Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan pengenæringsdrivende personer og dødsboer beskattes af gevinst og tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over lovændringer.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.1.7 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld 
  • C.B.1.2 om hvilke fordringer/gæld der er omfattet af KGL mv.
  • C.B.1.5 om generelle ordninger om gældseftergivelse.

Regel

Personer og dødsboer, der driver næringsvirksomhed ved finansiering, skal medregne gevinst og tab på gæld, der vedrører denne virksomhed, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 19.

Gevinst og tab skal medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se PSL § 4, stk. 3.

Som udgangspunkt vil hele den skattepligtiges gæld være omfattet af næringsskattepligten. Dog kan en del af gælden falde uden for næringsskattepligten, hvis det godtgøres, at gælden ikke vedrører næringsvirksomheden.

Bemærk

Gevinst, som skyldner opnår som følge af gældseftergivelse ved akkord mv., medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, uanset at gælden vedrører næringsvirksomheden. Se KGL §§ 19 og 24.

Oversigt over lovændringer

KGL § 19 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, som har virkning fra indkomståret 1998. Se om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1.

Efterfølgende er der sket følgende lovændringer:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

577 af 6. juni 2007

Indsættelse af stk. 4 og 5 (nu ophævet). Undtagelse til fradragsbegrænsningsreglen.

§ 11, nr. 6

724 af 25. juni 2010

Ophævelse af stk. 2-5. Begrænsningen i adgang til fradrag for tab og undtagelserne hertil ophævet som følge af ophævelsen af mindsterentereglen. Ophævelsen har virkning for gæld, der er påtaget den 27. januar 2010 eller senere.

§ 1, nr. 9