Dato for udgivelse
19 May 2011 11:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Mar 2011 13:23
SKM-nummer
SKM2011.339.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 10-172/2010 og BS 10-173/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Momsgrundlag
Emneord
Skøn, autoværksted, omsætningsberegning, hjemvisning
Resumé

"Hovedsagen" - med H1 som sagsøger - vedrørte en skønsmæssig forhøjelse af selskabets omsætning og momstilsvar for indkomstårene 2003 - 2005. "Følgesagen" - med A som sagsøger - handlede om et tilsvarende maskeret udbytte for A i de samme indkomstår.

H1 drev handel med biler og bobcats samt reparation heraf i de pågældende indkomstår.

SKAT konstaterede, at selskabet havde indkøbt reservedele til biler, uden at indkøbene resulterede i korresponderende udskrivning af salgsfakturaer. På den baggrund tilsidesatte SKAT regnskaberne og skønnede en yderligere omsætning vedrørende biler. Skønnet blev baseret dels på en kategorisering af indkøbte reservedele til brug for reparation af biler, dels på en omsætningsberegning i forhold til forbrugte reservedele.

Regnskabernes tilsidesættelighed var ikke bestridt. Derimod bestred sagsøgerne både selve kategoriseringen af indkøbte reservedele til brug for reparation af biler og den efterfølgende omsætningsberegning. Sagsøgerne anførte, at reservedelene var brugt til bobcats, og at omsætningen slet ikke havde været så høj, som SKAT havde forudsat.

På baggrund af bevisførelsen, herunder særligt As forklaring om reservedelenes anvendelse og selskabets fokus på bobcats, fandt retten, at både SKATs kategorisering af indkøbte reservedele til brug for reparation af biler og den efterfølgende omsætningsberegning var forkerte i en sådan grad, at skønnet skulle tilsidesættes.

På den baggrund blev sagerne hjemvist til fornyet behandling i overensstemmelse med sagsøgernes påstande.

Reference(r)
Opkrævningsloven § 5, stk. 2
Skattekontrolloven § 3, stk. 4
Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.B.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1 P.10.2

Parter

H1
(Advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mette Lindskoug)

og

A
(Advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mette Lindskoug)

Afsagt af byretsdommer

C. Michelsen

Sagernes temaer

Sagerne drejer sig om, i hvilket omfang Skattemyndighederne har været berettiget til at udøve skøn over omsætningen i en enkeltmandsvirksomhed, der drives i selskabsform efter tilsidesættelse af selskabets selvangivne indkomst, herunder hvilken følgevirkning dette vil have i relation til selskabets momstilsvar samt i relation til, hvad der måtte blive opfattet som maskeret udbytte til eneanpartshaveren.

Den 30. oktober 2009 afsagde Landsskatteretten 3 kendelser, hvori det i kendelsen vedrørende H1 hedder:

"...

Indkomståret 2003

SKAT har beregnet yderligere omsætning vedrørende reparation af biler med 22.551 kr.

Landsskatteretten ændrer forhøjelsen med yderligere 4.322 kr. til

26.873 kr.

Indkomståret 2004

SKAT har beregnet yderligere omsætning vedrørende reparation af biler med 193.304 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 50.394 kr. til

142.910 kr.

Indkomståret 2005

SKAT har beregnet yderligere omsætning vedrørende reparation af biler med 59.228 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 49.307 kr. til

9.921 kr.

Sagernes oplysninger

Selskabet, der som hovedaktivitet driver handel med biler og bobcats og reparation af disse, ejes af hovedanpartshaveren og dennes ægtefælle med halvdelen til hver. Hovedanpartshaveren er ansat i selskabet og udfører selv reparationerne samt handel med brugte bobcats og biler. Der er ikke lønudgifter til andre.

Selskabet har for årene 2003, 2004 og 2005 selvangivet en skattepligtig indkomst på henholdsvis 322.967 kr., 205.953 kr. og 374.358 kr. For de tilsvarende år har omsætningen været henholdsvis 537.810 kr., 1.003.350 kr. og 1.011.424 kr. I selskabets skattepligtige indkomst indgår tillige overskud før renter og afskrivning ved udlejning og forpagtning af ejendom med henholdsvis 115.276 kr., 110.290 kr. og 114.013 kr. for indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

SKAT har gennemgået selskabets salg og udført arbejde (konto 1020) og afstemte udstedte fakturaer med det bogførte salg. Under denne gennemgang har SKAT ud fra fakturaernes tekst foretaget en opdeling af omsætningen i reparation af bobcats og reparation af biler.

Debitorerne er fordelt forholdsmæssigt og omsætningen eksl. moms vedrørende reparationer er specificeret således:

 

2003     

2004     

2005    

Reparation af bobcats

371.505 kr.

931.363 kr.

556.884 kr.

Reparation af biler

65.505 kr.

55.987 kr.

85.144 kr.

Omsætning, jf., regnskab

437.010 kr.

987.350 kr.

642.028 kr.

SKAT har gennemgået selskabets køb af reservedele og ud fra en konkret vurdering opdelt varekøbet, der kan henføres til brug for reparation af bobcats og køb, der kan henføres til brug for reparation af biler. Den konkrete vurdering er foretaget ud fra teksten på leverandørfakturaen, undersøgelse af reservedelens art og anvendelse af samt leverandørens varemærker. Varekøb, som SKAT har vurderet medgår til reparation af biler, er foretaget hos automobilforhandlere eller reservedelsforhandlere for automobiltilbehør, for eksempel G1, G2, G3, G4. Det fremgår af sagen, at selskabets anpartshaver over for SKAT har oplyst, at reservedele købt hos G3x, nu G3, primært er anvendt i forbindelse med reparation af bobcats, idet visse reservedele som lygter, filtre, pærer, udstødning og skruer til bobcats var billigere der. Under gennemgang af bilagsmaterialet har SKAT konstateret, at reservedele til bobcats er købt hos G5 A/S og G6 A/S.

SKAT har herefter vurderet, at varekøb fra G3 vedrører reparation af biler, idet det af G3s hjemmeside fremgår, at der her kan købes alt i reservedele og udstyr til biler, lige fra dæk til navigationsudstyr, skibokse og barnestole. I varekøbet til biler har SKAT ladet køb foretaget hos G3 indgå i varekøb, biler med henholdsvis 2.096 kr., 48.200 kr. og 26.721 kr. for indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

Herefter har SKAT opdelt selskabets varekøb ekskl. moms således:

 

2003     

2004     

2005     

Varekøb til bobcats

35.226 kr.

189.597 kr.

99.578 kr.

Varekøb til biler

38.791 kr.

109.820 kr.

63.600 kr.

Varekøb i alt, jf. regnskab

74.017 kr.

299.417 kr.

163.178 kr.

Under sagens behandling i Landsskatteretten har selskabet fremlagt kopi af 158 fakturaer fra G3 vedrørende alle årene. Landsskatteretten har ved optælling konstateret, at der er fremlagt fakturaer for i alt 123.837 kr. ekskl. moms.

Selskabets fakturering af værkstedsydelser er ikke foretaget i overensstemmelse med Konkurrencerådets bekendtgørelse nr. 847 af 13. december 1990. Administrationen af bekendtgørelsen foretages af Forbrugerstyrelsen, og der skal på regningen gives særskilte oplysninger om arbejdsløn, reservedele, materialer samt fremmed arbejde. Værkstederne skal føre arbejdskort for hver reparation, og den faktisk medgåede tid skal fremgå heraf. Bogføringslovens bestemmelse om, at der skal være sammenhæng mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab er ikke opfyldt. Det er ikke muligt at følge et spor fra varekøb til fakturering af reservedele og medgået timeforbrug.

Under gennemgang af salgsfakturaerne er det konstateret, at der for indkomståret 2003 mangler 19 fakturaer i nummerrækkefølgen, 8 fakturaer for indkomståret 2004 og 34 for indkomståret 2005. Når ikke alle fakturanumre indgår som en del af regnskabsmaterialet, herunder at annullerede fakturaer heller ikke fremgår af bilagsmaterialet, er der mulighed for, at ikke alle udskrevne fakturaer er bogført.

SKAT har ikke anset alle indtægter medtaget i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. SKAT har foretaget opgørelsen af den manglende indtægt ud fra Konkurrencestyrelsens redegørelse 2001, der er udarbejdet på baggrund af undersøgelser af Frie Værksteder. Her har den gennemsnitlige fortjeneste på reservedele været 27 %. SKAT har ansat værkstedsydelsen til 50 % af omsætningen, da selskabet ikke har lønudgift til ansatte.

Beregning af den yderligere omsætning har SKAT foretages således:

 

2003     

2004     

2005     

Varekøb biler

38.791 kr.

109.820 kr.

63.600 kr.

Avance reservedele, 27 %

10.474 kr.

29.651 kr.

17.172 kr.

Værkstedsydelse, 50 %

38.791 kr.

109.820 kr.

63.600 kr.

Omsætning ved reparation af biler

88.056 kr.

249.291 kr.

144.372 kr.

Selvangivet

65.505 kr.

55.987 kr.

85.144 kr.

Yderligere omsætning

22.551 kr.

193.304 kr.

59.228 kr.

Den yderligere omsætning er skattepligtig for selskabet, jf. statsskattelovens §4.

Den yderligere ikke bogførte omsætning har SKAT anset for tilgået hovedanpartshaveren som maskeret udlodning, uanset om beløbet er indgået kontant eller indsat på selskabets bankkonto.

Kravene til regnskabsgrundlaget er ikke opfyldt, og virksomhedens regnskabsmateriale kan ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte indkomsten skønsmæssigt.

Landsskatteretten er enig i, at der ud fra en opdeling af køb af reservedele til reparation af bobcats og reparation af biler er grundlag for at ændre selskabets angivne omsætning vedrørende reparation af biler. Den foretagne gennemgang af køb af reservedele fra G3 viser, at dette køb ikke er viderefaktureret i fuldt omfang. Landsskatteretten har i den forbindelse foretaget en gennemgang af de 158 fakturaer og opgjort varekøb vedrørende reparation af biler til skønsmæssigt 35.000 kr. fordelt på indkomstårene 2003, 2004 og 2005 med skønsmæssigt henholdsvis 4.000 kr., 26.000 kr. og 5.000 kr. Der er ved opgørelsen lagt vægt på selskabets bemærkninger på fakturaerne, dels på at forbrugsvarer anses for hjælpematerialer, der i sig selv ikke udløser avance.

Med udgangspunkt i denne gennemgang har Landsskatteretten beregnet omsætningen ved reparation af biler således:

Varekøb, jf. SKAT

38.791 kr.

109.820 kr.

63.600 kr.

Andel G3, jf. SKAT

- 2.096 kr.

- 48.200 kr.

- 26.721 kr.

Andel G3, jf. ovenfor

+ 4.000 kr.

+ 26.000 kr.

+ 5.000 kr.

Varekøb reparation biler

40.695 kr.

87.620 kr.

41.879 kr.

Avance reservedele, 27 %

10.988 kr.

23.657 kr.

11.307 kr.

Værkstedsydelse, 50 %

40.695 kr.

87.620 kr.

41.879 kr.

Beregnet omsætning

92.378 kr.

198.897 kr.

95.065 kr.

Selvangivet

- 65.505 kr.

- 55.987 kr.

- 85.144 kr.

Yderligere omsætning

26.873 kr.

142.910 kr.

9.921 kr.

svarende til en yderligere omsætning for indkomstårene 2003 - 2005 på i alt 179.704 kr.

Retten har ved beregningen anvendt branchens tal vedrørende avance på reservedele og værkstedsydelser.

På denne baggrund nedsætter Landsskatteretten den samlede påklagede forhøjelse for indkomstårene 2003 - 2005 med 95.379 kr. til 179.704 kr.

Da beløbene ikke er tilgået selskabet og det ikke er dokumenteret, at pengene er anvendt til driftsmæssige formål i selskabet, anses beløbet 179.704 kr. for maskeret udbytte.

..."

Påstande

Under sagerne, der er anlagt den 27. januar 2010 har sagsøgeren nedlagt følgende påstande:

I BS 172/2010

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1´s skatteansættelser for indkomstårene 2003 til 2005 hjemvises til fornyet behandling.

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at opgørelsen af H1´s momstilsvar for perioden den 1. januar 2003 til den 31. december 2005 hjemvises til fornyet behandling.

I BS 173/2010

at As maskerede udbytte for indkomstårene 2003 til 2005 hjemvises til fornyet behandling.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har i begge sagerne nedlagt følgende påstande:

Frifindelse mod at Skatteministeriet anerkender,

at

H1´s omsætning nedsættes med 11.517,30 kr. for indkomståret 2003 og med 8.831,44 kr. indkomståret 2004,

at

H1´s momstilsvar nedsættes med 2.879,33 kr. for indkomståret 2003 og med 2.207,86 kr. for indkomståret 2004, og

at

As maskerede udbytte nedsættes med 11.517,30 kr. for indkomståret 2003 og med 8.831,44 kr. for indkomståret 2004.

Denne sag indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Det hedder i Landsskatterettens kendelse af 30. oktober 2009 vedrørende behandling af virksomhedens momstilsvar:

"...

Brugtmoms

Sagens oplysninger

Virksomheden har foretaget følgende salg af biler inkl. moms:

Indkomståret 2003

103.500 kr.

Indkomståret 2004

16.000 kr.

Indkomståret 2005

57.000 kr.

I alt for perioden

176.500 kr.

Fælles for salgene er, at det ikke af sagsbilagene fremgår, at varen er solgt efter reglerne i brugtmomsordningen. Der er ikke fremlagt købsbilag.

Det er ikke dokumenteret, at virksomheden har udstedt afregningsbilag og fakturaer, der opfylder betingelserne i momsbekendtgørelsens § 92, ligesom der ikke er ført regnskab, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsens § 93. Virksomheden har derfor ikke opfyldt betingelserne for at anvende brugtmomsordningen og skal derfor afregne moms af den fulde salgssum.

SKAT har forhøjet momstilsvaret med 35.300 kr., selvom reguleringsbeløbet er angivet til 31.520 kr. (35.300 kr. - 3.780 kr.).

Landsskatteretten nedsætter herefter forhøjelsen med 3.780 kr. til 31.520 kr.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han påbegyndte egen virksomhed i 2003, hovedsageligt med reparation af bobcats og i begrænset omfang med reparation af biler. Aktiviteten blev foretaget i et selskab, som han ejer sammen med sin hustru. De fakturaer, som skattemyndighederne har anvendt til forhøjelse af omsætningen i virksomheden, vedrører i det væsentligste bobcats. Den af skattemyndighederne fastsatte avance på 27 %, der er anvendt på baggrund af de fakturaer, der er fundet frem, er langt fra, hvad der i virkeligheden er realiseret.

Med henvisning til ekstrakten side 195, hvoraf fremgår, at skattemyndighederne har indregnet 20.000 kr. som køb fra en ukendt leverandør, bemærker sagsøgeren, at der er tale om, at han i virkeligheden købte reservedele til bobcats i form af larvebånd og filtre og pumper af en svensker, som han mødte på et bobcats kursus. Det drejer sig i alt om køb af for ca. 60.000 kr. Svenskeren lovede ham at fremsende faktura, men det skete aldrig. Købet fandt sted i 2004 og han har efterfølgende i sin virksomhed brugt af de indkøbte reservedele til bobcats og ikke til biler. Han har i det hele taget kun i begrænset omfang beskæftiget sig med køb og salg af biler, men i det omfang, det er sket, er der medgået reservedele i forbindelse med bilernes istandsættelse.

Med henvisning til fakturaerne - ekstraktens side 86 - bemærker sagsøgeren, at det drejer sig om reservedele til bobcats, hvilket bl.a. fremgår af, at der er tale om hydraulik-slanger, som ikke bruges i biler. Reservedele er solgt videre.

Med henvisning til fakturaen - ekstraktens side 88 - til SV bemærker sagsøgeren, at SV er hans revisor, som han har et godt forhold til. Revisoren ønskede at købe reservedele gennem sagsøgerens selskab. Det ses således af de efterfølgende indkøbsfakturaer, ekstraktens side 89 til 93, at en sammenlægning af disse fakturaer udgør præcis samme beløb på 5.548,61 kr., hvilket er udtryk for, at virksomheden har videresolgt reservedelene til SV uden avance.

Fakturaer til G7 - ekstraktens side 95 - skal ses på baggrund af, at sagsøgerens bror er den ene af de to indehavere af G7. Der har i 4 tilfælde været tale om, at en taksator har vurderet skadede biler, som har tilhørt sagsøgerens forbindelser og stået hos G7, hvorefter bilerne efterfølgende er lavet hos sagsøgeren. I disse tilfælde har G7 modtaget 10 % af fakturabeløbet for at foretage det arbejde, der var forbundet med at få skaderne takseret.

Det ses således af faktura - ekstraktens side 95 - at denne vedrører en VW Jetta. Hvis beløbet sammenholdes med taksatorrapporten - ekstraktens side 96 - vil det kunne ses, at der er tale om den samme bil. En VW Jetta er pr. definition en Sedan model, så den omstændighed, at "Sedan" ikke er påført fakturaen til G7 kan ikke tillægges nogen særskilt betydning.

Vedrørende reparation af den skadede Toyota Hiace - ekstraktens side 100 - skal dette også ses i sammenhæng med taksatorrapporten, uden at det kan tillægges nogen særskilt betydning, at der her til betegnelsen er føjet ordet "kasse". Det ses af beløbene, at det drejer sig om samme reparation. Det ses i øvrigt af underbilagene - ekstraktens side 101, 103 og 106 -, at der er indkøbt reservedele.

Vedrørende fakturering, ligeledes til G7 - ekstraktens side 107 - er der tale om en Mazda, som tilhørte sagsøgerens bror. Denne er lavet på tilsvarende vis i overensstemmelse med taksatorrapporten, som det ses på ekstraktens side 108 med henvisning til de underliggende indkøbsbilag, som fremgår af ekstraktens side 113, 114 og 115. Sidstnævnte vedrører autolakering, der er betalt med 6.500 kr. før moms.

Særlig med henvisning til ekstraktens side 117 bemærker sagsøgeren, at han selv udførte en del af reparationen på Mazda`en, medens den stod på selskabets værksted, men han fik hjælp fra G8 ApS. Som følge heraf har dette firma udskrevet en faktura på 6 timers værkstedsarbejde.

Fakturaen - ekstraktens side 118 - med indkøbsbilag - ekstraktens side 117 - drejer sig om en generator til en bobcat.

Faktura - ekstraktens side 120 og 121 - vedrører ligeledes reservedele til bobcats i form af dæk. Dette ses bl.a. på baggrund af dækstørrelsen. Sagsøgeren fremviser værkstedsmanual for bobcats, hvoraf denne dæktype fremgår.

Faktura på - ekstraktens side 121 - omhandler ligeledes dæk til bobcats.

Fakturaen - ekstraktens side 126 - vedrører skade på virksomhedens egen bil, der blev købt skadet af en murermester ved navn MJ, hvorefter den efter at være istandsat blev solgt langt senere. Dette er baggrunden for den markante forskel i dateringen.

Som det ses af taksatorrapporten - ekstraktens side 127 - er det anførte reparationsbeløb i overensstemmelse med fakturaens udvisende.

Som det ses af malerregningen - ekstraktens side 134 - er beløbet for lakeringen blevet en smule dyrere end af taksatoren antaget.

Fakturaer - ekstraktens side 144 - drejer sig om levering til en lift og ikke til en bil. Det ses i øvrigt, at batterierne er indkøbt som det fremgår af ekstraktens side 150.

Dæk indkøbt, som det fremgår af - ekstraktens side 151 - er indkøbt til virksomhedens egen servicevogn på fælge.

Procedure

Sagsøgeren har i BS 172/2010 i påstandsdokument af 6. januar 2011 nærmere anført:

"...

at

den foretagne forhøjelse af H1 ApS´ omsætning vedrørende reparation af biler klart er fastsat for højt,

at

det af de under sagsfremstillingen angivne eksempler klart er godtgjort at der er grundlag for, at de af SKAT foretagne forhøjelser helt eller delvist må bortfalde

at

de af SKAT foretagne forhøjelser er sket med udgangspunkt i konkrete forhold, hvorfor der naturligvis kan og skal foretages korrektioner, når det kan dokumenteres eller i fornødent omfang sandsynliggøres, at der er grundlag for at korrigere vedrørende de konkrete forhold

at

det af SKAT foretagne skøn i øvrigt er sket på et klart forkert grundlag, ligesom skønnet fører til et åbenbart urimeligt resultat,

at

en nedsættelse af de foretagne forhøjelser af omsætningen vedrørende reparation af biler tillige medfører en korresponderende nedsættelse af momstilsvaret, og

at

forhøjelsen af brugtvognsmomsen med de kr. 31.520 tilsvarende må medføre en nedsættelse af H1 ApS` fortjeneste ved salg af bilerne. Det gøres gældende, at den rette periodisering er de år, som SKAT har korrigeret.

..."

Vedrørende BS 173/2010 har sagsøgeren i påstandsdokument af 6. januar 2011 nærmere anført:

"...

at

H1 ApS´ ikke i indkomstårene 2003 - 2005 har haft nogen udeholdt omsætning

at

A har selvangivet alle de indtægter, som han har modtaget fra selskabet.

..."

Sagsøgte har i påstandsdokument af 12. januar 2011 nærmere anført:

Overordnet:

Det gøres gældende, at skattemyndighederne har været berettiget til at foretage skønsmæssige forhøjelser dels af H1 ApS´ omsætning for indkomstårene 2003 - 2005, dels af selskabets momstilsvar for perioden 1. januar 2003 - 31. december 2005.

Det gøres desuden gældende, at H1 ApS´ - bortset fra de forhold, der knytter sig til bilag 4, 12-14 samt 19 - ikke har løftet sin bevisbyrde for, at skønnene kan tilsidesættes.

Det gøres endelig gældende, at den yderligere omsætning er tilfaldet A som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, i kraft af As status som hovedanpartshaver i selskabet.

Skønnet

Skattemyndighedernes fremgangsmåde ved foretagelsen af skønnet fremgår af Landsskatterettens kendelse.

Spørgsmålet om tilsidesættelse af skønnet

Skattemyndighedernes skøn kan kun tilsidesættes, såfremt sagsøgerne godtgør, at de er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til åbenbart urimelige resultater, jf. eksempelvis SKM2005.368.HR og SKM2007.96.HR.

Sagsøgernes indsigelser mod skattemyndighedernes omsætningsberegning bestrides som udokumenterede.

Sagsøgernes indsigelser mod skattemyndighedernes kategorisering af reservedele som værende brugt til reparation af biler bestrides ligeledes som udokumenterede.

Ved de ovennævnte indsigelser mod kategoriseringen har sagsøgerne således ikke godtgjort, at skønnene er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til åbenbart urimelige resultater. Indsigelserne kan derfor ikke medføre tilsidesættelse af skønnene og dermed heller ikke hjemvisning af hverken skatteansættelserne eller opgørelsen af momstilsvaret til fornyet behandling.

Skatteministeriet anerkender, at skattemyndighederne fejlagtigt kategoriserede de reservedele, der er nævnt i bilag 4, 12-14 samt 19 som værende brugt til reparation af biler. Disse kategoriseringer har ført til en omsætningsforhøjelse på henholdsvis (5.073,70 kr. + (1,27 x 5.073,70 kr.) = 11.517,30 kr. i 2003 og (3.890,50 kr. + (1,27 x 3.890,50 kr.) = 8.831,44 kr. i 2004. På den baggrund anerkender Skatteministeriet, at H1 ApS` omsætning og As maskerede udbytte skal nedsættes med 11.517,30 kr. for indkomståret 2003 og med 8.831,44 kr. for indkomståret 2004. Dermed er der heller ikke grundlag for hjemvisning baseret på disse indsigelser.

Konsekvensændringer som følge af brugtvognsmomsen.

Det afgørende tidspunkt for beskatningen af en omtvistet indtægt er tidspunktet for den endelige erhvervelse af retten hertil, jf. f.eks. SKM2008.827.VLR

Tilsvarende vil H1 ApS´ forhøjede momstilsvar vedr. brugtvognsmoms som udgangspunkt skulle fratrækkes selskabets avance i indkomståret 2009, da Landsskatteretten afgjorde det omtvistede spørgsmål om brugtvognsmomsen i 2009.

Såfremt selskabet ønsker momsen henført til det indkomstår, den vedrører, kan selskabet søge om genoptagelse efter reglerne herom, jf. herved ligningsvejledningen afsnit E.B.2.5 om moms.

Konsekvensændringerne som følge af brugtvognsmomsen udgør således heller ikke et grundlag for hjemvisning.

Rettens begrundelse og resultat:

Retten lægger som ubestridt til grund, at det regnskabsmateriale, der lå til grund for virksomhedens indkomstopgørelser for de relevante indkomstår var behæftede med mangler i et sådant omfang, at skattemyndighederne har været berettiget til at ansætte virksomhedens indkomst og afgiftstilsvar skønsmæssigt for disse år.

Efter bevisførelsen lægger retten imidlertid til grund, at det skøn, som er udøvet af skattemyndighederne på en række centrale områder, hviler på forudsætninger, som retten ikke finder bør lægges til grund for skønnet.

Retten har herved lagt vægt på, at det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at der er foretaget reparation på i alt 4 biler, der har været beskadiget uden at dette har udløst avancer udover de rabatter, som virksomheden har opnået ved indkøb ved reservedele. Det bemærkes herved, at retten finder, at det må lægges til grund som bevist, at taksatorrapporterne vedrørende reparation af VW Jetta, Toyota Hiace, Mazda og Citroen må anses for at vedrøre de fakturaer, der er udstedt til G7.

Ligeledes finder retten, at det efter sagsøgerens forklaring må lægges til grund som bevist, at den faktura, der er udstedt til SV må anses for at være en samlefaktura, der i alt dækker over fakturaerne fra G9 fremlagt i ekstraktens side 89 til 93. idet en sammentælling af disse fakturaer udgør præcis det beløb, der er udfaktureret til SV.

Retten finder ingen anledning til at tilsidesætte sagsøgerens oplysning om, at han foretog indkøb af reservedele til SV som en vennetjeneste, idet SV var virksomhedens revisor.

I det omfang sagsøgeren under bevisførelsen har henvist til og påvist en sammenhæng mellem de ydelser, der er nævnt i taksatorrapporter og de efterfølgende indkøb af reservedele samt tjenesteydelser, som eksempelvis lakering, finder retten, at det bør lægges til grund som bevist, at disse fakturaer og tjenesteydelser skal anses for omfattet af den fakturering, der er sket på baggrund af taksatorrapporterne.

Retten finder således, at der bør gives sagsøgeren medhold i, at den skønnede omsætningsforøgelse på baggrund af disse bilag bør tilsidesættes.

Vedrørende spørgsmålet om kategorisering bemærkes, at retten efter sagsøgerens forklaring og på baggrund af de oplyste omsætningstal lægger til grund, at virksomhedens væsentligste aktiviteter vedrørte bobcats og i væsentligt mindre omfang vedrørte biler.

Retten finder på den baggrund, at det af skattemyndighederne udøvede skøn, hvorefter omsætningsforøgelsen alene anses for at vedrøre biler, bør tilsidesættes.

Vedrørende spørgsmålet om periodisering af brugtvognsmomsen finder retten i overensstemmelse med ligningsvejledningen, at efterbetaling eller tilbagebetaling af moms som udgangspunkt bør fradrages eller beskattes i det indkomstår, momsen faktisk vedrører.

Dette udgangspunkt finder retten imidlertid bør fraviges, hvis kravet ikke kan endelig anses som fastslået vedrørende dette år. I disse tilfælde finder retten i overensstemmelse med ligningsvejledningen, at beløbet bør fradrages eller beskattes i det indkomstår, hvor der er konstateret en retlig forpligtelse, hvilket i denne sag er 2009.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren, H1 ApS´s ansættelse for indkomståret 2003 til 2005 hjemvises til fornyet behandling.

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at opgørelsen af H1 ApS´s momstilsvar for perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2005 hjemvises til fornyet behandling.

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at fastsættelsen af A`s maskerede udbytte for indkomstårene 2003 til 2005 hjemvises til fornyet behandling.

Under hensyn til sagens beskaffenhed og udfald skal Skatteministeriet i sagsomkostninger til sagsøgeren inden 14 dage betale 32.700 kr., hvor retsafgifter udgør 2.700 kr. og det øvrige beløb fastsættes til dækning af sagsøgerens udgifter til advokatbistand.