Karakteristika Kendetegnet ved fonde er, at de er selvejende institutioner, hvilket vil sige, at ingen udenforstående ejer dem.

Loven definerer ikke begrebet fond, men bygger på de retningslinjer, der er opstillet i fondsudvalgets betænkning, der igen bygger på især tidligere praksis vedrørende spørgsmålet om fondes skatteretlige retssubjektivitet.

Grundbetingelserne for, at der er tale om en gyldigt stiftet fond, er:

  • fonden skal have et særskilt formål
  • den skal have tilstrækkelige aktiver til at kunne varetage sit formål, og disse skal være definitivt udskilt fra stifterens formue, således at fondens midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren eller dennes nærtstående
  • fonden skal have en ledelse, der er uafhængig af stifteren. Dette krav vil normalt være opfyldt, hvis blot ét medlem af bestyrelsen har en uvildig og uafhængig stilling, eksempelvis ved at en advokat er medlem af bestyrelsen.

Almindelige fonde Ved en almindelig fond forstås, at virksomheden ikke er erhvervsdrivende.

Almindelige fondes forhold er reguleret af lov om fonde og visse foreninger - også kaldet fondsloven.

Loven gælder i henhold til § 1, stk. 4, ikke for almindelige fonde, hvis aktiver andrager 250.000 kr. eller derunder, og fonden skal allerede ved oprettelsen have aktiver for over 250.000 kr., jf. § 8.

Loven gælder heller ikke for almindelige fonde, der er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 1, stk. 2 og nedenfor.

En almindelig fond skal i sit navn benytte ordet: "fond", jf. lovens § 3.

En almindelig fond skal have en vedtægt (fundats) med et nærmere angivet indhold, hvilket fremgår af § 6, stk. 1.

Det er en almindelig fonds formål at foretage uddelinger, hvilket forudsætningsvis fremgår af § 9.

En almindelig fond skal ledes af en bestyrelse, som skal bestå af mindst 3 medlemmer eller en juridisk person eller en kollektiv enhed. Fondsmyndigheden, som i henhold til lovens § 36 udøves af justitsministeren, kan dog give tilladelse til, at dette fraviges, jf. § 11, stk. 1.

Fondens vedtægter skal senest 3 måneder efter, at fonden er blevet oprettet, indsendes til fondsmyndigheden samt til told- og skatteforvaltningen, jf. § 6, stk. 2.

Det samme gælder en fortegnelse over medlemmerne i fondens ledende organ - bestyrelsen, jf. § 11.

Den almindelige fond bliver en juridisk person, når fondslovens kapital- og ledelsesbetingelser er opfyldt, og den efterfølgende pligt til at indsende vedtægter mv. til skattekommunen er ikke herved nogen gyldighedsbetingelse.

Da der ikke er nogen ejere af en fond, hæfter fonden med hele sin formue for alle forpligtelser.

Erhvervsdrivende fonde

Karakteristika I lov om erhvervsdrivende fonde - også kaldet erhvervsfondsloven - anses en fond for erhvervsdrivende, ikke blot når den selv afsætter varer eller tjenesteydelser mv. eller udlejer fast ejendom, men også når den har bestemmende indflydelse i et selskab, dvs. er moderfond eller på anden måde har bestemmende indflydelse i henhold til vedtægt eller aftale og har betydelig andel i virksomhedens driftsresultat. Dette fremgår af lovens § 1, stk. 2.

En fond anses dog ikke for erhvervsdrivende, hvis virksomheden er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue, jf. samme bestemmelses stk. 3.

En erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital på mindst 300.000 kr., som skal være fuldt indbetalt, før fonden kan registreres, jf. § 9, stk. 1.

En erhvervsdrivende fond skal i sit navn benytte ordet "fond", men dens navn skal tydeligt adskille sig fra andre typer fondes navne og må ikke være egnet til at vildlede. Uddybende må der ikke i dens navn uberettiget optages eksempelvis slægtsnavn, firma mv., jf. § 4, stk. 1 og 2.

En erhvervsdrivende fond skal efter § 7 have en vedtægt med et nærmere angivet minimumsindhold, som fremgår af bestemmelsens stk. 1.

En erhvervsdrivende fond ledes af en bestyrelse, som skal bestå af mindst 3 medlemmer. Hertil kommer medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen kan ansætte én eller flere direktører, men flertallet af bestyrelsens medlemmer må dog ikke være ansat som direktører i fonden. En direktør må ikke uden samtykke fra fondsmyndigheden, som i henhold til lovens § 57, stk. 1, udøves af erhvervsministeren, vælges til formand. Dette fremgår af § 12.

Hæftelse For de forpligtelser, som indgås på fondens vegne, inden den er blevet registreret, hæfter de, der har indgået forpligtelsen eller har medansvar for det, solidarisk. Fonden som sådan overtager hæftelsen, når den er blevet registreret, jf. § 6, stk. 2.

Fonden som sådan kan gå konkurs og behandles da naturligvis efter konkurslovens regler.

Registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bestyrelsen skal anmelde en erhvervsdrivende fond til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register for erhvervsdrivende fonde, jf. § 5, og fonden kan, i modsætning til det ovenfor nævnte om almindelige fonde, først erhverve rettigheder og påtage sig forpligtelser, når den er registreret, jf. § 6, stk. 1.

Anmeldelse til registrering hos SKATEn erhvervsdrivende fond skal have fået tildelt et CVR-nr. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før den kan registreres hos told- og skatteforveltningen som eksempelvis momspligtig. I den forbindelse bør det kontrolleres, om den drift, fonden anmelder til registrering, er afgiftspligtig efter momslovens bestemmelser.

Endvidere skal det sikres, at registreringsanmeldelsen er underskrevet af fondens ansvarlige ledelse og vedlagt fundats.

Endelig bør det undersøges, om SKAT har godkendt fondens skattesubjektivitet.

Der kræves ved registreringen dog ikke oplysning om stiftere eller garanter.

Anmeldelsen indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. ovenfor i D.1.4.1.