis og de retningslinjer, der er lagt til grund ved administrationen af bestemmelserne i ligningslovens § 8 A og 12 samt boafgiftslovens § 3, stk. 2 og selskabsskattelovens § 3, stk. 2. Det skal dog bemærkes at der for en godkendelse efter ligningslovens § 8 A stilles yderligere betingelser bl.a. om antallet af gavegiver og befolkningsgrundlag.

Som allerede nævnt ovenfor, foreligger almennyttige formål, når formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, jf. Ligningsvejledningens S.H.21.3 . Det fremgår endvidere af samme afsnit i ligningsvejledningen, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, skal være afgrænset efter retningslinjer af et objektivt præg. Formålet skal endvidere komme en vis videre kreds til gode.

Fonden A, har til formål at støtte almennyttige og velgørende formål i det område, der tidligere var X's virkeområde defineret som fortrinsvis x-område. Uddelingerne fra fonden, vil altså være afgrænset til x-område dvs, at formålet uden tvivl vil komme en bredere kreds af både juridiske personer samt fysiske personer til gode samt at afgrænsningen af formåls subjekterne er objektiv.

Rådgivers vurdering er derfor at uddelinger samt hensættelser til opfyldelse af fondens formål, jf. ovenfor, vil være fradragsberettiget efter FBL § 4, hvorfor spørgsmål 2. bør besvares med et ja.

Konklusion
På baggrund af ovenstående, er det derfor rådgivers opfattelse, at Fonden A formål er almennyttigt samt at Fondens uddelinger samt hensættelser til opfyldelse af Fondens formål, derfor vil være fradragsberettiget efter FBL § 4.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Fonden A, ud fra Fondens formålsbestemmelse, jf. § 5 i udkast til Fundats for Fonden A, kan betragtes, som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig fond.

Det nærmere indhold af begreberne "almennyttigt" og "almenvelgørende" er beskrevet i Skatteministeriets cirkulære nr. 136 af 7. november 1988, punkt 55:

"For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet må således komme en vis videre kreds til gode.

For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning, at støtten ydes personer inden for en videre kreds, der er i økonomisk trang.

Almennyttige formål foreligger, såfremt støtten kommer en vis videre kreds til gode, og såfremt formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, - herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende - humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige.

Derimod vil organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses for almennyttige.

Det almenvelgørende eller almennyttige formål skal være angivet i vedtægterne."

Det konkrete formål er bredt formuleret i Fondens fundats. Højesteret har dog i TfS1998.777 taget stilling til, at den fondsretlige lovgivning skal sikre, at fondes midler bliver anvendt til formålet. På den baggrund fandt Højesteret ikke grundlag for et konkretiseringskrav til vedtægterne, som skattemyndighederne havde stillet som betingelse for arveafgiftsfritagelse.

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land af 6. august 2008 fremgår det, at godkendelse efter ligningslovens § 8A forudsætter, at midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsgrundlag på under 40.000.

Af den konkrete fundats fremgår det, at Fonden skal yde støtte indenfor det område, der var X's virkeområde defineret som fortrinsvis x-område.

På baggrund af ovenstående og på baggrund af Fondens fundats finder Skatteministeriet, at Fonden har et almennyttigt formål.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at uddelinger samt hensættelser til opfyldelse af fondens formål, jf. § 5 i udkast til Fundats for Fonden A - dvs. uddeling samt hensættelse til uddeling til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål - vil være fradragsberetttiget for Fonden efter fondsbeskatningslovens § 4.

Skatteministeriet skal indledningsvist bemærke, at den omstændighed, at en fond ifølge sine vedtægter har et almennyttigt eller almenvelgørende formål, ikke i sig selv indebærer, at fonden vil kunne fradrage enhver uddeling i medfør af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1. En fradragsmulighed efter denne bestemmelse forudsætter, at uddelingen efter en konkret vurdering i sig selv er enten almennyttig eller almenvelgørende. Dette er beskrevet på følgende måde i Ligningsvejledningens S.H.21.3 :

"Uanset om der er tale om en fond eller en forening, skal skattemyndighederne foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt formålet må anses for almenvelgørende eller almennyttigt, ligesom der skal foretages en vurdering af de enkelte uddelinger, jf. udtalelsen i TfS 1994, 404 DEP (...)".

Ved en uddeling forstås en ydelse, som fonden afholder med henblik på at realisere de formål, der fremgår af vedtægterne, jf. Ligningsvejledningens S.H.16.2.

En uddeling kan både være ekstern og intern og stadig være omfattet af fradragsretten i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1.

Ved eksterne uddelinger forstås f.eks. legater, stipendier eller ydelser til formål, som fonden ikke selv udfører. Eksterne uddelinger kan beskrives som fondens vedtægtsbestemte anvendelse af nettoindindkomsten, der sker uden forventning om en modydelse, jf. Ligningsvejledningen S.H.16.2.

Interne uddelinger er karakteriseret ved, at fonden får en modydelse i form af et aktiv (en forskningsindsats, en forbedring, en kunstgenstand etc.), som fonden har en vedtægtsmæssig adgang eller forpligtelse til at erhverve. Udgifter til forbedring eller udvidelse af en stiftelses bygninger, en forskningsfonds udgifter til forskning i eget regi eller et museums indkøb til egne udstillinger, kan således karakteriseres som en intern uddeling. En intern uddeling kan også bestå i, at fonden - i overensstemmelse med sit vedtægtsmæssige formål - afholder udgifter til erhvervelse af et materielt eller immaterielt aktiv. Se Ligningsvejledningen S.H.16.2 og S.H.21.1 .

For at kunne opnå fradrag for uddelinger i medfør af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, skal der være tale om en almenvelgørende eller almennyttig uddeling.

Det er derfor nødvendigt at fastslå, hvorvidt uddelingen i den konkrete situation kan anses for at være almenvelgørende eller almennyttig, for at uddelingen kan fradrages efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1.

Afklaringen af hvilke formål, der anses for almenvelgørende eller almennyttige, administreres i overensstemmelse med de retningslinjer, der er lagt til grund ved administrationen af bestemmelserne i ligningslovens § 8A og § 12, boafgiftslovens § 3, stk. 1 og selskabsskattelovens § 3, stk. 2, jf. Ligningsvejledningen S.H.21.3. Se endvidere under indstillingen til spørgsmål 1.

Af samme sted følger det, at for at et formål kan anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves det, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer af et objektivt præg. Formålet må således komme en videre kreds til gode.

Hvorvidt uddelingen kan anses for almennyttig afhænger af, om dispositionen kan anses at komme en videre kreds til gode, og om den efter en fremherskende opfattelse er almennyttig.

Da fonden på nuværende tidspunkt ikke kan konkretisere aktiviteterne nærmere, kan det ikke endeligt afgøres, hvorvidt konkrete udgifter vil være en uddeling samt hvorvidt denne i givet fald kan anses som almenvelgørende eller på anden måde almennyttig.

For at fonden kan opnå fradrag for uddelinger efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, kræves herefter - som beskrevet ovenfor - at også den enkelte uddeling er almenvelgørende eller almennyttig.

Det kan således ikke generelt fastslås, at fremtidige uddelinger fra fonden er almennyttige og dermed fradragsberettigede efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1. Dette beror som nævnt på en konkret vurdering af den enkelte uddeling

Skatteministeriet indstiller på baggrund af ovenstående, at spørgsmål 2 besvares med "se indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.