åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån for personer og dødsboer, der ikke driver næring ved finansiering.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Ekstraordinær indfrielse i forbindelse med overdragelse af fast ejendom
 • Ekstraordinær indfrielse efter krav fra kreditor
 • Ekstraordinær indfrielse i forbindelse med ægtefælle eller samlevers overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo mv.
 • Oversigt over lovændringer
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Se også

 • C.B.1.7 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld 
 • C.B.1.2 om hvilke fordringer/gæld der er omfattet af KGL mv.

Regel

Personer og dødsboer, der ikke driver næring ved finansiering, skal medregne gevinst, som opnås ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af kontantlån i danske kroner, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 22, stk. 3, 1. pkt.

Gevinsten er skattepligtig, hvis

 • långiver er næringsdrivende ved finansiering og
 • lånet er ydet med sikkerhed i fast ejendom eller skibe eller med direkte hæftelse eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder eller regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS (SDO-lån).

Gevinsten er dog ikke skattepligtig ved:

 • Ekstraordinær indfrielse i forbindelse med overdragelse af fast ejendom. Se KGL § 22, stk. 3, 2.-4. pkt.
 • Ekstraordinær indfrielse efter krav fra kreditor. Se KGL § 22, stk. 4, 1. pkt.
 • Indfrielse i forbindelse med ægtefælle eller samlevers overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo mv. Se KGL § 22, stk. 4, 2.-4. pkt.

Gevinsten skal medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 2.

Ekstraordinær indfrielse i forbindelse med overdragelse af fast ejendom

Gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån, som foretages af sælger eller køber i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, er ikke skattepligtig. Se KGL § 22, stk. 3, 2. pkt.

Ved ejerskifte kan sælgeren og køberen indfri (eller opsige til indfrielse) kontantlån fra 6 måneder før til 6 måneder efter overdragelsestidspunktet uden skattemæssige konsekvenser. Undtagelsen gælder kun for den første indfrielse inden for det pågældende tidsrum. Sælger og køber har hver især adgang til én indfrielse inden for dette tidsrum uden skattemæssige konsekvenser.

Det er uden betydning over hvor mange gange de kontantlån, der indestår i ejendommen, indfries. Alle de delvise indfrielser af den samlede kontantlånsrestgæld skal blot finde sted i perioden fra 6 måneder før til 6 måneder efter ejendommens overdragelse, og indfrielserne må ikke beløbsmæssigt overstige den samlede kontantlånsrestgæld på tidspunktet for sælgers/købers første ekstraordinære indfrielse. Se TfS 1997, 336 DEP.

En ekstraordinær indfrielse tæller som en indfrielse, uanset om indfrielsen sker med gevinst eller tab eller efter krav fra realkreditinstituttet.

Reglen omfatter også delvise indfrielser i forbindelse med delsalg.

Kun indfrielse 6 måneder før til 6 måneder efter overdragelsen

Gælden skal indfries eller opsiges til indfrielse i perioden fra 6 måneder før til 6 måneder efter overdragelsestidspunktet (afståelsestidspunktet henholdsvis anskaffelsestidspunktet). Det vil sige det tidspunkt, hvor der er indgået en endelig og bindende aftale om ejendommens overdragelse. Typisk vil det være datoen for den sidste underskrift på købsaftalen.

Skattepligt ved overdragelse mellem ægtefæller og til selskab hvis bestemmende indflydelse

Ekstraordinær indfrielse af kontantlån ved overdragelse af fast ejendom er ikke undtaget fra beskatning, hvis overdragelsen sker

 • mellem ægtefæller, medmindre indfrielsen sker ved ejerskifte som led i separation eller skilsmisse. Se KGL § 22, stk. 3, 3. pkt. Det gælder, uanset om ægtefællerne er samlevende eller ej.
 • fra en person til et selskab, hvis personen på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse eller aftale har bestemmende indflydelse på selskabets handlemåde. Se KGL § 22, stk. 3, 4. pkt. Der vil altid foreligge bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse, hvis personen direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen, eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne. Se KGL § 22, stk. 3, 5. pkt.

Ekstraordinær indfrielse efter krav fra kreditor

Ekstraordinær indfrielse efter krav fra kreditor (långiver) er ikke skattepligtig. Se KGL § 22, stk. 4, 1. pkt.

Eksempler på situationer, hvor indfrielse sker efter krav fra kreditor:

 • Ved et forhåndslåns overgang til et endeligt lån konstateres det, at ejendommens værdi ikke er så stor, som forudsat ved forhåndslånets bevilling.
 • Ejendommen har skiftet status og skal henføres til en ny ejendomskategori inden 2 år efter lånets udbetaling.
 • Der er afgivet urigtige oplysninger i låneansøgningen, hvilket først konstateres efter lånets udbetaling.
 • Efter udbetaling af lånet konstateres det, at det er ulovligt efter bestemmelserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer, mv.

Ekstraordinær indfrielse i forbindelse med ægtefælle eller samlevers overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo mv.

Gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån er ikke skattepligtig, hvis indfrielsen af lånet sker i forbindelse med en efterlevende ægtefælles overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo eller ved udlevering til ægtefællen, herunder til hensidden i uskiftet bo.

Tilsvarende er gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån ikke skattepligtig, hvis en efterladt samlever overtager en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo, og dødsfaldet er sket efter den 1. juli 2008. Se KGL § 22, stk. 4, 2.- 4. pkt. En efterladt samlever er en person, som ved dødsfaldet opfylder betingelserne for at arve afdøde efter et udvidet samlevertestamente. Se DSL § 96, stk. 3.

Undtagelsen fra skattepligt er betinget af at

 • den afdøde ægtefælle/samlever på tidspunktet for dødsfaldet var ejer af den faste ejendom.
 • indfrielse (eller opsigelse til indfrielse) sker i perioden fra 6 måneder før til 6 måneder efter udlodningstidspunktet eller tidspunktet for udlevering.

Oversigt over lovændringer

KGL § 22 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997. KGL § 22, stk. 3, har virkning for kontantlån, der helt eller delvis indfries ekstraordinært den 1. januar 1996 eller senere. Dog kun kontantlån, der enten er stiftet eller overtaget den 1. januar 1996 eller senere. Ved overtagelse er det desuden en betingelse, at kontantlånet er udbetalt til den første debitor den 27. juni 1993 eller senere. Se KGL § 42, stk. 8.

Hvis den pantsatte ejendom udskiftes med en anden ejendom ejet af skyldner, vil lånet fortsat anses for stiftet/overtaget før den 1. januar 1996.

Se om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1.

Efterfølgende er der sket følgende lovændringer:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

283 af 12. maj 1999

Ændring af § 22, stk. 3, 1. pkt. (affattelsen er nu ændret).

§ 2, nr. 3

348 af 17. maj 2000

Ændring af § 22, stk. 3, 1. pkt. (affattelsen er nu ændret).

§ 2, nr. 1

458 af 9. juni 2004

I § 22, stk. 3, indsat definition af, hvornår der foreligger bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse i selskaber.

§ 10, nr. 2

577 af 6. juni 2007

Ændring af § 22, stk. 3 og 4. Undtagelse fra beskatning af gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån hvis SDO-lån (ad § 22, stk. 1, 5. pkt.). Ændringerne finder anvendelse på obligationer og værdipapirer, der udstedes, og lån, der ydes eller overtages, den 1. juli 2007 eller senere.

§ 11, nr. 9 og 10

521 af 17. juni 2008

Ændring af KGL § 22, stk. 4, hvormed der er indført regler om skattefrihed for efterladt samlever, der overtager en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo svarende til reglerne for ægtefæller.

§ 8, nr. 1

724 af 25. juni 2010

Ændring af KGL § 22, stk. 3, 1. pkt., som følge af, at afgrænsningen af de såkaldte SDO-lån er overført til § 22, stk. 1, 5. pkt.

§ 1, nr. 11

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.689.SR

Prioritetslån med fast rente på nærmere angivne vilkår blev ikke anset for kontantlån, omfattet af kursgevinstlovens § 22, stk. 3, hvorefter fysiske personer er skattepligtige ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån.