Dato for udgivelse
10 May 2011 13:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Apr 2011 13:26
SKM-nummer
SKM2011.316.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 15/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, egne, afståelse, anskaffelsessum, kapitalnedsættelse
Resumé
Et selskabs nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af egne aktier indebærer ikke noget tab for selskabet, jf. SKM2008.919.HR. Højesteret tiltrådte derfor, at der må ses bort fra de annullerede aktier ved opgørelsen af fortjeneste og tab efter den dagældende aktieavancebeskatningslov. Som en konsekvens heraf skal anskaffelsessummen for de annullerede aktier heller ikke indgå i opgørelsen efter § 6, stk. 3, ved selskabets afståelse af egne aktier på et senere tidspunkt
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 6 (dagældende)

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1 S.G.4.1

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1 S.G.4.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1 S.G.5.4

Parter

H1 A/S
(advokat Svend Erik Holm)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten)

Afsagt af højesteretsdommerne

Børge Dahl, Asbjøm Jensen, Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne og Oliver Talevski.

I tidligere instans er afsagt dom af østre Landsrets 7. afdeling den 22. december 2009.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har påstået frifindelse.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

H1 A/S købte i 2001 og 2002 242.500 stk. egne aktier for i alt 69.032.321 kr. Selskabet gennemførte herefter i 2002 en nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af halvdelen af selskabets beholdning af egne aktier. Af den resterende beholdning af egne aktier afstod selskabet i 2004 i alt 31.350 til selskabets bestyrelse og ledelse i forbindelse med opfyldelsen af selskabets aktieoptionsprogram. Der er enighed om, at avance ved denne afståelse er skattepligtig efter den dagældende aktieavancebeskatningslov. Der er endvidere enighed om afståelsessummen. Uenigheden angår i første række, om selskabet kan medregne anskaffelsessummen for de annullerede 121.250 aktier ved opgørelsen af anskaffelsessummen i forbindelse med afståelsen af aktier i 2004, jf. aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 3. Uenigheden angår i anden række, om selskabet kan anse de 121.250 annullerede aktier for afstået i 2002 til kurs 0 og fremføre et hertil svarende tabsfradrag til modregning i fortjenesten for de aktier, der blev afstået i 2004, jf. lovens § 2, stk. 2.

Højesteret fastslog i dommen af 5. november 2008 i sagen SKM2008.919.HR, at bankens nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af egne aktier ikke indebar noget tab, der kunne begrunde fradrag efter aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4, da der alene var tale om et beregningsteknisk tab. I overensstemmelse hermed finder Højesteret ligesom landsretten, at selskabets nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af egne aktier i nærværende sag ikke indebærer noget tab for selskabet. Højesteret tiltræder, at der derfor må ses bort fra de annullerede aktier ved opgørelse af fortjeneste og tab efter den dagældende aktieavancebeskatningslov. Som en konsekvens heraf skal anskaffelsessummen for de annullerede aktier heller ikke indgå i opgørelsen efter § 6, stk. 3, ved selskabets afståelse af egne aktier på et senere tidspunkt.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 A/S betale 150.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.