Indhold

Dette afsnit handler om, hvem der er afgiftspligtig, dvs. hvem der skal beregne og indbetale afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overblik
  • Storkunder
  • Solidarisk hæftelse.

Regel

Det påhviler den afgiftspligtige at beregne og indbetale afgiften. Se TAL § 18.

Overblik

Skemaet giver et overblik over, hvem der er den afgiftspligtige:

Afgift for tinglysning af...

Skal betales af (de afgiftspligtige)...

ejendomsforbehold i motorkøretøj

den der har ejendomsforbeholdet. Se TAL § 18, stk. 1, nr. 5

andet end ejerskifte eller pantsætning; herunder ægtepagt

anmelderen. Se TAL § 18, stk. 1, nr. 4

skadesløsbreve, der udstedes til sikkerhed for lån efter

  • § 4 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v.
  • § 36, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte
  • § 33, stk. 3, 2. pkt. i lov om forurenet jord, jf. § 4 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v.   

långiveren. Se TAL § 18, stk. 1, nr. 6

Storkunder

Foretages tinglysningen af en storkunde, betales afgiften af storkunden. Dette gælder uanset hvilken af ovenstående tinglysninger, der er tale om. Se TAL §17, stk. 2.

Den virksomhed, der er registreret som storkunde, hæfter over for Skatteforvaltningen for betaling af afgiften. Hæftelsen gælder for både egne tinglysninger samt de tinglysninger, som foretages på kunders vegne. Se TAL § 18 stk. 2.

Solidarisk hæftelse

Hvis der er mere end én afgiftspligtig for samme tinglysning - som ved tinglysning af ejerskifte og pantsætning af fast ejendom - er hæftelsen mellem de afgiftspligtige solidarisk. Se TAL § 18.

Når der er solidarisk hæftelse mellem de afgiftspligtige, kan Skatteforvaltningen vælge at rejse kravet mod den af de afgiftspligtige, som Skatteforvaltningen finder mest hensigtsmæssigt.

For tinglysninger foretaget under storkundeordningen er det dog kun storkunden, der er betalingspligtig, jf. TAL § 17, stk. 2.

Eksempler

Eksempler vedrørende solidarisk hæftelse:

Eksempel 1:
Advokatfirmaet A, der ikke er tilmeldt storkundeordningen, anmelder og tinglyser et ejerskifte, hvor S er sælger og K er køber. I forbindelse med Skatteforvaltningens efterfølgende kontrol træffer Skatteforvaltningen afgørelse om yderligere afgiftsbetaling.

Både sælger S og køber K hæfter solidarisk for Skatteforvaltningens krav på yderligere betaling af afgift. Se TAL § 18 stk. 1, nr.1.

Eksempel 2:
Advokatfirmaet B, der er tilmeldt storkundeordningen, anmelder og tinglyser et ejerskifte, hvor S er sælger og K er køber. I forbindelse med Skatteforvaltningens efterfølgende kontrol træffer Skatteforvaltningen afgørelse om yderligere afgiftsbetaling.

Der er ikke solidarisk hæftelse mellem storkunden B og sælger S og køber K, da kun storkunden hæfter for afgiften i henhold til TAL § 18 stk. 2.

Krav på betaling af yderligere afgift kan derfor kun rettes mod Advokatfirmaet B, som er den betalingspligtige efter TAL § 17, stk. 2.