Indhold

I dette afsnit beskrives kursgevinstlovens systematik og indhold i korte træk.

Afsnittet indeholder:

 • Kursgevinstlovens systematik og indhold
 • Skematisk oversigt over reglerne i kursgevinstloven
 • Lovens baggrund, formål og historik.

Kursgevinstlovens systematik og indhold

Kursgevinstloven indeholder reglerne for beskatning af gevinst og tab på pengefordringer, gæld og finansielle kontrakter. I kursgevinstloven er der regler for selskaber mv., fysiske personer og dødsboer.

Kursgevinstloven handler om den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld i såvel danske kroner som fremmed valuta.

Skattepligten afhænger af, om den skattepligtige er et selskab mv. eller en person/dødsbo. Dernæst afhænger beskatningen af, om der er tale om gevinst eller tab vedrørende henholdsvis fordringer, gæld eller finansielle kontrakter. Fordringer og gæld beskattes forskelligt hos henholdsvis selskaber mv. og personer/dødsboer. For beskatning af finansielle kontrakter er der fælles regelsæt for selskaber og personer/dødsboer i kursgevinstlovens kapitel 6.

For personer og dødsboer foretages følgende opdeling i relation til fordringer og gæld:

 • Pengenæringsdrivende personer og dødsboer, der er omfattet af KGL §§ 13 og 19.
 • Ikke-pengenæringsdrivende personer og dødsboer, der er omfattet af KGL § 12.

Se også

 • C.B.1.2 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven
 • C.B.1.3.1 om overordnede principper for beskatning af selskabers fordringer og gæld
 • C.B.1.4.1 om overordnede principper for beskatning af personer/dødsboers fordringer og gæld.

Skematisk oversigt over reglerne i kursgevinstloven

Den nuværende systematik i kursgevinstloven blev indført ved lov nr. 439 af 10. juni 1997.

Skema over kursgevinstlovens systematik.

Kapitel

Afsnit og bestemmelser

1. Lovens anvendelsesområde

Fordringer, gæld og finansielle kontrakter § 1

2. Selskaber mv.

Omfattede selskaber mv.: § 2

Fordringer: §§ 3, 4 og 5

Gæld: §§ 6, 8, 10 og 11

3. Personer og dødsboer

Omfattede personer og dødsboer: § 12

Fordringer og pengenæring: § 13

Andre fordringer: §§ 14, 15 og 17

Tab på fordringer omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst: § 18

Gæld og pengenæring: § 19

Anden gæld:§§ 20, 21, 22 og 23

4. Eftergivelse af gæld ved akkord mv.

§ 24

4 a. Ikke indbetalt selskabskapital § 24 A

5. Opgørelse af gevinst og tab på gæld og fordringer

§§ 25, 26, 26 A og 27

6. Finansielle kontrakter

Gevinst og tab på finansielle kontrakter er som hovedergel skattepligtig: §§ 29, 30 

Tabsfradragsregler for selskaber: §§ 31, 31 A

Tabsfradragsregler for personer: § 32 

Opgørelse af gevinst og tab på kontrakter: § 33

7. Andre bestemmelser

Erhvervelse og afståelse ved gave og arv:§ 34

Interessentskaber ved overgang til og fra at være medlem af en investeringsforening m v. eller et investeringsselskab: § 34 A (Se C.B.4.7)

Indskud/udlodning vedrørende ordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven/lov om boligopsparing: § 35

Flytning til Danmark: § 36

Flytning fra Danmark: § 37

Henstand ved fraflytning: §§ 38, 38A og 38B

8. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Ikrafttrædelse:§ 40

Overgangsregler for selskaber m.v. - fordringer og gæld: § 41

Overgangsregler for personer og dødsboer - fordringer og gæld: § 42

Overgangsregler vedrørende finansielle kontrakter:§ 43

KGL gælder ikke for Færøerne og Grønland: § 44

Bemærk

 • kapitel 2 angår selskaber mv.
 • kapitel 3 angår personer og dødsboer.
 • kapitel 4 handler om gevinst på gæld ved akkord mv. Dette kapitel er fælles for selskaber og personer/dødsboer.
 • kapitel 4 a handler om gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital. 
 • kapitel 5 handler om opgørelse af gevinst og tab på gæld og fordringer. Dette kapitel er som udgangspunkt fælles for selskaber mv., personer/dødsboer. 
 • kapitel 6 handler om gevinst og tab på finansielle kontrakter. Dette kapitel er som udgangspunkt fælles for selskaber og personer/dødsboer. Der er dog forskellige regler om tabsfradrag på visse finansielle kontrakter.
 • kapitel 7 og 8 indeholder regler for både selskaber, personer og dødsboer.

Lovens baggrund, formål og historik

Kursgevinstloven er senest offentliggjort som lovbekendtgørelse nr. 1238 af 25. oktober 2016. De enkelte bestemmelsers baggrund, formål og historik samt overgangs- og ikrafttrædelsesregler som følge af lovændringer, efter kursgevinstloven blev omskrevet ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, beskrives i afsnittene C.B.1.1 - C.B.1.9.

Se også

Se LV 1998 Almindelig Del afsnit A.D.2 om sammenhængen mellem den oprindelige kursgevinstlov, lov nr. 532 af 13. december 1985, og kursgevinstloven efter lovrevisionen i 1997.

KGL § 34 A er beskrevet i C.B.4.7.

Lovændringer

Der er inden for seneste år sket følgende større lovændringer mv. (skemaet er ikke udtømmende):

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

422 af 6. juni 2005

Indførelse af regler om aflæggelse af regnskab i fremmed valuta.

§ 2

1414 af 21. december 2005

Ændringer som følge af ny aktieavancebeskatningslov.

§ 10

343 af 18. april 2007

Ændringer som følge af indførelse af regler om skattefrie tilskud.

§ 5

344 af 18. april 2007

Ændringer som følger af ændringer i sambeskatningsreglerne.

§ 4

577 af 6. juni 2007

Lovændringer som følge af indførelsen af regler i love uden for skatteministeriets ressort om særligt dækkede obligationer. Desuden bl.a. indskrænkning af mindsterentereglen i forhold til hovedaktionærer.

§ 11

335 af 7. maj 2007

Tilføjelse i reglerne om finansielle kontrakter, således at visse aftale om fast ejendom (køberetter mv. i relation til såkaldte forældrekøbslejligheder) skal anses for finansielle kontrakter.

§ 9

906 af 12. september 2008

Indskrænkning af selskabers adgang til fradrag for tab på koncerninterne fordringer erhvervet som vederlag for varer mv.

§ 4

525 af 12. juni 2009

Forårspakke 2.0. Indførelse af ny hovedregel for selskaber, hvorefter gevinst og tab indregnes efter lagerprincippet. Desuden ændringer som følge af nye beskatningsregler på aktier for selskaber, og regel om at afdrag mv. for selskabskreditorer ikke kan anses for udbytte.

§ 11

724 af 25. juni 2010

Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta. Ophævelse af mindsterentereglen. Generel beskatning af gevinst og tab på fordringer. Bagatelgrænse på 2.000 kr. Fradrag for tab på fordringer optaget til handel på reguleret marked betinget af oplysning til SKAT om erhvervelsen. Ændring af reglerne for opgørelse af gevinst og tab på fordringer til fordring-for-fordring/FIFO. Nye regler om fraflytningsbeskatning.

§ 1

254 af 30. marts 2011 Som følge af de nye regler i selskabsloven om mulighed for, at en del af indbetalingen af selskabskapitalen kan udskydes, indføres KGL § 24 A, hvorefter gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. § 6